Over Veerkracht (Resilience) (in Dutch)

Thermodynamica

De leer van de thermodynamica is in de 19e eeuw ontstaan uit natuurkundig onderzoek dat werd uitgevoerd om de efficiëntie van de stoommachine te verbeteren. Inmiddels heeft deze wetenschap belangrijke wetten over het Universum ontdekt.

Volgens de thermodynamica beweegt de energie in het Universum op de lange termijn zich van een onmogelijke extreem hete situatie, de Big Bang, naar een toestand van extreme kou en een hoge waarschijnlijkheid, de Big Freeze, waarin alles netjes uniform verdeeld is. Het universum beweegt van extreme chaos naar extreme ordening.

Energie Stroomt van Hoge (Chaos) naar Lage Temperatuur (Orde)

Energie stroomt daarom altijd van hoge (chaos) naar lage temperatuur (orde). Vrijwel alle energie op aarde komt van de zon in de vorm van electro-magnetische straling. Met behulp van deze zonnestraling transformeren planten, algen en bacteriën simpele chemische structuren in complexe biomassa (chemische energie). Bacteriën en schimmels breken deze structuren weer af waardoor de cyclus wordt gesloten.

Biomassa wordt door de rest van de organismen op aarde direct of soms veel later (olie/gas/steenkool) geconsumeerd. Het consumeren van de primaire zonne-energie vindt plaats in voedselketens waarin de organismen ook zelf weer worden geconsumeerd.

Een VoedselKeten is een Chemische ReactieKeten waardoor Energie stroomt van Chaos naar Orde

Vanuit ons menselijk perspectief interpreteren wij het consumeren van de participanten in een voedselketen als een competitie (“survival of the fittest”) maar we kunnen het ook zien als een uiterst flexibele keten van chemische reacties die worden uitgevoerd in bewegende zichzelf reproducerende chemische fabrieken.

 Energie is de mogelijkheid om iets in beweging te krijgen of te houden. De opgeslagen (potentiële) energie in de aarde wordt soms in meerdere stappen omgezet in beweging (kinetische energie). Tijdens deze omzetting gaat er altijd warmte verloren (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie).

De Energie van de Zon Voedt de Stroom-Systemen op Aarde

De energiestroom van de zon wekt door de rotatie van de aarde stroom-systemen (flow-systems) op. Stroom-systemen hebben een boom-structuur als de stroom van een punt naar een oppervlak of een volume gaat. Een voorbeeld zijn het weersysteem en een meanderende rivier-delta. De longen en de bloedvaten in ons lichaam hebben precies dezelfde opbouw omdat hetzelfde proces ook in ons lichaam optreedt.

Volgens de Constructal Theory van Adrian Bejan verbeteren de stroomsystemen zich steeds opnieuw en dat doen ze door gebruik te maken van de permanente slijtage (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie) die de stroombeweging veroorzaakt.  Uiteindelijk vindt er altijd weer ergens een doorbraak plaats in de meander.

Constructal Law

Adrian Bejan heeft de Constructal Theory volledig analytisch afgeleid uit de wetten van de Thermodynamica. Hij  beschouwt het principe van de verbeterende stroomsystemen (“construction”)  als een Hoofdwet van de Thermodynamica. Volgens hem is ontwerpen niet een intelligente actie maar een volstrekt logisch gevolg van de werking van ons Universum.

De stroom van onmogelijkheid naar uniformiteit, van hoge onwaarschijnlijkheid naar hoge waarschijnlijkheid gaat gepaard met allerlei tussenstadia waarin de bestaande structuren de nieuwe structuren de weg wijzen.

Oude Paden Slijten Uit

De doorbraken in de meanderende stroompatronen maken beter gebruik van de huidige mogelijkheden maar de oude paden behouden lange tijd hun functie. Hierdoor is een stroomsysteem niet afhankelijk van één pad en is daardoor ook bestand tegen calamiteiten (bijv. een sterk verhoogde regenval in het stroomgebied van de rivier).

Het systeem waar de stroomsystemen onderdeel van uitmaken bestaat uit Machines (Constructal Engines) en Barrières (Brakes).

De machines en de barrieres zorgen ervoor dat de aarde niet te warm of te koud wordt.

De Weg van de Minste Weerstand

De machines zoeken de weg van de minste weerstand, optimaliseren de stroom, bouwen structuren op, slopen de barrieres, produceren kinetische energie en minimaliseren de slijtage. De machines slechten het pad naar de Big Freeze waarin alles gelijk zal zijn en alles stil zal staan.

De barrières bevatten potentiële energie, leveren de weerstand om de minste weerstand te vinden, slopen de machines, optimaliseren daardoor de dissipatie en produceren een maximale hoeveelheid straling met een hogere golflengte als de binnenkomende zonnestraling die de aarde weer verlaat.

Produceren en Consumeren houden elkaar in Evenwicht

Produceren (Machines) en Consumeren (Vernietigen, Slijten) houden het wankele evenwicht van Moeder Aarde in stand.

De evolutie van ecologieën, steden, organismen (wet van Kleiber), talen (wet van Zipf), organen (de longen, bloedvaten), sporten en technologieclusters voldoen aan de Constructal Theory.

Eco-Systemen zijn ook Stroom-systemen

In 2002 hebben Holling en Gunderson het boek Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems gepubliceerd.

De vier fasen van een Ecologie.

Panarchy bevat een integrale visie op de evolutie en de adaptieve cyclus van  de constructal engines die men ecosystemen noemt.

Panarchy : Een Ecologie doorloopt altijd Vier Fasen

Panarchy is ontstaan door het combineren van ogenschijnlijk conflicterende theorieën. Die theorieën leken conflicterend omdat ze betrekking hadden op de verschillende fasen (Zie Plaatje Phase Space hieronder) van de adaptieve cyclus die een ecologie doorloopt.

De combinatie van de vier mogelijke fasenruimten levert een op-en neergaande cyclus op waarin op een zeker moment een sprong (bifurcatie) wordt gemaakt naar een compleet nieuwe ruimte. Nadat deze sprong heeft plaatsvonden stopt de dynamiek van de oude ecologie.

Exploitatie: Orde en Overschotten

De meest herkenbare fase is de Exploitatie-fase (B).  Dit is de opgaande lijn waarin de ecologie een hoge mate van orde bereikt en overschotten (Potential) produceert.

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal

Veroudering: Het rekken van het Einde

Aan het eind van deze fase neemt de potentie af en wordt er van alles gedaan om de levensduur van de ecologie zo lang mogelijk te rekken (C -Conservation). In deze fase zijn de structuren verouderd geraakt en zijn er op allerlei plaatsen reeds alternatieven (bypass) ontstaan die beter passen op de huidige vraag naar beweging.

De ecologie is in de conservatie-fase vrijwel tot stilstand gekomen en besteed al zijn energie aan het onderhouden  van zijn eigen structuur.

Tijdens de langzaam opgaande lijn van de Exploitatie-fase neemt de verbondenheid en vooral de afhankelijkheid (Connectedness) tussen de participanten onderling enorm toe waardoor de ecologie steeds kwetsbaarder wordt voor verstoringen.

Dood en Wedergeboorte

De constructal engines in de ecologie gaan steeds efficienter samenwerken wat ten koste gaat van de diversiteit en de variatie in de ecologie.

De ecologie kan verstoringen opvangen totdat de  verschillende paden nog niet zijn dichtgeslibd maar een verstoring die alle paden tegelijkertijd raakt is dodelijk.

Op het laatst wordt de Veerkracht (Resilience) enorm op de proef gesteld en kan het gebeuren dat de Ecologie volledig ten onder gaat (Release) of na een grondige Reorganisatie weer aan een nieuwe levensloop kan beginnen.

Veerkracht

De resilience van een ecologie wordt gemeten door de snelheid te meten waarmee een ecologie zich weer herstelt van een verstoring.

Volgens Panarchy beweegt een Ecologie zich op verschillende schalen en plaatsen en kan op die plaatsen in verschillende fasen verkeren waardoor er allerlei soorten van interactie mogelijk zijn.

Hoe hoger de schaal hoe langzamer de cyclus verloopt.

Hoge schalen dempen de fluctuaties van de lagere schalen.

Een snelle lokale reorganisatie kan zich plotseling heel snel verspreiden (een Lopend Vuur (Revolt)) terwijl een langzame geleidelijke ontwikkeling (een organisatie) een snelle ontwikkeling weer kan dempen of tot stilstand kan brengen (de organisatie van de Brandweer (Remember)).

Schalen en Zelfreferentie

Panarchy is een Zelf-Refererend Cyclus-Model dat bestaat uit Vier Fasen en (minstens) drie Schaalniveaus

De panarchische golfbeweging bestaat uit twee stappen n.l. de  positieve weg Omhoog naar de Top (exploitation, conservation)  en de negatieve weg Omlaag naar het Dal (depressie, reorganization).

Op een bepaald moment kan de golfbeweging zich splitsen waardoor een nieuw (ander) niveau van organisatie optreedt. Deze sprongen doen zich volgens een vaste regelmaat voor.

Een Mens is een Bewegende Ecologie

Als we kijken naar terminologie en inhoud valt het op dat er een groot verband bestaat tussen Ecologische-, Economische- en Persoonlijkheidstheorien. De natuur, de economie en de mens lijken onderhevig te zijn aan dezelfde wetten.

De theorie over de Menselijke Natuur heeft erg veel weg van de Theorie die wij over de Natuur zelf hebben ontwikkeld. De mens is een zelfstandig bewegende ecologie, een stromend stroomsysteem waaraan een groot aantal participanten deelnemen.

Bacteria wisselen DNA uit

Die participanten hebben zich in de loop der tijd verenigd omdat een samenwerkingsverband veel efficienter bleek te zijn dan een solitaire ontwikkeling.

Samenwerken

In het begin bestond het samenwerkingsverband uitsluitend uit simpele chemische fabriekjes, bacteriën, die genetische ontwerpinformatie (DNA) van hun fabriekjes uitwisselenden. De eerste fundamentele stap in de samenwerking van de bacterien was de statische spons. De mens heeft erg veel ontwerp-informatie gemeen met de spons.

Spons

Later gingen de organismen bewegen en waarnemen. Hierdoor gingen ze als individuen samenwerken met andere organismen die genetisch op hen leken (zie Genetic Similarity Theory).  Het uitwisselen en combineren van ontwerp-informatie ging gewoon door (sex).

In volgende fasen ontstonden er hogere ordeningen, zoals lichamen die lichamen konden bevatten (huizen, steden, vliegtuigen, onderzeeboten en auto’s).

Een Stad en een Land is een Ecologie

Op dit moment is de (grote) stad het hoogste niveau van koppeling maar niets houdt de “Constructal Law” (of de Entropie) tegen om een ordening te gaan scheppen op  het niveau land of aarde.

Dat betekent dat er nieuwe slagaderen moeten komen om de ontwerp-informatie en de energie die tussen de grote steden gaat stromen te faciliteren. Overduidelijk is dat het Internet de basis vormt van het zenuwstelsel van de aardse informatievoorziening.

Entropie

De thermodynamica is een statistische theorie. De kansverdeling van een Systeem wordt de Entropie van het Systeem genoemd.

Om een kans te kunnen berekenen moet je de kansruimte (de Phase Space) bepalen. Die bestaat uit alle mogelijkheden.

Het aardige is dat je niet hoeft te beschikken over kennis van alle combinaties van alle componenten van een specifiek systeem om erg veel te weten te komen over een kansruimte.

Driehoek van Pascal

Je kunt gaan spelen met willekeurige componenten (a,b,c,d,e,….), de combinaties in een matrix stoppen, gaan tellen en patronen zoeken in de getallen die er dan worden gevonden. Je bent dan bezig met de statistiek van de statistiek of beter de waarschijnlijkheid van de waarschijnlijkheid. De mogelijke patronen worden beschreven in de Driehoek van Pascal.

Wat dan blijkt is dat er achter het patroon van Pascal weer een patroon zit (zie plaatje).  Dat patroon bevat wederom driehoeken en het is zeer waarschjinlijk dat er achter de driehoeken weer driehoeken zitten. Driehoeken in driehoeken in driehoeken in…. noemt men een fractal, een zelf-herhaling.

De  (on)waarschijnlijkheid is eigenlijk heel mooi en vooral ook simpel geordend en komt voort uit een zichzelf herhalend patroon, de Drie-Eenheid, dat in iedere godsdienst op aarde voorkomt.

Wetenschap en Godsdienst gaan uiteindelijk over hetzelfde.

LINKS

Over de Big Bang

Over Thermodynamica

Over Constructal Theory

Waarom een stad een organisme is

Waarom de genen bepalen wie we aardig vinden 

Over Pan en Anarchie

Over de Wet van Kleiber

Over de orde achter de wanorde (Over de Driehoek van Pascal)

Over de Uitgebreide Driehoek van Pascal

Over de drie-eenheid.

About Entrainment

In 1665 the Dutch physicist Christiaan Huygens noticed that two pendulum clocks in his room tended to Swing in Sync. The same happens with fireflies, cardiac pacemaker cells,  menstrual cycles, birds in flight, walking, dancing, circadian rhythms in animals, quantum gravity theory, dialogues and people in a crowd.

Two connected Systems always Entrain because Every System in our Universe Vibrates and is connected.

When the Parts are  connected, the Rhythm of the Whole controls the Rhythm of the Parts.

The transformations of the seperate parts takes place in two steps. In the first step the variance of the frequencies of the parts is reduced but the oscillators remain incoherent, each running near its natural frequency, until a certain threshold is crossed. Then the oscillators begin to synchronize spontaneously. The effect is somewhat like the outbreak of synchronous applause after a magnificent concert.

To make the transformation possible the Parts have to adjust their behavior. They have to move with the Rhythm of the Flow of the Central Clock. At the end of the transformation from isolated Parts to the Whole the Parts are the Same. They are Copying each other.

When people are copying other people they lose their identity and move into a trance-state. The same effect can be accomplished with hypnosis.  When people are in a trance-state it is easy to manipulate them.

About Copying

Humans are Copiers. When we look at the Science of Coupled Oscillators it becomes clear that Copying is not an intentional act. People and other Systems are more or less forced to copy others when the frequencies of their systems are within a certain bandwith.

When people are close and are focused on a shared target (a soccer match, a concert, a conversation, a dance, a common goal) the human parts start to synchronize and become a Crowd, an entity that starts to act on its own.

About Communication

The word “communion” means “becoming a union“. All communication arises through Synchronization. All communications are dances that coordinate the rhythmic processes shared among the engaging systems.

Communication is not a transmission of information, but rather a coordination of behavior among living organisms through Mutual Structural Coupling. Just like the Crowd, a communication, starts to live a life of its own, when the exchange of the vibrations of the conversation starts to synchronize. This happens within seconds.

In the 1960’s, William Condon of Boston University School of Medicine pioneered the empirical study of communication as coupling. In the microanalysis of a few seconds of film he was astonished to find how the voice and bodily movements of speaker and listener were coordinated within intervals as short as 20 milliseconds.

Condon introduced the term entrainment to describe the coupled behavior. He noted that: “Communication is thus like a dance, with everyone engaged in intricate and shared movements across many subtle dimensions, yet all strangely oblivious that they are doing so“.

Coupling begins with getting the attention of other organisms, or more accurately, with distracting the organisms from other engagements so they are able to discern and respond to this engagement.

When the Oscillations of two Systems are outside a certain bandwith it looks like the most powerful system takes over control. The frequency of the synchronized system is a mean and when big numbers and small numbers are added the small numbers simply disappear. This situation is called an Overload.

Overloads are able to kill small systems because the small system is unable to cope with the huge pertuberations. People with a Dominant Personality are able to force (to entrain) Dependent people to copy their behavior.

About Synchronization

A System of N coupled different oscillators creates a very complex almost unsolvable mathematical problem. In 1975 Charles Peskin formulated the conjecture  that Systems would eventually synchronize even when the parts are not identical. In 1990 the conjecture has been proven by Strogatz and Mirollo.

Systems of Coupled Oscillators show four states called Phase Locking (Synchronization), Phase Drift (“Chaos“)  and Amplitude Death (“Order“). In the last state the oscillations stop completely.  The fourth state called a Chimera is a combination of a synchronized and a drifting state.

The most important issue to notice is the fact that the state of Amplitude Death is what we call Order. It is an exceptional state that can be reached when the exchange of information between the states is “compensating” the vibrations of the states or when the System is “compressed” into a Singularity.

Most Systems are oscillating (“Cyclic“) and are in a Phase Drift (“Chaos“) or a Chimera trying to reach some sort of Synchronicity with the other connected Systems. In Nature every System is connected to every other System because of the Electro-Magnetic (and Sound) Fields they share.

Systems of Coupled Oscillators behave differently when the connections between the parts are delayed. It this case highly identical parts start to behave as not identical parts. When a delay occurs the stable rhythm of the heart can suddenly stop, resulting in a sudden death.

About the Circadian Clock

In order to cope with and to predict 24-hour rhythms in the environment, such as light and darkness, temperature or the availability of food, most, if not all, organisms have Circadian (“Daily“) Timing Systems. These systems generate circadian rhythms in a wide range of behavioral and physiological processes.

For most animal species, a main circadian pacemaker has been identified in an anatomically defined location in or close to the brain. During the last years, however, it has become clear that circadian systems are complex and that additional oscillators exist, both within and outside the central nervous system.

The Peripheral Circadian Clocks are situated in the Heart, the Liver, the Lungs and the Kidney. These organs are the same “organs” that are used in Chinese Acupuncture which is not strange because the Aim of Acupuncture is to Balance the Electro Magnetic Field in the Body.

For a correct functioning of the circadian timing system, these oscillators should be synchronized to one another and properly phased to the environmental cycle.

Synchronization between the oscillators occurs via interactions or coupling pathways, whereas the light-dark cycle is used for synchronization to the outside world.

The most important mammalian circadian pacemaker is located in the suprachiasmatic nuclei (SCN) at the base of the hypothalamus in the brain.

From the suprachiasmatic nucleus, nerve impulses travel via the sympathetic nervous system to the pineal gland and inhibit the production of melatonin. At night, these impulses stop and melatonin production ensues and is released into the body.

In fish, amphibians, reptiles, and birds, the pineal gland appears to be directly sensitive to small amounts of light that penetrate the skin and skull.

In mammals, with increased development of the cerebral hemispheres, the pineal body came to lie deeper within the brain and indirect stimulation of the pineal gland by light via the retina came to be more important. The Suprachiasmatic Nuclei are connected to the Outer Eye and the Inner Eye, the Pineal Gland.

The Pineal Gland is called the 6th Chakra, the Third Eye (or the Eye of Horus), the Seat of the Imagination.  The Imagination, the Central Clock of our Body, is “in control” of all the other Clocks in our Body.

With the Help of our Imagination we are able to Cure and to Kill the Body.

About the Pineal Gland

The Earth is a huge magnetic sphere. The E/M field of the Earth varies in strength and consistency through the ages. Our bodies own magnetic frequencies and our bio-field patterns react to this variance of the Earth’s field.

The pineal gland is the principal structure in the brain that is directly sensitive to the Earth’s magnetic field. The Pineal Gland Senses the Field.  To sense the Field the Pineal Gland contains small calcite crystals.

Our bone structure Converts Vibrational Energy into Magnetic and Electric Energy. When the bone is bent it produces an E/M-field. This E/M-field interacts with the Pineal Gland and creates a Feed-Back Cycle.

The E/M-field of our Body, the Aura, is a combination of all kind of waves. A special type of wave-structure is called a Standing Wave.

When the E/M-field acts as a Standing Wave all the waves are in harmony and conserve structure. The Human body is in harmony when the total field of all the separate E/M-fields of the Body act as a Standing Wave.

The Standing Wave appears when the Spinal Wave of the Vertebrae of the Body is in a special Alignment.  If this happens the Standing Wave of the Spine Resonates with the Standing Wave of the Earth. At that moment the Kundalini Rises and the Pineal Gland reacts with a Huge Mystical Experience.

About the Heart

The heart beats about once a second throughout your life. These regular contractions pump blood to the Upper (Head) and the Lower part of the body and are driven by electrical impulses from a natural pacemaker inside the heart.

This pacemaker, known as the sino-atrial node, responds to signals from the Central Circadian Clock situated in the Hypothalamus that changes the heart rate according to the body’s needs (“the action potential“), making it slower when resting and faster during exercise.The rhythmic contractions of the heart are triggered by waves of electrical activity that spread from the sino-atrial node throughout the heart muscle.

There are small fluctuations in the time intervals between beats that are fractal in nature, and a loss in this variability is a sign of cardiac ill health. However, a cardiac arrhythmia, in which the rhythm of electrical waves that drive the heart is broken, can be lethal.

A loss in the synchronized rhythm of the heart causes different parts of the atrial or ventricular muscle to contract at different times, undermining the pumping action of the heart. An arrhythmia therefore leads to the mechanical failure of the heart.

The propagation of excitations in heart tissue can be described in terms of travelling waves with a velocity of about 0.5 m s-1 and an amplitude given by the action potential. Since the action potential lasts for several hundreds of milliseconds, a single wave extends over a distance of about 10 cm. This means that a normal human heart is hardly large enough to contain a single wave.

In the heart the wave propagates around a circular obstacle. The wave repeatedly travels along the same path at a frequency given by the wave velocity divided by the circumference of the obstacle.

If the radius is gradually decreased, the frequency increases until the wavefront of a new wave catches up with the tail of the previous wave. If the radius is made even smaller, the wave is forced to adopt a spiral shape that continues to rotate around a central core. Spiral  Waves have been observed in numerous chemical and physical experiments.

The Wave Structure of the Heart resembles the Wave Structure of the Universe. This could be the reason why the Heart plays such  an important role in many Religions.

When the Wave Structure of the Heart is coherent with the Wave Structure of the Whole, the Rhythm of your Life is in Sync with the Rhythm of the Universe.

The Pacemaker Cells are called the Heart Chakra, the 4th Chakra. The Heart Chakra acts as the Balance Point for all the Chakras.

The Balancing Point is the Middle of two Triangels related to  the Head and the Body that rotate With- and Counter-the-Clock creating a Moebius Ring.  The Pineal Gland, the Central Clock, is part of the Upper Triangel of the Mind.

About Cymatics

In 1967, the late Hans Jenny, a Swiss doctor, artist, and researcher, published the book Cymatics,  The Structure and Dynamics of Waves and Vibrations. In this book Jenny showed what happens when one takes various materials like sand, spores, iron filings, water, and viscous substances, and places them on vibrating metal plates and membranes.

What then appears are shapes and motion- patterns which vary from the nearly perfectly ordered and stationary to those that are turbulently developing, organic, and constantly in motion.

When Jenny experimented with Fluids of various kinds he produced Wave motions, Spirals, and wave-like patterns in Continuous Circulation.

These patterns are the same patterns that are produced by Coupled Oscillators. This is not strange because Sound Waves are highly comparable to Electro Magnetic Waves.

With the help of simple tools it is possible to Simulate the Creation and Expansion of the Universe.

We don’t need very complicated tools to observe the Whole. The Whole shows its patterns everywhere, even in your bathtub.

About the Creation of the Universe

In beginning the Void, the Zero Point Field,  rotated in Silence until a Huge Action Potential disturbed its Eternal Rest.

The Void was in a state of Amplitude Death until a Statistical Fluctuation, an Act of Creation, moved the System into a Chimera and later a Phase Drift.

Out of the Phase Drift Two Coupled Oscillators (Yin & Yang) appeared that moved With- and Against the Clock creating a Spiral Motion, a Vortex.

The Two Coupled Oscillators were each others Complement because two Coupled Oscillators are always Complementary.

After a while the Phase Drift generated Four and More Oscillators and Space started to Expand.

The pattern of this Expansion is governed by the Metallic Mean, which generates Fluent or Quasi Crystals. Fluent Crystals are the basic structure of the Electro Magnetic System of the Human. Scientists believe that the basic structure of our Universe is a Fluent Crystal, a Hall of Mirrors.

Space stops expanding when the Unbalance of the Energy of the Act of Creation is compensated by the amount of Oscillators (Strings) of Expanding Space.

At that moment the Universe will move into the State of Synchronization and all the Parts will move with the Rhythm of the Central Clock, the Tao.

When this happens the Universe starts to contract until Space has reached the Void.

In the last step the Oscillation will stop and the Void and Amplitude Death will appear again.

LINKS

How bacteria entrain

Steven Strogatz: About Coupled Oscillators and Biology

A lecture about Coupled Oscillators

A presentation about Coupled Oscillators

About Engagement

About Standing Waves

About Hypnosisy

About the Cardiac Pacemaker Cells

About Cymatics

About the Heart Chakra

About Stress and the Action Potential

About the Metallic Mean

About the Logic of Creation

The Way the Universe was Created has generated an ongoing discussion for more than 6000 years. In this Blog I give you a way to solve this problem with the use of Logic.

When we use Logic you will see that the concept of Creation out of Nothing leads to a Strange Contradiction.

This Contradiction looks a lot like the Zero-Point-Field of Quantum Mechanics.

The theory of Quantum Mechanics is a Statistical Theory. Statistical Theories are an approximation of a Theory.

Behind this approximation lies a hidden structure called the Tree of Life. The Tree of Life is an expansion of the first Creation, the split of the Void.

Perhaps the most important conclusion of this blog is that what most people call the Spiritual World is really the Material World which can be explained by Mathematics and Physics.

The only part of our Universe that is truly Spiritual and is without any Duality lies outside our Universe. This Part, The Void,  prevents Our Universe for Total Annihilation.

To describe the process of Creation out of Nothing we have to define the Void (Ø) and the Whole (○). The Void is the Empty Set. The Empty Set is a Set with Zero Members. An example is the Set of months with more than 31 days. In this case the Empty Set is the result of an impossible selection.

The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don’t know who gave birth to it.
It is older than God.

The empty set is not the same thing as nothing. It is a set with nothing inside it. In Logic there is no concept that describes “nothing”. We have to assume that there was something in the Beginning and that something is the Empty Set.

The Empty Set contains everything that is impossible.

In the Beginning an impossible selection was not possible because there was nothing to select from. This means that in the Beginning the Empty Set was the only Set in the Universe.

In the beginning the only thing that was possible was the impossible.

The Void is the Opposite of the Whole. To define the Void and the Whole we have to make use of a Distinction.

A Distinction is something that divides a Set into Two parts, X and its Opposite not-X (Yin/Yang).

A Set  that is divided into Two Parts Suddenly contains Four parts A, not-A, the Division and the Set itself (the Whole): Yin, Yang, Yin AND Yang (Division), Yin OR Yang (Whole).

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

X and not-X have only the Void in common. When we bring the two sets together they become Nothing just like the combination of Matter and Anti-Matter results in the Annihilation of Both Parts and the production of a Photon (“Light”) and Kinetic Energy (Movement). To avoid annihilation Matter and Anti-Matter have to Stay Apart.

When you Fuse the two parts X and not-X the Whole appears again. In the Beginning there was Nothing to Fuse and the commonality of the Empty Set with its Opposite, the Not-Empty Set, the Whole, was the Empty Set. In the Beginning the Whole was the Empty Set because there was only the Empty Set.

All is possible when emptiness is possible.
Nothing is possible when emptiness is impossible.

Nagarjuna, Chapter 24 verse 14 of the Mūlamadhyamakakārikā

In Logic the commonality of two sets is represented by the term “and”. The fusion of two sets is represented by the term “or”. The not is represented by the symbol “~”. Using these Symbols we can write down the “laws of Logic” as follows:

Ø = ~○

X and ~X = Ø

X or ~X = ○

At the beginning of the beginning, even nothing did not exist (Chuang-tse)

At the Beginning the Universe was the Void and the Void was the Whole.

This implies the following:

Ø and ~ Ø = Ø

Ø or ~ Ø = ○

Ø = ~ Ø

Form is no other than emptiness; emptiness no other than form (Diamond Sutra)

The First Distinction in the Universe is the Choice between Distinction (~ Ø) or Non-Distinction (Ø). The Choice between the two is the Whole (Ø or ~ Ø = ○). Non-distinction is the state of Union of Every Thing in the Universe. The Union of Every Thing is No Thing at all.

There is in reality neither truth nor error, neither yes nor no, nor any distinction whatsoever, since all — including contraries — is One (Chuang-tse)

The One. . .is there before every oneness amid multiplicity, before every part and whole, before the definite and indefinite, before the limited and the unlimited. It is there defining all things that have being, defining being itself. . .It is there beyond the one itself, defining this one. (Dionysius)

The One transcends all antithesis, rises above all relation, is pure from all duality (Proclus)

Everything is of the nature of no thing (Parmenides)

The Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. The nameless is the beginning of heaven and earth. The named is the mother of ten thousand things. These two spring from the same source but differ in name; this appears as darkness. Darkness within darkness. The gate to all mystery (Lao Tzu)

In the Beginning when the Laws of Logic, the Logos, came into existence two Empty Sets were produced, the Empty Set and its Opposite, the Not-Empty Set. In the Beginning the Void was not the Void.

In the Beginning the Void has Negated Itself. This Negation started the Proces of Creation out of Nothing.

By Negation itself the Void created a deep Passionate longing to move back to the Sea of the Nothing.

The One is a Negation of Negations (Meister Eckhart)

The not-Void has a choice (Ø or ~ Ø). One choice is to merge with the Void (Ø and ~ Ø) and return back into Emptiness. The other choice is to avoid Annihilation. In this case the not-Void, ~ Ø, has to stay apart from the Void, Ø. Therefore the Not-Void, ~Ø, has to Move Away from the Void, Ø.

When this happened The Not-Void transformed from the State of Being into the state of Becoming and started to Rotate and Expand in a Spiraling motion. The Moving Void, the Second Distinction, Expanding Space, was created. When the Second Distinction was created the Void came to Rest but to keep the Balance of the Void, Not-Expanding, Compressing Space, Ø and ~ Ø, came into Existence too.

Expansion (The Strong Force) has to be compensated by Compression (Gravity) to bring the Universe back to the Void. The amount of Time this will take is dependent on the Power, the Potential, of the not-Void when it was disconnected from the Void. When the Potential of the disconnection is small, the Void and the Non-Void will merge soon and start a new process of disconnection to solve their Eternal Contradiction.

Expanding Space (Ø or ~ Ø ) and ~ Expanding Space(Ø or ~ Ø) = Ø

Gravity and The Strong Force  = Ø

Gravity or The Strong Force = ~ Ø

The whole process of logical reasoning from the Void to Space/Time is based on a Contradiction that occurs when we define what happens when Logic (Consciousness, the Two, the Self and the Observer of the Self) came into existence (“In the beginning was the Logos“) and the Void was the Whole.

When we look at the current theory of creation called the Big Bang Theory we find the same contradiction formulated in a different way.

In the theory of the Big Bang the Void that is the Whole is called a Gravitational Singularity (GS). A GS is a situation where the current laws of Physics break down because one of the variables moves to Infinity. When such a contradiction happens scientists know there is something wrong with their theory.

In the Big Bang Theory, the Universe is compressed (moved back in Time) into an extremely small space, a point, a singularity, and is therefore infinitely hot.

The Void that was the Whole, Empty Space, is extremely cold (0 degrees Kelvin). This condition is called the Zero-Point-Field. It is the State of the Universe that was there before the Big Bang.

According to Quantum Mechanics, the Zero-Point-Field, the Vacuum State, is not truly empty. It contains fleeting electromagnetic waves and particles that pop into and out of existence. It is not strange to define this popping up of No-Thing by the statement: ~ Ø = Ø (Sometimes there is nothing and sometimes there is not nothing).

The only thing we have to look for is the reason why the State of Rest of the Zero Point Field was disturbed. The answer of this question is simple: “It just happens“. A statistical fluctuation can be very small or very big.

In the Beginning the Quantum Fluctuations of the Zero Point Field, the Phoenix,  generated a huge Fluctuation represented by a “Cosmic Orgasm (Shiva and Shakti made Love)” and a real particle, a Photon (“In the Beginning was the Light“), came into existence. This Single Photon, One Wave of Light, bouncing against the expanding walls of the Universe, was enough to Create the Whole Universe.

Quantum Fluctuation is a Statistical Theory. Statistal Theories don’t explain the Universe. They are an approximation of a deeper structure we still don’t know. The ancient scientists used a metaphor out of Nature to explain this deeper structure. This metaphor was called the Tree of Life.

When we use Logic, the first step in Creation generates a Trinity. This Trinity consists of Gravitation (Expansion), the Strong Force (Compression) and the Void, the Empty Set. The concept of the Trinity with different names comes back in every Ancient Religion.

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

The first Trinity is the Top of a structure called the Tree of Life. This structure can be found in almost every Ancient Culture.

The Tree of Life consists of Nine Concepts with the Void (10=0)  at the top. The Nine Concepts of the Tree of Life are created by Multiplying the Trinity by the Trinity (3×3 =9 + the Void = 10 = 0).

The duality (-1,1) is represented by two Trinities (-3,-2,-1,0,1,2,3) with the Void in the Middle. In this case the Pattern of Seven appears.

The real enfolding  is created when we apply the Trinity to the Trinity. In this case the sequence becomes 1, 1, 4 (1+ 3×1), 13 (1+3×4), 43 (4+3×13), the Bronze Mean.

Every number in this sequence represents an important Stage in the enfolding of our Universe and has its own Mystical Meaning (The Void, The Duality, the Four Forces, The Zodiac (with the Sun in the Center), The Sri Yantra (The Kingdom)).

The fractal patterns moves deeper and deeper into the Material World, father away from the Beginning, the Void. At this moment our Universe contains fourty-two levels.

At some point (43) the pattern of enfolding will finally reach the Kingdom and the pattern will reverse and moves back to the Void. From that moment  we will move backwards in Time.

When you apply the Trinity to the Trinity you use a principle that is called Self-Reference. In modern mathematics this principle is called a Fractal and the theory associated with Fractals is called Chaos Theory. Fractals play a very important role in the new String Theories of the Universe.

It is possible to generate the many levels of the Universe out of one Fractal Pattern, the Trinity. In modern Physics one of the candidates for the Fractal Pattern of the Universe is the Sierpinski Triangel. This fractal pattern generates the well known Mystical Geometries and is based on Trinities.

Physics and Mystics show that Our Universe and every part of it (including the Human Being) are part of the first Trinity that came out of the non-Void, the negation of the Empty Set that came into Being.

If the Void and the Trinity are concepts that represents the concept of God, we are all part of the enfolding structure, God, the Not-Void.

One part of God, the “Real Void“, the Mystery (Brahman), is not part of our Universe. It stays outside to prevent total annihilation of Every Thing.

We cannot understand The Mystery because we cannot Reason, don’t have a Distinction, about the Beginning of the Beginning. It lies Outside our System of Understanding called Logic. The only thing that is left for us is to Experience and Keep Silent.

Gravity is the root of lightness; stillness, the ruler of movement (Lao Tsu, Tao Te Ching, 26).

The Void is also the power that Attracts every part of our Universe. The farther away we expand from the Void the stronger the Strong Force becomes. At a certain point in Time this force will force us to Move Back. When this happens the Compression of the Universe, back to the Void, cannot be stopped. When we move Back, Time will be Reversed.

In the End the Spiral of Enfolding will be Closed in Itself and the not-Void will merge with the Void. At that moment the State of Stillness of the Zero Point Field will be restored waiting for a new Fluctuation to occur. The Universe is Breathing. It is recreated time after time until the Void and the Non-Void finally fuse into the Nothing, the Mystery.

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.”

(Gospel of Thomas, Logion 22).

When we look at the Logic of Creation we can see that the only part of Our Universe that is Truly Spiritual is the Void. The Not-Void and all its expansions are part of the Material World (Maya) that can be explained by Mathematics and Physics.

The Void, the Infinite Potential with Infinite Possibilities, lies Outside our System of Reasoning and is Nameless, Formless and not Dividable. It is truly One.

We are Nothing but a Rare Fluctuation of the One, who is the Void.

LINKS

About the Mathematics of Distinctions of Spencer Brown

About Boundaries

About Boundary Mathematics

About the Tree of Life

About the Void and Atman

About the Seven (3-1-3) and the Nine (3×3)

About the Holy Trinity in Mathematics

How to create Mathematics out of the Void

Why Quantum Fluctuation could have created the Universe

How the Universe was created out of one Photon

About the Heart Chakra

NadisThe term Nadi comes from the Indian word for movement. The approximately 72.000 Nadis comprise a vast network of transport channels of the Force of Life in the Human Body.

The channels connect into 7 Major and 21 Minor Centers, called Chakras (Wheels). The Heart Chakra is in the Middle connecting The Spiritual and the Material World.

The amount of Nadi’s, Minor (21) and Major Centers (7) is not By Accident. The Enfolding of the Universe is based on a Pattern that is governed by the number Three (The Trinity).

The number 22 (21 + the Whole) divided by 7 stands for the number Pi which relates to Square of the Four Forces of the Human (Imagination, Control, Desire and the Emotions) to the Cycle of the Movement of the Force of Life through the Seven Chakra’s.

When the Four Forces are not in Balance the Cycle of the Chakra’s gets out of Balance. This Unbalance of the Chakra’s can be restored when we use the Middle of the Seven Chakra’s, the Heart Chakra.

When We Act out of the Heart the Wheels of the Chakra’s never get out of Balance.

Later in this Blog I will explain You more about the Heart Chakra and the Pattern of the Triangels.

The First Thing I want to do is explain the Relationship between the Old Knowledge of the Chakras and the Recent Knowledge about the Influence of the Electro-Magnetic Field on the Body.

As you will see the Old Scientists knew more than the New Scientists. The only thing that is different is Language. We have to translate Old Mystic Terminology into New Scientific Terminology.

As the Force of Life (Chi, Prana) moves through the Channels, it makes the Wheels of the Chakras Spin. The Chakras are the power stations in our body. They pump Excess Energy out of their environment or Attract energy from other power centres to keep their own cycles running.

There are three major Nadis. The Left-Side Channel Ida (Mind) and the Right-Side Channel Pingala (Body). The Third Major Nadi (Sushumna, the Self) moves inside the Spinal Chord.

The three nadis originate at the Base Chakra at the end of the Spinal Chord, the Filum Terminale, and move up into the Top Chakra right above the Head (the Crown).

Most Scientists consider the Indian theory of the Nadis and the related Chinese theory of the Meridians a very old fashioned theory without any proof in current science.

The most important reason is that nobody is able to explain the Force of Life (Chi, Prana).

The connective tissues in our body contain collagen, which makes up 70% or more of all the proteins of the connective tissues. The collagens in the body comprise a vast network of transport channels of Electro-Magnetic Energy.

CollagenCollagens are rope like liquid crystals that have dielectric and electrical conductive properties that are very sensitive to electromagnetic fields.

The electrical properties of collagen depend on the bound water molecules in and around the collagen’s triple-helix.

If the Nadis and the Meridians are the Collagen Ropes in our body than Chi or Prana could be the Electro-Magnetic (E/M) Force.

According to some scientists the Chi-field is a so called Scalar-Field, a Standing E/M-Wave.

A Standing Wave or a Stationary Wave preserves its Structure or Form in Time. They can be easily observed in Water (Surfing) and Air (Music) but Electro-Magnetic Waves can behave in the same way. We can even visualize the Body as a Standing Wave.

When we imagine the Human Body as a Wave instead of a Particle it becomes much easier to explain a lot of phenomena. The Human seen as a Wave is constantly interacting with many other Waves in the Universe including the Body Waves of the Other Human Beings.

One of the most interesting experimentors with Electro Magnetic Scalar Fields was the weird genius Tesla. He called the Chi-Field Radiant Energy. Our E/M-field is heavily influenced by outside E/M-Fields (Sun, Moon, Power Stations, and Mobile Network) and the E/M-Fields of Other Organisms.

The First Triangel, the Trinity, emerged out of the contradicting rotation of the split of the Void. When the two moving Parts connected they became the first Self, the Creator.

The Creator repeated the same process and the second Triangular Self, the Kernel of the Atom, was born. The Kernels of the Atoms are connected by the Electro-Magnetic Field. Electrons move from Kernel to Kernel.

The Atom repeated the process of Self-Replication. It splitted and combined Itself into the many Physical and Chemical Triangular structures of the Material Universe.

In the complex chemical structures the Electrons are taking care of the communication between all the different parts.

Every step in the Process of Creation is a vibratory center that rotates with a different Frequency in a different Pattern.

triskeleThe First Trinity, a Flat Elliptical Frame, was rotating with a frequency faster than 10-43 second.

The Second Trinity, the Kernel of the Atum, rotates with a lower frequency and follows the path of a 3-dimensional Threefold Moebius Ring, the Triple Helix represented by the Celtic Triskele.

When many Atoms are combined into a Big structure like our Body the Cycle time of One Rotation of the Self slows down. The fastest cycle time in the body is 40 Cycles per Second, the Gamma Wave, the cycle of human consciousness.

The human cycle is entrained to many other outside cycles like the Sun and the Moon Cycle.

If a Full rotation of the Self is not possible the Self splits Itself in many (more or less) independent Sub-Cycles.

One of the most important splits is the split between the Trinity of the Self, the Mind (Up, Sky, Spirit, Left Brain) and the Body (Down, Matter, Earth, Right Brain). This Split is managed by the Ida/Pingala/ Sushumna Nadis.

The Seven Chakras are the result of the Enfolding of two Triangels. These triangels are the enfolding of the primary Triangel also called the Holy Trinity. In this way our universe consists of triangels in triangels in triangels in …At this moment we can determinate 42 levels of enfolding.

The Upper Triangel is the Trinity of the Father, the Spiritual World. The Lower Triangel is the Trinity of the Mother, Atom, the Material World, Earth.

The two Trinities are connected in the Middle by the Heart Chakra. The Middle of the Seven contains the connection to the center of the First Trinity, The Void.

limbicThe Human Brain consists of the Reptile Brain (Body), the Limbic System (the Heart, the Soul) and the Neo-Cortex (Spirit).

The Reptile Brain controls the Triangel of the Atom.It manages instinctual survival behaviors.

The Limbic System, The Heart, is the seat of the Emotions (Attraction, Avoidance).

The last part, the Neo Cortex, is connected to the Upper Triangel. It is responsible for Higher-Order Thinking Skills and Speech.

The Heart Chakra, the Soul, is the connector of the Spiritual Trinity, Mind, and the Material Trinity, the Body. The Heart Chakra is the boundary between the world of multiplicity and the world of unity.

The Heart Chakra is the Grail, the container that holds together the Physical and Spiritual worlds and acts as the transformer between the two.

The Heart Chakra, the Middle of the Seven (-3,-2,-1,0,1,2,3), the Gate to Heaven, opens the Door to the Seat of Pure Consciousness, the Cosmic Center, the Sacred Heart of Jesus, the Pleroma, the Void, the Place where inside and outside merge and become one.

HeartChakraWhen the Heart is only connected to the Material World, the Reptile Brain generates Jealousy, Fear and Ambition.

When the Heart is only connected to the Spiritual World, the Mind will create Illusions and leave the Earth. The Human Voice will Utter highly abstract sentences.

When the Heart is connected to the Upside Triangel of Spiritual World AND the Downside Triangel of the Material World, the Mind will give Clarity and the Love of the Spirit will guide the way.

Before you embark on any path ask the question: Does this path have a heart? If the answer is no, you will know it, and then you must choose another path. A path without a heart is never enjoyable. You have to work hard to even take it. On the other hand, a path with heart is easy; it does not make you work at liking it. The path without heart will turn against men and destroy them. It does not take much to die, and to seek death is to seek nothing“.

Carlos Castaneda – The Teachings of Don Juan

Go sweep out the chamber of your heart.
Make it ready to be the dwelling place of the Beloved.
When you depart out, He will enter it.
In you, void of yourself, will He display His beauties.

Mahmud Shabistari – Rose Garden of Mystery

LINKS

The Relationship between the Nadis and Collagen

How the Body acts as an Antenna

About Liquid Crystals

About the Chi-Field

About the Void

About the Mathematics of the E-Motions

The Emotions show themselves in the Feeling Component (Anger, Happiness) and the Bodily Expressions (Smile, Cry).

The Emotions are researched by many not communicating highly disconnected parts of Science (Psychology, Biology, Chemistry, Marketing,..). Therefore Science is unable to understand the Whole of the Emotions.

The Scientists don’t agree about the main components of the Emotions and the relationship between these components. They use different terms to talk about the same thing and use the same terms to talk about different things.

To understand the Emotions I want to stay out of Language and focus on the Mathematics of the Emotions. When we have understood the Mathematics we can find the right Words to name the concepts we have discovered.

I believe the Emotions were created in the First Step of Creation. At that moment, the Void, the Singularity, was splitted into Two Complementary Parts.

The first two parts of the creation have to Stay Apart. If they join they are voided and creation will stop. To avoid voiding they move around each other in a contradicting direction (with the clock, against the clock).

When two parts move around they create an elliptical (egg-like) curve. This curve contains a virtual center, the Center of Mass. This Center, the Third Part, is also moving.

During the Second Step of Creation the Kernel, The Trinity, the Atom appears. The Kernel is a Cyclic Pattern, a treefold Moebius Ring, of the Two Complementary Parts and the Center of Gravity now called Quarks.

The Kernel, the Self, is surrounded by a cloud of rotating Electrons, the Others. The Atoms combine into more complex Selfs (Molecules, Organisms). The Electrons, The Others, exchange information between the Selfs.

I hope you see that the Elliptical Cycle and other, more complex, Cycles are the Emotions.

The Emotions Are the Movement.

Every Object in the Universe takes part in a Cyclic Process. Sometimes this Cyclic Process has a very simple structure, a Circle, and the same Events come back all the time.

When this happens Life feels like a Merry-Go-Round. When the same Patterns comes back all the time the Human gets frustrated and the Negative Emotions appear.

When the pattern becomes more complex, Life is full of Surprises, and the Emotions change into Hope and Joy.

The Human Cognition is unable to handle unpredictable patterns. At that time the Expectation, the Calculator of the Future, fails and the Self loses the feeling of Control.

During their Cyclical Movement the Two and later the more than Two parts move towards each other (Like) and away from each other (Dislike).

They Attract and Repulse, are in Love, want to Unite, but just before they reach the perfect Union, the Void, they Move Away from each other and the Cycle Starts All over Again.

When Two Masses are Not Equal the rotating system changes its shape. When one of the masses is big (the Kernel) and the other is very small the center of gravity almost coincidences with one of the Parts.

The Earth appears to move in a circular motion around the Sun but in reality the Sun is also moving around the Earth.

The Human Emotions are determinated by the relationship between the Self and the Other(s). The Self and the Other(s) are circulating around each other and a virtual center, the Center of Gravity, their Relationship.

Everything Moves around Everything.

When The Self or the Other becomes too Big, the Shape of the Cycle changes. In this case the Self circulates around the Other (“Dependency”) or the Other circulates around the Self (“Dominance”).

To sustain a Relationship the Mass, the Weight, the Importance, the Value of the Parts has to be in Balance.

What are the Human Emotions?

The Human Emotions are the combined effect of many sometimes highly complex movements, Waves, in the Universe.

The Waves influence the Chemistry and the Electro Magnetic Field of the Body.

When the Chemistry of the Body changes Chemical Messengers are send to Balance the Body with the changes of the Outside Field. At that moment we start to Act and feel an Emotion (Fear). Later we rationalize this Action.

What Influences the Emotions?

I hope you see that the Human Emotions are influenced by Every Level of the Universe. They are influenced by the Big Structures (Gravity, The Moon) and the very Small Structures (the Electro Magnetic Field).

The most influential structure is the Human Self, the Mind. The Human Self is only able to stay It-Self when the connection with the Others in the Universe is in Balance. If this is not happening the Body starts to detoriate. The Kernel falls apart.

LINKS

The Physics of Two Rotating Bodies

A Video about Two Rotating Bodies

About the Expansion of Space

The Universe, Space, is expanding at a constant speed, the speed of Light. If we try to imagine an expanding Space we imagine something, a balloon, which is expanding in Space.

When Space is expanding, outside Space is Nothing at All. Space is just creating Space.

Imagining “nothing at all” is a big problem for many people. They believe there are always Insides and Outsides.

Expanding Space, or Movement, is the Foundation of our Reality.

Space is creating all kinds of forms but Space is also a Form.

The expanding Space conforms to “geometric expansion rules” and many people will ask the question who has created these rules.

When we have established a principle we always want to know who has created this principle. When we have solved this problem the same question is asked again and again because it is almost impossible to imagine that a Dynamic Process is not caused by a Static Cause.

The Duality of the Inside and the Outside, the Static and the Dynamic have to be resolved on a higher level. On this higher level the Outside is the Inside and the Mover is Moving Itself.

At this moment many mathematical theories of Reality are constructed that are trying to avoid the “trap” of Duality. It is not difficult to translate their physical statements into spiritual statements. Spirituality and Mathematics are exploring the same domain, the Domain of Wholeness.

It all starts with The Light.

light waves

Light is something that is moving with the same speed as the expanding space, the Akasha, so expanding space could be seen as traveling Light Waves. Space/Light is moving with the speed of Light, c, but it is not necessary that the Light that is moving inside space is traveling with this speed.

When Light is not moving in a straight line the form of Light is changed and other structures (particles) are formed. The most interesting structures are complex cyclic structures (the Vâyu). They are the basic containers of the Universe.

Space is closed in Itself but there is an absolute boundary, the Edge of Space. This edge is a Mirror. When Light bounces against this Mirror it bounces back and influences the other Light Waves.

Because the Edge of expanding Space is a circle, The Light Waves move back in a different direction and create interference-patterns. Because space is limited and closed in itself one Wave of the Light, the Svara, is sufficient to create a complete spectrum of waves.

The Frequency of the Waves determinates the levels of Space. Conscioussness appears when something is able to Observe Itself or to Moves ItSelf. So every Level in Space is consciouss.

The interference of Light Waves creates “disturbances“. Some waves are starting to move in a cyclic pattern. Within these disturbances the Light is caught. They are rotating and rotation is linear speed transformed into rotating speed. The sum of the rotating and the linear movement is always constant.

The disturbances in space are influenced by the expansion of space. When Space is expanding the disturbances are extended until they break.

Just like a spring (a rotating circle, a spiral) breaks when the expanding pressure is too big. When the broken structures drift away from the “front-line of space” they are put together again. When this happens some of them are twisted.

Twisted structures (Moebius Ring, Klein Bottle, Knots) are forms with are different in behavior than normal cyclic structures like the Torus. They are without an inside and an outside, they are without a surface and they expand and contract in a different way. They increase the “tension” in space.

Space itself is expanding with a constant speed but the many different forms in space react differently to the expansion. When the resistance is increasing space is rippling (“zitterbewegung”) just like our skin is rippling when we get older. During the rippling phase, space expands by folding onto itself.

The wrinkles, ripples, buckles, bends, are the many appearances of energy and matter. They can again be visualized by a balloon with knots tied on its surface. Knots that are tied on the surface of the balloon represent matter, and surface wrinkles that emerge around knots represent the electromagnetic field.

The wrinkles and knots decreases the circumference of the balloon, and while the balloon is still expanding, the inner pressure, the torsion, increases until the Balloon collapses completely into itself. The pressure is so strong that space moves through a tine hole (bindu) in the surface (the Black Hole) of the Balloon and space expands at the other side of the balloon (the White Hole). From that time on “history” repeats itself.

The Universe is Breathing.

balloons

At this moment we have developed a very simple theory. Space is the expansion of Light. When the Light bounces against the Mirror of the Edge of Space it creates Interference Patterns.

These patterns behave differently under the stress of the expansion and the stress of the expansion starts to interfere with the other moving structures in space.

If you read the Story of the Universe one thing makes the Story rather complicated. To explain expanding space the metaphor of the Balloon is often used but the geometric structure of the Universe is not a Balloon.

We are not living Outside the Balloon but we are living Inside the Balloon. Outside the Balloon is non-existent. We are not moving Inside the Balloon but we are moving on the Surface of the Balloon. The Inside of the Balloon is non-existent.

Mathematics has used the flat structure, the Euclidian Universe, to explain reality. In this Universe all the geometric theories of Euclid were valid although one of the postulates of Euclid, the parallel postulate, was in discussion for a very long time. This postulate states that two lines intersect when the sum of their angles is less than 180°.

When people found out that we are not living on a flat earth they realized that the parallel postulate was wrong. The sum of the arcs of a triangle on a sphere is not 180°.

When mathematicians started to face the facts the Non-Euclidian Geometry was born and the parallel postulate was abandoned. The flat geometry was an exception. We are living in a curved universe.

The man in the street is not educated in the curved universe and many brilliant scientists who are operating outside the area of the exact sciences don’t have an idea about non-Euclidian geometry.

Non-Euclidian Geometry has had a huge impact on Science. The curved Universe is just like the “valid” postulates of Euclid an accepted fact.

If everybody would accept the “fact” of the curved universe and realize that every system in the Universe (also the Economic System) is always expanding and compressing we could anticipate the Waves of the Life Force, the Svara.

If everybody could accept that an always expanding system in our Universe always collapses in itself we could realize that an expanding economy wil create complex knots that cannot stand the tension of the expansion. The knotted, highly related, structures in our Reality are breaking and twisting.

They stop the expansion until the singularity is reached. At that time we will move trough the Black Hole and the White Hole in another Universe, Our Twin Universe.

The most interesting part is that it is possible to develop a theory of the Universe without any idea about the real Universe. It is a direct consequence of the postulates of Euclid. The only thing that is left to interpret are the results of the Geometric Theory of the Universe in our Reality. We have to find visual methaphors in our reality that look like the concepts of the geometric theory.

The only thing that is needed to Accept the Geometric Theory of the Universe is to Accept the Postulates of Euclid. They are more or less self-evident.

They are Visible in our Reality, but still you never know if somebody is capable of finding a new exception of the postulates. If this happens the Geometric Theory has to be adapted.

Until now nobody has a clue. The axiomes of Euclid are still the foundation of Mathematics.

The Old Scientists stated that our Reality is an Illusion. The only thing that is existent is the Movement of the Void. The Movement of the Void generated the Reflection of the Void, the Expansion of Space, The Interference Patterns of the Light and finally the final compression into The Void.

They stated that the Universe is an expansion of nothingness and the nothingness is preserved in every state of the Universe. Every duality that is constructed is voided in the nothing.

Consuming is voided by Production. The Good is voided by the Bad. The Up is voided by the Down. Life is voided by Death. Everything wants to return to the original state of the Rotating Void.

If the population of the Earth is consuming to the extremes one day the opposite will happen and we will be consumed to bring back the balance of the void.

When we lend we have to pay back our debts to the Universe.

LINKS

About Reflecting Waves at the Edge of the Universe

About Non-Euclidian Geometry

A recent Geometric Theory of the Universe

About the Moebius Ring, The Klein Bottle, Knots and Physics

About Heisenberg and the Rippling of the Universe

A very old Geometric Theory of the Universe based on the Upanishads

About The Myth of the Big Bang

On May 22, 2004 an Open Letter to the Scientific Community was published in New Scientist. It was an open attack against the Big Bang Theory.

Many scientists that are proposing alternative theories and related experiments are simply blocked by the “Big Bang Mafia”.

The most interesting alternative to the Big Bang Theory is Plasma Cosmology. Plasma Cosmology uses the Electro-Magnetic Field as an explanation.

The big bang relies on a growing number of hypothetical entities, things that we have never observed– inflation, dark matter and dark energy are the most prominent examples.

Without them, there would be a fatal contradiction between the observations made by astronomers and the predictions of the big bang theory.

In no other field of physics would this continual recourse to new hypothetical objects be accepted as a way of bridging the gap between theory and observation. It would, at the least, raise serious questions about the validity of the underlying theory.

The big bang is not the only framework available for understanding the history of the universe. Plasma cosmology and the Steady-State Model both hypothesize an evolving universe without beginning or end.

These and other alternative approaches can also explain the basic phenomena of the cosmos, including the abundances of light elements, the generation of large-scale structure, the cosmic background radiation, and how the redshift of far-away galaxies increases with distance.

They have even predicted new phenomena that were subsequently observed, something the big bang has failed to do.

Plasma cosmology is a theory generally attributed to Nobel Price winner Hannes Alfven that attempts to explain the development of the visible universe through the interaction of electromagnetic forces on astrophysical plasma.

Plasma is a state of matter in which atoms and molecules are so hot, that they have ionized  by breaking up into their constituent parts, negatively charged electrons and positively charged ions. Because the particles are charged, they are strongly influenced by Electro-Magnetic Forces.

Plasma is almost everywhere. At least ninety-nine percent of the known universe is, in fact, matter in its plasma state. The Sun is a giant ball of plasma.

Plasma in space consists entirely of ions and electrons, and is thus very energetic or ‘hot’.  Only when cooled does it form the matter to which we are familiar here on Earth: solids, liquids, and gases.

Because plasma remains electrically charged in space, it is influenced more by electromagnetic forces than gravity. In fact space, once considered mostly empty, has been found to be alive with plasma. Vast flows of charged particles have been discovered spanning hundreds-of-thousands of light years across interstellar space.

The influence of the Electro-Magnetic Force is highly undervalued in many areas of Science. A holistic view on the effect of these forces on many levels (Earth (Earthquakes, Weather)), The Human (Emotions, Memory)) is called the Electric Universe.

Recent interdisciplinary studies raise the possibility that the earth experienced a high-energy-density auroral storm towards the end of the Neolithic age, possibly peaking at around 3100 BCE, which human cultures have recorded in the form of petroglyphs, geoglyphs and a class of rituals and myths conveniently described as ‘creation myths’.

The spectacular lively shapes caused by the instabilities in the plasma could have been remembered by the ancients as gods, ancestors or dragons, whose mysterious antics in the celestial world constituted the destruction and creation of worlds.

LINKS

About Plasma Mythology

How the Electric Universe is generating Earthquakes

About the Electric Universe

About the Electric Universe

Examples of Myths that are related to Plasma Effects are:

Jacob’s Ladder and the World Tree

 The Sacred Marriage

About Thundergods (Zeus, Thor)

About Free Energy

One of the people that almost realized Free Energy (“Radiant Energy“) was Tesla. In 1899 he developed a Magnifying Transmitter at Shoreham, Long Island (Wardenclyffe).

He was “helped” by J.P. Morgan one of the biggest crooks in recent financial history. J.P. Morgan was not aware of the real purpose of the transmitter. He thought it would be a radio transmitter.

When Morgan found out what Tesla wanted he stopped his help and “suddenly” the transmitter was burned to the ground. From that time forward other financial backers were not to be found. Morgan was powerful enough to black list Tesla.

J.P.Morgan was one of the most influencial financial crooks at that time. Later he and his sun (same name) orchestrated the Great Depression and almost took over the power in the US with the American Legion. He also financed Hilter and Mussoluni. The House of Morgan is still very powerfull. It has changed its name to Morgan Stanley and has a huge influence in the World Bank

The creation of Free Energy by the way of a Perpetual Motion has a very long history. It always failed. The machine just stops because of friction. New approaches make use of Vacuum Energy and are Motionless.

The Story of Tesla and the History of Perpetual Motion are examples of a normal “Free Energy Story”. The machines don’t work , the machines work but are destroyed or the inventor is blocked or even killed.

Tom Bearden is propagating Free Energy from the Vacuum. His website contains many interesting “Free Energy Stories”. One of them is crucial to understand the real impact of Free Energy. It is a story about Antoine Prioré.

In the 1960’s and 1970’s, in France, Antoine Prioré built and tested electromagnetic healing machines of startling effectiveness. In hundreds and hundreds of strictly controlled tests with laboratory animals, Prioré’s machine cured a wide variety of the most difficult kinds of terminal, fatal diseases known today. Funded by millions of dollars, Prioré’s machines concretely demonstrated a nearly 100% cure of all kinds of terminal cancers and leukemias, in thousands of rigorous laboratory tests with animals. These results were shown to medical scientists as early as 1960″. “In 1974, a change of local government lost Prioré his government supporters, his support and funding were lost, and subsequent attempts to restore his technology into the public domain were viciously suppressed”

Prioré used the same concept to cure diseases! Free Energy from the Vacuum not only affects the Energy Business. It also affects the Medical Business.

The story of Antione Prioré repeated itself in my environment when I met a briljant engineer who was a top R&D manager of Philips Medical Systems. He re-invented the machine of Prioré and was totally blocked to implement his very cheap device that cured many diseases (including HIV). He was a Christian and wanted to help Mankind.

Why are all these innovations blocked?

It is very simple to imagine what would happen when we were able to produce Free Energy and a Simple and Cheap way to Cure Diseases. It would simply Destroy Western Economy and it would Destroy the Power Balance in the World.

Free Energy and Free Medical Care is a Disaster Scenario for many Big companies, Governments and Rich Investors.

It is the main reason why all the people that are busy with this issue are blocked, killed or ridiculed.

The History of the Perputum Mobile helps a Lot. Every time when somebody comes up with a proposal the Science Community will laugh. They laugh because the Inventor is simply not aware of the current understanding of Science. The interesting point is that many people in the Science Community don’t know what is happening in Science. They are all heavily specialized and are unable to understand what the others are doing. At this moment there is not a shared view, a common Paradigm.

But………

Science is not blocking Free Energy. It can be proved that Free Energy must be possible. Science is also not blocking a Simple Cure for Diseases and other so called “Alterative Treatments”. There is Enough Evidence available. Almost Nobody is able to See the Total Picture of the Self-Referential Universe.

There is another interesting story to tell.

Many investigations in “Secret Operations” of the Military in Russia and the US show that they have accepted the theory and are using it to develop new advanced weaponsystems.

The Vacuum can be used to Kill and to Cure. It is used to create advanced systems of Mind Control and Weather Control. It will take a long time before the Vacuum (Chi, Prana, Ether) will be used to help Mankind. If it will be used we will have to pay a Lot of Money to use it. I think we have to wait until The Mind Control Systems are fully operational. At that moment we will believe everything they are telling US.

 

LINKS

About Tesla and John von Neumann

About Tesla and Wilhelm Reich

Why are all the Bees dying?

Haagen-Dazs is warning that a creature as small as a honeybee could become a big problem for the premium ice cream maker’s business. At issue are the disappearing bee colonies in the United States, a situation that continues to mystify scientists and frighten food-makers.
 

]]><![CDATA[

That’s because, according to Haagen-Dazs, one-third of the U.S. food supply – including a variety of fruits, vegetables and even nuts – depends on pollination from bees.It is now estimated that nearly half of Italy’s 50 billion bee population died last year. Meanwhile, the situation in the U.S., where up to 70% of honey bees have already died, is far worse than in Italy. The worldwide bee epidemic has also hit France, Germany, Britain, Brazil, Australia, and Canada.

Bees are responsible for the pollination of fruits, nuts, vegetables; such as, carrots, cucumbers, broccoli, onions, pumpkins, squash, apples, blueberries, avocados, almonds or cherries. Many animals and insects are dependent on these products. In the end the only thing that is left for us to eat is grain and seafood.

The wheat supplies around the world are at their lowest level in thirty years and the demand for seafood is also much bigger than the amount of fish that is produced. The effect is a permanent rise of the prices. At the end only the Rich people (We) are able to buy food. The rest of the World has to find other solutions. Don’t you think this will create a lot of conflicts?

Scientists are “mystified” by what they call Colony Collapse Disorder (CCD).

 Bees use the sky and the earth’s magnetic field to navigate. They communicate this information to their mates by the famous bees’ waggle dance on the honeycomb. Researchers at Landau University in Germany designed a simple experiment. They exposed bee-hives to the radiation of DECT-stations. Of course they also used a control group that was not exposed. For two microwave-exposed hives no bees at all returned. To one hive only six returned.

I think it is strange that a simple explanation is not accepted. When bees vanish there can be only one reason. They move out and are unable to find their way back. Because their navigation system depends on “the sky and the earth magnetic field” there must be something wrong with this field.

 Honeybees are one of the most sensitive indicator species for all the environmental pollution and dangerous technologies we perpetrate.

When honeybees disappear, we too, shall follow in due time.I have written more than once about the big changes that are taking place in the Magnetic Field of the Earth. Some changes are caused by external influences (the Sun Cycle) but most of the changes are caused by ourselves. We are polluting the sea, the earth and the sky.

Not only the telecommunication-industry is producing electro-magnetic pollution. The Military (US, Russia, China) have produced very powerfull Electro-Magnetic Weapons. This network is build by the US-Army is now covering the US. It produces so called ELF (Extreem Low Frequency) waves. It is proved that these network change the Magnetic Orientation with 10 degrees. ELF networks are also capable of influencing the Emotions.

I know that the policy-makers are aware of the problems. They know already for a very long time about the hazards. They don’t know what to do because we are now about a 100% dependent on the “mobile”-infrastructure. They don’t want to admit they told “lies” to the public.

It is a well known fact that when many people are compromised they just wait and see and hope for something that will save from a downfall when everybody starts to realize we are moving into a fatal disaster and they knew it all the time (!).

Not only the politicians are not acting. The users (Civilians and Soldiers) are also watching and using their beautifull gadgets. They are addicted and don’t realize that electro-magnetic infrastructures are also killing the Immune-system and affect our Emotional States.

The Military don’t mind about this. Destructing the Enemy is their Goal.

When you read this Blog please realize that You are again informed about a new step in the Destruction of Your own Environment.

If we go on this way we will be sick (Auto-Immune Diseases), poor and hungry (Shortage of Food) in due time.

 We will be poor because the financial system is crashing because of the spectacular amount of financial speculation. Speculation in Commodities is one part of a very big picture that shows that the Financial Industry is gambling on a very large scale. Speculation is one the most important factors for the rise of all the prices in commodities.

Sometimes we have to stop something and start all-over again. I am afraid we have to stop mobile communication almost immedeatly and move back to the old way of telecommunication using cables. I am sure we will find low-intensity solutions for Mobile Communication. There is really no need to send Movies and Pictures by the mobile network.There is abundance of Glass Fiber!

We also have to stop all the large scale “experiments” with Electro Magnetic Fields that are going on in the Weapon Industry. There is no need for more advanced highly destructive weapons. 

About Mind Control

Milton Erickson (1901-1980) was “the best therapist that ever lived“. He was an expert in “non-verbal” behaviour. He learned when he was young that people could say “yes” and mean “no” at the same time.

At that time he discovered that body language and tone of voice was telling another story than verbal language. The first part addresses the Unconsciousness. The second addresses the Mind.

Erickson was able to tell two stories at the same time. One story was a fascinating story that had nothing to do with the problem of his patients. Within the first story he emphasized sentences with his tone of voice that contained suggestions that solved the problem.

Later Erickson discovered there were other ways to deceive the Mind. The Mind needs a predictable future. When there is no predictability it searches all the “libraries” of known situations to find an appropriate action-pattern. When the mind is “extremely busy” the door to the unconsciousness of his patients opened and accepted what “nice guy” Milton was telling. Milton started to confuse his patients.

When your Mind is confused you enter a trance-state or a dissociation.  When you’re expectation is extremely violated you enter in a permanent trance-state (a dissociative trance disorder).

Milton always confused his patients a little bit. Without even knowing they went into a trance and the suggestions of Milton always went through the Open Door. Milton used self-induced trance-states (auto-suggestion) to listen better to his patients.

The Mind of some of his patients was very clever. It knew that Milton was using a Confusion-Trick and simply blocked the door. Milton was a genius in finding new tricks. He admired the problematic behaviour of his patients and started to seduce the mind. Later he learned he could also use psychological shocks and ordeals to achieve what his patients asked him to do.

In his practice Erickson discovered that every human being was Unique. Therefore every therapy (therapeia means service) had to be a Unique Service to his Customers.

Each person’s map of the world is as unique as their thumbprint. There are no two people alike…no two people who understand the same sentence the same way…So in dealing with people try not to fit them to your concept of what they should be’.

The Tricks of Erickson and other therapists (Satir, Perls) were investigated by Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts and other Scientists. They transformed the Dedicated Service of Milton Erickson into a Neuro-Linguistic Programming Language (NLP). NLP and other Mind Control techniques like EMDR are now widely used by all kinds of Influencers.

It is not difficult to understand that some of the Influencers really don’t care about the Unique Needs of People. They want to program people to do the things they want them do.

At this moment it is really important to know how you can distance Your Self and your Children (!) from the many Mind Control Techniques that are available. To protect the Mind the first thing we have to do it to protect the Body. The first level of protection against Mind Control is the shared Electro-Magnetic Field.

Michael A. Persinger (The Neuropsychiatry of Paranormal Experiences) “When we applied specific complex magnetic fields many individuals felt a presence interact with their thinking” and “move in space” as they “focused their thoughts” on it”. “Many experiments indicated that the temporal morphology of the applied field, rather than the intensity, was responsible for these experiences“.

You’re body is producing an Electro-Magnetic Field. This field interacts with other Fields. The Fields are created by The Earth, Mobile Phone Networks, TV’s, Electronic Clocks, PC’s and also other Human Beings.

An External Electro Magnetic Field produces a Felt Sense“. This “Felt Sense” generates an Image. Images can be related to Words and Sentences and (by the use of your memory) to Situations in the Past.

Persinger was able to generate “frightfull” images like “the Man in Black“. Others were able to generate an experience of God. Some of the Frightfull Experiences were generated by an Electronic Clock that was situated very close to a Bed where a Girl was sleeping.

It does not matter if the Electro-Magnetic Fields produce real or unreal images what matters is that they can be produced and if they can be produced someone or some thing will produce them. On the lowest level we communicate by producing fields with a certain structure, morphology or geometry.

If you don’t want to be manipulated shield your body, your work-environment and your house for Electro Magnetic Pollution. This Pollution can be created by Systems (TV, The Electric Power System, GSM, …) and Humans who live in your Environment.

When they don’t clean themselves properly (wash your hands with water!) they take the “Pollution” with them. The most important time to be shielded is when you Sleep. This is the moment you are Very Open to External Fields.

The Most Important level of of protection against Mind Control is Language. The main trick of NLP and other Mind Control Techniques is to make use of Illogical reasoning.

Alfred Korzybski (1879-1950) knew that human beings are limited in what they know by the structure of their languages. Human beings cannot experience the world directly, but only through their abstractions (“The MAP is not the territory“).

Korzybski analyzed the Map Erickson was using to influence his patients. He looked for the Territory behind the Map. One of his many discoveries was another type of Logic.  In this Logic Yes and No are not exclusive.

He also investigated Time/Space. He saw that Humans are Time-Binding Structures. Humans are moving memories who pass information and knowledge between generations at an accelerating rate.

Korzybski developed a method called General Semantics. General Semantics is “a Self-Defense Kit against manipulative semantic distortions routinely promulgated by advertisers, politics , religion and your own reasoning(!!!)”. .

Beware of People who use Simple Sentences to explain a very Complex Reality.

They want You to Use Their Map of Reality.

Start Reasoning for Your Self and Develop Your Own Map.

Share this Map with Others.

Understand that the others use a different Map.

Define the Map before you start to Discuss.

LINKS

The Neuropsychiatry of Paranormal Experiences

About EST, Landmark and Mind Control

Why the Emotions are a Felt Sense

Why Humans are Moving Memories

About Fusion and Con-Fusion