Is Sport een manier van Denken?

Gelijk starten met de Samenvatting druk hier.

Doel

In deze blog wordt een model van de Sport ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een Architectuur, een Visie en een lange termijn Strategie te bepalen.

In deze visie wordt de theorie van Plato over de relatie tussen sport en de inrichting van de maatschappij als een weerspiegeling van de StadStaat (vermoedelijk Atlantis), die de Mens representeert, weer nieuw leven ingeblazen.

Het eerste deel van deze blog gaat over Plato en de Stadstaat. Wil je dit deel overslaan ? Ga hier dan verder.

Het tweede deel gaat over Plato en Sport. Daarna gaat het uitsluitend over sport en wordt een poging ondernoemen om een kaart (architectuur) van de sport te maken.

Plato volledig overslaan druk hier.

Plato en en de Stadstaat:

Plato projecteert zijn dialogen op de Stadstaat, die hij gebruikt als een model van de Mens.

Opvallend is dat ik in het verleden hetzelfde als Plato heb gedaan n.l. de Mens als referentiepunt gebruiken voor alles wat zich rondom hem en boven hem heeft ontwikkeld.

De Stad-staat wordt op dit moment verbonden met Smart City.

Smart ,duidt op het toepassen van “slimme” ( Kunstmatige Intelligentie ) technologie.

Volgens Plato moet de stad bestuurd worden door een Wijs Mens.

Slimheid en Wijsheid hebben veel met elkaar te maken.

Het is alleen twijfeachtig of “Slimme software” ook Wijs is.

Wat is Wijsheid?

Wijsheid is het gevolg van permanente reflectie op de Ervaring in het Leven.

Ervaring ontstaat als je Leert van de fouten die je maakt.

Fouten zijn een gevolg van het falen van de Verwachting.

De verwachting is een gevolg van een Overtuiging (“geloof”).

Wat is Goed voor de StadStaat?

Setting: Socrates moet zich verdedigen waarom hij gehandeld heeft met als mogelijke straf de Doodstraf.

De dialoog met Plato als leider gaat over het Goede voor het Algemeen.

Het goede ontstaat uit Balans (Harmonie).

De Zelf-Ontpooiende Stadstaat

Dit model is gemaakt voor de stad Den Haag ivm het eerste Smart City Project in Nederland wat Eric Vreedenburgh had geinitieerd (SUS, Smart Urban Space).

Gelaagd model van de stad waarin het zichtbaar wordt dat PoC een fractaal model is wat betekent dat het model zich steeds herhaalt. Op. het “laagste” nivo bevindt zich de Openbare Ruimte waarin de vier soorten mensen samenspelen. De lagen zijn Bestuur, Productie (Waardeketen), Samenwerking en Cultuur.

Een Stad is instaat om na een Calamiteit weer terug te komen (“Veerkrachtig”, “Resilient”) als alle onderdelen Veerkrachtig zijn.

Een 2D versie van een Veerkrachtige Ecologie, waarbij de twee variabelen Connectedness en Potential erg veel lijken op Communion en Agency die wer erg veel lijken op Yin en Yang zijnde het Mannelijke en het Vrouwelijke.

Een Ecologie (en een stad is een Ecologie) wordt kwetsbaar (“fragile“)als ze te weinig of te veel potentie heeft (“over voorraden”) en te veel of te weinig is verbonden.

Hierdoor kan de connectie gaan belemmeren als de structuur moet schalen (Kleiner, groter worden).
PoC-model van de stadstaat. Het gaat hier over Integrale levensloopbegeleiding.

De belangrijkste functie in de stad is de Monitor die er voor zorgdraagt dat een van de de vier functies niet dominant wordt waardoor de Homeostase van de stad wordt verstoord..

PoC wordt nu getoond als een quaternion, een viervoud waarin alle paren elkaars tegendeel zijn en Acties kunnen worden gestopt door een complementaire tegenactie. Vreemd genoeg heeft creativiteit deze functie. Dit model komt uit een analyse van de ontwikkeling van de organismen van heel klein tot heel groot.

Een stad is een verzameling Mensen

Een stad is een verzameling mensen die i.h.a. in Huizen wonen en werken.

Een huis is een lichaam.
Een huis doorloopt net als de mens een cyclus.
Huizen vormen een wijk die weer een stad vormen. Er zijn erg veel gespecialiseerde huizen net als er gespecialiseerde mensen zijn.

Het Leven

Het leven doorloopt de stadia van de PoC-cyclus.

Die begint en eindigt in de Afhankelijke Sociale staat.

De overgang van kind naar volwassene (“socialisatie”)komt langs het “puber”-stadium waarin er sprake is van sterke groepsdruk.

Een PoC-model van de Gezondheidszorg apart.Hierbij zijn de “functies” verder geformaliseerd.

De Ideeenwereld van Plato

Het volgende hoofdstuk gaat over de ideen van Plato over Sport.

Plato onderscheid drie soorten ziel en daar vanaf geleid vier Kardinale Deugden die de harmonie bewerkstelligen die de mens Inspireert tot het Goede.

Kardinaal betekent Scharnier.

Het Scharnier van de deugden en de ziel zit in het Kruis-punt in het Midden van het Midden (op de plek van de Gulden Snede).

Het is ook het Kruis-punt waar de de Tijd omheen Draait.

Volgens Plato leven wij in een Grot waar buiten de Zon schijnt. De zon staat voor het Hoogste Inzicht vergelijkbaar met wat in het Christelijke geloof God wordt genoemd.

Plato gaat er vanuit dat er een essentie is die “boven” de door ons met de zintuigen waar te nemen werkelijkheid bestaat. Die noemt hij de wereld van ideen (“concepten”).

Onze werkelijkheid wordt door die door een Vuur op de Muur van de Grot geProjecteerd.

Projectie -> Ont-Werpen

Vuur staat voor Passie.

Projecteren is hetzelfde als Ont-Werpen en de Muur is het Scherm (Frame, Script) waarin de Kennis is onderverdeeld in vele Hokjes.

Een model van de Product-cyclus gebaseerd op PoC.
Een model van de Productie en de Consumptie-cyclus gebaseerd op PoC. In het midden staat de Mens.

Samenvatting

Ik was bezig om een model te maken van de sport.

Aangezien de sport in Griekenland is geboren kwam ik snel bij Plato en viel me op dat zijn theorie over de ziel perfect past op PoC.

Dat is niet raar want PoC komt van Jung en Jung heeft alles uit de Alchemie gehaald die uit Egypte komt waar Plato is opgeleid in Heliopolis.

Als eerste poging bij het maken van een model maak ik altijd een PoC(Paths of Change) model.

Om dit model te toetsen heb ik het Internet doorzocht waardoor ik het Sportmodel van de Cardiologen heb ontdekt dat ze gebruiken om het “gevaar” van sport te onderzoeken voor mensen met een hartafwijking.

1 Uitleg Paths of Change (PoC).

PoC gebruikt de vier “Wereldbeelden” van Jung (Achetypen) om de “wereld” te beschrijven. De POC-modellen van verschillende theorien zoals dat over de Mens (bron: Interpersonal Theory) zijn erg bruikbaar als referentiekader.

2 Het . Sport Model in PoC-formaat. Het model is getoetst aan meerdere modellen m.b.t. de Sport en blijkt (wederom) goed te passen.

3 Bestaande Modellen van de Sport.

4 Welke rol speelt de Fairness of EQual Opportunity FEOP in de Sport.

5 Prestatievermogen en Motorische Vaardigheid

6 De Motorische ontwikkeling van de Mens.

7 De toekomst van de Sport

Het vervolg van deze post tot aan de Introductie gaat diep in op de visie van Plato op de Sport.

U kunt dit stuk zonder probleem overslaan of onderstaande korte video bekijken. ~Wilt U verder Druk dan op intro.

8 Het Kantelpunt zit in het Midden van de vier Wereldbeelden van PoC die ook Visies op de Ziel zijn, Deugden, beroepen, Rituele Dansen en Magische spreuken kortom Instrumenten om in de Toekomst mee te scheppen. Maar wat willen we? Het Goede?

Voor het Goede moeten we weer terug naar Plato.

9 School: Het ‘Gymnasium was een idee van Plato maar daar is wrinig meer van over.

10 Samenleving

11 Conclusie

De vier stadia van kennisontwikkeling.

Plato’s View on Sport

Onder het document staan relevante citaten en plaatjes:

The Allegory of the Chariot: Koers en Balans houden tussen twee Krachten:

Imagine a charioteer driving a chariot pulled by two horses with very different characters (good breed, bad breed, whipped)).

Plato legt in een Dialoog met Socrates uit welke drie Rollen er zijn in de ideale Staat en hoe de Ziel over deze rollen is verdeeld en welke Zondes(Vice) erbij horen.

Een deugd is een balance tussen het teveel van het goede (hart) en en het teveel van het kwade of andersom) volgens de verhouding van de gulden snede.


The Soul consists of 3 parts. he driver (rational) is the Manager of the State (Guardian) with a Virtue of Wisdom.

One of the horses, a high-spirited white horse, stands for the spirited, or lively, part of the soul, and embodies emotion, passion, and ‘hot-bloodedness’. The spirited part loves being challenged, and is angered by injustice and cruelty. While impulsive, it is rationally and morally impulsive, keen on the positive part of passionate nature, for example rational indignation.

The other, a black horse on the left, stands for the appetitive part of the soul, seeking irrational passions and appetites. From it stems our drive for pleasure, security, and comfort. It drives our libido and makes us seek food, safety, and, most notably, money. 

The charioteer represents the logical, or rational, part, judging what is best and true for us. This part of our psyche thinks, analyses, looks ahead, rationally weighs options, and tries to guide the horses and chariot. It is the part that should be in charge, which decides when and which one of the horses should take reign.

Deugd / Virtue (Aristoteles):

De Ziel van de Sport

.Passie->Competitie: Prijzen Winnen

The lowest stage of sport corresponds to the first part of the soul – the Appetite soul. On this stage sport is based on the gaining of material goods through Prizes won at Competitions.

.Status Eer en Glorie

The second stage of sport corresponds to the second part of the soul – the Emotional soul. Sport at this stage is based on the elementary ancient agon, which seeks fulfilment in the winning of Honour and glory. 

The greatest and the most superior is the third part of the soul – the reasonable soul.

.Samenwerken tussen Ratio & Lichaam door te Oefenen

For this kind of sport it is no longer necessary to compete with other contestants, since it can achieve it’s fulfilment in perfect execution of movement or exercise, in which the perfect cooperation between reason (soul) and body is attained. 

In Plato’s view, good sport is the sport directed toward the fulfillment of self, all the way to the ideal – the idea itself. And only sport like that can bring true contentment to the human – the reasonable being. 

.Innovatie: Creativiteit Idee & Concept

With this sport is essentially intervening in the sphere of Philosophical cognition

The goodness of sport is no more determined by physical dimensions of Space and Time, but indeed, as Plato shows, the true good sport goes beyond these borders. 

In this manner sport goes beyond the physical world and touches the everlasting and unchangeable world of ideas. 

Topos

And the world of ideas is for Plato Tópos where the very truth reveals itself.

Deugden (“Virtue”)

De vier Kardinale Deugden van Plato n.l/ Fortitude (Moed),Justice (Gerechtigheid), Temperance (Matigheid) en Prudence (voorzichtigheid, Wijsheid) houden de vier uitingen van de Ziel in evenwicht.

Door de Kerkvaders zijn er later Geloof, Hoop en Liefde toegevoegd die wonderwel passen in de gelijksoortige hokjes waardoor er uiteindelijk toch vier “kardinale” deugden overblijven.

Kardinaal betekent scharnier en verwijst naar het Kruispunt in het Midden van het Midden.

PoC-Model van de vier Deugden

10 The Wheel of Fortune Marseille and RWS Tarot
Die vier deugden draaien rondom een scharnier zijn ook verbeeld als een rad waarin de belangrijkste elementen van het universum (Water, Vuur, Lucht en Aarde ronddraaien.

Het Rad van Avontuur staat ook voor de eindeloze herhaling die in het Universum optreedt.

De geschiedenis herhaalt zichzelf wat merkbaar is op de dag maar ook in de seizoenen en de levensloop.

Overal wordt het leven vervangen door nieuw leven wat lijkt op de twee “ouders” die bijvoorbeeld werden gekoppeld aan de Zon en de Maan.

De wetenschap van de terugkerende Transformatie heet Alchemie.

3_KING_2
Het huwelijk van Zon en Maan.

Katholieke Kerk en Sport

In onderstaand recente document van het Vaticaan wordt het duidelijk hoe de deugden worden versterkt door sport te bedrijven.

Oorzaak

Ik was bezig om een model te ontwikkelen waarin ik alle soorten sport kan onderbrengen toen ik ontdekte dat beweging en denken op hetzelfde neer komen.

Dat wist ik eigenlijk al heel lang vanwege het Onderzoek vanRodney Cotterill , een vriend van mijn vriend Will McWhinney. Hij ontdekte via een uitgebeide analyse van de evolutie van alle organismen op aarde dat het “denken” plaatsvindt in de “Spindels” van de Spieren.

De “spindle” ziet er uit als een spiraal.

Denken is eigenlijk een Simulatie van de Actie die het lichaam gaat utvoeren

Hierbij loopt het handelen vooruit op het denken wat meer een passende verklaring is voor wat de handelende mens eigenlijk niet snapt. Als we dat wel weten noemen we het Intuitie.

De hersenen zorgen voor evenwicht (balans) zodat we niet omvallen en bevatten een onderdeel van de vele cell-to-cell-communicatiekanalen die met elkaar het lichaam in balans houden.

Will vond een model wat alle manieren van veranderen verklaart.

Hij noemde het Paths of Change (PoC). Het model past op de Quaternion van Carl Jung wat hij uit de Alchemie haalde.

Paths of Change: Hoe werkt Veranderen?

Als ik een model maak begin ik altijd met een aantal passende  PoC-modellen.

Het grote voordeel van deze modellen is dat ze hetzelfde zijn qua Indeling en alleen maar verschillen qua Benaming en soms ook qua Schaal wat betekent dat ze in elkaar passen als een Russische Pop.

Basis model PoC.

Een Spel is een Combinatie van twee Wereldbeelden

Mensen leren van de fouten van anderen.
Het leermodel van Kolb vertaalt naar PoC.
John Holland beroepskeuze model. Een sporter is een doener.
Een model van de Economische cyclus waarin drie schaal nivo’s zijn getekend, het nivo van het individu, de groep en de samenleving.

In dit meodel wordt ook de Moebius-ring zichtbaar het resultaat van twee cycli die zowel met de klok als tegen de klok draaien en elkaar ergens ontmoeten wat i.h.a. het groene hart-punt is.

Sport is tegelijker tijd een indivudueel proces, een groeps proces waarbij men samenwerkt of elkaar tegenwerkt (Competitie) als een Collectief proces waarin de hele samenleving meedoet bijvoorbeeld als fan of publiek. Dat komt omdat het bekijken van een sport synchroniseert.

Een Community of affinity is natuurlijk een fanclub en een community of Practice een Sportclub. Interest = “Hobby club”) en Knowledge -> Universiteit/Opleiding).

Over Menigten.
Het persoonlijkheids model van Interpersonal Theory.
Samenwerking volgens Interpersonal Theory.
ICT-hulpmiddelen volgend PoC.
Model van de Emoties van Nico Frijda . In dit model wordt het zichtbaar dat ieder wereldbeeld in PoC weer bestaat uit hetzelfde model. Dit fractale patroon gaat eindeloos door zowel omhoog als omlaag.

Sport Cyclus en Spel Modellen

Wat is sport? : ‘Games of Physical Skills’: Een zeer uitgebreide uitleg van wat Sport is.

Plato over Sport

Het verschil tussen Spel (Infinite Game) en Wedstrijd (Finite Game).

Een wedstrijd speel je om te winnen, een spel speel je omdat je wilt spelen.

Spel

Voor Will McWhinney was het Spel dat nieuwe Spellen maakt het Infinite Game.

De nul.de deug-niet. Trickster (Uilenspiegel. kokopelli).

Het heeft erg veel weg van de een oude versie van God die de de trickster werd genoemd. Het doel van de trickster is om de mens permanent te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Spel en Infinite Game


Hier is het model van Will McWhinney voorzien van spel/sport -termen.

De connecties tussen de vier Kijken op de Wereld zijn ingevuld (heen-en-weer) en een aantal rollen vermeld.

Het model is nog niet compleet. Dat komt omdat er meerdere schalen spelen (mens, groep (“club”, i.h.a. stad/regio, landelijk en zelfs internationaal. Daarnaast gaat de schaal ook omlaag (“lichaam/geest”,…).

Later zal duidellijk worden dat er ook nog sporten zijn die intellectueel zijn (“schaken”,..), met dieren (“paard”,..) en die ook verschillende soorten conflicten oefenen met of zonder wapens.

De cyclus kan periodiek (dagelijks, jaarlijks, wat je wilt) ) worden ingevuld en Cycli passen in elkaar als Russische Poppetjes met het het Midden van het Midden, hier het Speelveld genoemd, als draai-punt en het Samenspel als Koppel-punt.

In het volgende hoofdstuk worden bestaande sport-modellen getoond waaruit blijkt dat vooral het Hart een grote rol speelt.
De basis-cyclus van de mens koppelt in het Hart, de grootste spier.

Een aantal bestaande Sport Modellen

Competitie

Het Hart: Kracht (Static) vs Conditie (DynMIC)(Prestatie vermogen)

Participation in sports with a high Dynamic demand (endurance) or with a high Static demand (power)

 

Figure 2.
Model van het American College of Cardiology.”MVC stands for maximum voluntary contraction, and is a measure of muscle strength”, maximal oxygen uptake (MaxO2) achieved and results in an increasing cardiac output.

Gelijke Kansen: de Geschiedenis van de Fairness of Equal Opportunuty in de Sport

Prestatievermogen en Motorische Vaardigheden

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden (Motor Skills) die ons fysieke prestatievermogen bepalen

Het zijn Spierkracht, Uithoudingsvermogen, Snelheid, Lenigheid en Coördinatie. 

Fijne en grove motoriek.

Een beweging kan bestaan uit vele stappen en/of vaak herhaald worden.

Open vaardigheden zijn afhankelijk van de omgeving (wind, lawaai, tegenstanders,..) Ze vereisen aanpassingsvermogen.

De Motorische Ontwikkeling van de Mens

Hoe ontwikkelt een kind zijn motorische vaardigheden.
Motorische ontwikkeling kind. plaatje komt uit PDF hieronder. Opvallend is dat er drie (wederom) onderdelen zijn n.l. Cognitief (Hersenen, Ratio), Sociaal (Hart) en Lichaam (Senso-Motorisch).

LTAD: Long Term Athelete Development Model

LTAD Long Term Athlete Development Model.
LATD-model vertaald naar PoC.

Cognitie zit in de Spieren en vooral in het Hart

De menselijke Cognitie is verbonden met zogenaamde Perceptual Symbol Systems die lijken op een camera die permanent alles wat we meemaken gekoppelt aan emoties en associaties registreerd en compact maakt om opgeslagen te worden in ons lichaam (“de spieren“) en dus niet in de hersenen. Die zorgen voor evenwicht.Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) Patterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancient patterns play an important role.

IsSport Alleen maar Beweging of is het ook een Communicatiemiddel?

Het model van Rudolf Laban is een oud model. Het is zictbaar in alle talen die vrmodelijk hun wortels hebben in het Sanskriet wat een gemaakte taal is. De makers waren de Magi, de wetenschappers van de oudheid die vermodelijk Plato in Heliopolos hebben onderwezen.

Sanskriet: Een hele Oude en volledig Geconstrueerde Taal uit India

Sanskrit (de praktijk (kritiek) van het msken van geluiden (San) is een hele oude geconstrueerde taal gebaseerd op een model van de mond.

Indiase Dans waarin de vier Wereldbeelden worden getoond

Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC. Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..

Euritmiek: Een Nieuwe vorm vaneen oude Expressie waarin de (Indiase)Letters worden getoond.

Rudolf Steiner een “volgeling” van Goethe en was een deelnemer aan de Theosophy beweging van Blavatsky ontwikkelde een “westerse” vorm van “innerlijk” dansen net als in India gebaseerd op het Alfabet.
De Venus transit waarin India naar Europa kwam via Blavatsky.
Als je een Turbulent systeem goed volgt zie je heel veel spiralende spiralen lang elkaar heen glijden of elkaar oppakken (vergelijk de Moebius Ring). De aarde beschenen door de zon waar het water in een cylus ronddraait op een ronddraaiende aarde in een ronddraaiend zonnenstelsel gebeurt hetzelfde met het Weer en de Aether.

De toekomst van de Sport

IT-technologie copieert de Mens en brengt alles terug tot Kijken

Smart Systems zijn een ciopie van de mens en passen dus op PoC. Hierna komen een aantal voorbeelden. In essentie is “the Sky the Limit” omdtat alle “organen” van de mens kunnen worden beinvloed en zelfs kunnen worden overgenomen of nagedaan. Voor het gemak worden al die toepassingen “Smart” genoemd waarbij mort worden aangetekend dat Copieren eigenlijk helemaal niet slim is. Slim heedt te maken met Creativiteit wat weer een vorm van intuitie is.
Smart Stadium.

 Simulatie van het lichaam na het meten van vaste knooppunten. de scharnieren van armen en benen.

Generaties

Hoe jonger de generaties hoe meer de mobiele telefoon hun leven bepaalt.

De meest dominante Generatie wordt Z genoemd.

Digitaal vs Lichamelijk

Met de toename van het Metaverse wordt de digitale en emotionele beleving van een sport steeds belangrijker.

Publiek

Het bekijken van een wedstrijd blijft met behulp van visuele sensors (“media”) een belangrijke hobby en een extreme vorm van verdienste.UIteindelijkis er geen verschil meer tussen mensen en gesimulerde mensen of nagemaakte mensen (Robots).

Combinaties

Er kan van alles worden gecombineerd waardoor er nieuwe sporten ontstaan of er spontaan anders kan worden gespeeld.

Meten en Corrigeren

Analytics

Kantelpunt maar waarheen?

Paths of Change maakt het mogelijk om een enorme diversiteit van cyclische veranderingen onder één noemer te brengen.

In de loop der tijd zijn vele specialistische onderwerpen onderzocht en voorzien van een PoC-jasje.

Hiermee kun je ook de toekomst in kaart brengen en die ziet er heel bijzonder uit.

We bevinden ons aan het begin van een compleet nieuwe precessie-cyclus. een periode van 25.000 jaar waarin de mensheid een nieuwe sprong kan maken in de ruimte -tijd, waarbij het inmiddels wel duidelijk is dat die meer dan 4 dimensies bevat.

De sipralerende cyclus zoals geobserveerd door Mikhael Bhaktin:

In een simpele weergave zijn ruimte en tijd reciprook en kijken op hetzelfde. Ze zijn spiegelingen op zichzelf.

Dewey Larsson Reciprook Universum het gaat om Beweging

Dewey Larson gooide alle natuurkunde op een hoop door alle verschillende eenheden onder 1 noemer de brengen.

Alles wat uiteindelijk overbleef was Beweging Afstand / Tijdseenheid -> Ruimte gedeeld door Tijd.

Dit resulteert in twee door ver-deling aan elkaar gekoppelde universa.

Beweging is de Essentie.

Walter Russell: De Beweging lijkt op een Slinger

Het model van Walter Russell.Het model past perfect op het model van Plato en Aristoteles maar ook van de oude kerkvaders Ugustinus en Thomas van Aquino. Walte Russel “zag” een pendulum.
De slinger van Rusell in 3D.
3D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht (Resilience).

Model van een Ecologie gebseerd op Panarchy gerelateerd aan PoC.
Quaternions Multivariate Vectors
Model van Peter Rowlands wat ook twee universa bevat gescheiden door het vacuüm.
Behind the Wall of the Vacuum lies another universe that is hidden by the polarization of the wall.

Sport op School en in de Samenleving

Basis Curriculum

De lagere school stamt al uit de tijd van Bonifacius en Karel de Grote. In al die tijd werd hetzelfde curriculum gegeven wat vooral bestond uit schrijven, rekenen (“tafels”) en lezen later aangevuld met algemene orientatie in Tijd en Ruimte.

Sport

In het Engelse en Amerikaanse Schooolsysteem speelt de Sport een veel belangrijkere rol dan in Nederland en die rol ipast op de denkbeelden van Plato en Aristoteles.

Sport biedt een manier om de belangrijkste karaktertrekken te leren en uit te proberen. Eigenlijk zien we hier de Deugden van Plato weer terug die we kunnen spiegelen met de levensloop-ontwikkeling.

Samenleven

Conclusie