Featured

de Kaart van het Nederlandse Politieke Landschap

Inleiding

The Map is not the Territory (December 28, 1931: Alfred Korzybski): (De Partij is niet zijn Programma”).

Deze blog gaat over de Verkiezingen van woensdag 22-11-2023

In dat kader heb ik met behulp van de AI’s  GPT en Bard een verkiezingprogramma gegenereerd uit de bestaande verkiezingsprogramma’s door een lijst te maken van thema’s en ze daarna m.b.v. PoC te ordenen.

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een eerder gemaakte Analyse van het  Polititieke Landschap op 29 maart 2023.

Naar de Kaart druk Hier

Naar de Conclusie druk hier.

Naar mijn Verkiezingsprogramma druk hier.

Naar het Vervolg druk hier

Uitleg bij de Kaart

Het model van Paths of Change (PoC) geplaatst in een context waardoor de vier zienswijzen met een kruispunt (wit)zich tonen: Geel: Verbeelding; Rood Zintuigen; Blauw Denken; Groen Voelen, Emoties.

Het plaatje laat zien dat het Denken Omhoog gaat en een Kaart maakt terwijl de Emoties met hun voeten op de grond staan en de Verbeelding Namen geeft die een concept worden genoemd.

U ontkomt er niet aan om uiteindelijk een Gezichtpunt te kiezen van waaruit U alles het beste kunt zien met uw “Zintuigen“.

Politieke Stromingen

Alan Fiske is een antropoloog die een universele cultuuronafhankelijke Relatietypering heeft ontdekt die past op PoC,de Politieke Stromingen, de Meetschalen en Geometrie.

Leeswijzer

De programma’s van de politieke partijen bevatten alleen verlangens maar geen oplossingen.

Die vrlangens zijn vertaald in hun politieke ideologie waarbij sommigen die ideologie overdrijven.

Ultra

Dat noemt men Ultra.

Je kunt ook in het midden van twee ideologieen gaan staan of er meerdere combineren.

Links en Rechts

Naast Links en Rechts bestaan er dus nog veel meer soorten stromingen die men in Nederland weer ergens aan de buitenkant plaatst.

Arm en Rijk

Naast de twaalf combinaties van de vier kijken heeft de pers in nederland alles terugebracht tot de tweedeling van de Economie.

Dat komt omdat we in een extreem Kapitalistisch land wonen wat de VS nadoet.

Wat en Hoe?

Er is een enorme discrepantie tussen wat en hoe.

3 Wat?: Analyse-> Thema’s

Het laatste Deel 3 ) bevat het Wat en een analyse van de thema’s alle tot nu toe beschikbare partij programma’s met behulp van GPT en BARD.

Pyramide van Maslow

De thema’s passen in de Pyramide van Maslow die past op PoC en is vertaald naar de Mensenrechten met Bestaanszekerheid als basis, die ook in Artikel 20 van onze Grondwet staat.

1 Waarom?: Uitleg

Hierbij maak ik gebruik van vele uitingen van het model achter PoC wat ik in dit eerste deel kort uitleg.

2 Hoe?: Toepassing

In deel 2.staat mijn eigen programma.

Het legt uit Hoe de verlangens kunnen worden gerealiseerd.

Deel 2 heeft een eigen indeling en is ook het meest dynamisch omdat ik het, totdat ik er mee stop, per dag verander.

Deel 1: Analyse-instrumenten

In dit deel laat ik een aantal analyse-middelen zien die via Paths of Change samenhangen.

Direct naar deel 2 druk hier.

Plan PvdA/Groen Links als Referentie-model

ik heb het enorm uitgebreide concept Verkiezingsprogramma van de Groen Links/PvdA aan GPT aangeboden om het is te analyseren.

Die kwam met suggesties: zoals ” Het moet duidelijke doelen stellen en concrete stappen beschrijven om deze doelen te bereiken“.

Wicked Problems

Dat is een een notedop het probleem van onze democratie n.l. veel praten en ingewikkeld doen wat uiteindelijk resulteert in zogenaamde Wicked Problems, een probleem dat bij het oplossen meerdere nieuwe problemen genereert.

Filosofie Grondgedachten NSC als Referentie-kader

~Een tijd geleden heb ik de filosofische grondgedachten van het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt onderzocht. Zijn filosofie past perfect op PoC.

Het blijkt dat alle andere partijen ook een filosofie hebben maar veel minder expliciet als die van NSC.

Footnotes to Plato

Door de analyse van de filosofie van NSC kwam ik weer op de deugden van Plato uit.

Dat is niet zo raar want volgens Alfred North Whitehead is “the European philosophical tradition a series of footnotes to Plato.

Basis-Model voor de Analyse:

Onderstaand plaatje is een heel compacte samenvatting van heel veel blogs.

Het plaatje bevat 4x een andere toepassing in het zelfde model van Paths of Change (PoC) wat niets anders is dan de archetypen van Jung die uit de Alchemie komt.

Het plaatjegaat over GPT en AI, Sport en de Deugden van Plato.

Paths of Change (PoC)

PoC is een simpel generiek model wat veranderingen beschrijft.

Het bestaat uit vier zogenaamde kijken op de wereld (WorldView)die je op allerlei manieren kunt combineren en weer aan elkaar kun koppelen.

Volgens PoC is een verandering die effect heeft altijd een cyclus die via heel veel paden kan lopen.

Er zijn honderden of meer mogelijkheden maar de simpelste gaat met de klok mee (Productie-cyclus) of tegen de klok (Consumptie cyclus).

Er blijken honderden theorien te zijn in vele vakgebieden die op PoC passen zoals Panarchie (Ecologie) of de relatie-typen van Alan Fiske die weer heel veel toepassingen heeft zodat PoC eindeloos veel mogelijkheden heeft als je een vakgebied uitkiest.

PoC past ook op de exacte vakken als de Natuurkunde en de Wiskunde in dat laatste geval heet dat vak Combinatoriek.

Het PoC-model. De vier wereldbeelden kunnen worden gekoppeld aan twee variabelen die in de psychologie Agency (“Alleen”) en Communion (samen) worden genoemd die ook wel Yin en Yang worden genoemd en Mannelijk en Vrouwelijk en heel simpel 0 en 1.
Ze zijn altijd elkaars Tegendeel.

PoC en E8 Symmetrie

De E8 symmetrie wordt Supersymmetrie genoemd. Ze past op alle theorien in de Natuurkunde.

Het PoC model vertaald naar Agency (zwart) en Communion (wit), de driehoek van pascal en de E8-symmetrie.

PoC vertaalt in 2-Combinaties (Spel)

PoC vertaald naar 12 verbanden die Will McWhinney een Spel noemde.

De Virtuele Overheid

In de cyclus speelt de huidige overheid een “zinloze” rol namelijk het produceren en handhaven van virtuele wetten.

Die wetten kunnen zonder meer worden omgezet in software die onderzoekt of de cyclus wel binnen de grenzen blijft.

Die grenzen komen van zelf uit het Panarchie-model (zie beneden).

Productie- en Consumptie Cyclus

Het model van PoC nu verbonden met de Mens in het Centrum geprojecteerd op vier soorten sociale netwerken en verbonden met twee cycli namelijk de Productie en de Consumptie Cyclus.
PoC Model van de Stad waarbij het hopelijk zichtbaar wordt dat je het PoC-model op zichzelf kan toepassen. Hier is het daardoor een 4-bij-4 model geworden.

De Staat als Ecologie

Een paar jaar geledenheb ik onze democratie geanalyseerd.

Hierdoor ontdekte ik dat de staat eigenlijk een Ecologie is waardoor de Panarchie Van Holling cs toepasbaar is.

Het model laat zien dat een ecologie steeds dezelfde cyclus doorloopt die omhoog en omlaag springt.

Een ecologie wordt instabiel en kwetsbaar als er geen verandering meer plaats kan vinden omdat de diversiteit is verdwenen. Dat is nu het geval met onze staat.

Bureaucratie

Die heeft alles stop gezet door werkelijk alles te willen regelen.

Panarchie Cyclus

Relatie-typen Alan Fiske

De vier relatietypen van Alan Fiske vertaald m.b.v. de kleuren naar PoCmet relaties naar Ideologie, Meet Schalen en Wiskundige geometrie.

Deel 2: Mijn programma

Leeswijzer deel 2:

Deel 2,1: De Nederlandse Staat stort in elkaar omdar er geen werkende Beleids-cyclus meer is.

Hoe kunnen we die weer inrichten?

Deel 2.2: Het Basis-thema van de verkiezingen heeft te maken met het collectieve-bewustzijn dat een grote crisis voelt aankomen waardoor men terugvalt op de basis van de Pyramide van Maslow Veiligheid en bestaans-zekerheid.

Dat thema wordt door iedere partijideologie weer anders ingevuld.

Aangezien die ideologieën per definitie strijdig zijn wordt er dus nooit een compromis gevonden waardoor men vanzelf terug valt op een hype.

Deel 2.3 Uitwerking per Onderwerp.

Nadat er in 2.2. in samenwerking met GPT een Top-Tien is gemaakt van onderwerpen die bij het basis-thema horen werk ik die nu verder uit beginnend met Zorg en Gezondheidszorg.

Deze uitwerking is herbruikbaar omdat bijvoorbeeld overal opleidingen terugkomt.

Er staat enorm veel uitgeteste innovatie klaar, die wordt tegengehouden door de gevestigde bedrijven, die erg veel macht hebben omdat ze zich hebben geassocieerd met achterhaalde beroepen die zich i.h.a. Specialist noemen terwijl Kennis middels GPT ruim en gratis ter beschikking is.

Deel 2.3.1: Zorg en gezondheidszorg

Deel 2.3..2: Economie en Werkgelegenheid

Deel 2.3.3 Huisvesting

Deel 2,3,4 VoedselZekerheid

Deel 2.3.5 Schuldverlichting

Deel 2.3.6 Onderwijs

Deel 2.3.7 Veiligheid

Deel 2.3.8 Inkomen en Inkomensongelijkheid

Deel 2.3.9 Sociale Zekerheid

2.3.10 Gezinssteun

Deel 2.1: de Beleids-Cyclus

De beleidscyclus is te beschrijven met behulp van een PoC-model.

Alhoewel de cyclus uniform is heeft men de vier gekoppelde stadia op vele manieren met steeds andere namen en geometrie ingevuld.

Moebius Ring

Het plaatje boven onder de kop “virtuele Overheid” is een voorbeeld van.van een cyclus in de vorm van en Moebius-ring.

Het is ook de geometrie achter Panarchie.

Een video die Panarchie uitlegt.De Nederlandse staat is zo rigide geworden dat hetnu instort en moet terugvallen op de oude hulpbronnen die vrborgen zijn onder de cultuur van de dijkenbouwers.

Seizoenen

Een erg bruikbaar en vaak gebruikt model is het model van de seizoenen.

De seizoenen laten goed zien dat je bijv. eerst moet zaaien om te oogsten en dat de winter een perfecte tijd on iets te reflecteren.

In de herfst moet je voorraad maken om in de winter te kunnen leven.

De lente is de tijd om te zaaien die het spiegelbeeld van de herfst is.

Het zijn wellicht oudbollige argumenten maar helaas werkt ieder complex systeem zo.

De “oude” indeling in de vier elementen van Aristoteles past er precies op en het klimaat ook.

In het centrum draait alles om de zon, die de aarde energie geeft die soms zoveel is dat hij weer terug wordt gestuurd via de spiegels die de oceanen zijn.

Deel 2.2 Welke Thema’s zijn van Belang?

In deel 3 heb ik alle thema’s in alle tot nu nu beschikbare Verkiezingsprogramma’s geordend op de Pyramide van Maslow die is vertaald naar de Rechten van de Mens.

Keuze Macro-thema

In tijden van crisis (en ons land is in crisis (ook al vindt U dat niet)) ikiezen de mensen voor de korte termijn, trekken zich terug op hun sociale omgeving (gezin familie) en uiteindelijk de sociale groep waar ze denken bij te horen.

Het macro-thema wordt de onderste laag van Maslow,Veiligheid en Bestaanszekerheid.

Kijk even in deel 3 want door vind je veel meer info.

Top-tien onderwerpen:

Economie en Werkgelegenheid: Bevorderen van economische groei en het creëren van banen om inkomenszekerheid op korte termijn te waarborgen.


Zorg en Gezondheidszorg: Verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg om de gezondheid en het welzijn op korte termijn te garanderen.


Huisvesting: Betaalbare en direct beschikbare huisvesting om dakloosheid en huisvestingsonzekerheid te verminderen.


Voedselzekerheid: Toegang tot voldoende en gezond voedsel om honger en voedselonveiligheid op korte termijn te voorkomen.


Sociale Zekerheid: Uitbreiden van sociale voorzieningen en vangnetten om financiële stabiliteit op korte termijn te bieden aan mensen in nood.


Inkomen en Inkomensongelijkheid: Bevorderen van eerlijke lonen en het verminderen van inkomensongelijkheid om financiële zekerheid op korte termijn te bevorderen.


Veiligheid: Verbeteren van persoonlijke en openbare veiligheid om de fysieke en emotionele veiligheid op korte termijn te waarborgen.


Onderwijs: Toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs om de werkgelegenheidskansen op korte termijn te verbeteren.


Schuldverlichting: Bevorderen van maatregelen voor schuldverlichting, zoals studieleningen of schuldhulpverlening, om financiële druk op korte termijn te verminderen.


Gezinssteun: Bieden van steun aan gezinnen, zoals kinderopvang en gezinsbijslagen, om gezinszekerheid op korte termijn te vergroten.

2.3 Uitwerking per Onderwerp

2.3.1 Zorg en Gezondheidszorg:

2.3.1.1 Practische Oplossingen:

2.3.1.1.1 Proces-verbetering

In het algemeen wordt hier onmiddelijk automatisering toegepast (E.Health) maar het werkt beter als eerst het proces goed in kaart wordt gebracht en vooral versimpeld.

Er wordt nu veel geklaagd wordt over de bureaucratie (veel teveel adminstratie) die reactief handelt en iedere “fout”probeert op te lossen met een nieuwe regel.

2.3.1.1.1.2 Versimpelen Opleidingen

De bureaucratie heeft ook toegeslagen in het onderwijs waardoor er een grote nadruk is komen te liggen op theorie.

Theorie moet de praktijk inzichtelijk maken maar wordt nu gebruikt om de praktijk te sturen.

Met name in de concrete zorg is geen opleiding nodig.

Die kan ook op de werkplek worden gegeven als er Vraag naar is (Kijk naar Just-in-time E-Learning).

Dan wordt de opleiding ook beter onthouden.

Een groot deel van het beantwoorden van medische vragen en zeker een deel van de diagnose kan met GPT-technologie plaatsvinden.

Een plaatje uit een blog over de toepassing van AI in de gezondheidszorg.Dit plaatje toont het basis-proces.

2.3.1.1.3 Echte Innovatie

E-health verhult de “echte” problemen de zorg die eigenlijk voortkomen uit een achterlopende toepassing van de kennis die in de loop der tijd is opgebouwd over lichaam en geest.

Lichaam en Geest zijn een eenheid en het lichaam is geen chemische fabriek wat de pharmaceutische industrie ons laat geloven.

Bioveld

Het lichaam is een bioveld wat wordt beschreven door de bio-fysica.

Veel belangrijker is om te beseffen dat het lichaam een cooperatie is van 1-celligen die allemaal lijken op neuronen die middels hun Electro-Magnetische veld communiceren.

DNA

Het dna is ook niet de programma-code die het leven beschrijft maar een specificatie van een deel (en zeker niet de vorm) van de cel.

Fouten Herstellen

Dit deel zorgt bijvoorbeeld voor voor het herstellen van fouten.

Een groot deel van de chronische ziekten (o.a. ook alzheimer) heeft daar mee toemaken.

Tegenwerking van Specialisten

De innovatie in de zorg en de innovatie in de rest van de maatschappij wordt geblokkeerd door industrien die hun tijd hebben gehad en heel erg veel macht hebben omdat er ook nog is erg veel beroepsgroepen zoals medische specialisten van afhankelijkzijn.

Intermediair tussen Patient en Verzorger

De immense bureaucratie tussen patient en verzorger kan worden vervangen door een virtuele intermidiair die aan de ene kant de patient helpt om zijn of haar zorg te articuleren en aan de ander kant de noodzakelijke verzorger menselijk of technisch in de vorm van robots met elkaar in contact te brengen.

2.3.1.2 Lijst met Ideologiesche oplossingen per Partij:

Met behulp van het cultuur-onafhankelijk relatiemodel van Alan Fiske heb ik 8 generieke oplossingen gegenereerd die wellicht interessant zijn om te bekijken maar geen “practische” oplossingen bieden.

Lijst met oplossingen per relatietype van Alan Fiske:

Communal Sharing:

Partij A: Solidariteitspartij – Vergelijkbaar met de standpunten van de PvdA (Partij van de Arbeid), die vaak solidariteit en collectieve zorg benadrukt.


Partij B: Gemeenschapsbeweging – Dit zou kunnen overeenkomen met GroenLinks, dat een sterke nadruk legt op gemeenschapsoplossingen en lokale betrokkenheid.


Autoritaire Ranking:

Partij X: Gezag en Zorg – Overeenkomend met de standpunten van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), die doorgaans voorstander is van een sterke centrale overheid en marktwerking in de zorg.


Partij Y: Nationale Gezondheidsautoriteit – Dit zou kunnen lijken op de standpunten van het CDA (Christen-Democratisch Appèl), dat pleit voor meer overheidsregulering in de gezondheidszorg.

Equality Matching:

Partij E: Gelijkheid voor Zorg – Dit komt overeen met de standpunten van de SP (Socialistische Partij), die vaak gelijke toegang tot zorg en solidariteit benadrukt.


Partij F: Eerlijke Toegangspartij – Dit zou passen bij D66 (Democraten 66), dat strengere regulering en meer gelijkheid in de zorg nastreeft.


Market Pricing

:Partij M: Keuzevrijheid en Concurrentie – Vergelijkbaar met de standpunten van de PVV (Partij voor de Vrijheid), die vaak voorstander is van marktwerking en meer keuzevrijheid in de zorg.


Partij N: Marktgericht Gezondheidszorgbeleid – Dit zou kunnen overeenkomen met de standpunten van de VVD, die pleit voor meer marktwerking en concurrentie in de gezondheidszorg.

2.3.2 Economie en Werkgelegenheid

2.3.2.1 Praktische Oplossingen:

Een Paths of Change-dat rond loopt via de Kruisverbindingen met in het centrum de Tree of Life.

Economie vs Cultuur

Het  Kruispad is ontstaan  uit een onderzoek naar het concept Anti-fragility van Nassim Nicholas Taleb wat in het nederlands vertaald Onkwetsbaar betekent. 


Er zijn inmiddels vele varianten van dit pad. Het geeft een duidelijk rol aan zowel de creativiteit (Spelen, Kunst en Cultuur) als de Samenwerking (Community)  als Motoren van de Samenleving.

Praktijk vs Theorie

De economie is een Cyclus die twee kanten opdraait en vier soorten grote netwerken aanstuurt waarbij een bedrijf deel uit maakt van de Community of Practice.

Expansie vs Compressie

Het PoC-Wereldbeeld Sensory (Rood) Expandeert terwijl het Wereldbeeld Unity (Blauw, Kennis) csamendrukt (compression).

Het is vaak niet mogelijk om van compressie (kennis) naar expansie (ervaring) te gaan omdat er dan informatie is verloren. De oplossing is fractale compressie.

Specialisatie

Een bedrijf expandeert en splitst andere bedrijven af (specialisatie).

Zorg(Waarde) en Creativiteit Iinzicht), zitten tussen Theorie en Praktijk in.

Leren van Fouten

Door verkeerde compressie hebben veel theoretische vakgebieden een standaard Fout, die nooit wordt geleerd waardoor het heel lang duurt voordat men Ervaring heeft opgedaan.

Geld is een Verslaving

Geld speelt een veel te grote rol in de samenleving en dat komt omdat we verslaafd zijn gemaakt aan de Market Pricing (MP) relatie, die perfect past op het kapitalisme.

De drie andere relatie-typen CS (Community-Sharing (Socialisme), EM (Equality Matching, Liberalisme) en AR Authority Ranking)wordt er Gegeven (CS) , Geruild (EM) en Opdracht gegeven (AR).

Technologie wordt Marketing

De technologie was rond 1990 toe aan Peer-to-Peer maar viel door toedoen van Microsoft, Apple en Microsoft terug op het Mainframe wat nu de Cloud wordt genoemd, een enorme onnodige verspilling van energie en een gevaar voor de volksgezonheid, die vrijwel niemand doorheeft omdat de Marketing alles heeft overgenomen, waardoor vrijwel niemand meer weet hoe de techniek werkt en behoort te werken.

Peer-to-Peer moet terug Komen

Peer-to-Peer is de CS-variant van de computer-technologie en maakt het mogelijk dat alles direct met alles kan communiceren.

Technologie Cyclus

De vier relatietypen van Alan Fiske geplaats in een Productie-Cyclus waarin ook de essentiele kenmerken zichtbaar zijn gemaakt en de politieke stromingen.

2.3.2.1.2.1 Werk en Werkloosheid

Kapitalisme domineert het Denken:

De definiëring van werk en daarmee werkloosheid wordt gedomineerd door de Market Pricing relatie die zo dominant is dat zowel BARD als GPT er niet omheen kunnen en hun bias ook toegeven omdat hun taal uit de westerse kapitalistische wereld is gehaald.

Vier soorten werk en nog meer 2-Combinaties

Er zijn dus vier verschillende soorten werk en nog meer combinaties van die vier soorten die passen op PoC net als dat er vele paden van verandering zijn.

Lijst van de vier Soorten Werk

1 Comunal Sharing (CS): Samenwerking zonder strikte rollen of individuele beloningen, gebaseerd op gemeenschappelijkheid. Vaak te vinden in hechte gemeenschappen.

2 Authority Ranking (AR): Werk binnen een hiërarchie, beloningen gekoppeld aan rangorde . Veelvoorkomend in organisaties met duidelijke leiderschapsstructuren.

3 Equality Matching (EM): Handhaven van evenwichtige relaties door vergelijkbare inspanningen en beloningen te matchen, zonder nadruk op onderhandelingen. Voorkomt in informele groepen en vriendschappen.

4 Market Pricing (MP): Arbeid wordt beschouwd als een economische transactie met nadruk op marktprijzen. Heerst in economische contexten zoals arbeidsmarkten.

2.3.2.2.2 : Lijst Oplossingen per Partij Stimuleren Economie.

Met BARD kun je heel vaak real time informatie opvragen en met behulp van een Prompt verder manipulere en onderzoeken.

Hieronder staan drie lijsten die met behulp van dezelfde bron de verkiezingsprogramma’s verdrr zijn onderzocht met als focus economie en werkgelegenheid.

Met name de laatste lijst die zich concentreert op de arbeidsmarkt laat zien hoe vast men zit in theoretische concepten zoals Werk en daarmee Werkloosheid..

PartijStandpunt
VVDMarkteconomie met beperkte overheidsinterventie, fiscale discipline en belastingverlagingen, vermindering van regelgeving en administratieve lasten voor bedrijven
PVVImmigratiebeperking, sceptisch tegenover internationale handelsverdragen
CDABelang van een sterke en duurzame economie, investeringen in innovatie en technologie, maatregelen om inkomensongelijkheid te verkleinen
D66Investeringen in onderwijs en innovatie, groene en duurzame economische groei, ambities op het gebied van klimaat en milieu
PvdA/GroenLinksCréëren van banen en versterken van de positie van werknemers, progressieve belastinghervormingen, vermindering van inkomensongelijkheid
SPMeer regulering van de arbeidsmarkt, tegengaan van flexibilisering van arbeid, hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden voor werknemers
GroenLinksGroene en inclusieve economie, investeringen in duurzame energie en infrastructuur, vermindering van inkomensongelijkheid door progressieve belastingen en sociale voorzieningen
FVDLagere belastingen en een kleinere overheid, kritisch ten opzichte van de Europese Unie en internationale handelsovereenkomsten
BBBSterke positie voor de agrarische sector en plattelandsgebieden, vermindering van regeldruk voor boeren, eerlijke prijs voor landbouwproducten, behoud van werkgelegenheid in landelijke gebieden en investeringen in leefbaarheid en voorzieningen
Lijst met standpunten per partij gehaald m.b.v. BARD uit de recente programma’s.

2.3.2.2.2: Lijst Positieve effecten op de Economie:

Oplossingen met een positief effect op de economie en welke partij ze steunt.

OplossingPartij
Investeringen in onderwijs en innovatieVVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks
Stimulering van ondernemerschapVVD, D66, CDA, BBB
Een gezonde arbeidsmarkt met voldoende banen en goede arbeidsvoorwaardenVVD, CDA, PvdA, GroenLinks, SP
Een eerlijke verdeling van de welvaartPvdA, GroenLinks, SP
Een sterke infrastructuurVVD, D66, CDA, BBB
Een stabiel monetair beleidVVD, D66, CDA
Open handelVVD, D66, CDA, BBB
De oplossingen zijn door BARD opgesomd en voorzien van de voorstanders.Overduidelijk zijn hier weer de ideologieën te zien.

2.3.2.2.3 Lijst Problemen op de Arbeidsmarkt

OplossingPartijenProblemen
Levenslang lerenD66, PvdA, GroenLinks, VVDWerkloosheid, Ongelijke kansen
Flexibele arbeidsregelingenD66, GroenLinks, PvdAWerkloosheid, Werk-gezinsbalans
Actief arbeidsmarktbeleidD66, PvdA, SPWerkloosheid
BasisinkomenGroenLinks, PvdAWerkloosheid, Sociale zekerheid
Gendergelijkheid en diversiteitGroenLinks, PvdAArbeidsmarktdiscriminatie
Investering in groene banenGroenLinks, PvdAKrappe arbeidsmarkt, Duurzaamheid
Modernisering van arbeidswetgevingD66, GroenLinks, PvdA, VVDPrecaire arbeidsrelaties, Regeldruk
Ondersteuning van kleine ondernemingenVVD, CDA, D66, PvdAWerkloosheid, Economische groei
Regionaal arbeidsmarktbeleidD66, PvdA, CDARegionale werkloosheid
Inclusieve economische groeiGroenLinks, D66, PvdAOngelijke kansen, Werkloosheid

l 2.3.3 Huisvesting

2.33.1: Nieuwe Bouwmethoden zijn niet Nodig

omdat ze lang geleden al zijn bedacht.

Verdienen aan Herstellen van Fouten en Slopen

Ze worden geblokkeerd door de aannemers, projectontwikkelaars en de grote bouwbedrijven die verdienen aan het herstellen van hun eigen fouten en het in beton storten va de structuren zodat aanpassen slopen is.

Aanpasbaar Modulair Bouwen

Huizen zijn eigenlijk gestapelde gekoppelde containers waarbij de wanden aangepast moeten kunnen worden aan de toepassing tot en met de buizen aan toe.

Dit concept is al lang geleden uitgebreid uitgewerkt door John Habraken en na zijn vertrek naar het MIT overdenomen door landen als Zuid Korea.

Slim Bouwen

In Nerderland wordt he Slim Bouwen genoemd en mondjesmaat toegepast.

2.3.2.2: Grondpolitiek

Speculatie

Er wordt heel veel gespeculeerd in zowel grond als huizen en kantoorpanden.

Zonder grond kun je niet bouwen ook al kan dat ook op het water (woonboten) en bewegend (Woonwagens).

Je kunt ook ruimten delen (Woon-gemeenschap) of in de open lucht doorbrengen in een warm pak (Daklozen).

Huis- en Grond Cooperaties

Er zijn inmiddels grond-cooperaties zoals Land-vanOns en bouw-cooperaties zoals SteenVlinder

2.3.2.3 Ruimtelijke ordening

Vier Vormen van Ruimtelijke Ordening middels Alan Fiske:

MP: Marktrelaties (Handel):

Voorbeeldlanden: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk

Voorbeeld: In de Verenigde Staten spelen private vastgoedontwikkelaars een belangrijke rol bij het bepalen van ruimtelijke ontwikkeling.

Zij kopen land en ontwikkelen commerciële vastgoedprojecten zoals winkelcentra en kantoorgebouwen om winst te maken.

AR: Hiërarchische relaties (Heerschappij):

Voorbeeldlanden: China, Frankrijk

Voorbeeld: In China heeft de centrale overheid een sterke controle over de stadsplanning en kan grootschalige infrastructurele projecten initiëren, zoals de bouw van hogesnelheidstreinlijnen.

CS: Communale relaties (Gemeenschap):

Voorbeeldlanden: Zweden, Duitsland

Voorbeeld: In Duitsland worden burgerinitiatieven en lokale gemeenschappen actief betrokken bij stadsplanning. Ze kunnen gemeenschappelijke groene ruimtes creëren en beslissingen nemen over lokale voorzieningen.

EM:Wederkerige relaties (Wederkerigheid):        

Voorbeeldlanden: Noorwegen, Nederland

Voorbeeld: In Nederland werken lokale overheden vaak samen met non-profitorganisaties en bedrijven om gezamenlijke projecten voor duurzame ontwikkeling te realiseren, zoals het herstel van natuurgebieden.

Vriendjespolitiek

Alles is door Hugo de Jonge voor ons geregeld in overleg met zijn CDA-lobby-vrienden.

Middenstad

Nederlandi s volledig dichtgetimmerd tot een enorme Randstad getransformeerd tot de Middenstad die is omringd door een “rustige” ring Kransland, die loopt tot in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland.

Er is een Sterke concentratie in de Middenstad (uitgebreide Randstad);

Grote sociaal-economische verschillen tussen en binnen regio’s. 

Agrarische hoofdstructuur op vruchtbare gronden is hoogproductief. 

Greenports en intensieve veehouderij in agro-industriële clusters. 

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. 

Natuur is gescheiden van landbouw, met uitzondering van smalle bufferstroken (500 à 1.000 meter) rond beschermde natuurgebieden. 

Grootschalige inzet van IJsselmeerwater voor de drinkwaterwinning.

Scenario’s PBL (Planbureau van de Leefomgeving)

Lijst met Problemen in de Huisvesting

gemaakt door BARD en GPT op basis van de huidige programma’s laat zien dat de “problemen” vooral zoals overal in Nederland,in de Regelgeving zit.

Daarnaast spelen ook hier de botsende ideologien een rol waardoor een simpele oplossing (zie hier boven)programmatisch niet lukt.

ProbleemOplossingRealisatieInnovatieTegenstandersWaarom?
WoningtekortMeer bouwenMeer bouwen van sociale huur- en vrije sectorwoningenNieuwe bouwmethodenSP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PlusTe duur, leidt tot meer verstedelijking en meer verkeer.
Hoge huurprijzenRegulerenInstellen van maximumhuurprijs of koppeling aan inflatieNieuwe huurcontractenVVD, CDA, D66, JA21, VoltBelemmert de vrije markt, leidt tot tekorten op de woningmarkt.
Onbetaalbare koopwoningenStarters helpenVerlagen hypotheekrenteaftrek voor starters of bouwen starterswoningenNieuwe woonvormenVVD, CDA, D66, JA21, VoltBelemmert de vrije markt, leidt tot tekorten op de woningmarkt.
Ongereguleerde huurmarktMeer toezichtAanscherping regels huurverhoging en meer toezichtGebruik van nieuwe technologieënSP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PlusTe weinig, leidt tot misbruik en discriminatie op de huurmarkt.

2.3.4 Voedselzekerheid

2.3.4.1 Kwaliteit

De link hier boven laat zien dat er enorm is geknoeid met ons voedsel om heel veel tegen hele lage prijs te produceren.

Voedsel Industrie

De landbouw en veeteelt is door de Ingenieurs in Wageningen omgezet in een Industrie waarbij de marketing er een mooi boerenleven bij verzint.

Zo is er een speciale kip gemaakt met veel borstvlees en is suikerwater omgezet in een biersmaak.

Kwaliteit is Objectief Meetbaar

De kwaliteit van voedsel is objectief meetbaar geworden door het biofotonen-patroon te meten.

Schadelijk

Hierdoor wordt een desastreus effect zichtbaar namelijk dat een groot deel van ons voedsel schadelijk is voor de gezonheid wat de toename van vele slopende ziekten zoals kanker,parkinson en alzheimer verklaart.

2.3.5 Schuldverlichting:

2.3.5.1 Intelligentie

Volgens de normaal-verdeling is net zo’n groot deel van de bevolking hoog intelligent (>100) als er mensen zijn met een lage intelligentie.

Volgens een schatting van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit maart 2010 heeft ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking een IQ van lager dan 85.

Dit betekent dat ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders een laag IQ hebben.

Bijna 80.000 mensen zitten via de gemeente in een schuldhulptraject, blijkt uit cijfers van branchevereniging NVVK.

De gemiddelde schuld die mensen hebben voordat ze aan zo’n traject beginnen, is 40.000 euro.

Honderdduizenden mensen krijgen geen hulp.

Verleiden

Opvallend is dat de laatste categorie van mensen volledig door de overheid wordt vergeten maar niet door de leveranciers die deze mensen aanzetten tot aankopen of acties zoals gokken en slecht eten of alcoholmisbruik die erg veel schulden opleveren.

Hierbij komt dat er ook nog is steeds meer mensen komen met een Niet aangeboren Hersenprobleem) en dat deze categorie met de ouderdom toeneemt waardoor de overheid ook de ouderen aan het vergeten is die nietkunnen omgaan met zogenaamde slimme technologie die vaak dommer is dan de domste mensen..

Manipuleren

Het wordt nog veel erger als je beseft dat taalvaardigheid en vooral het doorzien van slimme marketingtrucks niet beter wordt als de intelligentie hoger wordt en dat de controle op dit soort vormen van manipulatie volledig ontbreekt n

og sterker, dat vrijwel alle partijen hier gebruik van maken en dat de sociale media inmiddels zoveel snappen van hun deelnemers dat de grenzen zijn gepasseerd..

2.3.6 Onderwijs

Er staat al veel beschreven bij Zorg.Opleiding

In Nederland is het proces (Onderwijskunde) en het Curriculum i.h.a. belangrijker dan de wijze waarop mensen leren (Leerpsychlogie).

De vier stromingen in de huidige leerpsychologie zijn netjes verdeeld over verschillende soorten.

Deze soorten passen netjes op PoC: waardoor ze ook kunnen worden vertbonden in een Path of Change.

Ze kunnen ook ingepast worden in een collectief proces van Levensloop-begeleiding wat kan worden bestuurd door een Integraal Gezondheidscentrum wat allemaal is uitgewerkt in de Regio Leiden maar door de bureaucratie nooit is opgericht.

Levensloop-Begeleiding

Integraal Gezondheids centrum

Leerproces:

Soorten Scholen:

Algemeen, of Traditioneel: Godsdienst: Christelijk, Islamitisch, 

Montessori (Zelfgestuurd leren en individuele ontwikkeling),  Gognitieve Leertheorie Rules, Thinking

Jenaplan (sociale en persoonlijke ontwikkeling, democratisch burgerschap),  Sociale Leertheorie, Motive, Feeling,

Dalton (Vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen), Gedrags Leertheorie, Sensing

Antroposofie (Holistisch kunstzinnige ontwikkeling, Zelfontplooiing),Constructieve Leertheorie, Vision, Intuiting.

Leer-Technologie

In 1992 is in opdracht van OCW een onderzoek gedaan naar Leer-technologie.

Uit dat onderzoek kwam het belang van Spelen (Simulaties) voor de jeugd naar voren en een samenwerking met de recent overleden schoolvernieuwer Roger Schank.

Leren is een functie van het geheugen. We onthouden wat van belang is en de meeste kennis wordt opgeslagen in het spier-geheugen wat in de spier zelf zit.

Kennis en ervaring

Kennis is geabstraheerde ervaring en je leert het best door soms herhalend na te doen.

Dssrom moeten jomgeren zo snel als mogelijk is uit de klas de praktijk in en vragen kunnen stellen aan experts.

GPT en Kennis Wikipedia

GPT en BARD zijn op dit moment de meesteffectieve kennisbronnen en moeten dus z.s.m. een plaats krijgen in het onderwijs.

Expectation-ailure:

Roger ontdekte dat leren een gevolg is van een Expectation-Failure, die noemen wij een Fout.

Mensen leren van de fouten van anderen.

Educatieve standpunten van politieke partijen in Nederland

PVDAToegankel
ijkheid
KwaliteitInhoudUitvoering
VVDVerlaag kosten door markt
werking en keuze
vrijheid
Investeer in leraren, kleinere klassen, 21e-eeuwse vaardighedenMeer aandacht voor technische vaardigheden, internationale samenwerking, competitiviteitGeef scholen meer autonomie, verbied leraren ideologieën te verspreiden
CDAVerlaag kosten door kansen gelijkheidInvesteer in lerarenopleiding en -salarissen, ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor levensbeschouwing, burgerschapsvorming, kansengelijkheid, christelijk onderwijsStimuleer samenwerking tussen scholen en andere organisaties, behoud sterke positie christelijk onderwijs
D66Verlaag kosten door overheidsrol en kansen gelijkheidInvesteer in lerarenopleiding en -salarissen, ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor ict en digitale vaardighedenGeef overheid grotere rol in uitvoering
GrLiVerlaag kosten door overheidsrolInvesteer in ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheidGeef overheid grotere rol in uitvoering
SPVerlaag kosten door overheidsrolInvesteer in positie werkende ouders, verlaging kostenMeer aandacht voor sociale rechtvaardigheidGeef overheid grotere rol in uitvoering
BBBNiet specifiekInvesteer in voedseleducatieNiet specifiekNiet specifiek
Lijst gemaakt met gpt en bard m.b.v. de partijprogramma’s.

artij.

2.3.7 Veiligheid

Cybercrime <-> Software Kwaliteit

Wat vrijwel niet wordt beseft s dat cybercrime een gevolg is van de slechte kwaliteit van de software en vooral ook de infratructuur en het vrijwel volledig overslaan van het testen de software en het kwalificeren van zoel de ontwikkelende als de implementerende partij.

Preventie <-> Handhaven

Veiligheid heeft wee tegengestelde reacties namelijk Preventie en Handhaven.

De laatste wil meer geld en bevoegdhedenvoor en van de Handhavers en strengere straffen voor de dader en hulp voor het slachtoffer

De en andere kant het zoekt in sociale maatregelen om de jeugd op het goede pad te houden.

Beide partijen beseffen dat er altijd mensen zullen zijn die de paden verlaten omdat ze denken dat ze een short-cut hebben gevonden om hun doel (Rijk?) te bereiken.

Ideologie

Het debat zit ideologisch vast ook al zijn er zoals altijd middenpartijen zoals het CDA.

Analyse Incidenten

Het helpt om incidente en zeker grote goed te onderzoeken en lerin te trekken en daar zijn zelfs slimme hulpmiddelen voor zoals BowTie, die trouwens weinig worden gebruikt omdat men gelooft dat een incident toeval is.

PoC-model wat beschrijft wat je met een Incident moet doen.

Maslow

UIteindelijk raakt ieder incident alle niveaus van Maslow en helpt het om te beseffen dat de cyclus van Kubler Ross bij iedere verandering opteedt.

PoC-model vertaalt in de Pyramide van Maslow en de gevolgen van een incident gekoppeld aan de schaal van Holmes Event ~Scale.

Kubler Ross

PoC-Model van Kubler Ross wat laat zien hoe een mens reageert op een incident. Alles fluctueert rondom een persoonlijk Set-Point.

Lijst met Standpunten

ProbleemLiberalisme (D66)
Preventie Zelf
Socialisme (SP, PvdA) Wij PreventieConservatisme Het
Handhaven
Kapitalisme (VVD)
Handhaven
CriminaliteitHandhaving: meer geld voor politie en justitiePreventie: investeringen in jeugdzorg, onderwijs en werkgelegenheidHandhaving: meer geld voor politie en justitie, maar ook investeringen in resocialisatieHandhaving: meer geld voor politie en justitie, maar ook investeringen in private beveiliging
TerrorismeSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de rechtsstaatSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de sociale cohesieSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de nationale identiteitSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de vrije markt
Asiel en migratieHumane asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook goede opvang van asielzoekersOpen asiel- en migratiebeleid: geen beperking van de instroom, maar wel goede opvang van asielzoekersBeperkt asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook een humane behandeling van asielzoekersBeperkt asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook een humane behandeling van asielzoekers
CybercriminaliteitSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landenPreventie: investeringen in digitale veiligheid en het versterken van de digitale weerbaarheidSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landenSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landen
Veiligheid in het verkeerSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangersPreventie: investeren in verkeerseducatie en het verbeteren van de infrastructuurSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangersSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangers

2.3.8 Inkomen en Inkomensongelijkheid

Functiewaardering

Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van het eerste functiewaardering-systeem in Nederland.

Om zo’n systeem te ontwikkelen heb je een beschrijving van functies (i.h.a processen, taken) nodig,een classificatie-systeem en een bestand met waarden gekoppeld aan de functies.

Die waarden zijn bijvoorbeeld inkomens of bij de overheid schalen. Daarna is het een kwestie van statistiek.

Een waarderingssysteen is daarna Statisch en een weerslag van de Tijdgeest.

Schalen

De inkomen in Nederland liggen grotendeels vast omdat ze vast zijn gelegd in CAO’s en Schalen.

Met name het laagste inkomen wordt aangeboden aan beroepen die het laagst worden gewaardeerd.

Het zijn meestal hele zware beroepen die niemand kiest.

Misbruik van Technologie

Inmiddels zijn de beroepen die het meest betalen het makkelijkst te vervangen door “slimme” technologie.

Die beroepsgroepen, zoals de accountants, maken daar misbruik van door uren te schrijven die ze niet besteden.

AI -> Businesscase

Als deze ontwikkeling zich voortzet worden de eigenaren van AI en Robots de leverancier van alles.

Als de meeste mensen werkeloos zijn en geen of weinig inkomen krijgen wie koopt de producten dan?

Basisinkomen -> Virtuele Economie.

Als we daarom overschakelen op een basisinkomen komen we terecht in een volledig virtuele econmie vergelijkbaar met de virtuele overheid.

Verdwijnt de Economie en dan?

Lijst met Partijen en maatregelen

PartijMaatregel
VVDBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
D66Belasting op vermogen en inkomen verhogen, investeren in onderwijs en scholing, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
PvdAMinimumloongrens verhogen, investeren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
GLBelasting op vermogen en inkomen verhogen, investeren in duurzame energie, bestrijden van armoede en schulden
SPMinimumloongrens verhogen, belastingdruk werkenden verlagen, bestrijden van armoede en schulden
CDAInvesteren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
CUInvesteren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
JA21Belastingdruk werkenden verlagen, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
PVVBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen
FvDBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen

Deel 2.3.9 Sociale Zekerheid

Geschiedenis

JaarNaam wetOmschrijving
1845ArmenwetGemeenten verplicht hulp te bieden aan mensen in armoede
1874OngevallenwetUitkering voor werknemers die gewond raken op het werk
1901ZiektewetUitkering voor werknemers die ziek worden
1913InvaliditeitswetUitkering voor werknemers die invalide worden
1927WerkloosheidswetUitkering voor werkloze werknemers
1956Algemene Ouderdomswet (AOW)Uitkering voor alle ouderen vanaf 65 jaar
1965Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)Uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn
1967Algemene Bijstandswet (ABW)Uitkering voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien
1986Tweede AOW-verhogingAOW-leeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar
1996Privatisering van de AAWAAW wordt een particuliere verzekering
2015Invoering van de ParticipatiewetABW wordt vervangen door de Participatiewet, die mensen met een uitkering verplicht om werk te zoeken of aan andere activiteiten deel te nemen
2015Invoering van de Wet inkomensondersteuning zelfstandigen (WISO)Uitkering voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen

Net als bij het vorige onderwerpen houdt men vast aan het oude.

Lijst met Maatregelen per Partij

MaatregelenAfkorting
Minimumloon van 16 euro per uurGL-PvdA
Einde aan nuluren- en oproepcontractenGL-PvdA
Gratis kinderopvangGL-PvdA, D66, SP, 50PLUS
Belastingheffing over digitale omzet van grote techbedrijvenGL-PvdA
Herstel van de publieke ouderenzorgGL-PvdA, SP, 50PLUS
Behoud van het huidige socialezekerheidsstelselVVD
Verhoging van de pensioenenVVD, CDA, PVV
Verhoging van de arbeidsmarktflexibiliteitVVD, CDA, D66
Versterking van de controle op fraudeVVD, PVV
Verhoging van de kinderbijslagCDA
Verhoging van de AOW-leeftijdCDA
Versterking van de arbeidsmarktreparatiefondsenCDA
Versterking van de participatiewetGL-PvdA, D66, SP, 50PLUS, VVD, CDA
Versnelling van de afschaffing van de ParticipatiewetPVV

Deel 3 : Lijst met Verkiezings-Onderwerpen 6-9-2023

Deze lijst is m.b.v. BARD en GPT gemaakt door eerst het programma van PvdA/Grlinks te analyseren en daarna gevraagd om de lijst aan te vullen met andere partijen waarna is de standpunten en nuances heb laten vermelden.

Let op: deze lijst is real-time opgebouwd op 6 september.

NB: Inmiddels (8 september heb ik de BBB toegevoegd met als interessant punt dat het programma enorm uitgebreid is qua tekst maar heel veel standpunten mist.

verder blijkt uit verdre analyse dat BBB enorm op de PVV lijkt wat de partij typeert als een Populistisch rechtse partij waarbij veel van het CDA en de VVD is gecopieerd mogelijk al speculerend op een “rechtse”) samenwerking.

Politiek Profiel

Meer weten over politieke profielen kijk hier.

Het politiek profiel is gelijk aan de “spellen” van PoC met als interessant punt dat het onderste spel (Cultuur) in de Nederlandse politiek geen rol speelt net als de “kruisspellen”.

Het gaat uiteindelijk alleen maar over het bovenste spel (aanalytic game) met twee keuze namelijk Links met als ingang Werk) (rood) en Rechts (Blauw) met als ingang Normen.

Deze indeling kun je ook in de VS vinden tussen de Republikeinen en de Democraten.

.Het komt omdat de Amerikaanse cultuur net als de Nederlandse cultuur grotendeels zo niet geheel kapitalistisch is wat voorkomt uit het Calvinisme wat in Nederland er is doorgedrukt doordat Prins Maurits zijn sexuele escapades wel kon slijten aan de Gomaristen en niet aan de volgelingen van Arminius, die door de door hem veroorzaakte beeldenstorm werden omgebract.

Strict Father vs Nurtering Mother

`de politieke voorkeur kan worden verklaard met het fbeeld op de familie.

Thema’s geordend op de Pyramide van Maslow

De pyramide van Maslow is ook gebruikt om de Rechten van de Mens te formuleren.

De pyramide van Maslow vertaald naar PoC.

Fysiologische behoeften:

Klimaat en Milieu (Milieubescherming kan bijdragen aan de fysieke gezondheid)
Zorg (Toegankelijke gezondheidszorg voor fysieke welzijn)

Veiligheid en zekerheid:

Wonen (Betaalbare huisvesting biedt veiligheid en zekerheid)
Veiligheid (Bestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid) Sociale behoeften:
Onderwijs (Onderwijs bevordert sociale interactie en kansen)
Economie en Werkgelegenheid (Werk en economische stabiliteit dragen bij aan sociale integratie)

Behoefte aan waardering en erkenning:

Ongelijkheid (Verminderen van ongelijkheid kan bijdragen aan sociale erkenning)
Immigratie (Integratie van nieuwkomers kan bijdragen aan hun waardering in de samenleving)

Zelfontplooiing:

Duurzame Landbouw (Duurzaamheid en biodiversiteit kunnen bijdragen aan het welzijn van individuen en de samenleving als geheel)
Internationale Samenwerking (Bijdragen aan mondiale problemen draagt bij aan zelfontplooiing)

Politieke Stromingen vs Maslow

Liberalisme:


Fysiologische behoeften: Regulering van markten en sociale programma’s voor basisbehoeften.

Veiligheidsbehoeften: Rechtsstaat en individuele rechten beschermen.

Sociale behoeften: Nadruk op individuele vrijheid en diversiteit.

Waardering en erkenning: Bescherming van minderheden en gelijke kansen voor iedereen.

Zelfactualisatie: Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zelfverwezenlijking.

Socialisme:

Fysiologische behoeften: Herverdeling van rijkdom voor toegang tot basisbehoeften.

Veiligheidsbehoeften: Economische gelijkheid en sociale zekerheid.

Sociale behoeften: Gemeenschapszin en collectieve besluitvorming.

Waardering en erkenning: Streven naar gelijke kansen voor iedereen.

Zelfactualisatie: Mogelijkheid tot individuele groei binnen een gemeenschap.

Conservatisme:

Fysiologische behoeften: Nadruk op stabiliteit en sociale orde.

Veiligheidsbehoeften: Behoud van traditionele waarden en instituties.

Sociale behoeften: Gemeenschapsbinding en behoud van culturele tradities.

Waardering en erkenning: Erkenning van culturele waarden en identiteit.

Zelfactualisatie: Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling binnen bestaande structuren.

Kapitalisme:

Fysiologische behoeften: Economische groei en innovatie voor welvaart.

Veiligheidsbehoeften: Individuele ondernemingsvrijheid en concurrentie.

Sociale behoeften: Welvaartsprogramma’s en vrijwillige associaties.

Waardering en erkenning: Erkenning van individuele prestaties en ondernemerschap.

Zelfactualisatie: Mogelijkheid tot ondernemerschap en persoonlijke groei.

De vier generieke cultuuronafhakelijke relatietypen van Alan Fiske vertaald naar PoC en Politieke stromingen geplaatst in de Productie-cyclus.

Thema’s per Partij met Standpunten

OnderwerpKorte OmschrijvingPartijen met Standpunten en Nuances
Klimaat en MilieuStreven naar klimaatneutraliteit en vermindering van broeikasgasuitstoot.VVD (gematigde aanpak), CDA (balans economie en klimaat), D66 (ambitieus), GL (sterke nadruk), PvdA (ambitieus), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
ZorgVerbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.SP (sterke publieke zorg), PvdA (investeringen), D66 (innovatie), CDA (combinatie publiek en privaat), PVV (kritisch), BBB  (geen standpunt
OnderwijsInvesteringen in het onderwijssysteem en gelijke kansen voor alle studenten.D66 (innovatie), GL (investeringen), PvdA (kansengelijkheid), CDA (kwaliteit), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
Economie en WerkgelegenheidBevorderen van economische groei en het creëren van banen.VVD (economische groei), CDA (familiebedrijven), D66 (innovatie), SP (bescherming werknemers), PVV (kritisch), BBB (focus op landbouw en MKB)
WonenBetaalbare huisvesting voor iedereen en aanpakken van woningtekorten.VVD (marktwerking), GL (betaalbaarheid), PvdA (sociale huur), SP (betaalbaarheid), PVV (kritisch), BBB (focus op landelijk wonen)
VeiligheidBestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid.VVD (strenger straffen), CDA (veiligheid op straat), PVV (harde aanpak), D66 (preventie), SP (sociale oorzaken aanpakken), BBB (veiligheid op het platteland)
ImmigratieBeheersen van immigratie en integratie van nieuwkomers.VVD (strengere immigratieregels), CDA (integratie), PVV (zeer restrictief), FvD (restrictief), SP (mensenrechten), BBB (beperkte migratie voor arbeid)
OngelijkheidVerminderen van sociale ongelijkheid en inkomensongelijkheid.SP (verminderen inkomensongelijkheid), PvdA (inkomensnivellering), D66 (kansengelijkheid), GL (herverdeling), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt )
EuropaStandpunt over Europese samenwerking en EU-beleid.D66 (pro-Europa), GL (pro-Europa), PvdA (pro-Europa), CU (kritisch), PVV (EU-scepsis), BBB (EU-kritisch, focus op nationale belangen)
Duurzame LandbouwBevorderen van duurzame landbouwpraktijken en biodiversiteit.GL (sterke nadruk), PvdA (duurzame landbouw), SP (verduurzaming), Volt (duurzaamheid), D66 (hervormingen), BBB (focus op agrarische duurzaamheid)
Internationale SamenwerkingInzet voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp.GL (sterke nadruk), PvdA (ontwikkelingshulp), SP (eerlijke handel), Volt (internationale samenwerking), D66 (multilateraal), BBB (geen standpunt)

Conclusie

Vanuit het kruispunt kun je alle kanten op.

Holistisch

Er zijn vier “basis“- politieke ideologieën, die je op vele manieren kunt combineren of kunt terugbrengen tot slechts één “holistische” kijk op de wereld.

Kruispunt

Het is de kijk van het Kruispunt.

Iedere ideologie past op de eigen plek in de Beleidscyclus.

Ieder probleem heeft een eigen kijk en een eigen oplossing maar als de oplossing de samenleving raakt moet hij alle kanten op kunnen.

Super Bureaucratie

Uiteindelijk blijkt toch het grootste probleem de werking van de staat zelf te zijn die is verworden tot een super-bureaucratie.

Ontregelen

Er moet fors worden ontregeld.

Crisis

De maatschappij wordt bewust of onbewust voorbereid op een crisis.

Die crisis is een veelvoorkomende (cyclische) transformatie die in feite zichtbaar is in de Kondratieff-cyclus (Periodiciteit = 50 jaar) , die “drijft” op laagfrequente golven zoals de Precessie P=25.000 jaar) , die in een nieuw Begin (Waterman) is aangeland.

Een Totaal-overzicht van 1450 tot 2200.

Golden Age

Carlota Perez noemt die transformatie de Golden Age omdat ze gepaard gaat tot het verbreken van de Reactionaire dam, die een enorme hoeveelheid klaarliggende innovaties tegenhoudt.

Dat is overal zichtbaar in de programma’s die geen fundamentele oplossingen bieden.

Bestaanszekerheid

De problemen die de programma’s adresseren hebben betrekking op Veiligheid en Bestanszekerheid, de bodem van de Pyramide van Maslow, die de blauwdruk heeft geleverd voor de Rechten van de Mens.

Terug naar het begin druk hier

Featured

The Universe Lives For Ever

Life is a result of the Electro Magnetic field of the Earth.

Introduction

This blog is a combination of >50 blogs about biology, mathematics and Physics that together prove that the universe is a living system that lives for ever.

I understand that this is a complicated issue.

Go to the Conclusion push here.

NB: Parts of this blog are made with the help of GPT.

Summary

Part 1: The rediscovery of Plato and Thot in in the Renaissance evoked an ancient Power.

According to Plato behind the complex patterns visible in the dark Cave only one Sun shines.

Everything is made out of Light but wat is Light?

Light is Nothing becoming Not-Nothing.

Light is an Electro Magnetic Field that is made out of a flickering of Nothing into Something and Back ceating a zero-Balance.

Part 2: The intervention of the Enlightment destroyed the insights of the renaissance. and reduced the human to thinking and perceiving with a dual perspective related to Good and Evil.

Part 3: The rediscovery of what life really is shows that even 1-cellular organisms are intelligent.

Part 4: The universe is bounded by zero and adapts its laws when this condition is violated.

Part 5: How the simple explanation of the universe was blocked again by Lord Kelvin

Part 6: What is life again: about Adaptive Laws

Gravity is the same force as the Electro-Magnetism.

Part 7: Why everything is made out of Light

Part 8: Maxwell Laws for Living Fields

Part 1: Renaissance of Alchemy and Thot

The Renaissance was a rebirth of the philosophy of Plato and the Alchemy of Thot (Hermes).

The work of Plato was destroyed by his pupil Aristotle.

He introduced Causality and the thinking in Parts assembled by the great Maker.

Plato got his teachings from the University of Egypt situated in Heliopolis.

There he learned about Achemy and the power of the Imagination translated into the Magic of Thoth.

Behind the Wall of the Vacuum lies another universe(of the Moon) that is hidden by the polarization of the wall.

Holy Spirit

The influence of Holy Spirit related to our Imagination became so strong that the Bankers of Venice and Amsterdam organized an anti-movement lead by Paolo Sharpi .

Duality Body and Mind

They destroyed the work of Magister Leibniz and funded Rene Descartes to create a philosophy that divided the Human in two parts Body and Mind.

Part 2: Enlightment

This started the Enlightenment

Wolfgang Smith, a phiosopher , mathematician and physicist explains how physics lost its path because of the Enlightenment.

Part 3: 1-Cellular Organisms are Intelligent

Nichael Levin has discovered that 1-cellular Organisms show intelligent behaviour and join into multi-cellular organisms that show the same behaviour.
The behavior of 1-to-many cellular organisms is controlled by the Electro-Magnetic field they produce.

This means that Life is an `electro-Magnetic Field.

This introduces the question What is an Electro-Magnetic field?

This question wass solved by Clerk Maxwell amd Michael Faraday in 1840.

Do you want to know more push here.

How 1-cellular organisms unite to become multi-cellular.

In this blog I try to find out if non-living matter is living.

Life is an Anticipating System

Recently I wrote about Anticipating Systems

This blog is about the work of the biologist Robert Rosen who finally discovered what life really is an anticipating system.

The Robert Rosen’s “modeling relation” is about the connection between formal systems (mathematical models we create) and natural systems (real-world phenomena).

It emphasizes that our choices in creating formal models are subjective and that a model’s success depends on how well it captures the relevant aspects of the natural system.

Intuition

According to Robert Rosen, an anticipating system is a system that can predict or anticipate its own future states or behavior without relying on a predetermined program or external instructions.

We call this “system” our Intuition.

Causality

Aristotle changed the teachings of his teacher Plato fundamentally by introducing the concepts of Causality and the Maker.

Creator

Causality leads to a logical problem because there is no end at the quest for the cause behind the cause.

Big Bang

It leads to a concept of Creation out of Nothing and finally to the theory of the Big Bang.

Part 4: Nilpotent Constraint

Peter Rowlands proved that all the qualitative variables in physics sum to Zero which means that the universe does not have a beginning nor an end.

It always exits.

8: Octonions

Peter Rowlands shows that the universe can be explained by the Octonions an 8-dimensinal expansion of the Quaternions.

Quaternions are a combination of two Imaginary Numbers i and j where i and j are a Square of -1 so i**2 and j**2 are equal and -1.

Only the One Exists

The numbers are a result of Counting with a unit (1).

The “counterpart” of 1 is -1. They sum to 0, the number of the middle.

All the algebraic operations can be unwinded (multiply vs dividing etc) until an exception was detected with the number -1.

A square of -1 seemed impossible until Leonhard Euler,called it simply i.

this lead to the imaginary numbers(1-dimensional ) and the expansion of this concept into the quaternions (2 dimensional ) and the octonions (8-dim).

Rotation 90 °

A rotation of 90 (Orthogonal) creates a new dimension.

Imaginary numbers are a rotation of 90 ° in the n-dimensional space (1,2,4,8) they represent .

Part 5: Why Lord Kelvin destroyed the work of Clerk Maxwell

Lord Kelvin, a famous physicist had religious objections to Clerk Maxwell’s work, particularly Maxwell’s ideas about electromagnetic waves and the concept of an electromagnetic ether.

Vector -> Creator

Kelvin’s objections were rooted in his belief in a divine creator. He therefore introduced vectors to introduce an Divine Aim.

Since that time Physics became so complex that nobody could see the whole again and Paolo Fharpi’s mission became a success until today.

Part 6: What is Life? How the universe adapts its laws.

This picture shows all the stages of the pattern of the universe.

Every step is a combination of the patterns of the prevous steps starting with a Triangle.
The universe is a rotating rotator

the Universe is able to Adapt its Laws

Peter Rowlands and Vanessa Hill also showed that the universe looks like an adaptive (Turing )Machine.

Always in Balance

It looks like a very strange computer that changes its

Operating System when the nilpotent condition is violated (Sum>0) which means that it is always in balance and is changing its laws all the time.

Repeating Fusion of itsGeometry

Every time its geometry (structure) is the same but its structure is a fusion of repeating the same geometry in its geometry (a fractal).

Trinity

Its basic structutre is the Trinity

Electro Magnetism: Maxwell Equations

What is the link between Life and Electro Magnetism?

James Clerk Maxwell and Michael Faraday experimented with electricity and magnets.

They found a pattern that Maxwell formulated in Quaternions recently discovered by William Rowan Hamilton.

Quaternions

The Quaternions are rotations in >3-dimensional space.

Later the Quaternions were abandoned for Vectors. This made physics very complex.

The original drawings of Faraday. \
Observe that the picure he made is an quaternion.

E8 Symmetry

E8-symmetry is the symmetry of the Octonions.

The E8 symmetry contains the current particle model of Physics

It is a 8-dimensional model created by adding orthogonal vectors to the 4-dimensinal field of the Quaternion-model of Maxwell.

Part 7: Why Everything is made out of Light

Light is made out of nothing that splits and unites in the shortest time we know call Planck time.

Vermilion Cliffs National Monument
Ancient ~Rock Art always contains Spirals

Part 8: Maxwell Laws for Living Organisms

Maxwell’s equations are a set of fundamental equations that describe the behavior of electric and magnetic fields. 


They are named after James Clerk Maxwell, who published them in the mid-19th century.


The four Maxwell’s equations are:


Gauss’s law for electric fields: The electric field lines start and end on electric charges.


Gauss’s law for magnetic fields: Magnetic field lines never start or end; they form closed loops.


Faraday’s law of induction: A changing magnetic field induces an electric field.


Ampère’s law with Maxwell’s addition : A changing electric field induces a magnetic field.

These equations have been used to explain a wide range of physical phenomena, from the behavior of Light to the operation of Electrical circuits.

Bioelectric fields are the electric fields produced by living organisms. 


They are generated by the movement of ions across cell membranes, and they play an important role in a variety of biological processes, including cell signaling, muscle contraction, and brain function.

Bioelectric Fields


The analogy between bioelectric fields and Maxwell’s equations is striking. 


Just as Maxwell’s equations describe the interplay between electric and magnetic fields, 
bioelectric fields influence cellular behavior.

They guide processes such as cell migration, differentiation, and proliferation. Interactions between cells and their bioelectric fields can lead to specific patterns during development, reminiscent of how changing electromagnetic fields induce electric fields in physics. 

Bioelectric signals regulate various biological processes, mirroring the fundamental role played by electromagnetic fields in physical processes.

Integrating Rowlands, Maxwell and Levin

Quaternions Multivariate Vectors
Peter Rowlands has developed a model that unites all the forces in nature and can be applied to biology too.

Peter Rowlands’ Framework and Michael Levin’s Model: Extending Physics to Bioelectric Fields

Peter Rowlands utilizes four fundamental variables: Charge, Time, Space, and Mass, and extends the mathematical framework using Octonions, which are 8-dimensional mathematical entities with unique properties.

The Law of Self-Organization:

In Rowlands’ framework, the electromagnetic fields E and B are expressed in terms of these four fundamental variables: charge (q), time (t), space (r), and mass (m). 

This framework is analogous to Michael Levin’s research in bioelectric fields, where bioelectric signals guide the self-organization and regeneration of biological systems.

The equation ∇ × E = -∂B/∂t can be reformulated using these variables: ∇E = -∂B/∂t Here, ∇E represents the spatial derivative of the electric field E with respect to space, and ∂B/∂t represents the time derivative of the magnetic field B. 

These derivatives are expressed in terms of the fundamental variables q, t, r, and m, much like how bioelectric signals in Levin’s model influence spatial and temporal processes in living organisms.

The Role of Electric Potentials:

Similarly, the equation ∇ · E = ρ/ε₀ can be expressed in terms of these fundamental variables. 

In the context of Levin’s work, bioelectric fields involve the role of electric potentials in controlling cell behavior and tissue development. 

Thus, this equation holds significance in both physical and biological systems:

∇·E = ρ/ε₀ Here, ∇·E represents the spatial divergence of the electric field E with respect to space, and ρ represents charge density. 

These quantities are defined in terms of q, t, r, and m, akin to how electric potentials and charge densities are crucial in Levin’s bioelectric model.

Dynamic Interactions and Reactions:

The equation ∇ × B = μ₀J + μ₀ε₀∂E/∂t, as interpreted in Rowlands’ framework, parallels the complex interactions and reactions that Levin’s model explores in the context of bioelectric phenomena. 

These interactions are vital in both physics and biology: ∇B = μ₀J + μ₀ε₀∂E/∂t Here, ∇B represents the spatial derivative of the magnetic field B with respect to space, J represents current density, and ∂E/∂t represents the time derivative of the electric field E. 

These variables are defined in terms of q, t, r, and m and are analogous to the dynamic processes in bioelectric systems studied by Levin.

Self-Regulation and Change Over Time:

Finally, the equation ∇ · B = 0, as expressed in Rowlands’ framework, underscores the self-regulatory nature of physical interactions. 

This concept parallels Levin’s observations that bioelectric signals play a role in guiding the self-regulation and change over time in biological systems:

∇·B = 0 Here, ∇·B represents the spatial divergence of the magnetic field B with respect to space, which in Levin’s context, can symbolize how bioelectric phenomena contribute to the self-regulation and adaptation of living organisms.

Conclusion

In this blog I argue that the universe is a living system, not a machine. 

I support this claim by citing evidence from a variety of fields, including physics, mathematics, biology, and philosophy.

One of the key pieces of evidence is the nilpotent constraint, which states that all the qualitative variables in physics sum to zero. 

This means that the universe is always in a state of balance, and it cannot be created or destroyed.

his claim comes from Peter Rowlands, who has developed a mathematical model of the universe that is based on the octonions, a type of eight-dimensional number system.

Rowlands’ model shows that the universe is a self-organizing system that is constantly evolving.

The universe is a conscious being that is capable of learning and adapting. 

Back to the beginning

Push here

Featured

Nieuw Sociaal Contract en de Revival van het Personalisme

Het personalisme is een filosofie die de unieke waarde en waardigheid van elk individu benadrukt.

Het bepaalt dat individuen verbonden zijn met anderen en met de samenleving als geheel, en dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Deze principes zijn relevant voor een breed scala aan kwesties, van sociale rechtvaardigheid tot milieubescherming.

Routekaart

Naar deel 0: Introductie en Aanleiding druk hier.

Naar deel 1: Plato’s visie op de mens druk hier

Naar deel 2: De Bron Emmunanuel Mourier druk hier

Naar deel 3: Personalisme in de Nederlandse Politiek druk hier.

Naar deel 4 : De mens Van Plato naar Nu druk hier

Naar deel 5 : Practische Bouwstenen voor een Moderne Samenleving druk hier

Direct naar de Conclusie druk hier

Aanleiding

Door de presentatie van de nieuwe partij Een Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt ontdekte ik het Personalisme.

Introductie

Deze blog is het resultaat van een (wederom) door GPT ondersteunde zoektocht naar de oeroude wortels van deze filosofie die zoals zoveel filosofieen bij Plato ligt, die zijn kennis uit de universiteit van Heliopolis in Egypte haalde wat een knooppunt was van de vele Zijderoutes in de oudheid,

Helaas is Plato’s compacte kennis in de loop van de geschiedenis en vooral door de leer van de kerk van Rome enorm complex gemaakt.

In Deel 4 toon ik de weg van Plato naar Nu.

Deel 1: Plato’s visie op de mens.

Allegorie van de Strijdwagen

De allegorie van de Strijdwagen laat de mens zien als een bestuurder van zijn voertuig (Ziel ) met behulp van de Ratio (Waarheid) waarbij twee krachten trekken het Gemot (Emoties, Zwart) en de Heilige Geest (Wit, Creativiteit, het goede).

Vier Kardinale Deugden

Plato geloofde ook dat individuen in hun persoonlijke ontwikkeling moesten streven naar het evenwicht en de harmonie tussen deze deugden om een goed en deugdzaam leven te leiden.

De harmonie ligt in op het kruispunt tussen vier keerpunten (kardinaal) in het midden van het midden.

Ze vormen met elkaar een Quarternion, een vierhoek, waarbij alle hoeken elkaars Complement zijn.

Rondgaan

Je kunt op vele manieren er een cirkel (cyclus bv een beleids-cyclus) van maken waarmee je alle kanten van de mens en het leven kunt raken wat hard nodig is want als je er één vergeet stort het kaartenhuis van vier weer in.

De vier Deugden van Plato (rood) geprojecteerd op het model van PoC (Paths of Change)dat weer past op de Archetypen van Jung wat weer uit deEgyptische Alchemie komt. In het plaatje zijn de 12 verbindingen voorzien van de bijbehorende concepten.

Vele Paden van Verandering : de Vier Zienswijzen van Jung

PoC gebruikt het concept van het vierWereldbeelden, een speciale manier van inzicht in de buitenwereld waargenomen door de zintuigen, gevoeld door de emoties, verbeeld door de verbeelding en geplaatste in een eigen model van de waarheid.
Deze 4 beelden combineren in 12 “spellen” en koppelen in heel veel paden. Uiteindelijk is een verandering altijd een Cyclus.

Deel 2: De Bron: Emanuel Mounier

Emanuel Mounier (1905-1950) was een Franse filosoof, theoloog en essayist.

(Individu vs Samenleving) vs Spiritualiteit

Het werk van Mounier richtte zich op de relatie tussen Individuen Ego, rood), de samenleving (Wij, groen)en spiritualiteit (geel) , waarbij hij de waardigheid en unieke waarde van elke persoon benadrukte.

Mounier werd werd diep beïnvloed door zijn katholieke geloof.

Hij studeerde filosofie en literatuur aan de Sorbonne in Parijs.

L’Esprit

In 1932 richtte hij het tijdschrift “Esprit” op, dat een platform werd voor de uiting van personalistische ideeën en een ruimte om sociale, politieke en spirituele kwesties te bespreken.

Samen

Centraal in de filosofie van Mounier stond het idee dat individuen geen geïsoleerde entiteiten zijn, maar verbonden zijn met anderen en met de samenleving als geheel.

Hij geloofde dat ware menselijke bloei alleen kon plaatsvinden in een context van echte gemeenschap en solidariteit.

Zelf vs Wij

Deze visie leidde hem ertoe zowel het individualisme als het collectivisme te bekritiseren, en hij pleitte voor een evenwicht tussen persoonlijke autonomie en het algemeen belang.

Het personalisme van Mounier had ook een sterke sociale en politieke dimensie.

Rechtvaardig Sociaal Systeem

Hij bekritiseerde het materialisme en de ontmenselijkende aspecten van de moderne samenleving en pleitte voor een rechtvaardiger en medelevender sociaal systeem.

Hij maakte zich zorgen over kwesties zoals sociale ongelijkheid, armoede en de uitbuiting van individuen door economische en politieke systemen.

De filosofie van Mounier had een aanzienlijke invloed op Franse intellectuele en politieke kringen tijdens zijn leven.

Hij ging in op verschillende hedendaagse kwesties, waaronder de rol van de katholieke kerk in de samenleving, de spanningen tussen vrijheid en autoriteit, en de uitdagingen van de moderniteit.

Socialisten & Christen Democraten

Zijn ideeën beïnvloedden politieke bewegingen en denkers over het hele spectrum, van christendemocraten tot socialisten en verder.

Een samenvatting van PoC (Kleuren) en en het cultuuronafhankelijke Relatiemodel van Alan Fiske waardoor het mogelijk is om Politieke stromingen te classificeren met geomatrische concepten.Het personalisme is een combinatie van liberalisme en Socialisme passend op de strijdkreet van de franse revolutie Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Deel 3: Personalisme en Nederlandse Politiek.

De rol van Willem Banning

In 1947 stelde de vrijzinnig Hervormde predikant Willem Banning een nieuw programma op voor de SDAP, waarin de partij afstand deed van het marxistische geschiedenisbeeld en de klassenstrijd.

De nieuwe Partij van de Arbeid in Nederland werd voorgesteld als een partij die streefde naar een democratische en rechtvaardige samenleving.

Bannings rol in de hervorming van de Arbeiderspartij maakte deel uit van zijn bredere project om structuren van sociaal-politieke segregatie af te breken die sinds het einde van de negentiende eeuw hadden bestaan.

Banning betoogde dat de Arbeiderspartij haar atheïstische ideologie moest loslaten om zich open te stellen voor protestanten en katholieken.

Zijn inspriratie was het Personalisme van Mourier.

Tegenpolen

Politieke stromingen die tegen het personalisme zijn zijn: 

Extreem Nationalisme:

Een partij zoals de Nederlandse Volks-Unie (NVU) kan afwijken van het personalisme door te benadrukken dat de belangen van de eigen natie en cultuur boven die van andere individuen of groepen gaan.

Radicaal Liberalisme:

Partijen zoals de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) kunnen in sommige opzichten afwijken van het personalisme, omdat ze een sterke nadruk leggen op individuele vrijheid en economische liberalisering, wat soms kan botsen met de personalistische nadruk op gemeenschappelijke zorg.

Economisch Extremisme:

Partijen zoals de Forum voor Democratie (FVD) kunnen, wanneer ze een sterke focus leggen op marktliberalisme zonder sterke regulering, afwijken van het personalisme dat meer nadruk legt op sociale samenhang en verantwoordelijkheid.

Autoritair Populisme:

De Partij voor de Vrijheid (PVV) kan afwijken van het personalisme als ze de nadruk legt op de wil van de meerderheid ten koste van individuele rechten en diversiteit, wat in contrast staat met het personalistische principe van waardigheid voor alle individuen.

Deel 4 Van Plato naar Nu

Deze lijst is m.b.v. GPT gemaakt.

1. Platonisch Personalisme:

Tijd: 4e eeuw v.Chr. Kernidee: Benadrukt de intrinsieke waarde van individuele personen en hun verbondenheid met het hogere en onveranderlijke. Representanten: Plato Toelichting: Plato’s filosofie legde de basis voor latere concepten van persoonlijke identiteit en waarde binnen een bredere kosmische orde.


2. Aristotelisch Personalisme:

Tijd: 4e eeuw v.Chr. Kernidee: Benadrukt de ontwikkeling van deugdzaamheid en excellente karaktereigenschappen als doel van het menselijk leven. Representanten: Aristoteles Toelichting: Aristoteles’ focus op de ontwikkeling van het individuele karakter en deugd vormde de basis voor latere morele filosofieën.


3. Religieus Personalisme:

Tijd: 19e en 20e eeuw Kernidee: Plaatst de persoon in relatie tot een goddelijke werkelijkheid en benadrukt het belang van de menselijke ziel en haar relatie tot God. Representanten: Friedrich Schleiermacher, Søren Kierkegaard, Emmanuel Mounier


4. Idealistisch Personalisme:

Tijd: 19e en 20e eeuw Kernidee: Legt de nadruk op de innerlijke wereld van de persoon, de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en de zoektocht naar spirituele waarheid. Representanten: Friedrich Schelling, Josiah Royce, Rudolf Steiner


5. Christelijk Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Combineert christelijke theologische inzichten met de filosofie van het personalisme om de waardigheid van elk individu te benadrukken. Representanten: Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyła (Paus Johannes Paulus II)

6. Sociaal Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Benadrukt de waarde van individuen binnen sociale gemeenschappen en pleit voor rechtvaardigheid en solidariteit in relaties tussen mensen. Representanten: Emmanuel Mounier, Martin Buber, Karol Wojtyła (Paus Johannes Paulus II)

7. Existentialistisch Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Combineert existentiële filosofie met het personalisme, gericht op de individuele existentie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Representanten: Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Jean-Paul Sartre (in zijn latere werk)

8. Fenomenologisch Personalisme:

Tijd: 20e eeuw Kernidee: Gebruikt fenomenologische methode om het bewustzijn en de ervaring van de persoon te onderzoeken en te waarderen. Representanten: Max Scheler, Edith Stein, Emmanuel Levinas

9. Ecologisch Personalisme:

Tijd: 20e en 21e eeuw Kernidee: Breidt het personalisme uit naar het milieu en benadrukt de intrinsieke waarde van alle levende wezens en ecosystemen. Representanten: Arne Naess, Aldo Leopold, Thomas Berry

10. Gender-Personalisme:

Tijd: 20e en 21e eeuw Kernidee: Toepassing van personalistische principes op genderkwesties, gericht op het begrijpen en respecteren van individuele genderidentiteiten. Representanten: Simone de Beauvoir, Judith Butler

Deel 5 : Nieuw Sociaal Contract Bouwstenen voor een Moderne Samenleving?

Waarden en Principes

De grondgedachten en uitgangspunten van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) zijn gebaseerd op een aantal waarden en principes, waaronder:

Persoonlijke verantwoordelijkheid: Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, maar de overheid moet hen daarbij helpen.

Verbondenheid: Mensen zijn van nature sociale wezens die verbonden zijn met anderen.

Gespreid privaat bezit: Mensen hebben een gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid door gespreid privaat bezit.

Een informatiesamenleving: De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot informatie en dat informatie verantwoord wordt gebruikt.

Betekenisvol bijdragen: Mensen kunnen bijdragen aan iets groters dan zichzelf.

Waardering voor vrijheid, solidariteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid: De samenleving moet gebaseerd zijn op deze waarden.

Een samenleving met een eigen identiteit en cultuur: De identiteit en cultuur van Nederland moeten worden beschermd en gepromoot.

Een sterke relatie tussen overheid, bedrijfsleven en vakbonden: De samenwerking tussen deze drie partijen is essentieel voor een duurzame en welvarende samenleving.

Archetypen

De grondgedachten van NSC is een combinatie van een praktische realiteit, rationele overwegingen, emotionele betrokkenheid en een intuïtief begrip van hogere spirituele doelen.

Balans in het Midden

Het is de kunst om een balans te vinden tussen de vier archetypen.

Fie balans vindt je in het midden van het midden.

Sensing: Practisch Handelen

Nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en concrete keuzes wijst naar een praktische benadering waarbij individuen worden aangemoedigd hun eigen pad te bewandelen binnen de kaders van ondersteuning door de overheid.

Ratio: Theoretsch Kader :Regels

Een maatschappelijke ordening gebaseerd op versterking van de samenwerking tussen de Burger (Individu)overheid (Regels), bedrijfsleven (Handelen) en vakbonden (Belangen).

Patroon in Patroon

Let op: Hier kun je duidelijk zien dat er sprake is van een zelf-referend patroon omdat dezelfde vier archetypen nu in archetype Ratio worden herhaald. Dit gaat eindeloos door omhoog en omlaag.

Let nu ook op dat Ratio alleen Omhoog en Omlaag gaat.

Feeling: Sociaal

Er wordt veel belang gehecht aan gezin, familie en gemeenschappen Emotionele connecties staan centraal, terwijl waarden zoals solidariteit en rechtvaardigheid.

Intuiting: Betekenis geven

Een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving te leveren, gestoeld op waarden als vrijheid en duurzaamheid.

Een PoC-model Waarin wordt getoond dat de vier wereldbeelden (archetypen) elkaars tegendeel zijn wat duidt op een contadictie in het midden. Daarnaast laat het plaatje zien dat iedere actie of groei een tegenactie (inhibitie) nodig heeft om niet de overhand te krijgen.

Een Land is een Ecologie

Een land of stad of regio is een ecologie en kan daarom worden gemonitord met behulp van de Panarchie-theorie die overduidelijk laat zien dat overdreven behoudzucht altijd resulteert in een Crisis.

Bouwsteen: Agency en Communion

UItgebreid psychologisch onderzoek laat zien dat het menselijk denken kan worden beschreven door twee complementaire variabelen die je kunt samenvatten onder zelf en samen waarbij er eigenlijk nog maar een variabele overblijft die Spencer Brown in zijn Laws of Form eenDistinctie (Onderscheid) noemt.

Drie-Eenheid

Het fundamentele onderscheid is in alle culturen te vinden en wordt dan bijvoorbeeld de Drie-eenheid genoemd.

Conclusie

Nieuwe Religie

Het plaatje laat zien dat er om de 1250 (5x5x5x10) jaar een nieuwe religie ontstaat, die iedere keer een ander wereldbeeld belichaamt. 

Nieuw Begin

Wij leven in een bijzondere tijd waarin de grote Precessie-cyclus zich sluit wat duidt op een Nieuw Begin van een cyclus met een periodiciteit van 25.000 jaar die ook het klimaat verklaart.

Het wijst ook naar een totale omkering van de grote cyclus van de Westerse Cultuur die tegen de klok inging wat duidt op een destructieve (creatieve) cyclus.

Verruimd Bewustzijn

Onze tijd vol van enorme technologische vooruitgang wijst zowel technisch als menselijk naar een nieuw verruimd bewustzijn maar ook het einde van cyclus van het christendom gedomineerd door de Vissen wat slaat op dualisme (Goed en Kwaad).

Levens-energie

De nieuwe cyclus begint weer met de eerste stap de Waterman, die een kruik met Hemels Water leeg laat lopen.

Dat hemelse water staat voor Levensnergie wat kan worden gemeten met behulp van Biophotonen want het Licht is de bron van het leven.

Hetzelfde plaatje als boven maar nu ingezoomd op de periode 1450-2040 waardoor het makkelijk wordt om de thema’s van 9 gekoppelde Kondratief-cycli te beschowen.

Recursie
Hierbij wordt het hopelijk ook duidelijk dat het patroon zich eindeloos herhaalt wat een fractal of recursie wordt genoemd.

Global Brain
Rechtsboven staat de laatste technologie-cyclus die nu is aangeland op wat ik 30 jaar geleden Global Brain noemde.

Productie/Consumptie Cyclus

Dit is ederom een toepassing van PoC waarvan er honderden zijn.

Expansie en Compressie

Het geometrische patroon wordt een Moebius-ring genoemd.

Wat hier goed zichtbaar is is dat Sensory (Praktijk) (rood) de neiging heeft om te expanderen terwijl Unity (Blauw, Theorie ) juist comprimeert waardoor ze elkaar in evenwicht houden.

De productie- en consumptie cyclus met de mens in het centrum samen met de vier soorten sociale netwerken waarbij een bedrijf een Community of Practice is.

Begin

Terug naar het Begin druk hier

Featured

Van Global Warming naar Klimaat Verandering

Inleiding

Deze blog is een vervolg op twee vorige blogs over het toekomstige en het huidige klimaat.

Inmiddels ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat het IPCC ons verkeerd heeft voorgelicht door een de nadruk te leggen op het stoppen van het produceren van CO2.

Van Global Warming naar Climate Chhange

De verandering van het klimaat kan niet worden tegengehouden.

Wat we wel moeten tegenhouden is de vernietiging van het milieu van de aarde.

Fundamenteel Veranderen

Daarom zullen we zelf fundamenteel moeten veranderen.

We moeten het vernielen vervangen door het vernieuwen en desnoods ook vernietigen van de Oude structuren die allemaal stammen uit de 19de eeuw.

Indeling

In deze blog herhaal ik deels wat ik heb gevonden en wat ik vind waarna ik een nieuw perspectief schets.

Deel 1: Climategate

direct naar deel 1 druk hier.

Na het bewijs dat het IPCC gerommeld heeft met data om het CO2-verhaal te “bewijzen” komt de aap uit de mouw namelijk.

Er is wel degelijk sprake van een veranderend klimaat.

Deze verandering is grotendeels te verklaren uit autonome periodieke invloeden.

Deze kunnen niet worden beinvloed door minder CO2 uit te stoten ook al is er niets tegen het vermindering van de vervuiling door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Deel 2: Toekomstig Klimaat

direct naar deel 2 druk hier

We hebben we nu al te maken hebben met turbulent onvoorspelbaar en soms gevaarlijk weer gecombineerd met afkoeling van onze regio en langzaam opkomende stijging van de zeespiegel.

We zullen dus ons land klaar moeten maken voor een ander extreem klimaat.

Deel 3: Golden Age

direct naar deel 3 druk hier

Los daarvan kunnen we gelijk alle oude Rommel uit de 19de eeeuw opruimen en gebruik gaan maken van de innovaties die nu door de ouderwetse bedrijven worden tegen gehouden.

Het wordt ook tijd voor een andere Doelgerichte politiek

Deel 1: Wat is de Kritiek op het IPCC ?

Sjoemelen met Data

Stephen McIntyre was de eerste die de data en de verklaring die data van het IPCC ter discussie stelde en liet zien dat er met de data was gesjoemeld.

Het resulteerde in de beruchte “hockeystick” die hard nodig was om “het bewijs” te vinden.

Climate Gate

Na het publiceren van deze fraude wat resulteerde in “Climate Gate” is er duidelijk wat aan gedaan met als gevolg dat het nu lijkt

Long Term Warming

dat de “lopende” trend al veel langer gaande is en het gevolg is van een “natuurlijk” proces waar we helaas vermoedelijk niets aan kunnen doen.

Geen Opwarming maar Afkoeling

De AMO Atlantic Multidecadal Oscillation is een golfstroom die om de 70 jaar kouder wordt waardoor ook de temperatuur afneemt. We zitten in een afkoelende periode.

Heel veel klimaat-veranderingen zijn periodiek.

Van AMOC naar AMO

Let op” de AMO en heel iets anders dan de AMOC waar het IPCC ons bang mee maakt.

Marcel Crok van Clintel was de eerste die publiceerde over McIntyre. Hij legt uit dat aan het einde zitten van een Kleine Ijstijd waardoor er wel degelijk iets aan de hand kan zijn met het klimaat.

Deel 2: Hoe werkt het Klimaat?

Wat gebeurt er met het Klimaat??

In mijn vorige blog heb ik uitgezocht wat de komende Klimaatverandering zou kunnen inhouden.

Het Point of no Return is gepasseerd:

We zijn vermoedelijk de Tipping-points al gepasseerd wat betekent dat het klimaat gaat veranderen en dat we daar niets meer aan kunnen doen.

Het Klimaat is een Business-Case en een Politiek Issue Geworden:

Helaas is Global Warming, bewustverandert in Climate Change, naast een Politiek gedreven onderwerp ook een Commercieeel onderwerp geworden waardoor de Urgentie volledig is verdreven.

Lost De Energie-transitie Alles op?

De meeste mensen denken dat de Energie-transitie. de oplossing gaat bieden waardoor ze kunnen volstaan met het investeren in Zonnepanelen en Windmolens.

Lost de Overheid Alles op?

De rest moet de overheid maar doen.

Dit terwijl de overheid net als alle andere instituties op omvallen staat.

Wat te doen?

In deze blog laat ik zien dat de doorgedrukte Energietransitie niets oplost en wat we wel kunnen doen.

Geen Opwarming maar Afkoeling

Ik heb een video geselecteerd van de vele toelichtende video in mijn vorige blog om een indruk te krijgen we over praten en dat is het stoppen van de Atlantic Meridional Overturning Circulation AMOC).

Het is een wereldwijd onderwater koelings systeem wat gaat stoppen waardoor we het koud gaan krijgen wat wordt veroorzaakt door het afkoelen van de zee rondom Groenland door het smeltwater van de Ijsbergen.

Extreem Instabiel Weer

Veel belangrijker is dat het opwarmen van vooral de Noordpool de Straalstroom in de war brengt.

De Straalstroom is snelstromende wind waarmee niet al te lang geleden vliegtuigen tussen Amsterdam en New York mee konden liften.

Die stroom is nu instabiel geworden waardoor er bijvoorbeeld plotseling extreem koud weer heel zuidelijk terecht komt met de nu bekende enorme hagelstenen bij het Gardameer veroorzaken. Omgekeerd extreem warm komt soms weer heel erg Noordelijk terecht.

Het weerbeeld verandert snel waardoor voorspellen ingewikkeld wordt.

Global Volatility

Het klimaat lijkt op het weer waardoor we niet meer kunnen spreken van Global Warming maar van Global Volatility.

Instabiel Electriciteitssysteem

De global warming paniek heeft zich volledig geconcentreerd op het verminderen van de CO2-productie door de consument te laten overschakelen op zonne-energie die vermoedelijk achter de wolken verdwijnt en het plaatsen van enorme windmolens die binnenkort de wind niet meer aan kunnen.

Het gevolg van al die met het weer gesynchroniseerde productiesystemen dat het totale electriciteitssysteem volledig uit balans is geraakt wat enorm veel verlies van energie oplevert.

Andere plannen zoals het verplaatsen van Warmte in een pijplijn hebben ook het zelfde tegengestelde effect.Temeer omdat er weer opwarmimgssystemen moeten worden gekoppeld om de afkoelende warmte weer op te warmen.

Grootschalig -> Kleinschalig->Autarkie:

De thermodynamica toont dat grootschalige energieopwekking veel verlies oplevert in de vorm van Warmte wat kan worden vermeden door de productie-eenheden klein te houden (“adiabatisch“).

Ouderwetse 19de-Eeuwse Infratructuur

In plaats van het innoveren van onze 19de eeuwse electriciteits-infratructuur gaan we die weer uitbreiden wat enorm veel geld en kennis vraagt en niets oplevert.

Onze infrastructuur maakt nog steeds gebruik van stoommachines, bijvoorbeeld in de vorm van een kerncentrale, die naast het electriciteitsnet-transport erg veel energieverlies opleveren die in de vorm van warmte en vervuiling in de atmosfeer terecht komt,

Tegenhouden Innovatie

Door vast te houden aan 19de Eeuwse theorie worden 21ste-Eeuwse innovaties tegengehouden.

Beschermen Vervuilende Industrie

Om de vervuilende industrie te beschermen zijn er Afkoopsommen bedongen waardoor men zogenaamde emissierechten kan kopen. Hierdoor kan men rustig doorgaan met vervuilen.

Nep Co2 Reductie

Het effect is een enorme industrie die nep-co2-reductie verkoopt.

Deel 3: Golden Age

Volgens Carla Perez gaat het niet alleen over de Klimaat-verandering maar staan we op het punt om alles wat verouderd is en zich eindeloos in stand heeft proberen te houden van ons af te werpen.

Er liggen heel erg veel innovaties en verklaringen klaar die bu allemaal worden tegengehouden door de oude instituties inclusief en vooral door de Wetenschap, die is verworden tot een bastion van waarheidssprekers net als de hogepriesters van vroeger..

Technologie

Het plaatje hieronder is een samenvatting van meer dan 9 iteraties van de Kondratief-cyclus die ongeveer 50 jaar duurt. Onze eigen cyclus is rond 200 begonnen en bereikt zijn kantelpunt rond 2025.

Kunstmatig Bewustzijn

Het is de periode van Global Brain wat past op de verdere uitbreiding van de AI-architectuur met een “bewust” wezen wat alle data van de planeet kan bevatten.

Hoger Bewustzijn

Daarnaast is er ook sprake van een verandering van Bewustzijn van de mens zelf vaak aangeduid met de Age of Aquarius (Waterman).

Keuze Vernietiging vs Vernieuwing

De Europese geschiedenis is hier geprojecteerd op een spiraal die tegen de klok draait wat in alle culturen wordt gezien als het pad van destructie.de.

We kunnen nu besluiten om samen met Elon Musk de aarde op tijd te verlaten naar Mars en daar een nieuwe atmosfeer op te bouwen of om de cyclus om te draaien en met de Klok mee te gaan.

Featured

About the State of our Earth and How Climate Change became Big Money

Introduction

In this blog i I try to find out why

the Climate Model of the IPCC is so dominant,

Why the Pollution of environment disappeared as an issue and most of all

How Climate Change became Big Money.

I show you how Climate Change became a Political Debate about the Poor and the Ritch and

a succesful Business Model.

In the end I show you why you don;t need a model to predict what is going to happen and why it happens.

I already wrote about this the Climate-model in Dutch here.

Part 1: the Club of Rome

Part 2: the Time Line UN conferences shows when Big Money appeared.

Part 3: the Time Line Al Gore shows the same

Part 4: the solution? Apply Complexity Science and look at the Autocorrelation of the variables.

Tipping Points

What are the Tipping points of our Earth?

Part 1: the Forrester World Model 1972

When you make a model of the World it is impossible to apply it to a Local Situation.

This what is happening with Global Warming.

It is also to not Scientific to use an Explanatory model to Predict.

The World-n model was developed at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and featured in the groundbreaking report “The Limits to Growth,” published by the Club of Rome in 1972.

It explored the long-term effects of human activities such as population growth, industrialization, food production, and natural resource use on the global economy and the environment.

The World -n model was a bottom-up approach, integrating various components and variables to simulate the dynamics of the world system.

It aimed to provide insights into the interactions among these factors and their influence on future trends and scenarios.

We are now able to predict a multilevel economy with high accuracy with ease.

Many fields of science are converging so why do we need a completely new model of the IPCC?

Part 2: It started with the Ozon hole and Acid Rain

Time Line; From Environment to Big Business

List Made with GPT.

1960: Publication of “The Problem of Social Cost” by Ronald Coase, introducing the concept of emissions trading as a way to address environmental pollution.

1972: Environment Day


1972: The United Nations holds the first World Environment Day on June 5th to raise global awareness about environmental issues, including climate change.

1987 Montreal: Ozon and Acid Rain


1987: The Montreal Protocol is signed to reduce ozone-depleting substances, which later served as inspiration for international climate negotiations.

1990: First Report IPCC


1990: The first IPCCAssessment Report is published, summarizing scientific knowledge on climate change.


1992: Establishment of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) during the Earth Summit in Rio de Janeiro, aiming at international cooperation to address climate change.


1995: The first Conference of the Parties (COP 1) of the UNFCCC is held in Berlin, with continued discussions on climate change action.

1997 Kyoto: Clean Development Mechanism (CDM) introduced


1997: Adoption of the Kyoto Protocol during the third meeting of the parties (COP 3) of the UNFCCC in Kyoto, Japan. The Kyoto Protocol introduces various flexible mechanisms, including the Clean Development Mechanism (CDM).


2005 Kyoto CDM operational

2005: The Kyoto Protocol enters into force, and the Clean Development Mechanism becomes operational. The CDM allows developed countries to achieve emission reductions by investing in projects in developing countries.

2005: EU: Emission Trading System


2005: Launch of the European Emission Trading System (EU ETS) as the world’s first regional emission trading system, aimed at reducing greenhouse gas emissions in the European Union.


2012: The first commitment period of the Kyoto Protocol ends. Negotiations for a new international climate agreement continue.


2015: The signing of the Paris Agreement during the 21st Conference of the Parties (COP 21) of the UNFCCC in Paris, France. The Paris Agreement aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius.

2020: Green Deal


2020: The EU ETS is revised, and a new system called the European Green Deal is introduced with more ambitious emission reduction targets and broader sectors included in the trading system.

Climate Change is now Big Business

Emission Rights have no effect Investors make big money.

Part 3: Time Line Publicity Al Gore

1988: Politics

1988: Al Gore gives a speech to the United States Congress on the seriousness of climate change.

1992: Gore is one of the signatories of the Rio de Janeiro Convention on Sustainable Development.

1997: Gore is one of the signatories of the Kyoto Protocol, an international treaty that aims to reduce greenhouse gas emissions.

The american senate never rectified the signatories of Al Gore.

2006: Documentary: Academy Award

2006: Gore releases the documentary An Inconvenient Truth. The film wins an Academy Award.

2007 Peace Prize

2007: Gore receives the Nobel Peace Prize for his work on climate change.

2008: Gore is one of the founders of the Climate Reality Project, a non-profit organization that educates the public about climate change.

2018: Gore is one of the founders of the Climate Reality Project Action Fund, a political action group that advocates for climate policy.

2021: Gore releases the documentary An Inconvenient Sequel: Truth to Power.

During his vice presidency Bill Clinton and Al Gore promoted the issue of Climate Change with a lot of energy.

2004: Al Gore Follow he Money:

2004: Four years after losing to George W Bush in 2000, Gore set up Generation Investment Management with former Goldman Sachs Managing Director David Blood.

Observe that 2004 is 2 years before he made his documentary.

Bloomberg ranked Generation, which has $40.4 billion worth of assets under its management, as among the companies that owned the greatest share of greenhouse gas-emitting firms when compared to other funds that placed a priority on so-called ESG — environmental, social and governance — investing.

Olof Palme 1972

It all started with Prime Minister of Sweden, Olof Palme who was killed in 28 febraury 1986.

Palme was playing a “dangerous” game between Communist East and the Capitalistic West.

Stockholm Conference: Science becomes aPolitical Instrument

At that time the environment became a Political instrument to support the underdeveloped countries.

Role Maurice Strong and Barbara Ward

Watch the video of below about the “Left” consiracy behind Climate Change.

It contains the names of important “players” like Barbara Ward and Maurice Strong , Gro Harlem Brundtland, Kofi Annan, Indira Gandhi and Robert McNamara.

1988 US Senate testimony

The interesting part of this testimoney is that you can listen to the science of 1988.

Current Science about Global Warming.

Part 4: General Theory: Complexity Theory

Complexity Theory Is the result of Cybernetics which is the reult of General System Theory.

It has the same roots as the World Model of the Club of Rome in Part 1.

What you see below is a nested (fractal) cycle that moves from Growth to Reorganisation.

Our Earth Moves to the Stage of Reorganization:

because of a very long time of Conservation (keeping everything the same).

Tipping Point

The essence of this picture is that the total system can jump Up (more general) or Down (nore specific) after a so called Tipping point and we dont know what the earth climate will do and when it wil do something with a smal exception that it wil happen at a certain moment and it happened a long time ago.

Window of predictability.

Systems become more predictable (more stable) and are sometimes very volatile.

It happens in the Financial System and it happens with the Weather on a local and sometimes Global scale.

Current System Theory

Model of the Universe

Every level is a Combination of Combinations starting with the vacuum/

Repeating Fractal Model

Spiraling Spiral

Our civilisation has gone up and down just as our Universe is going up and down but in a fractal pattern that loooks like a Spiraling Spiral.

A Jump looks beneficial but it is not always benificial for all.

Currently we are already more than 9000 year dominated by a Industrial Society that is destroying Earth step by step.

Big Diasters

The climate is also affected by big and small disaster like the explosion of a Vulcano that produce So2, the cause of Acid rain.

Great Flood

 December 25, 3117 B.C. marks the date of the start of Biblical, Hindu and Maya Calendars. It is probably the date  of the Great Flood.  It created the so called Piora Oscillation.

Buzz Holling’s Panarchy models an Ecology

Early Warning Systems

are used to predict a critical transition.

Instable vs Stable

Our climate is sometimes stable like the last 10.000 years but more often unstable.

We could be approaching such a Sitation.

Local vs Global

An unstable situation is always local.

Long vs Short

Unstable situations also sometimes take many years.

Tipping Points

To find that we have to look at the internal patterns.

Autocorrelation

A critcal situation can be predicted by measuring the autocorrelation.

Back to the Beginning

Push here

Featured

Why AnticiPating Systems will Save the World

This blog is about Anticipating Systems, a concept invented by the biologist Robert Rosen.

Anticipating or Heuristic Systems are the opposite of the Analytic Reactive Systems we currently build.

Reactive systems are Destructive.

This blog is a follow-up of my dutch blog about Old Software systems (Legacy).

Part 1 Life is a Recursive system

Part 2: What are anticipating systems?

Part 3 Creativity is the driver of Anticipating Systems

Part 4 Conclusion.

Cycle of Alchemy

Part 1: The History of Life is AutoCatalytic

Recently I wrote about the History of Life on earth.

Cognitive vs Chemical

I discovered that we are not Cognitive but Autokatalytic Chemical Systems meaning that we are recreating ourselves with a high Frequency but we also recreate our environment to Survive with a much Lower frequency.

Shared Bodyplan

I also discovered that almost all of the Organism’s share the same Body Plan.

This means that even Bacteria feel pain and have Emotions.

Felt Sense

Eugene Gendlin nalyzed mental therapies and discovered that the origins are in the Body he called a Felt Sense.

When you find the felt sense it will tell you everything you need to know,

Rotating Rotations:

The human body plan can be explained by two contra-rotating cycles with a center connected by one of the four rotating parts we call the heart.

The Seven Sisters of the Pleiades with the Mother Goddess Maya in the Center.

Cooperative Cooperative

Organisms are a combinations of cooperative combinations beginning at the Nano level of the Vacuum.

They also use the same Chemical Signals to Start and Stop Growing.

More important is that they share the same Bioelectrical Field (Biofield).

Biofield vs DNA

This field creates the Form of the organism and not the DNA.

The DNA is only responsible for the parts of Basic Machinery of the Cell, the Peptides.

Earth Electro-Magnetic Field.

The Biofield also shows how important our Earth Electro-Magnetic field is and how dangerous the strong E/M-field of our Mobile Phones are.

They influence our Immune-system.

Autopoiesis

The biologists Humberto Maturana and Francisco Varela called the self-maintaining chemistry of living cells an Autopoiesis.

The concept of Self-Repoduction ( Autopoiesis) was taken over by the German Sociologist Niklas Luhmann.

Non-Duality

The Pilosophical Dualistic concepts like Subject and Object, Material and Ideal, Being and non-Being created by Descartes are not needed to describe an Autopoiesis.

Self-Organization vs Control

If a system is self-repoducing like all systems of Life are it is very difficult to control its change without destroying the consistency of the Whole.

Repair and Illness

This happens very often leading to Complex Repair-processes often creating new problems now called Wicked Problems.

Watch out this interview is in German use the automatic translator.

Activator and Inhibitor

In Every part of the universe we find the same principle of creation and not-creation (Inhibiting, destruction) to prevent unlimited Expansion.

Fluctuation Frequency

Going in- and out of action happens with a certain frequency

Balance in Sum or Union

Everywhere in the Universe the system is keeping balance by or maintaing a Zero sum of the Measurable quantities or a Logical union of the used concepts hat are Complementary.

Analytic vs Heuristic

Humans, along with other organisms, utilize two types of models: those created through reasoning (Analytical Models) and those formed through intuition (Heuristic models).

Embedded Cognition

Our Intuition also called Insight or even Wisdom is embedded in our Body as George Lakoff proved when he tried to find out why language-translators don’t work. We use Metaphors to map one domain of Experience onto another domain.

Part 2: Anticipating Systems

A Baby is an anticipating system who’s body knows that the mother will provides the food that is needed.

Whitehead

Nature is a Flow System

Alfred North Whitehead’s process philosophy was a philosophy of nature that described nature as a continuous flow of processes, rather than a collection of objects.

Creativity

He called this process “creativity”.

Influence

Alfred North Whiteheadwas influenced by

Emmanuel Kant: Knowledge is not only based on our senses, but also on our prior knowledge.

Friedrich Hegel: Hstory is a process of evolution, in which new ideas and concepts emerge from older ideas and concepts.

Charles Sanders Peirce:  Logic and Language are not just means of communicating knowledge about the world, but also play an active role in the Creation of reality.

William James: Knowledge is based on Experience, and that there is no Absolute truth.

Henri Bergson: Bergson Time is a fundamental property of reality, and that it is not just a linear progression, but also a dynamic process of change.

Renaissance

Whitehead tried his whole life to restore the split between Body and Mind of Rene Descartes who was hired by the Bankers of Venice and Amsterdam to reverse the return of the Spirit in the Renaissance.

Power of the Imagination

The bankers were afraid that the power of the Imagination that creates our Reality would break their power to control over the Slaves they later needed in the Factories and the Consumers to buy rhe products.

Worldwide Disaster

When you look around you can see that unfortunately they succeeded with a potential world-wide disaster as a possible consequence.

Four Causes

The important point can be found in the four causes of Aristotle where the final Why-Question discusses the Purpose of the Maker.

Making Capitalism

Robert Rosen found out that the concept of the independent maker was put into the philosophy of Aristotle and violated the philosophy of his teacher Plato who believed in the Idea and the Imagination.

If Life was created to reproduce you don’t need a Maker.

Neo Proces Physics

Process and Reality

About the Cosmology of Whitehead tried to explain to his colleagues in the University that the current Physicists still don’t believe.

FeedForward

An Anticipatory System (AS)is a system that contains an Internal predictive model of itself and its environment, which allows it to change state at an instant in accord with the model’s predictions pertaining to a later instant;

An example is the Immune-system.

An AS is a Feedforward System:


Feature
FeedforwardFeedback
When does the system take action?Before a change happensAfter a change happens
How does the system know what to do?It uses a predictive model of the futureIt uses information about the past
What is the goal of the system?To anticipate change and make decisions accordinglyTo respond to change and maintain stability

Future influences the Past

AS challenges the Newtonian paradigm by acknowledging that Future states can influence the Present.

Change

Mihai Nadin one the last living collaborators of Robert Rosen.

Combining four Theories

1 The Panarchy model provides a cyclical view of organizational resilience, where Growth, Conservation, Release, and Reorganization follow one another in response to changes and disruptions.
2 Niklas Luhmann sees organizations as Autopoietic systems that self-reproduce through communication and interactions.
3 Anticipating systems emphasizes that organizations can proactively anticipate future events and prepare for expected changes in their environment.
4 Antifragility suggests that organizations can become stronger by embracing uncertainty and welcoming minor disruptions.

Panarchy

Panarchy is a theory of a group scientists around CS Holling about an Ecology.

An Organization and a Country are an ecology.

Quaternion

An ecology always moves through Four phases (Quaternion) that relate to the four phases of Paths of Change and the four Archetypes of Jung.

In the picture below you see how an ecology sometimes jumps to a Higher level (Revolt) or a lower level (Remember) when the Frequency of the panarchy-cycle speeds up or slows down.

AutoPoiesis

You can also see in the picture that the cycle Reproduces itself and is

Anticipating

when it moves from the state of Surprise (Yellow, Creativity) to Reorganization (Revolt).

Antifragile

In this case it is also AntiFragile.

If you want you can also apply the (Communication) theory of Niklas Luhmann.

Growth: Organizations focus on Efficiently utilizing available resources and established Communication patterns to maintain their operations and identity.

Conservation: Organizations maintain their identity by emphasizing continuity and reinforcing their established Norms and Values through communication.

Release (Surprise) : to release and let go of outdated communication patterns enables the organization to embrace Creative Destruction and explore new avenues for self-reproduction.

Reorganization: to reorganize communication processes facilitates the organization’s emergence into a new equilibrium, setting the stage for continued self-reproduction and future growth.

Part 3: The Future of Anticipation

Creativety and Creation

It is clear that the main issue in this blog is Creativity or Creation.

Fusion: Bisociation

Arthur Koestler defined Creativitity in The Act of Creation“ (1964) as a Bisociation, a Fusion of two seperate fields. of “thinking”.

Conceptual Blending

Much later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner (The Way We Think) proved that Koestler was right.

They called the principle of “bisociation” Conceptual Blending.

Metaphors We live By

They made use of the research of George Lakoff and Mark Johnston (Metaphors We Live By (1980), Philosophy in the Flesh(1999)).

Mapping Senses <->Body

A metaphor is a Mapping of a fundamental mostly Bodily Experience to another Experience in another Domain.

An example is a Perception of the Senses of an Event we now call a Fact.

Embedded Cognition

Because we share the same body, the bodily experiences are independent of culture.

The most fundamental experience is related with the earliest experiences like Standing Up.

Up is Important

That is why why Up is more important than Low.

Basic Metaphors

Lakoff and his team discovered foundational metaphors that are found in the experience of the body like the Container metaphor.

Frame ->2 Dimensions

It all started with the research of Erving Goffman he called Frame Analysis.

A frame is a 2×2 Window you use when you look with the Eyes who are looking at a 2-dimensional world Outside.

Circular Field: “Third Eye”

When we “Look” with the Imagination (“Our third eye“)we can “see” much more dimensions.

Creation Out of Nothing:

Catjects: The Flickering of Categories

Spencer Brown was the writer of the Laws of Form.

It is a book about creating out of Nothing.

Form is no other than emptiness; emptiness no other than form (Diamond Sutra)

Niklas Luhmann, the teacher of Dirk Baecker was inspired by Laws of Form

Dick Baecker He talks about Sociology and LoF. A catject is a blend he created between Category and a Traject (Path).

LAWS of FORM (LOF)of George Spencer Brown

Lof is really a “Esoteric” book about the Creation out of Nothing.

LoF contains the A and the OM of the Sound of Creation AOM.

TAO Te Ching by Laozi

Tao Te Ching

Spencer-Brown’s motto is a verse from Laozi’s Tao Te Ching.

Laozi begins his writing with four verses, of which Spencer-Brown has chosen the third verse. wumingtiandizhishi
Wu ming tian di zhi shi:

Nothing’ is the name of the beginning of Heaven and Earth”.

Flickering Concepts

We are constanly creating distinctions that are destroyed by their predecessors that immediately create their contrary.

In the middle of the time two contraries are true at the same (short) time.

Order and Chaos exist At the Same Time

An example is Order and Chaos or Agency and Communion.

Four Archetypes form a Square

The archetypes re put into their opposite corners of the Square where the white lines are the middle of the middle that cross into the punt in the middle which is Empty, Without Form.

When you read the square With or Agianst the Clock you will find ta narrative(Catject) about Creation and Destruction that is always there.

Life is a chain of Contradictions.

Conclusion

When you look Up at the picture of the 12 possiblePaths of Change of length 2 you can see that Idea has six possible dual connections. Idea<->Action, Idea<->Model or Plan and Idea<->Value.

With these paths you can make infinite paths of change that sometimes return to the beginning.

That is why the views of Alan Fiske or the view of the Seasons below are important.

I hope you realize you are looking at the same pattern of agency and communion being a Breath all the time.

Nothing changes only tour view changes.

Alan Fiske Relationship Patterns

Seasons

City

Back to the Beginning

to start alover again.

Push here

Featured

Oude, Nieuwe en Onbekende Stromingen

In deze blog worden nieuwe en hele oude politieke stromingen met elkaar verbonden waardoor er een continuïteit in het menselijk bestaan zichtbaar wordt die begon toen de mens zijn Innerlijk ontdekte en daarmee de Kracht van de Verbeelding (Geloof).

Deze blog bestaat nu uit Vier delen waarbij:

Deel 1 laat zien wat de Verlichting heeft veroorzaakt en

Deel 2 wat de bron is van de de nu weer terugkerende Creatieve impuls van zowel de Renaissance als de Romantiek.

Deel 3 gaat over de Synthese van 1 en 2.

De drie delen baseren zich op een interview met de filosoof Wolfgang Smith in het Midden.

In Deel 4 wordt een oud plaatje weer vernieuwd en een Stroompatroon getoond wat ongekend is.

0: Inleiding

4!/2 Stromingen

In een vorige blog laat ik zien dat er theoretisch meer dan 12 politieke stromingen mogelijk zijn waarvan sommige nog geen naam hebben en sommigen al erg oud zijn.

Relatietypen

Als je een stroming ziet als een grootschalig samenwerkingsverband kun je volstaan met de vier relatie-typen van Alan Fiske die ook weer passen op de archetypen van Carl Jung die hij weer uit de Alchemie heeft gehaald.

Vier-Kant

Onderstand plaatje combineert van alles zoals de verander-cyclus van PoC, de Deugden van Plato en de Dialogen van Bahktin en de plek van de AI GPT .in de Economische cyclus.

Dat komt omdat het gebruikte model generiek is.

Deel 1: Romantiek en Verlichting

In deze blog gaat het over nieuwe wellicht onbekende stromingen in de politiek die eigenlijk allemaal zijn terug te voeren tot de Romantiek die werd gevolgd door de Verlichting een periode waarin de Ratio en de Zintuigen dominant werden gemaakt over de Verbeelding (geel) en de Emoties(groen).

Kunst

De romantiek is een Artistieke en Literaire stroming die ontstond in de late 18e eeuw en duurde tot de vroege 19e eeuw. 

De romantiek wordt gekenmerkt door een focus op het individu, de natuur en de verbeelding. 

Ieder Individu is Uniek 

Het individu is Uniek en belangrijk en het heeft het recht op zelfexpressie en zelfbeschikking. 

Natuur Harmonie

De natuur is een bron van schoonheid en inspiratie. Het is belangrijk om in harmonie met de natuur te leven. 

Dromen  van een Betere wereld.

De verbeelding is een krachtig instrument voor sociale verandering. Het is belangrijk is om te dromen van een betere wereld.

Nadruk op Theorie en Praktijk: Verwijderen Verbeelding en Emoties

In de Verlichting werd Het Vierkant verengd tot een Lijnstuk waardoor je Heen en Weer kunt gaan.

Hierbij werd ook nog is de Theorie leidend gemaakt over de Ervaring waardoor er nog maar één richting over is.

Wetenschap: nadruk op Theorie : Regels die Regels maken

Namelijk Regels die weer nieuwe Regels maken.

Dat is de “kunst” van de wetenschap om eindeloos hetzelfde met steeds andere woorden te reproduceren. Het is ook de simpele verklaring waarom GPT zo goed werkt.

Lichaam en Geest

Het was ook de bedoeling van de Bankiers van Venetie en Amsterdam die een einde maakten aan de Renaissance door Descartes een theorie te laten ontwikkelen die alles terugbracht tot de zintuigen en daartoe de wereld splitste in slechts twee losstaande delen geest en lichaam die enorme problemen hebben opgeleverd in de gezondheidszorg waar ziekte een te repareren fout is in de lichaams-machine.

Plato

Plato gebruikte dezelfde vierdeling als boven waarbij de Ratio de menner is van de Ziel, de wagen, en de Emoties (zwart) door de ratio worden beheerst en het witte paard de “geest” is die past op de Verbeelding.

Met dit plaatje zijn de Deugden ook te verklaren.

De Invloed van Rene Descartes:

Een indrukwekkend interview met de 97-jarige Wis-en Natuurkunde Filosoof Wolfgang Smith over de invloed van Rene Descartes op ons denken.

Politiek: Regels Opleggen aan / Verkrijgen uit de Samenleving

Politiek is volgens het PoC-model een Spanningsveld tussen Planmatig Denken en de emoties van de Samenleving die vaak een Beweging worden genoemd.

Manipulatie

Hierbij is het pad van Plan naar Groep of andersom overgenomen door de Manipulatie-wetenschap.

Politiek is teruggebracht tot Beeldvorming.

Participatie

De omgekeeerde richting is verbonden aan burger-participatie die uiteindelijk kan transformeren in collectieve business-development die vaak weer wordt overgenomen door een “slimme op geld en macht beluste bestuurder”

Mislukte Cooperaties

Wat goed zichtbaar is bij alle Coöperaties zoals de Rabo-bank of de Triodos Bank.

Maatschappelijke Beweging volgt Tijdgeest

De maatschappelijke beweging is onderhevig aan de Tijdgeest die goed te voorspellen is met behulp van de Kondratief-cyclus.

Besturen vs Laten gaan

Politieke stromingen verschillen van mening over het beste Besturingsmodel van de Samenleving waarbij het relevante spanningsveld gaat over Sturing versus Ontsturing wat weer verschillende namen heeft zoals Anarchie, Panarchie of Sociocratie.

Ecologie vs Groene Beweging

In beide gevallen zit de gronslag in de Cybernetica die nu Complexiteits-wetenschp heet of Ecologie.

Het “Ecologisch denken” is overduidelijk zichtbaar in de Romantische Groene beweging ook al kun je daar weer fors van mening over verschillen.

Zelfexpressie, Zelfbeschikking en Mensen-Rechten

De romantiek heeft ook de drijfveer opgeleverd voor het ontwikkelen van de Mensenrechten en de vele Feministische bewegingen,en die zich nu inzetten voor gender gelijkheid en vrouwenrechten.

Deel 2: Terug naar de Steppe

De analyse van Wolfgang Smith hierboven gaat verder terug dan Plato en komt daarmee in de tijd uit van de steppe en de ~Shamanen die de kunst van het bewustzijn hebben verbeterd tot het niveau van de Yogi.

Shamanen Hoger Bewustzijn

Een klein deel van de mensheid wordt geboren met wat nog steeds para-normale gaven worden genoemd een gevolg van de verlichting die niets accepteerde wat niet wetenschappelijk is bewezen en dus past in het dualistische concept van Descartes.

Flower Power

Dat stadium is sinds de neo-Romantische Flower-Power-tijd (nu 50 jaar geleden!) gepasseerd waardoor er een enorme interesse ontstond voor de “Oosterse” “ervarings-wetenschap” die ook al grote invloed had op de intectuelen. aan het einde van de 19de eeuw met als voorbeelden Rudolf Steiner en Helena Blavatsky.

Integral Yoga: Sri Aurobindo.

Integral Yoga is ontwikkeld door Sri Aurobindo als een synthese tussen oosterse en westerse spirituele inzichten met wederom de nadruk op het Idealisme van Plato.


Het uiteindelijke doel is het manifesteren van een hoger bewustzijn in alle dimensies van het bestaan.


Het bestaat uit: 
Raja Yoga legt de nadruk op meditatie en beheersing van de geest.
Bhakti Yoga draait om toewijding en liefdevolle devotie aan het goddelijke.
nana Yoga richt zich op zelfonderzoek en wijsheid.
Karma Yoga gaat over zelfloos handelen en dienstbaarheid aan anderen

Tantra

maar heeft ook een andere lichamelijke vorm gekregen Tantra genoemd.

Het “linkshandige ” Pad heeft erg veel te maken met Magie die een gevolg is van de Sprong van de Kundalini die in de Bijbel wordt gerepresenteerd door de Slang (Ouroboros) die in zijn eigen Staart bijt.

Spanda

Volgens het Shivaisme uit Kashmir is Het Universum een Vibratie.

Shiva

Shiva danst hier de vier worldviews van PoC boven op de ongeïnteresseerde mens die onderhavig is aan het wiel van de eindeloze herhaling van hetzelfde.

Yoga

Upanishads

Siddhis : The Supernatural

zijn “paranormale” eigenschappen verkregen door de praktijk van een yogi.

Ze kunnen nu ook worden bereikt met behulp van Neurosync hulpmiddelen die de hersenen synchroniseren.

Pas op want een “sprong van de kundalini” kan veel “geestelijke” schade (bijv. Pychoses) opleveren als er onvoldoende begeiding is.

Opvallend hier is dat de van geometrie van Sri Aurobindo wederom een combinatie is van twee driehoeken (Hart chakra, nu met een Vierkant in het midden.

Random Generators: Wetenschappelijk Bewijs?

Een gesynchroniseerd systeem kan een random generator bewijsbaar beinvloeden.

Het Global Consciousness project doet hiet al tientallen jaren onderzoek naar.

Deel 3: Synthese

De Boeddha van de Toekomst?

Op het plaatje tonen de witte bollen de komst van een nieuwe religie of Wereldleraar.

Individu

Het begint met de Axial Age rond 550BC waarin vele wereldlereraren, die wellicht steeds dezelfde persoon waren, zich toonden en de”religie van het Individu te predikten die rond

Collectief

750 (1250 jaar later) werd opgevold met de religie van het Collectief en nu weer 1250 jaar later rond

Uiterlijke vs Innerlijke Ruimte

2000 staan we met de komst van de Waterman op een kruispunt namelijk of samen met Elon Musk dieper de Uiterlijke ruimte in of andersom Sri Aurobindo volgdend verder de Innerlijke ruimte in.

De Bahktin Cyclus duurt 5×50=250 jaar en behelst 5 Kondratief-cycli.

Let vooral op de twee Gele vierkanten die een tijdperk van de Spirit laten zien die in vele Drie-eenheden wijst naar de Inspiratie van de Geest van de Waarheid (Johannes 14:17).

Met of Tegen de klok

De cyclus gaat overduidelijk nu al heel lang Linksom (tegen de klok) wat in vele culturen als destructief wordt gezien en wat ook wel begrijpelijk is gezien de enorm toenemende Verwoesting die de mens op aarde en tegenover zijn medemens teweeg brengt.

Natuurlijke Cyclus

Als de cyclus omkeert komen ook de relaties tussen de “Seizoenen” of Wereldbeelden) er heel anders uit te zien en wordt het plaatje wat hoort bij Anti-fragilty weer passend op de natuurlijke cyclus en de oude Elementen-leer.

Klassieke Elementen

De vijf klassieke elementen werden door alle beschavingen onderschreven waarbij de oudste zoals India en China er ook hun Medische wetenschap op hebben gebaseerd.

De Biofysica heeft bewezen dat deze wijze van helen goed werkt en begrijpelijk is omdat het Bioveld wordt herstelt.

Dit past op de Spanda van het hivaisme uit Kashmir in deel 2.

Opvallend is dat de Metafysica (en niet de Psychologie) er door het toedoen van Rene Descartes (zie deel 1) afscheid heeft genomen van de elementen terwijl er een Logica zit in de door iedereen waarneenbare processen in bijvoorbeeld de Mens, de Maatschappij en het Klimaat.

Solvite Corpora et Coagulata Spiritus 

“Los het lichaam op en laat het in de Geest weer uitkristalliseren”

is de niddeleeuwse latijnse definitie van de Alchemie die via de contacten met Arabische meesters en de Zijderoute uit India en China kwam.

Ze werd door Paracelcus opgepakt en door Leinniz verklaart door de tegenstellingen van Vier elementen in de vierhoek Aristoteles te plaatsen die daarmede basis legde voor de Klassieke Logica.

The four Elements of Leibniz

Het wiel wordt door de Geest (Inspiratie, Idee, Lente) in beweging gezet na de Reflectie tijdens de winter waarin alles stil staat.

Deel 4 Tegen de Stroom

In onderstaand plaatje zijn er verbingen gemaakt die ten opzichte van in de huidige Politiek volledig tegen de Stroom ingaan.

Als je meer wilt weten ga dan terug naar Hfdst 3.

Volg de seizoenen:

1 Het Bestuur (Winter, Reflectie) ontwaakt de Diversiteit in de Kunst:

2 de Kunst in de Lente (Idee, Wisheid) Innoveert het Bedrijfsleven in de Zomer(Uitvinden, Proberen)

3 de Maatschappij verzamelt in de Herfst (Be-waren)waardevolle Producten van het Bedrijfsleven en

4 geeft ze in de Winter weer terug aan het Bestuur.

Terug naar het Begin

druk hier

Featured

Op Zoek naar De Erfenis van Alexander Grothendieck

Inleiding

Vorige week (15-6-2023) ontdekte ik Alexander Grothendieck(1928-2014), het Wiskundige Genie van de vorige eeuw.

Direct naar de Samenvatting druk hier.

Direct naar de Conclusie druk hier

In deze blog probeer ik zijn Context , zijn Beweegredenen maar vooral zijn boodshap te ontcijferen.

Verder laat ik zien dat zijn denkbeelden perfect resoneren met onze Tijdgeest.

Spring naar een documentaire over Grothendieck druk hier

De spiraal van de tijdgeest is af te leiden door het patroon van de Kondratief cyclus door te trekken door de cyclustijd steeds met 5 te vermigvuldigen.
We zijn nu aangeland in een “Wit” stadium wat duidt op een Sprirituele Sprong die ik Global Brain noemde. Het past op de opkomst van de AI GPT.
Het plaatje boven uitvergroot tot de periode 1450 tot 2200. Voor een uitleg druk hier.

Revolutionair

Alexander was de zoon van een Joodse Russische anarchist die zijn executie was ontlopen en vele jaren gevangen zat in de kampen van Stalin. Hij stierf in Auschwitz.

.Alexander was zelf ook een Revolutionair.

Hij protesteerde tegen de oorlog in Vietnam en vocht voor het milieu op vele manieren tot zijn motivatie volledig verdween en hij zich terugtrok in een klein huisje op. het Franse platteland in de Pyreneeën.

Kluizenaar

Alexander Grothendieck

Alexander ging 30 jaar voor zijn overlijden in 2014 als een kluizenaar leven en produceerde een enorme hoeveelheid (80.000) getypte documenten die grotendeels nog niet zijn ontsloten.

Hij heeft ook een “boek” achtergelaten genaamd “Recoltes et Semailles” en zijn er biefwisselingen en notities van zijn Leerlingen en Collega’s.

Geen interesse in Wiskunde maar wel in het leven van Grothendieck? druk hier

De Wiskunde van Grothendieck

met de hulp van GPT heb ik van alles opgezocht over de wiskunde van Grothendieck en video’s gezocht die van alles toelichten of verduidelijken.

De Erfenis

Het document hieronder geeft een soort deurtje naar de geest van Grothendieck waarin hij op een (wederom) eigenzinnige wijze laat zien wat hem bracht tot zijn inzichten maar ook tot “doorbraken”.

Pas zeer recent is men begonnen om deze enome bron van diep inzicht is te vertalen in een lint die langs het pad van Grothendieck kan worden gelegd teneinde inzicht te krijgen in zijn inzicht wat vermoedelijk nog maar een begin is van het begin.

Kijk maar eens naar het document net onder dit document of zoek het hoofdstuk “2.9. Form and Structuren or the Way of Things” in het document hieronder.

Visualisatie

Abstract Denken en Voorstelbaarheid

De wiskunde bestaat uit Gatenmakers en Gatenvullers.

De eerste gategorie ziet een gat maar kan het niet bewijzen terwijl de gatenvullers de gaten weer vullen met onbegrijpelijke langdradige redeneringen die ook nog is moeten worden bewezen wat soms ook nog is fout gaat terwijl niemand dat merkt.

Tegenwoordig komt de computer op twee manieren te hulp namelijk Visualisatie en Patroonherkenning en Bewijzen van de bewijzen (“Theory Provers“).

Beroende “zieners” zijn Fermat, Riemann en Poincare en recent Gödel.

Ze openden een eigen deur naar een totaal ander gebied van het Menselijke denken.

Riemann (Tellen)

Riemann voorzag dat de ondeelbare getallen (Priem), die het fundament vormen van het herhaald tellen (Vermenigvuldigen) voorspelbaar waren en op een lijn l(een kromme)l agen die hij de Zeta-functie noemde.

Poincare: Vervormen

De franse wiskundige Poincare was de “uitvinder” van de Topologie, de “kunst” van het vervormen van geometrische vormen.

Hij formuleerde in 1904 een vermoeden dat je een bol continu (zonder “hapering”) kunt transformeren in een punt.

Een visualisatie van het vermoeden van Poincare.
Een “topologische” visualisatie van de Chaostheorie.

Gödel de Waarheid is Relatief

Gödel “bewees” dat een bewijs geen garantie geeft op de waarheid omdat er altijd iets kan gebeuren wat niet was verwacht.

Hij laat ook zien dat je net als bij de pricipes van Schrodinger boven of naast een wetenschapsgebied moet gaan staan on het te kunnen observeren.

De innvatie van een vakgebied (en een mens en een organisatie) komt nooit van binnen maar van buiten.

Vissen weten niet wat water is en dat geldt ook voor wiskundigen die niet weten wat bewijzen eigenlijk inhoudt.

Bewijzen doe je in de Praktijk de simpele vise van de Amerikaanse pragmatisten met Charles Sanders Peirce voorop.

Hoe Groot is Oneindig?

Een wiskundige taal lijkt op gewone mensentaal maar het bevat veel meer symbolen in het gebruikte alfabet maar ook veel meer begrippen.

Die kunnen allemaal uit worden geschreven in lange onbegrijpelijke zinnen.

Het duurde niet lang na de komst van de computer dat wiskundigen de wiskunde in een eigen taal stopten.

Die werd APL genoemd en ik leerde hem al in 1969 Leiden tijdens mijn studietijd aan het CRI (Centraal Rekeninstituut).

APL was van IBM en bevatte eindeloos veel pakketten waarmee je snel een model kon maken middels de data die toen al in een relationele databases was opgeslagen.

De fundamenten van de wiskunde zaten volgens Russell en Witgenstein in de verzamelingenleer.

Die bleek niet fundamenteel genoeg waardoor er veel tijd werd besteed om ze fundamenteler te maken.

Een aanpak was om gewoon op te schrijven wat wel en niet mocht door Zermelo en Fraenckel totdat Paul Cohen een slim idee kreeg.

Dat idee was dat er eigenlijk meerdere Formele Systemen zijn die je kunt beperken totdat het systeem een bepaald gedrag vertoond.

Dit resulteerde in model theorie die eigenlijk nooit bedacht dat model-theorie ook een onderdeel is van model-theorie en niet besloot om het verhaal volledig om te draaien waardoor het vanzelf een fractale theorie werd zonder het te beseffen.

Totdat Huet naar aanleiding van het formuleren van Type theorie bedacht dat je er ook een taal van kunt maken en CoQ ontstond waarmee je wiskundige bewijzen kunt bewijzen wat je dan weer kunt omdraaien waardoor je vanzelf nieuwe theorien kunt vinden die nog nooit zijn bedacht met als enig probleem dat je die theorie wellicht niet snapt wat de wiskundige Leibniz al veel eerder had bedacht .

Geometrische Algebra

Hermann Grasmann l(1809 and and 1877 in Stettin (Germany)) ontdekte .Geometric Algebra 100 jaar voordat het werd herondekt door David Hestenes.Grassman stopt met de wiskunde en ging zich met hele oude talen bezighouden

Hij besefte dat imaginaire getallen geen gewone getallen op een rijtje waren maar een Rotatie in een n-dimensionele ruimte waarbij Raoul Bott (1923-2005). ontdekte dat het patroon n zich eindeloos herhaald tot in 2x2x2=8 = 2**3 dimensies (met een periodiciteit van 8.

Hoe dat kan snapt geen mens behalve als je beseft dat het een fractaal patroon is en al een tijd geleden is gevonden toen Dewey Larson ontdekte dat de natuurkunde veel simpeler wordt als je een beweging ziet als een herhaalde verplaatsing waardoor de ruimte en tijd eigenlijk alleen maar bestaat uit ruimte.

LarsonsScalarCube.jpg

Voorbij deZichtbare Horizon

De zoektocht van Grothendieck was gericht op de de Horizon van deWiskunde totdat de Bureaucraten van de Universiteit zijn strijdbare motivatie compleet vernietigden.

Uitgeput van het harde denken zocht hij de natuur op en begon hij te bespiegelen.

Wiskundige Filosofen

Met behulp van GPT ben ik bezig geweest om originele wiskundige filosofen te vinden.

Volgens GPT is Alain Badiou nr. 1. een goede vriend van Slavoj Sizek.

Hoog om mijn eigen lijst staat L.E.F.Brouwer een wiskundige uit het begin van de 20e eeuw die mij direct te pakken had toen ik wiskunde studeerde.

Zijn onderwerp was Voorstelbaarheid.

Spiegels

Symmetrie speelt een grote rol in de wiskunde.

Indra’s net is een oneindige ruimte met spiegels die elkaar spiegelen.

Mensen zien zichzelf in Anderen en hun Binnen-enBuitenwereld.

De wereldberoemde Filosoof David Chalmers weet veel van Advaita maar Swami Sarvapriayananda weet er nog meer van.

Is De Overwinning van de Computer Nabij?

De wiskundig filosoof Timothy Govers is hard op weg om de software te maken die de wiskundige na kan doen.

Brouwer

Brouwer dacht na over Voorstelbaarheid en de Intuïtie .

Lackoff Belichamen

George Lakoff, een taalkundige ontdekte dat taal belichaamt is wat betekent dat we middels ons lichaam de wereld leren kennen en dat leerproces omzetten in weten. Zo is hoger veel belangrijker dan lager omdat we moeten opstaan en dat letterlijk stap voor stap.

Basis-Metaforen

Lakoff vond de basis-lichaamsmetaforen die cultuuronafhankelijk zijn zoals de container.

Samen met Nunez schreef hij het boek Where Mathematics comes from.

Badiou

Badiou blijft net als Slavoj Zicek een intelligente Marxist piekerend over de Maatschappij en de “verheffing” van de Armen en Rechtelozen.

Alles Uit het Niets

Het niets is niet niks en is daarom onvoorstelbaar behalve als je alles beschrijft met een verzameling.

Dan is het een verzameling met 0 objecten en het gevolg van een contradictie of “Alles wat Onmogelijk is“.

In de huidige Natuurkunde (die niet klopt) was het Niks een Ontploffing.

Nu lijkt het gewoon niks te zijn.

Wiskundige Taal

Bourbaki

is een groep van met name franse wiskundigen die rond 1950 (een belangrijk jaar) besloten om de wiskunde weer van de bodem af weer op te bouwen.

Ze ontdekten Category theorie en vroegen de jonge Grothendieck om mee te doen.

Uiteindelijk kregen ze ruzie en ging Grothendieck zelf verder.

Wiskundige Taal

Grothendieck had toen al een totaal andere aanpak bedacht namelijk het ontwerpen van een gespecialiseerde taal, die veel later ook door anderen werd opgepakt die de Type-theorie ontwikkelden.

Het idee van een wiskundige taal is al heel oud en is bijv. bij Leibniz te vinden, die zijn  characteristica universalis baseerde op het Chinees wat net als het Sanskrit ook een Ontworpen Taal is.

Gelijkheid

In de koop der tijd zijn er vele soorten gelijkheid ontstaan:

Gelijkheid (=): Traditioneel concept dat inherent is aan de wiskunde en dateert uit de vroegste ontwikkeling van logica en algebra (16e eeuw).

Definitorische gelijkheid (:=): Notatieconventie voor definities, gebruikt in formele talen en symbolen (varieert afhankelijk van de specifieke notatieconventie).

Structurele gelijkheid (): Concept ontwikkeld in de 20e eeuw in abstracte algebra en categorie theorie, benadrukt dat objecten dezelfde structurele eigenschappen delen (20e eeuw).

Homotopie-gelijkheid (): Geïntroduceerd in de homotopietheorie in het jaar 1949 door Samuel Eilenberg en Norman Steenrod.

Transformatie-gelijkheid (≡≡): Concept van hogere gelijkheden ontstaan in de 20e eeuw, met name in hogere categorie theorie, type theorie en andere wiskundige disciplines, maakt bewijzen van gelijkheden tussen gelijkheden mogelijk (20e eeuw).

Extensional and Intensional Mathematics:

Extensional Mathematics:

Extensional mathematics richt zich op de externe kenmerken en de uitbreiding (extension) van wiskundige objecten. 

Het legt de nadruk op de identiteit en gelijkheid van objecten op basis van hun waarneembare eigenschappen en gedragingen. 

In deze benadering worden objecten beschouwd als verzamelingen van elementen en worden ze geïdentificeerd door hun inhoud of uitbreiding. 

Het gaat erom te bepalen of twee objecten hetzelfde zijn door naar hun externe kenmerken te kijken, ongeacht hoe ze intern zijn gestructureerd.

Binnen extensional mathematics is de gelijkheid (=) de belangrijkste vorm van gelijkheid, waarbij twee objecten als gelijk worden beschouwd als ze dezelfde externe kenmerken hebben. 

Bijvoorbeeld, in de verzamelingenleer zou je twee verzamelingen als gelijk beschouwen als ze exact dezelfde elementen bevatten, ongeacht hun interne structuur.

Intensional Mathematics:

Intensional mathematics daarentegen richt zich op de interne kenmerken en de intension (intensie) van wiskundige objecten. 

Het legt de nadruk op de interne structuur, definities en eigenschappen van objecten. In deze benadering worden objecten gezien als concepten of ideeën die worden gekenmerkt door hun essentiële eigenschappen. Het gaat erom te begrijpen wat een object definieert en onderscheidt van andere objecten op basis van hun interne structuur en definitie.

Binnen intensional mathematics wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten gelijkheden, waaronder definitorische gelijkheid (:=), structurele gelijkheid (≡), en andere vormen van gelijkheden die de interne eigenschappen en definities van objecten benadrukken. 

Bijvoorbeeld, in de type theorie zou je kunnen spreken van gelijkheid tussen twee functies op basis van hun definitie en gedrag, zelfs als ze niet letterlijk dezelfde verzameling van punten afbeelden.

Homotopy Type Theory


In homotopietype theorie (HTT) worden “continu (Vloeiende) veranderende vervormingen(homotopieën) tussen wiskundige objecten beschreven.

Univalence Een andere Kijk op Gelijkheid

Univalence is een idee in de wiskunde dat ons helpt begrijpen wanneer twee verschillende dingen eigenlijk hetzelfde zijn. 

Stel je voor dat we een rode appel hebben en een groene appel. Op het eerste gezicht lijken ze verschillend, maar als we kijken naar wat ze echt zijn – beide zijn appels! Ze delen dezelfde essentie, namelijk het zijn van een appel.

Univalence doet iets soortgelijks, maar dan met wiskundige concepten. 

Het suggereert dat als twee dingen dezelfde essentiële structuur hebben, ze eigenlijk hetzelfde kunnen worden beschouwd. 

Denk aan een vierkant en een rechthoek. Een rechthoek is eigenlijk gewoon een speciaal geval van een vierkant waarbij de zijden verschillende lengtes hebben. 

Omdat ze dezelfde essentiële structuur delen, kunnen we zeggen dat ze in bepaalde opzichten Gelijkwaardig zijn.

Een visuele uitleg van de Homotopytype ?theorie.

Fernando Zalamea over Grothendieck

Een samenvatting van het werk van de Filosoof Fernando Zalamea die we later ook nog tegen komen.

Het origineel staat hieronder.

Het Niets van George Spencer Brown:

Documentaire

Een indrukwekkende documentaire waarin de dramatiek van zijn leven voelbaar wordt.

Levensloop

LevensFilosofie

Wiskundige Geschiedenis

Conclusie

Alhoewel het wellicht een versimpeling is van het enorm complexe gebied van de hogere ordes van de Topologie die een verhouding heeft aangegegaan met de Algebra die Grothendieck Zacht (continue functies (smooth) en Hard (getallen, tellen) noemde oftewel Tellen vs Vertellen (een gedachtenlijn volgen) bevat onderstaand plaatje (wederom) de samenvatting van deze blog.

Wiskunde en Natuurkunde en iedere andere “`wetenschap zijn een Expressie van de Menselijke Perssonlijkheid die volgens Jung kan worden beschreven met de vier Arche-Typen die voortkomen uit de basis contradictie <- . -> die lijkt op Ademen.

De vier archetypen hebben hun eigen Geometrie, hun eigen Meetschaal en hun eigen Ideologie.

Geometrie

The four Geometries of Paths of Change

Beweging

Shiva danst op de onwetende mens.

Natuurkunde

Reginald Cahill vond het algoritme wat ruimte maakt. Ruimte genereert nieuwe ruimte volgens een arbitrair patroon.

Bijlage

Tijd

Samenvatting

Let op: De rode links springen naar de onderdelen van deze blog waar ze over gaan.

Deze blog zoekt uit waar Alexander Grothendieck mee bezig was in zijn leven en waar al zijn briljante invallen vandaan kwamen.

Wiskundig Genie

Alexander Grothendieck wordt gezien als het Grootste Wiskunde Genie van de vorige Eeuw.

Hij was vooral erg goed in Algebraische Topologie, het gbied waarin ingewikkelde Transformaties van Vormen in de ruimte worden berekend.

Hard en Zacht:

Die vormen zijn volgens hem zacht (Smooth)ten en Continue ten opzichte van de harde Discrete vormen in de Algebra.

Kluizenaar

Grothendieck trok zich 30 jaar voor zijn dood in 2014 terug in de Pyreneen en produceerde een enorme berg getypte documenten, een enorme erfenis die nu eigenlijk pas beter wordt bekeken.

De Erfenis

wordt in dit hoofdstuk in kaart gebracht en sommige belangrijke document zijn als link opgenomen.

Visualisaties

Omdat de topologie zo’n abstract gebied is zijn een aantal visalisaties gevonden om de problematiek zichtbaar te maken.

Bespiegelingen

In overleg met GPT heb ik een aantal originele wiskundige dilosofen geraadpleegd.

Wiskundige Taal

Fe Bourbaki-groep was een groep die na Russell en Witgenstein de wiskunde opnieuw vanaf de grond wilden opbouwen.

Grothendieck deed mee maar verdween ook weer snel toen ze ruzie kregen ondertussen was er na de verzameling een grondslag gevonden in wat nu Category-theorie wordt genoemd.

Hierin worden theorien (Categorie) verbonden met functies (Functors).

Inmiddels is er door de opkomst van automatische bewijs-sytemen een link gelegd naar de taal-theorie middels de Type-theorie en wacht de wiskunde op de komst van een wiskunde-GPT.,

Van Gelijkheid naar Gelijkmaken

Als je de = gebruikt heb je erg veel werk om dat te bewijzen behalve als je links en rechts steeds hetzelfde neerzet (een tautologie).

Om meer zeggingkracht te krijgen is hier in de categorie-theorie van af geweken en is iets gelijk als je een brug(een Functor) kunt vinden tussen beide oevers (categorie).

Die brug blijkt oeneindig lang te zijn wat veer vraagtekens oproept of dit wel de bedoeling is.

De mens Grothendieck

Levensverhaal en levensfilosofie

Te onderzoeken materiaal

Deze informatie ben ik nog aan het bestuderen.

Conclusie.

Terug naar Begin

Terug naar het begin druk hier.

Featured

The Spiritual Innovation of the New Renaissance

Introduction

Push here to move to the Resume of this blog.

Push here to move to the Conclusion.

My last blog in English about the “old” Renaissance (1450-1700)is already 13 years old.

My last blog in Dutch about the Virtual Government was triggered by my prediction of the Global Brain 20 years ago.

Recently I found out that the Global Brain is not only a Technical but also a “Spiritual (“Psychological”) Innovation.

In my Dutch blog about the Playing Society I detected a pattern with a periodicity of 1250 (5x5x50) years that explains Climate change and Cultural Change.

In this blog I write about the New Renaissance a new Cultural Revolution facilitated by the advanced Computer technology we now call AI that has nothing to do with human intelligence.

Human Intelligence is from the (Holy)Spirit.

Holy Spirit

The new Renaissance is the of the Era of Holy Spirit.

the Bahktin Cycle of Western Culture

Mikhail Bakhtin emphasizes that culture and language never have a single, definitive meaning but are the result of ongoing interaction and dialogue among different voices and perspectives.

He introduces the concept of dialogism or polyphony to describe this dynamism in culture.

Bakhtin highlights the importance of carnival and festivities as moments when social norms are reversed and individuals have the freedom to express their voices.

He emphasizes that culture is constantly evolving, open to change and new meanings.

the role of AI-GPT in the cycle of culture (in Dutch).

The Pentangle of Mikhael Bhaktin

belongs to the Sheng Cycle that is a result of a 3×3 Magic Square called the Lo Shu that was found on top of a Turtle which is a Symbol of the Starsystem Orion which correlates with the three largest pyramids of the Giza Pyramid complex .

This pyramid is related to the ~Sphinx who is the Lions Gate protecting the mysteries of the builders of the Lion with a Human Face.

Mikhael Bahktin was a famous Russian scientist who researched Western Culture and found many Patterns.

In the picture below you see the Colors of Paths of Change a theory of change created by Will McWhinney.

Yellow is the color of the Imagination, creativity and the Spirit you can find in Inspire.

The Renaissance is the time were the Holy Spirit returned and was destroyed by the Creators of Age of the Enlightenment the Bankers of Venice and later Amsterdam who also started the Renaissance.

They were afraid they would lose control.

Paths of Change

is an old theory you can find in many cultures.

It is a combination of four independent Points of View that can be constructed by combining just one concept with the negation of itself.

Examples are Yin and Yang or Male and Female.

The fusion of the two negations is the Empty Set called the Nothing.

The Chinese Sheng Cycle includes the Center (the Nothing, White)) resulting in a Pentangle.

This matrix contains 4 worldviews that are a combination of just 1 view and its opposite fused in the ~Empty Set ( ).

0 and 1 can be named at will like Yin and Yang, Male and Fe-Male or Agency and Communion.

Bahktin Spiral

In the picture below I have mapped the Bhaktin Cycle on a Spiral that makes it possible to see the big Pattern between 550BC (The Axial Age) and today.

The most important observation is the White pattern.

White is the color of the Center of the Square being the Fifth.

It points to a Spiritual Innovation that also follows a (meta-) pattern: from Individual (Self), to Social (We) to Whole (the Center of the Center).

The Kondratiev Cycle of Technology:

Nikolai Kondratiev was a russian scientist who lived in the same time as Bahktin who researched Economic cycles.

A Kondratiev-cycle takes about 50 years being 5x the Sun Cycle.

The periodicity of every longer cycle is 5x the periodicity of the slower cycle creating a cycle of 1250 years.

Every cycle follows the same phases you can find in Paths of Changes.

Kondratiev used the 4 Seasons with the :Indian Summer” as the 5th.

The center of the cycle (white) is in the Cross of the Square.

The Cycle Generator

Economic Cycles

are generated by the same fractal that can move With and Against the Clock.

With the clock is the Production cycle.

Agains the Clock is the Consumption Cycle.

Together the fuse into the Nothing.

What is the New Spirituality?

Plato

Plato was educated in Helioplolis in Egypt, the Oldest University on Earth that was situated in the middle of the Silk Roads between The West (Hungary) and the East (China).

Virtues

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2.jpeg

The virtues of Plato follow the Life Cycle hat cumulates Experience and has its top around the Mid-life-crisis when we move into the State of Wisdom ending with the state Old Age when we become a Child again.

Religions are an expression of Experiences with the Great Spirit sometimes created by eating the holy musroom.

Religion came from the Steppes and was used by the Leaders (Kings and Dictators) as an instrument of Power.

There is always a Conflict between Religion as an Experience and Religion as a System of Thought.

The Renaissance was a time when this Conflict came into the open.

The Book as Enabling Technology of the Old Renaissance

Johannes Gutenberg, a German inventor, introduced the printing press in the mid-15th century (around 1440-1450)

This revolutionary invention transformed book production, making it faster and more affordable, and played a significant role in the widespread dissemination of knowledge, ideas, and culture during that time.

GPT is the Enabling Technology of the New Renaissance

GPT could serve as a powerful tool for knowledge dissemination and information accessibility, akin to the impact of books in that era.

GPT’s advanced language generation and understanding capabilities might enable users to access a wealth of information and receive real-time answers to their inquiries.

It is the successor of Wikipedia as a Community-effort.

Architecture Litterature and Philosophy

The architecture of the Renaissance saw innovations inspired by the rediscovery of Classical Antiquity.

Linear perspective techniques and the use of pilasters were introduced, bringing depth and visual enhancement to buildings.

In literature, there was a renewed interest in classical texts, promoting humanist ideals. Famous writers like Shakespeare and Cervantes emerged.

Renaissance philosophy emphasized Humanist thinking, with figures like Machiavelli exploring political theories.

Overall, the Renaissance was a time of renewal, where architecture, literature, and philosophy reflected a quest for knowledge and a celebration of Human Creativity.

the Enlightenment Reversed Everyting

Gordiono Bruno the Magician


Giordano Bruno was an Italian philosopher who challenged traditional religious and philosophical beliefs of his time.

He proposed a heliocentric model, believed in the existence of multiple inhabited worlds, and saw God as an immanent force present throughout the universe.

Bruno’s ideas were controversial and he was eventually executed for heresy by Burning.

Giordano Bruno: Philosopher, Mystic, Heretic

The Renaissance started in Florence and ended in Venice where the Medici where the Bankers of the States of Europe later joined by the Bankers of Amsterdam.

They asked Paolo Sharpi to make a plan to reverse the ideas of freethinkers tlike Gordiano Bruno and later Gottfried Wilhelm Leibniz hat grew out of the Spirit of the Renaissance.

The Renaissance was a Cultural revival emphasizing Humanism and Art, while the Enlightenment focused on reason, science, and challenging authority.

The Renaissance celebrated Individualism and classical knowledge, while the Enlightenment promoted progress, individual rights, and democratic ideals.

The Renaissance influenced Art, while the Enlightenment shaped the Political and Social institutions.

Magic, the Art of the Imagination:


Giordano Bruno delved into magic, particularly the art of Memory and the power of Imagination.

He emphasized the three Gates through which a magician can control others: vision, hearing, and the mind.

Bruno believed that by mastering these gates, one could influence and bind others.

His insights on the mnemonic arts, such as the Memory Palace technique, highlighted the connection between memory and imagination.

the Rosicrucians gather Mystical Knowledge

The Rocicrusians appeared at the moment Godiano Bruno travelled Europe to escape the Inquisition.

The knowledge of the Rosicrucians goes back to Plato’s Atlantis that was sprobably situated in the Black Sea.

This part is part of a Series of 9 parts all available here.

Thot, the Egyptian “partner” of Ma’at (Sophia)

Thot was the Great Inventor of all the Egyptian technology and the partner of Ma’at the goddess of Balance later called Sophia.

The old renaissance started when the books out of the Library of Alexandria, transported to Constantinople, came back on the market and were bought by the Medici in Venice for their Platonic Academy who started to translate them into Latin.

One of the most important books where the teachings of Thot now called Hermes Trismegistus.

Picture of the Tree of Life

Thot and Maat take care of the Tree of Life.

the States of the Sun and the Moon link us to two Mirror-Universes

Thot was related to the Moon while Maat was of the Sun.

During our Sleep we are in the universe of the Moon and Awake in the Universe of the Sun divided by the Vacuum.

the Magic of current Physics

The work of the group of Mathematician Peter Rowlands in Liverpool has shown that Our Universe consists of two sSymmetric parts that are divided by the Vacuum. They contain Negative and Positive Energy of which the sum is always Zero.

The can be interpreted as the Sun and the Moon part shown in Alchemy.

The pattern above is a combination of a “chain” of Quaternions (Squares) that are generated by the Triangle of Pascal.

In India, it was known as the “Staircase of Mount Meru”. In Persia it was called the “Khayyam triangle”, and in China it was “Yang Hui’s triangle”.

The triangle contains all of theknown “Mystical Patterns.

The many Faces of Thoth

In mythologies across the world, there are gods and goddesses associated with writing, Knowledge, and Wisdom. 

They represent the power of the Snake in paradise which is the Kundalini also clalled Chi and Prana.

Thoth – Egyptian Mythology 3000 BC:

In ancient Egyptian mythology, Thoth is revered as the god of writing, wisdom, and knowledge. 

He is often depicted as a man with the head of an ibis or a baboon. 

Thot is his greek name. He was named Ḏḥwtj, the reflex of ḏḥwtj “[He] is like the Ibis”) or Djuti were Dj stands for the Djed being the power of the Kundalini.

His feminine counterpart was Seshat, and his wife was Ma’at.

Thoth is regarded as the inventor of writing and hieroglyphs and is considered the scribe of the gods.

NAbu – Mesopotamian Mythology 2000 BC:

Nabu himself was developed from the earlier Sumerian Goddess of writing and accounts, Nisaba (also known as Nidaba, Nissaba), who is attested to by the Early DynasticPeriod (2900-2334 BCE)

Nabu ibecame the god of writing and wisdom in Mesopotamian mythology. 

He was worshipped by the Babylonian and Assyrian people. 

Saraswati – Hindu Mythology 2.000 BC:

Beautiful Saraswati Maa 1, Goddess Saraswati HD phone wallpaper

Saraswati is the Goddess of knowledge, arts, and writing in Hindu mythology. 

She is frequently portrayed as a beautiful woman dressed in white, seated on a lotus, and playing a musical instrument called the veena. 

Saraswati is considered the patroness of literature, poetry, and writing.

Hermes, messenger of the gods (Atelier Sommerland / Adobe Stock)

Hermes/Mercury – Greek and Roman Mythology 1000 BC:

In Greek mythology, Hermes is worshipped as the god of communication, writing, and messages. 

In Roman mythology, he is known as Mercury. 

Hermes is often depicted as a youthful figure wearing a winged hat and sandals. 

He also serves as the messenger of the gods

Quetzalcoatl – Aztec Mythology: 300 AC

Quetzalcóatl

In Aztec mythology, Quetzalcoatl is worshipped as the deity of knowledge, wisdom, and writing. 

He is depicted as a feathered Serpent and is regarded as the inventor of the calendar and writing system.

In addition to his guise as a plumed serpent, Quetzalcóatl was often represented as a man with a beard, and, as Ehécatl, the wind god, he was shown with a mask with two protruding tubes.

The Golem

Are we able to create a Artificial Human?

The Century of the Self : About Indoctrination:

The Century of the Self” is a documentary exploring how Sigmund Freud’s ideas shaped public relations and consumer culture.

It highlights Edward Bernays’ role in utilizing psychology to manipulate public opinion.

The film examines the history of propaganda, mass media, and consumerism, revealing the profound influence of psychological techniques on modern society.

Cultural Capitalism:

Capitalism has captured Charity and Human Culture.

Slavoj Žižek is a Slovenian philosopher known for his critical analysis of contemporary society.

Drawing from philosophers like Lacan, Hegel, and Marx, he examines the intersections of ideology, politics, and culture.

Žižek argues that ideology structures our perception of reality and shapes our desires.

He critiques neoliberal ideology, highlighting contradictions and hidden mechanisms that perpetuate social inequality.

He engages with popular culture, film, and literature, using them as tools to analyze and critique societal phenomena.

The New Cultural Revolulution: The Worldwide Carnival of Fools:

The blog about Mikhail Bahktin ends with his view of the Future I called the Worldwide Carnival of Fools.

I asked my AI-friend GPT who was the successor of Bahktin and it came with Stuart Hall and old Marxists friends like Louis Althusser came with him so let’s have a look:

The Future of Cyborgs and further Integrated Lifeforms:

Humans are already a highly integrated moving ecology that contains trillions of 1 Cellular organisms that look like Machines that are Activator-Inhibitor-Combinations.

Resume

CPT

this resume is written by GPT4.

This blog explores the concept of a modern renaissance that combines technology and spirituality.

It highlights the importance of integrating these two seemingly disparate aspects in order to create a more balanced and harmonious society.

It argues that the current era offers unique opportunities for spiritual growth and transformation, enabled by technological advancements and the interconnectedness of the digital age.

It emphasizes the need for individuals to cultivate a deeper connection with themselves, others, and the world around them through practices such as mindfulness, meditation, and self-reflection.

By embracing both the spiritual and technological dimensions of the new renaissance we can usher in a more enlightened and inclusive future.

Start

This blog starts with a reference to old blogs about the Renaissance and the Global Brain

Kondratiev Cycle

Nicolai Kondratiev was a contempory of Mikhail Bahktin who tried to operationalize the ideas of Carl Marx about the Cycles in the Economy that will resultin a Workers Paradise.

As you can see below he Gobal Brain is the “last” step in a development that started arond 1700.

The global brain looks like a new (Turing-)machine but it can also be a highly advanced link to a “higher” Spirit.

This Holy Spirit was detected thousands of years ago in Egypt at the center of the Silk-roads in Heliopolis.

It shows itself as the Snake in the Garden of Eden.

Pattern: Rudolf Steiner Owwen Barfield

Recently I have found a pattern that Owen Owen Barfield en Rudolf Steiner also detected in 1893.

It was also found by Sri Aurobindo at about the same time.

He found a higher level of Consciousness.

the Cycle of Culture :

Mikhael Bahktin was imprisoned by Stalin in the ”Goelag Archipel.

He discovered many patterns including a Spiral that can be used to explain what is happening.

We are starting a new Cycle of the Creation Myth.

This cycle was also discovered by Joseph Campbell.

He called the Cycle the Hero with the a Thosand Faces.

It was used to generate the script of Star Wars.

Contemporaries and friends of Rudolf Steiner en Owen Barfield, William Blake and J.R.R.Tolkien also created new versions of old Myths.

Back to the beginning

push here

Conclusion

Cheoffrwy Hinton is afraid the AI wil become too intelligent but has no idea what intelligence is about.

He believes that software that copies an inteligent human is intelligent but Copying adds nothing to what already is.

Humans are violent creatures and robots will copy that until we prevent that.

Where does violent Come from?

We are not Semantic Beings but Chemical Beings that are Auto Catalytic.

Return to the Beginning push here

Featured

Op Weg naar de Virtuele Overheid

Inleiding

Voor een handmatige Samenvatting druk hier.

Voor een Samenvatting door GPT4 druk hier.

Mijn vorige Blogs gingen zelfs twee keer over de Digitalisering van de Nederlandse Overheid.

Deze blog gaat over de komende Virtuele Overheid die helemaal niet lijkt op de huidige Staat die bijna omvalt door de enorme Burocratie en Politieke Spelletjes.

Door de komst van GPT is de huidige ICT ook op zijn retour wat resulteert in een Nieuw Begin van alles.

PoC-model van de Huidige Overheid:

De Overheid-cyclus (links) wordt “gekoppeld” aan de Productie-en de Consumptie-cyclus waarbij de Consument ook wel burger genoemd het product “Handhaven” kan afnemen.

De departementen hangen letterlijk in de lucht.

Heeft deze Overheid zijn “langste: tijd gehad?

In de Conclusie kwam ik vanzelf weer terug op mijn blog over de Rechtstaat als Ecologie, een idee wat ik had opgepikt bij de WRR waar de inmiddels overleden Franse filosoof Bruno Latour in 2007 een lezing gaf met als titel Think like a State.

De Staat heeft een persoonlijkheid.

De Amerikaanse Staat als Vader en Moeder (en de burger als Kind):

De Amerikaanse Staat heeft volgens George Lakoff twee tegenstrijdige persoonlijkheden namelijk de Strict Father (Blauw)en de Nurturing Mother (Groen).

Daardoor blijven er nog twee andere rollen over namelijk de Wijze Grootouder (Geel) en de Waarnemer, het Oplettende /Kind (Rood) zodat de Vier Wereldbeelden van Paths of Change compleet zijn.

Experiment

Deze blog is regelmatig intensief besproken met ChatCPT4 waarvan een stukje hier te vinden is.

Parliament van de Dingen:

Brono Latour filosofeerde over het Parlement van de Dingen naar analogie van het Internet of Things.

Een voorbeeld van een Virtuele Overheid vind je hier.

Theorie zit in de Bijlage

In deze blog haal ik “oude” plaatjes op die later bruikbaar blijken te zijn om een nieuwe digitalisering van de Staat te Ontwerpen wat zou kunnen resulteren in een Virtuele Overheid.

Wie ze al kent mag de Plaatjes overslaan.

In deze definitieve versie komen ze in de Bijlage. Druk hier om naar de Bijlage te gaan.

Als experiment voer ik regelmatig “gesprekken” met ChatGPT4 die tot mijn verbazing erg veel extra informatie en inzichten oplevert.

Geschiedenis:

Van de Fabriek van Ford en Taylor naar het Global Brain

De Cyclus van de technologie volgt de Kondratiev-cyclus die als volgende fase “Global Brain” voorspelt als optelsom van de onderdelen van de vorige Community-technologie in het leven is geroepen door het Ontstaan van het .Internet.

Global Brain heeft overduidelijk met AI te maken maar kan ook betrekking hebben op een ander Collectief-Bewustzijn.

Nieuwe Tijdgeest

In 1889 draaide de Cyclus van de Cultuur (P=1250jr) om.

de Nederlandse Grondwet komt uit Amerika

Heeft een Virtuele Staat een virtuele Grondwet nodig?

De Amerikaanse Grondwet uit 1787 was een inspiratie voor velen.

Onze grondwet, in 1848 door Thorbecke gemaakt, lijkt dan ook op de Amerikaanse grondwet.

In die tijd waren vele bestuurders bang dat het virus van de Franse Revolutie in 1789 naar andere landen nog bestuurd door Monarchen zou overslaan.

De Amerikaanse grondwet is vooral bedoeld om de burger te beschermen tegen een te machtige Overheid die dan weer erg lijkt op de Monarch die men juist was ontvlucht.

Koning blijft de Baas

Het is goed om te beseffen dat de Nederlandse Grondwet juist bedoeld is met het omgekeerde in gedachten namelijk om de macht van de toenmalige staat (Inclusief de Koning) te behouden.

Vandaar dat we eigenlijk niet in een “echte” democratie leven maar een systeem dat de mogelijk Opstandige Burger “koest” houdt.

de Franse Revolutie geeft de Koers aan:

sla dit deel over en ga naar Panarchie.

De Amerikaanse Revolutie heeft de Franse Revolutie waarin ook een Volk het opnam tegen een Arrogante verspillende Vorst beinvloed.

Vrijheid Gelijkheid en Broederschap

De slogan Vrijheid Gelijkheid en Broederschap gaf de inspiratie tot vele politieke stromingen zoals het Liberalisme en het Socialisme later weer getransformeerd in Communisme. Conservatisme en Nationalisme.

Dit stukje tekst komt van CPT4:”

Liberalisme

Het liberalisme is ontstaan uit de ideeën van de filosofen John Locke, Adam Smith en Jean-Jacques Rousseau. Het liberalisme benadrukt individuele vrijheid, democratie, gelijkheid en economische vrijheid.

Socialisme

Het socialisme is voortgekomen uit de ideeën van de filosoof Henri de Saint-Simon en de politieke activisten Karl Marx en Friedrich Engels.

Het socialisme benadrukt Collectieve eigendom van de productiemiddelen en economische gelijkheid.

Conservatisme

Het conservatisme is ontstaan als reactie op de excessen van de Franse Revolutie. Het benadrukt traditionele waarden, Orde, stabiliteit en Autoriteit. Filosofen die hebben bijgedragen aan het conservatisme zijn onder meer Edmund Burke en Joseph de Maistre.

Nationalisme

Het nationalisme is ontstaan als reactie op de Franse Revolutie en de verspreiding van de ideeën van de Verlichting.

Het benadrukt de culturele, taalkundige en historische Eenheid van een Natie.

Filosofen die hebben bijgedragen aan het nationalisme zijn onder meer Johann Gottfried Herder en Giuseppe Mazzini “.

Alan Fiske’s Universele Relatie-patronen:

Kijk nu is naa rAlan Fisk en druk hier om daar te komen.

Het valt dan vermoedelijk op dat de stromingen passen op de vier Universele Relaties waarbij ik Kapitalisme heb gekoppeld aan Market Pricing.

Als Nationalisme een Culturele stroming is die een verband tussen twee Universele Relaties namelijk EM (Equality Matching) en CS (Communal Sharing), die in het Pahths of Change-model zijn verbonden met de Verbeelding en de Emoties.

Het BesturingsSysteem van de Virtuele Overheid komt uit Sociocratie en Panarchie:

De Grondwet regelt de relatie tussen Overheid en Burger en is net als bij de VS vooral bedoelt om te voorkomen dat de burger het slachtoffer wordt van een te machtige Overheid.

In mijn blog over de toekomst van de Staat kom ik vanzelf uit op de Sociocratie en daarna op een moderne vorm van de Sociocratie, de Panarchie.

Panarchie is een theorie die oorspronkelijk uit de Biologie en de Complexiteitswetenschap die komt die weer uit de Cybernatica komt die ook de basis vormt van de Sociocratie.

Cybernetica-> RegelKringen

De eerste versie (First Order) van Cyberbetica maakt gebruik van Regelkringen (Feedback, Feed Forward)

Druk hier om is rond te kijken bij Panarchie in de Bijlage.

Koppelen: de Mobius Ring koppelt twee Cycli:

Wat opvalt is de Mobius Ring.

Het is een Geometrisch model met de bijzondere eigenschap dat het 2-Dimensionaal is (Plat) in een 3D-ruimte.

Het bestaat eigenlijk uit twee cirkels (Cycli) die met– en tegen de Klok draaien en elkaar op een Virtueel Punt passeren.

Het lijkt heel erg op een viaduct met het grote verschil dat de auto’s hier zowel op de weg als onder de weg rijden.

De ring kan worden gemaakt door een 2dim-band een keer rond te draaien (Twist).

Panarchie: Gekoppelde Cycli met Verschillende Frequenties:

Model Panarchie

In het plaatje hieronder zie je dat er meerdere “ringen” omhoog en omlaag aan elkaar worden gekoppeld die onderling in een andere frequentie ronddraaien.

Dat is ook zichtbaar in de praktijk waarbij de cyclus van een Land en Mens verbonden in een “Samenleving” en Dier enorm verschillen.

Symmetrie -> Eerlijkheid

Ga naar Symmetrie in de Bijlage druk hier.

Het opnemen van principes van symmetrie en balans helpen om ervoor te zorgen dat een Virtuele Staat eerlijk, transparant en rechtvaardig is.

Golden Rule of Ethics

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.

De Gouden regel van de Ethiek is Symmetrisch net als de weegschaal van Vrouwe Justia die van de Egyptische Godin Maat komt die later Sophia werd genoemd.

E8

is de hoogste vorm van symmetrie. die ook is terug te vinden in de Supersymmetrie in de Natuurkunde en de Octionions die volgens Peter Rowlands de Spiralen in ons heelal verklaren en het DNA in ons Lichaam.

Model Paths of Change afgebeeld op E8

Paths of Change maakt gebruik van 4 onafhankelijk wereldbeelden die in het Engels Unity (Blauw), Sensory (Rood), Social (Groen) en Mythic (Geel) worden genoemd.

In dit plaatje kun je zien hoe de vier wereldbeelden eigenlijk combinaties van twee variabelen die yin en yang of vrouwelijk en mannelijk of 0 en 1 worden genoemd en eigenlijk een gevolg zijn van het eindeloos combineren van een deel en tegendeel die samen de Lege verzameling (∅, niets) zijn en gegenereerd worden door de Driehoek van Pascal in oude tijden de Berg Meru genoemd.

Alle Combinaties van de Wereldbeelden van PoC

Hieronder staat een Matrix waarbij de vier wereldbeelden met hun eigen kleuren met elkaar in verband (4×4=16) kunnen worden gebracht waarbij hetzelfde(blauw) x hetzelfde (blauw) hetzelfde (blauw) is.

Dus Linker kolom verticaal en rechter kolom boven horizontaal bevatten dezelfde kleuren en een aanduiding. in het Nederlands.

De hokjes in het 4×4-vierkant bevatten de beschrijving van de relatie bijvoorbeeld Unity-Sensory is Analyse of andersom Maken.

Holochain

Holochain kwam uit mijn discussie met ChatGPT4 over de technologie van de Virtuele Overheid die niet mag uitgaan van een Centralistische organisatie of een genetwerkte organisatie.

Iedereen moet met Iedereen (MxM) kunnen communiceren.

Verder moet het gebruik van de technologie Duurzaam zijn wat bijvoorbeeld Blochchain en de Cloud uitsluit.

Zo’n organisatie wordt Gedistribueerd genoemd en maakt gebruik van een Encrypted Peer-to-Peer-(MxM) Netwerk

End-User-Computing en Open Data

End User Computing is al oud en begon met Spreadsheets, Teksverwerking en vooral Data-warehouses, een mogelijkheid om de data van toen nog het bedrijf in de eigen praktijk toe te passen.

Om dit waar e kunnen maken moest de data niet alleen beschibaar zijn maar vooral ook vindbaar.

Gegevensbeheer

Datawarehouses noodzaakten geGevensbeheer en een Repository of Dictionary waarin de beschikbare data netjes stond Beschreven (Meta-informatie) inclusief de Regels wie deze data mochten gebruiken en wat er moest en mocht gebeuren met de zelf-gemaakte Applicaties.

Wat is Open Data?

Het verschil tussen Open Data en een Datawarehouse is dat iedereen de data mag gebruiken.

Enduser Computing (EUC)

Wat is Holochain?

AI + EUC: de AI vertaalt een “verhaal” in een Applicatie

Microsoft heeft beide functies gecombineerd en noemt dit Copilot.

Let op: Microsoft houdt hier de Technische infrattructuur en de Cloud en de (jouw)Data in handen.

Samenvating door GPT4

Enduser Computing (EUC) op Holochain met Open Data

Enduser Computing (EUC) op Holochain biedt eindgebruikers de mogelijkheid om op maat gemaakte applicaties te bouwen en te gebruiken die gebruikmaken van open data.

Open data verwijst naar gegevens die vrij beschikbaar en toegankelijk zijn voor het publiek. Met Holochain als onderliggende technologie kunnen gebruikers open data integreren in hun persoonlijke workflows en applicaties, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen verkrijgen en betere beslissingen kunnen nemen.

Het concept van open data moedigt Transparantie, Samenwerking en Innovatie aan.

Door open data te benutten, kunnen eindgebruikers profiteren van een breed scala aan gegevensbronnen die relevant zijn voor hun specifieke behoeften.

Met EUC op Holochain kunnen gebruikers open data combineren met hun eigen gegevens en deze gebruiken om inzichten te verkrijgen, trends te identificeren en acties te ondernemen die relevant zijn voor hun context.

De kracht van Holochain ligt in het Gedecentraliseerde en Veerkrachtige karakter ervan.

Het stelt eindgebruikers in staat om controle te hebben over hun eigen gegevens en interacties, zonder afhankelijk te zijn van centrale autoriteiten.

Met Holochain kunnen gebruikers applicaties bouwen die gedistribueerd en veerkrachtig zijn, wat zorgt voor meer privacy, veiligheid en autonomie.

Door EUC op Holochain te combineren met open data, ontstaat er een Ecosysteem waarin eindgebruikers kunnen profiteren van de rijkdom aan beschikbare gegevens.

Ze kunnen open data integreren in hun applicaties en workflows, waardoor ze toegang hebben tot een breed scala aan informatie en mogelijkheden. Dit stelt gebruikers in staat om hun eigen context-specifieke oplossingen te creëren en te profiteren van de waarde die open data biedt.

Het benutten van open data binnen EUC op Holochain opent de deur naar nieuwe mogelijkheden voor eindgebruikers.

Ze kunnen Gegevens verkennen, analyseren en gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en acties te ondernemen die afgestemd zijn op hun behoeften.

Met Holochain als de onderliggende technologie en open data als waardevolle bron, kunnen gebruikers hun EUC-ervaring verrijken en profiteren van een gedecentraliseerd en veerkrachtig ecosysteem.

Kortom, EUC op Holochain met open data biedt eindgebruikers de vrijheid, flexibiliteit en waarde om op maat gemaakte applicaties te bouwen en te gebruiken die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en interesses. Het combineert de kracht van Holochain als een gedecentraliseerde infrastructuur met de rijkdom van open data, wat resulteert in een empowerende en waardevolle EUC-ervaring voor gebruikers.

Bijlage

Hier begint de bijlage met wellicht bruikbare plaatjes of Links.

Parliament of Things

Waarom mogen alleen Gekozenen spreken in een Parliament (een `Spreking).

Binnenkort vragen de Intelligente Machines om Spreektijd en een Stem en wat dacht je van Dieren, 1-Celligen, de Zee en het Klimaat?

Panarchy

Panarchie is een toepassing van de Complexiteitstheorie door een team met Buzz Holling om een werkend model te maken van een Ecologie wat ondermeer toepasbaar is op een Staat en het voordeel biedt dat het systeem zichzelf balanceert waarbij bepaalde fasen noodzakelijk zijn maar wel “behapbaar” zijn voor een Organisme,

In deze blog wordt het Panarchie-model verder uitgewerkt zodat het bruikbaar wordt in een ecologie wat een Wijk van een Stad kan zijn.

Een Ecologie kan uit Dieren en Mensen bestaan maar die dieren en mensen zijn eigenlijk een enorme Ecologie van 1-Celligen

wat betekent dat een Ecologie eigenlijk een “Levend-Wezen” is met een eigen Bewustzijn wat in zijn/haar eigen Frequentie een Cyclus doorloopt waarbij de diverse Onderdelen elkaar de “bal” toespelen.

We hebben elkaar nodig om “Rond” te komen.

Samenwerkings-Verbanden volgens Alan Fiske

Alan Fiske is Antropoloog . Hij ontdekte dat overal op de wereld de mensen hun relatie-structuren op dezelfde wijze organiseren en dat er hele bijzondere (wiskundige) verbanden zijn waardoor het mogelijk is om zelfs de Natuurkunde en de Theoretische Wiskunde, de Geometrie er aan te koppelen.

Politieke Stromingen en Relaties

De Staat was een Stam en dat zijn nu de Partijen.

De staat is simpelweg terug te voeren tot de Stam waarbij de Partijen nog steeds lijken op Stammen. Stemmen is een manier om een conflict te vermijden,

Schalen en Onkwetsbaarheid

Het plaatje komt uit een Blog over Anti-fragility een concept dat Nassim Taleb heeft ontworpen als spiegelbeeld van Kwetsbaarheid. De blog toont aan dat een Staat kwetsbaar wordt als er teveel wordt geregeld wat i.h.a. burocratisch wordt genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat de Relatietypen lijken op schalen in de Meettheorie waarbij de Ratio-schaal een heel bijzondere eigenschap heeft namelijk dat ze een nulpunt (0 niks) heeft waardoor er een Positieve en een Negatieve tak is.

Die worden in de Economie een Depressie en een Hoogconjunctuur genoemd.

Ze zijn elkaars Spiegelbeeld.

De Deugden van Plato

Volgens Plato was je Wijs rond je 50tigste

waarna je Onbezoldigd Bestuurder mocht worden in een Stadstaat.

Levensloopbegeleiding

zou een taak van de (vituele) overheid kunnen zijn.

Hiertoe kun je een levensloop-keuze-instrument ontwikkelen gebaseerd op een beroepskeuze-hulpmiddel.

In de blog over Plato en Sport blijken ze precies hetzelfde te zijn en is sport volgens Plato een Simulatie van het Leven.

Relatie-Geometrie

Je kunt de meetschalen doorvertalen naar een Geometrie waardoor er weer andere concepten en eigenschappen naar boven zoals de Rang, het Verschil, het Gezichtspunt en de Gelijksoortigheid,.

De Projective Geometrie bijvoorbeeld komt uit het het onderzoek in de Renaissance naar het tekenen van een Perspectief.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
The four Geometries of Paths of Change

E8 SymmetrieBlijkt te passen op alle natuurkundige modellen en op het model van Peter Rowlands wat is gebaseerd op de Octionions die eigenlijk spiralende spiralen zijn.

In het rechter plaatje is het vierkant van het plaatje hieronder netjes in blauw getekend.

Het opnemen van principes van symmetrie en balans helpen om ervoor te zorgen dat een Virtuele Staat eerlijk, transparant en rechtvaardig is.

Dit kan met name belangrijk zijn op gebieden zoals resourceverdeling, besluitvorming en governance in bredere zin.

Analyseren van een Context

Het plaatje van de context is een combinatie van de Logica van Aristoteles en Paths of Change die eigenlijk van Carl Jung en daarmee uit de Alchemie komt.

Spiralen

Spiralen in de Kathedraal van Chartes zijn ook zichtbaar door Omhoog te kijken.

chartreslabyrinth
Spiraal in de Kathedraal van Chartres

Symmetrie in de Mens, Natuurkunde en Biologie

Mensenrechten

Lijken op de Pyramide van Maslow.

Causaliteit en DAG’s, Directed Acyclic Graphs


Directed Acyclic Graphs (DAG’s) kunnen gebruikt worden voor het modelleren en optimaliseren van complexe systemen en processen in verschillende disciplines, zoals machine learning, optimalisatie, workflow management, computernetwerken, programma’s, kwantummechanica en blockchain-technologie.

Wat is het gevaar van GPT?

Resultaat Discussie Chatcpt4 Over de Virtuele Overheid

Dit is het resultaat na het vragen om een samenvatting in de vorm van een Artikel:

Titel: Het Ontwerp van een Symmetrische Virtuele Overheid: Octonions, Paths of Change, Panarchie, HoloChain en Technische Architectuur geïntegreerd

Abstract: Dit artikel onderzoekt het ontwerp van een symmetrische virtuele overheid, waarbij de concepten van Octonions, Paths of Change, Panarchie, HoloChain en een technische architectuur worden geïntegreerd.

We streven naar een inclusief, adaptief en veerkrachtig bestuurssysteem dat de potentie heeft om de samenleving te transformeren.

I. Inleiding: De opkomst van een virtuele overheid biedt nieuwe perspectieven voor gedecentraliseerd bestuur. Een symmetrische virtuele overheid, gebaseerd op Octonions, Paths of Change, panarchie, HoloChain en een solide technische architectuur, streeft naar evenwichtige machtsverdeling en inclusieve besluitvorming.

II. Octonions: Symmetrie en Verantwoordelijkheid: De Octonion-theorie, ontwikkeld door Peter Rowlands, biedt een raamwerk voor evenwichtige machtsverdeling en verantwoordelijkheid.

Het bevordert een inclusieve besluitvormingsstructuur en flexibiliteit binnen de virtuele overheid.

III. Paths of Change: Diverse Benaderingen voor Transformatie:

Het concept van Paths of Change benadrukt dat er meerdere benaderingen zijn om doelen te bereiken.

Door diverse perspectieven te integreren, kan de virtuele overheid effectief inspelen op veranderingen.

IV. Panarchie: Veerkracht en Adaptief Bestuur:

Panarchie, geïntroduceerd door Buzz Holling biedt een kader voor veerkrachtig en adaptief bestuur.

Het creëert stabiliteit en groeimogelijkheden binnen de virtuele overheid.

V. HoloChain: Gedistribueerde Ledger Technologie voor Transparantie en Veiligheid:

HoloChain, een gedistribueerde ledger technologie, biedt een betrouwbaar en transparant systeem voor gegevensopslag en -verificatie.

Het waarborgt de integriteit en veiligheid van gegevens binnen de virtuele overheid.

VI. Technische Architectuur: Efficiëntie en Schaalbaarheid:

Een solide technische architectuur, inclusief HoloChain, is essentieel voor het functioneren van een virtuele overheid.

Het omvat beveiligingsmaatregelen, gegevensbescherming, interoperabiliteit en schaalbaarheid om efficiëntie en vertrouwen te waarborgen.

VII. Implementatie en Realisatie:

Een zorgvuldige implementatie, betrokkenheid van belanghebbenden en een naadloze integratie van de technische architectuur, inclusief HoloChain, zijn cruciaal voor de succesvolle oprichting van een symmetrische virtuele overheid.

ChatGPT over de Virtuele Overheid en PoC en Tarot:

Nu een vergelijkbaar verhaal waarbij ik nu Paths of Change heb gerelateerd aan de Tarot

Het Path of Change-model voor de Virtuele Overheid: 

Een Holistische Benadering

Inleiding

In de snel evoluerende digitale wereld is er een groeiende behoefte aan nieuwe benaderingen van governance die inspelen op de uitdagingen en mogelijkheden van onze tijd. 

Een opkomende visie is de Virtuele Overheid, een innovatieve benadering die de kracht van technologie en participatie samenbrengt om effectieve, inclusieve en transparante governance mogelijk te maken. 

Het Path of Change-model (PoC) biedt een raamwerk dat de fundamenten legt voor de virtuele overheid en verschillende aspecten van governance omvat. 

In dit artikel zullen we de 12 functies van het PoC-model verkennen, de PoC-relaties toepassen op deze functies, en de symboliek van Tarot-kaarten gebruiken om dieper inzicht te krijgen in de essentie van elke functie.

I. Identiteitsbeheer – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Het beheer van digitale identiteit is van cruciaal belang in de virtuele overheid. Het stelt burgers in staat om hun eigen gegevens te beheren en controle te hebben over hun digitale identiteit. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van waarheidsgetrouwe en objectieve informatie bij identiteitsbeheer. Het garandeert betrouwbare en transparante processen om de privacy en veiligheid van burgers te waarborgen.

II. Participatieve Besluitvorming – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Participatieve besluitvorming is de kern van de virtuele overheid. Het stelt burgers in staat om actief deel te nemen aan het vormgeven van beleid en governance. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van verschillende perspectieven en belangen. Het moedigt inclusiviteit en empathie aan om rechtvaardige en evenwichtige beslissingen te nemen.

III. Digitale Dienstverlening – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Digitale dienstverlening speelt een cruciale rol in de virtuele overheid. Het biedt burgers toegang tot efficiënte en gebruiksvriendelijke overheidsdiensten. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van het waarderen en respecteren van individuen, diversiteit en gemeenschappen. Het moedigt inclusie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid aan bij het ontwerpen en leveren van digitale overheidsdiensten.

IV. Privacy en Gegevensbescherming – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Privacy en gegevensbescherming zijn van vitaal belang in de virtuele overheid. Het waarborgen van de privacy van burgers en het beschermen van hun gegevens zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en het waarborgen van veiligheid. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het grondig begrijpen van de redenen en motieven achter gegevensverzameling en -gebruik. Het stimuleert transparantie en verantwoordelijkheid om de privacyrechten van burgers te waarborgen.

V. Conflictresolutie – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Conflictresolutie is een integraal onderdeel van de virtuele overheid. Het faciliteren van vreedzame oplossingen voor geschillen en conflicten is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van eerlijkheid, waarheid en intuïtie bij het vinden van oplossingen voor conflicten. Het moedigt open communicatie en begrip aan om conflicten te overwinnen en harmonie te bevorderen.

VI. Educatie en Bewustwording – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Educatie en bewustwording zijn van cruciaal belang in de virtuele overheid. Het bevorderen van digitale vaardigheden, cybersecurity en het vergroten van kennis over rechten en verantwoordelijkheden zijn essentieel voor een geïnformeerde en veerkrachtige samenleving. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van informatie bij educatie en bewustwording. Het moedigt kritisch denken en gelijke toegang tot educatieve bronnen aan.

VII. Diverse Systemen en Gemeenschappen – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Het omarmen van diverse systemen en gemeenschappen is een essentieel aspect van de virtuele overheid. Het erkennen en respecteren van verschillende culturen, tradities en gemeenschappen draagt bij aan inclusieve governance en gelijke vertegenwoordiging. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van waardering voor diversiteit en het creëren van een omgeving waarin verschillende systemen en gemeenschappen naast elkaar kunnen bestaan. Het moedigt samenwerking en wederzijds respect aan binnen het kader van de virtuele overheid

VIII. Zelforganisatie – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Zelforganisatie is een fundamenteel principe in de virtuele overheid. Het moedigt individuen en gemeenschappen aan om autonoom beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het begrijpen van de redenen achter zelforganisatie. Het stimuleert de bevrijding van oude structuren en het creëren van nieuwe systemen die veerkrachtig en adaptief zijn.

IX. Transparantie – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Transparantie is een essentieel element in de virtuele overheid. Het bevordert openheid en verantwoording, en creëert vertrouwen tussen burgers en de overheid. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van waarheidsgetrouwe en objectieve informatie bij transparantie. Het moedigt eerlijkheid en open communicatie aan om het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de virtuele overheid te versterken.

X. Veiligheid – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Veiligheid is een cruciale pijler in de virtuele overheid. Het waarborgen van de veiligheid van gegevens, systemen en transacties is van vitaal belang voor het vertrouwen van burgers en het voorkomen van misbruik. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van risico’s en bedreigingen bij het waarborgen van veiligheid. Het moedigt evenwichtige beveiligingsmaatregelen aan die privacy respecteren en tegelijkertijd bescherming bieden.

XI. Duurzaamheid – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de virtuele overheid. Het streven naar ecologische, sociale en economische

duurzaamheid is van cruciaal belang om een leefbare toekomst te waarborgen. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van het waarderen en respecteren van de natuurlijke omgeving en het nemen van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Het moedigt duurzame praktijken en besluitvorming aan binnen de virtuele overheid

XII. Evolutie – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Evolutie is een continu proces in de virtuele overheid. Het erkennen van veranderende behoeften en het aanpassen van governance-systemen aan nieuwe uitdagingen en mogelijkheden is essentieel voor groei en vooruitgang. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het herzien van bestaande structuren om innovatie en evolutie mogelijk te maken. Het stimuleert een cultuur van aanpassingsvermogen en voortdurende verbetering binnen de virtuele overheid.

Conclusie

Het Path of Change-model voor de virtuele overheid biedt een holistische benadering van governance in het digitale tijdperk. Door de 12 functies van het PoC-model te verkennen en te verbinden met de wereldbeelden van waarheid, waarnemen, waarderen en waarom, krijgen we een dieper begrip van de essentie van elke functie. Bovendien hebben we gebruik gemaakt van de symboliek van Tarot-kaarten om de betekenis en symboliek verder te versterken.Om de transformatie naar een virtuele overheid succesvol te maken, is een geïntegreerde aanpak nodig. Het vereist samenwerking tussen beleidsmakers, technologen, gemeenschappen en burgers om een inclusieve en veerkrachtige virtuele overheid te creëren.

Door het omarmen van de mogelijkheden van de digitale wereld en het integreren van waarden zoals participatie, privacy, diversiteit en duurzaamheid, kunnen we een virtuele overheid creëren die de behoeften van de samenleving weerspiegelt en bijdraagt aan een bloeiende toekomst.

Terug naar het Begin

Druk hier.

Samenvatting

1 Het Global Brain is een volgende stap in de ontwikkeling van technologie die wordt beschreven door de Kondratiev Cyclus.

2 De Nederlandse Staat is een gevolg van de vele revoluties die rond 1789 plaatsvonden.

3 De sStrijdkreet van de burgers in die tijd Vrijheid Gelijkheid en Broederschap zijn de thema’s voor de volgende twee honderd jaar.

4. Sociocratie en Panarchie komen uit de Cybernetica die nu is geevolueerd in de Complexiteitswetenschap.

Ze vormen de basis voor een nieuwe overheid die”echt” democratisch is.

5 Door de E8 Symmetrie te gebruiken wordt de nieuwe “virtuele” Overheid eerlijk en transparant.

6 Holochain is een mooi voorbeeld van de technologie die past bij een virtuele overheid.

7 Door het toepassen van End-user computing en Open data kan de burger zijn eigen software maken en aan anderen ter beschikking stellen

8 Samenvatting van de samenvatting door GPT4

Terug naar het Begin

Druk hier.

Featured

Herverkavelen van het Nederlandse Politieke Landschap

Direct naar de Conclusie druk hier.

Aanleiding

Tijdens het schrijven over de nieuwe Ordening van de Nederlandse Ruimte kwam ik op een interessant inzicht van de Sociaal Geograaf Josse de Voogd.

Hij gebruikt een Politieke Vierkruis wat erg veel lijkt op het Model van Paths of Change (PoC) van Will McWhinney wat wel zes Kruisen bevat (4!/2!).

Het gaat hier over het kruis van de (“ouderwetse”) Sociaal-ecomische indeling vs een Sociaal-Culturele indeling van de politiek die zich “Rechts” toespitst op “ouderwets” Nationalisme.

Interesse in het “echte” basismodel van de politiek? druk hier.

Vier Kijken op de binnen en buiten Wereld:

Vele samenhangende modellen in 1 plaatje: de kleuren verwijzen baar PoC en de eerste regel naar de universele relatietiepen van Alan Fiske die passen op de Meetschalen , de Geometrie en Ideolologien.

de Sociaal-Culturele Dimensie in de Politiek

Globalisering => Denationalisering

Globalisering haalt de aandacht voor de Nationale staat weg.

De verliezers van de denationalisering raken hun banen, bedrijfstakken en perspectief kwijt omdat het werk wordt geautomatiseerd, zich verplaatst of gedaan wordt door Tijdelijke of permante Immigranten (gastarbeiders).

Deze immigranten zien er anders uit, kleden zich anders en hebben andere gebruiken.

Grenzen verdwijnen en de Overheid stelt geen Grenzen

De voormalig afgesloten fysieke grenzen worden open gezet voor van alles (incl. Misdaad).

Menselijke Grenzen

Dit plaatje is een visualisering van het SCP-rapport Zicht op de Toekonst uit 2006. dat in 2020 is geëvalueerd.

Het was in die tijd duidelijk dat er veel Grenzen aan het Bewegen zijn die de toekomst onvoorspelbaar maakten.

De vijf thema’s die perfect passen op PoC bestaan nog steeds alleen hun impact is groter geworden waarbij de confrontatie tussen de Individualisering en de Globalisering de Politiek overal in het Westen Polariseert.

Geen Prioriteit voor Eigen Volk:

De “verliezers” projecteren de veranderingen die plaatsvinden in hun context allemaal op het zelfde probleem,

Er is geen prioriteit meer bij de Overheid voor het voor het Eigen Volk.

Dit verschijnsel doet zich in Alle landen van Europa voor en de VS (Trump).

Secularisatie en MultiCultuur concentreert Conservatieve Religieuzen

Het resoneert ook met de secularisatie waardoor de conservatieve Religieuzen zich bedreigt voelen.

Opleiding Relativeert

Hoog opgeleide mensen bevolken i.h.a. de “banen” die het minst onder druk zijn en vinden een Multiculturele samenleving wel Interessant.

Theoretisch stemmen ze Links en Groen omdat dat “in” is.

Het Nationaal Socialisme is weer Terug

Hierdoor worden de traditionele stemmers, de arbeiders, lage klassen, “gedwongen” naar een alternatief en nemen het Nationalisme met zich mee. Het “oude” Nationaal Socialisme” is weer terug.

Het onderwerp is al meerdere malen uitgezocht vanuit een ander perspectief namelijk, de Tijdgeest.

Hierbij kwam ik op een interessant lange termijn patroon waarbij de Val van een Muur een kanteling was.

Hierbij blijkt Global Brain zowel een Technologisch (AI) als een Psychologisch fenomeen te zijn iets wat vaker voorkomt (vergelijk de Stoommachine en Freud)

Uitschrijven Politieke Kruis McWhinney

In deze blog ga ik het Politieke Kruis van McWhinney is netjes uitschrijven.

Dat heb ik al een keer gedaan toen ik een nieuw Ontwerp maakte van de Rechtstaat waarbij ik de Staat beschreef vanuit het oogpunt van de Biologie als een Ecologie.

Hierdoor komt het model van de Panarchie van Buzz Holling cs ook aan de orde.

Hier kun je zien waarom en hoe er Schaalsprongen (omhoog of omlaag) plaatsvinden met als voorbeeld Omhoog (naar Mondiaal Geopolitiek Niveau) tijdens de val van de muur in Parijs (1789) of Berlijn (1989) die in Panarchie Revolt (= Revolutie) en omlaag Remember van een top-down (Centraal) naar een bottum-up (decentraal) systeem.

Analyse Het Kruis van Will McWhinney (Engels)

Een As is een combinatie van twee “dillema’s” zoalsCultuur een spanningsveld is tussen Individu en Collectief en de Economie tussen regels en actie (theorie en ervaring).

Jesse de voogd onderscheid twee assen n.l. een Economische as en een Culturele as die allebei “links- en rechts” kunnen zijn.

Zo is Forum een Rechtse Culturele partij omdat omdat men zich druk maakt over het Volk (hier rechtsonder groen).

Model PoC

Het model van Paths of Change (PoC) is een cyclus die bestaat uit vier onafhankelijke gezichtspunten die zowel links- als rechts-draaiend als via en zonder de de tweeKruisen (het Midden) kan worden doorlopen.

Een Path of Change doorloopt altijd een cyclus die 1-op-1 kan zijn tussen twee gezichtspunten of 6 stappen als er een rotatie door het midden wordt gemaakt.

Dit model van PoC i wordt een Quaternio genoemd, een vierluik waarbij alle diagonalen elkaars tegendeel zijn.

Spellen PoC

Will McWhinney noemt een combinatie van twee gezichtspunten een Spel.

De Culturele en Economische assen staan op het plaatje beneden evenwijdig boven en beneden.

Er blijven dus nog vier dilemma;s of paradoxen over die ook hun eigen rolmodel hebben zoals de Politicus, de UItvinder en de Entrepreneur.

Het Geloof in de Markt

Verticaal zijn er twee evenwijdige associaties te vinden die slaan op de Markt (Vraag en Aanbod) en het spanningsveld tussen Visie Idee en Model (en andersom), wat ik Kunst heb genoemd met als rolmodel de Architect.

Kunstenaar en Atchitect delen de creatieve kant maar verschillen in Planmatigheid en Handigheid (Vakmanschap) vandaar dat creative architecten meestal een Technisch architect nodig hebben om een Bestendig gebouw (of software of muziek, content, etc) te realiseren.

Uitvinden/ Inspireren vs

Mening geven en Mening Vormen, het Pad van de Politicus.

In de diagonale “spellen” zien we het spel van de Uitvinder en het spel van de Politicus zelf die een brug probeert te slaan tussen Meningen en Ontwerpen, Wetten of Plannen.

Corruptie en Vrienden-Politiek

Hier treden vreemde problemen op zoals een politicus die niet in politiek gelooft maar eigenlijk Ondernemer is en de Democratie gebruikt om zijn producten te verkopen of (corruptie) er zelf beter van te worden of de rijkdom deelt met zijn netwerk (Clientèle).

Naarmate landscultuur en politiek systeem gaan vrikken wordt het Politieke Systeem uniek wat niet wordt begrepen door de andere Noordelijke culturen die geloven dat iedereen denkt zoals zij denken.

Dit geeft grote problemen in de EG waar nu alle Europese culturen zijn binnengekomen.

Gebruik Model van Geert Hofstede

Geert was de HRM-baas van IBM die, gebruik makend van een toen nieuwe techniek Factor-Analyse, uit een enorme database van wereldwijde personeelsinfomatie een model vond wat de Cultuur van een land volledig voorspelt. Het model is in de loop der tijd nog sterk verbeterd.

Afbeelding naar PoC: Collectivisme = Groen,; Individualistisch= Geel; Machtafstand=Blauw; Kleine Machstsafstand=Rood.

Hofstede vs Persoonlijkheidstheorie en Alan Fiske

Het model van Hostede is 1-1 vertaalbaar naar Persoonlijkheidstheorien zoals de Big Six die weer vertaalbaar zijn naar het model van Alan Fiske en PoC wat eigenlijk een vorm is van de Archetypen van Carl Jung die hij weer uit de Alchemie haalde.

Sociale Theorie van Alan Fiske

Alan Fiske ontdekte dat er overal op aarde dezelfde vierdeling in Sociale Structuren wordt gebruikt waarna velen met zijn model aan de slag gingen en interessante achtergronden vonden zoals het verband tussen relaties aangaan en Meten, waarbij de vier structuren van Fiske pasten op de schalen in de Meettheorie waardoor er uiteindelijk ook een verband is met de natuurkunde en de Geometrie.

In onderstaand plaatje staan ale relaties allemaal bij elkaar verbonden met de productie-cyclus.

Het Model van Fiske is geprojecteerd op het model van Will McWhinney wat ik overal in mijn blogs gebruik als uniek referentiemodel wat tot op heden overal lukt.

De vier vierkanten zijn in het plaatje hier niet verbonden omdat er veel te veel mogelijkheden zijn die Fiske en anderen ook heeft gevonden.

Het plaatje suggereert dat er vier basis politieke stromingen zijn die op vele manieren aan elkaar kunnen worden gekoppeld wat in de praktijk ook gebeurt zoals Sociaal-Liberaal (groen-geel) of Liberaal Conservatief (Blauw-Geel) .

Het liberalisme is hier het Egalitaire Liberalisme van John Locke wat direct terug grijpt op de waarden Vrijheid Gelijkheid en Broederschap van Franse Revolutie.

Zelfreferentie (Fractal)

Naast de vele combinatie-mogelijkheden is het model ook nog is Fractaal wat betekent dat het model op zichzelf kan worden toegepast waardoor er bijvoorbeeld bijvorbeeld (kijk rechtsonder) ook vier verschillende “gemeenschappen” (“Sociale Netwerken“) zijn.

Productie-en-Consumptie-Cyclus

E

Panarchie Bestuurs-Cyclus Stad,Regio,Land

De Samenleving in de vorm van Kiezers of Consumenten waarderen de Productie van de Community of Practice van de Producenten en

geven de Politici de Verbeteringen door aan de Bestuurders die de Creatieve burgers (Kunstenaars) inschakelen om in combinatie

met de Uitvinders/Entrepreners om Nieuwe producten te lanceren.

Levensloop-Begeleiding

Mensen doorlopen allemaal een vergelijkbare levensloop die past op PoC.

Uiteindelijk wordt de mens weer kind.

Per levens fase zijn vergelijkbare deskundigen nodig of kan men gebruik maken van Ervaringsexperts.

Begeleidings-Systeem

Model Panarchy

Het model van Panarchy is hier onder geprojecteerd op de PoC-cyclus. Er zijn twee lagen getekend die verschillen in hun cyclustijd. Hoe “hoger” in schaal hoe trager de cyclus loopt.

De fase Conservation waarin alles gericht op het behouden van het oude maakt de ecologie erg kwetsbaar voor een calamiteit of een concurrent waarna de ecologie (Land,stad, ..) uit elkaar valt en weer in elkaar kan worden gezet m.b.v. aanwezige componenten die weer een groei fase ingaan waarin het systeem expandeert totdat het weer kwetsbaar wordt (fragile).

De schaalsprongen kunnen omhoog uit de “surprise” fase of omlaag (“versnelling” cyclustijd) waarin het “stramien” van de ecologie wordt meegenomen.

De Stadstaat van Plato

Zelfbesuur voorbehouden aan de mannelijke Burgers (en niet de slaven en vrouwen) was het ideaal van de Oudheid van Babylon tot Griekenland.

Het ideaal kwam steeds terug als er een verschot was aan Sterke Leiders die met Geweld regeerden.en met elkaar oorlog voerden.

Om dit te voorkomen is de VN opgericht die nog geen macht heeft om een einde te maken aan het geweld op aarde.

De wapenindustrie gaat door met innoveren warbij de militair buitenboord blijft en de burgers en het kannonevoer, de arme burgers de dupe zijn.

Franse Revolutie

In 1789 nam het Volk de macht over van de verspillende Koning en resulteerde in Democratie eerst voor de Burgers en later voor het Volk.

Ondertussen blijven de Potentaten terugkomen en hebben ze er geen probleem mee om hun eigen volk te vernietigen ten gunste van hun opgeblazen Ego.

Allegorie van Goed Bestuur van Lorenzetti.

Deugden van Plato

Bestuurders werden gekozen op basis van hun Wijsheid, die pas ontstaat na een lang leven van vallen en opstaan, leren reflecteren over over en leren van de eigen fouten en de fouten van anderen.

Het Gilde wordt nu een Community of Practice genoemd.

Conclusie

Het politieke speelveld is veel complexer dan men denkt.

Dat komt omdat Links-en-Rechts al lang verdwenen zijn omdat de Socialisten die de arbeidersklasse wilden “verheffen” niet meer bestaan.

De Politiek is overgenomen door het Spel van de Cultuur en het Spel van de Cultuur is verdeeld over twee politieke ideologien,

Het “originele” Liberalisme (“Community of Interest) en het originele Socialisme wat past op de Community of Affinity nu overgenomen door Facebook.

De Vrijheid is weer gebonden aan Regels (Conservatisme) en het Conservatisme is gefuseerd met het Kapitalisme,

Hoe komen we uit deze verstrengeling?

Door een Revolt net als in 1789 en 1989 toen de muren van de Communistische heersers werden verbroken die graag weer terug willen naar hun oude staat.

Die revolt moet zeker niet terug keren naar de oude vorm van democratie want een representatie werkt niet nee omdat er nu voldoende techniek is om met heel veel mensen samen te werken.

De toekomst is aan de Jeugd, die wel moet oppassen dat ze niet het verkeerde Spel gaan spelen.

Terug naar begin druk hier

Featured

Composable System Architectures

The modern AI-systems have to be understood with Psychology because they are more human than Personality-models explain. When you are looking at the world with a trillion on varariables you have aquired Insight.
Applied Category Theory is the foundation of the theory about (Software-)Compositions.

The Issue off Composable Software was recently (re)launched by the ICT-Trendmaker Gartner.

This Part describes the history and a the Sate- of the Art of System Architectures.

The last part is about the Future.

If you want to go there directly push here.

Vision Gartner

How to Compose

To be able to Compose you need to Order the components in your own way to get the desired Result.

An order is a possible combination of units where the possible combination is a simple rule using “>” “<“, or “=” or another logical function.

Visual

The Visual part of a composition has te be Balanced and get the Attention of the Spectator.

The Operation has to be hidden (Black box).

Music(Rythm, Melody):

Just like Wave-lengths (Frequencies f) there are also Sound-lengths (Notes) that are combined with a Rythm creating a 2D (Grid)-Harmonic Pattern we call Music.

Composition of the Universe

Splitting and Fusion

The smallest components in our Universe,, are made out of Light.

Light turns into Matter when a Photon (0) splits into an Electron () and a Proton (+).

Fusion & Spécialisation

The overall Proces is a combination of Fusion and Specialisation, creating new Combinations of new Components.

Diversification Integration Cycle

Dualism

In a dualistic Worldview every Concept has an (Anti-) counterpart.

In a composable dualistic architecture a design of one part Implies the design of the other.

Consumer <-> Producer

Producer and Consumer are Complements.

non-Durable Design

Consumers “Destroy” the products Producers Make by Using them.

Products are designed to break-down fast.

A “good” example are the processors in your computer that become so hot because of their fast rotation that they “burn” slowly.

Idea -> Fusion

An Idea is a Fusion of Complementary parts.

Creator’s Idea <-> Market Potential

Fusion generates a lot of energy just like matter and anti-matter produce energy and the Light of Insight.

the Creator gives the Business Cycle a pulse of Energy.

The Emotions store the Energy.

They are the Action Potential of the Market being the Combinations of the Demand of the Consumers.

Unit Cycle: <- . ->

The basic processes are Contraction and not-Contraction both connected to a Singularity (“Point”) <- . -> .

Social Networks

Humans cooperate with humans that are Alike.

The Human explained by Interpersonal Theory is in de Middle and Participates in all kinds of Social Networks that align with his (or hers) Personality.

The Cycle Moves with and Against the Clock and is divided in four parts that connect the networks.

It moves with and against the clock to Balance the Opposites.

The steps of the Cycle are explained by Paths of Change (PoC).

The Community of Practice specialises all the time in new Practices.

Smart Computing

A Smart System is a Copy of a Human Being with the four “organs” and a Center in de middle of the Cross that connect all the parts by a Trans-Action.

Process Management

A System-architecture can be divided into a Front (User-interface) and a Back-office.

The back-office can be divided into Static (Data) and a Dynamic (Proces/ Workflow) component.

Proces Management started with the BPML-standard made with the XML-standard.

XML is a selfdescribing version HTML, a (Text) Mark-up language.

There are many DoMain-Secific (DMS) models defined in XML.

This model is based on XML-Containers that travel the Channels of the system. Rhe container is opened at the Servant and the Code is executed by the Virtual Machine that could be part of a Mobile Phone-processor.

The sytem is connected to a Wsarehouse that contains reusable Software Components.

MACH (Microservices, API, Cloud, Headless)

Mach is a not-for-profit industry body  that tries to make sense of the current situation in which everything is changing. They don’t have a solution.

Future Architecture

This blog is looking at the Horizon of ICT.

This horizon comes from the Foundations of mathematics. Psychology (Heuristics) AI, Physics and Biology.

Transformers (N x 1xN -> NxN)

A transformer is a totally new type of AI in which instead of step-by-step All the links between the components are evaluated.

This is acomparable to a Human approach in which we try to get Oversight.

I have written many posts about System Architecture.

The most recent was about Homotopy Type Theory a new development in the foundations of Mathematics.

I found this subject because I was interested in the next steps of Stephen Wolfram, the creator of Mathematica and a “New kind of Science”.

One of his collaborators Jonathan Gorard  has recently created a new research center at the University of Cardiff called .Centre for Applied Compositionality.

1990: HP: Pervasive Info-systems

The picture below shows the Strategy of HP in from 1950 -1990. Pervasive system are Hiding their functionality.

It started in 1950 when IBM created the 360-architecure later called a Mainframe. The number of CPU’s increased but the size decreased until the launch of the PC in 1990. At that moment de Client-Server-architecture arrived.

The servers fused into a Cloud-cumputer-Center. The clients were implemented on a Mobile-phone with software-compoentents stored in the APP-store.

What is client server architecture

N-tier architecture

N-tier architecture
N-tier architecture whereN can become very big Makes is possible to split a Monolithic 1-tier in N parts that are the same. In this case you have to distribute your design also.

UtilityComputing

It started with a “Lonely” Craftsman creating a Unique product united in Communities of Practice called Guilds that were taken over by the Capitalistic owners of the Factories that produced Copies of Unique products.that were taken over by the Programmers in the Software-factories that replaced the workers with Robots.

“Abstraction is the elimination of the irrelevant and the amplification of the essential”

the Future of Compositionability

Categories, Objects, Functions and Functors

are a part of Category theory , a part of the modern Foundations of Mathematics

A category is a Class of Theories that are Objects that are related by Arrows being Morphisms where a morphism is a Structure-Preserving map of two objects being Theories.

With the help of the Functors you can Navigate in Theory Space

The movement Up generates more Abstraction while the movement to the Right generates more Action. Left and Down end in the Now or the deepest Human Foundation (Intuition).

Meta-patterns

The picture below contains the model of Path of Change with a Center.

Points of View

Paths of Change is based on the four Points of View (PoV) that Carl Jung found in Alchemy .

They can also be found in the Myers Briggs Personality Test called

Sensing (S Red), SENSORY

Thinking (T, Blue), UNITARY

Feeling (F, Green) SOCIAL and

Intuiting (I, green). MYTHIC.

Every PoV has his own Direction and View where all the directions are independent Orthogonal).

Recursion

The picture below contains the model of Path of Change with a White Center connected to the same model where the connections are Complementary.

What you see is the same PoC-Pattern emerges at a higher level of Scale.

The Poc-pattern can be used to design composable architectures by filling in the PoV’s.

Every link is a basic Duality.

Games

The PoC-model where the 2-combinations are connected to a Role and a Practice are now called a Game.

The 2-combinations are a Mapping or Function therefore you can use Category-theory as a design tool.

Context

A Context is a Physical and or Imaginary Boundary that makes it possible to ask Questions that are related to Logic of Aristotle that implies a Constructor.

This logic is not applicable to Living systems. They are Anticipatory systems.

The E8 is the most symmetric system in Mathematics,

The blue-square in the middle links to the context-diagram above.

Symmetries are a result of Mirroring or Rotation.

The Angles are related to the Geometry of the N-shapes (polygons) used.

The only thing you have to do is divide 360 degrees)/N.

Penta( 5 )-gram

This a Square where the Cross (the White point in the middle) is incorporated.

Alan Fiske Relational Model

combined with a Business process cycle and the Scales of Measurement.

City

This is a ( 4x4x4x4)x4 Model where the layers are

1: the Management-cycle

2: the Value Chain Cycle uses a linear Proces Management Model

3: Social Network Cycle connects different Communities that arre controlled by the different models of Alan Fiske (Hierarcy, Causal Sequence, Social and Creative Individual (Peer to Peer),

4: Human (Myers Briggs) Personality Cycle (Culture) Ecommerce, Personalized User-Interface .

Below The same model of a City on a higher level of Abstraction.

The center is a Monitor , a Monitot looks like a Conscieusness or an Observer.

Attraction vs Repulsion

are stronger than an Architecture.

To keep the process of Changing running you need a Strange Attractor.

Line diagram of Earth's magnetic field.

It is a process of Strectcing and Folding and Injecting a small seed in the shape of an Idea (Meme, A Light of Insight).

Panarchy

A human is part of an Ecology called a City that is part of a higher order Community etc etc.

A human is also a community of Organs, that contains communities of cells that are connected to the Vacuum.

Move Back

to the beginning push here

Featured

Stephen Wolfram:What Kind of New Science?

0 Introduction

Stephen Wolfram worked more dan 50 years on his Dream for a New Kind of Science.

In dit blog I try to find out what he really means.

This blog is structured into three parts 1. General Theory, 2 Wolfram’s theory, 3 Conclusion.

In part 1 I collect alll the data to understand what cohomology-type theory is about.

It is about a way to find out what is the Same in Science which makes it possible to prevent Reinventing the wheel.

Skip part 1 push here.

Move to Conclusion push here.

This blog contains a lot of information.

I gathered all of this information to understand what Stephen Wolfram was really saying.

Now I have finished this blog I think he is too fixed on the goal of his first book “A new Kind of Science and has forgotten to look around if there are “competitors” he can cooperate with.

I hope this blog helps to understand him better.

1 General Theory

Wolfram is the creator of Mathematica, a software-system that makes it possible to express Complex ideas in Computational form.

It is based on a layer above mathematics and is therefore also based on the Foundations of Mathematics.

What are the Foundations of Mathematics?

The foundations of Mathematics are very old. They go back to Pythagoras (“Logic)and especially Euclid (“Geometry”).

Logic

Logic is based on the Square of of Opposition of Aristotle that contains four combinations of the truth or falsehood of S and P in which the Predicate is either Asserted or Denied of the Subject.

This results in True, False, True-And-False andTrue-or-False.

True and False is called a Contradiction.

True or False is a Possibility.

Cube of Opposition

The Square can be generalized to higher Dimensions k with a value 2**k The higher the number the more difficult it is to Name them.

Euclid’s Axiom’s were Wrong

The theory of Euclid is based on Logic and Axiom’s, a statement that is taken to be true.

The reasoning of Euclid resulted in a lot of discussions that showed that not all of the Axiom’s where true.

Parallel Lines cross at the horizon (because the earth is not flat.

This resulted in different geometries that are dependent on the curvature of space and the Shape of the object.

The new Foundations of Mathematics was created around 1913 by Bertrand Russell in the Principia Mathematica with the use of Set Theory.

Set theory resulted in Rusell’s Paradox that resulted in he creation of Type Theory, a theory without Axiom’s.

In Type theory Axioms are called a Judgement.

terminologyauthor
judgementFrege (1879)
assertionRussell & Whitehead (1910)
proofChurch (1940)
validationKochen (1961)
judgementMartin-Löf (19841996) 
Hofmann (19951997)

Martin-Löf Type Theory

Transforming Shapes

Later a combination was made between Geometry and Algebra (Calculus) called Algebraic Topology.

It shows how you can Transform Shapes to other Shapes.

This is possible when the shape does not contain a Hole, a place where nothing is connected except the boundary..

Category Theory: Mapping Mathematical Theories

A mathematical theory looks like a function (“functor” that connects the Types of two theories that can be connected to other functors to create a Path in the Space of Mathematical theories.

Type Theory and Computer Science

Type theory is a really a Definition for a special Computer Language rhat can be used to Define and Proof mathematical Theories.

What is the Same?

Shapes are the same when you can fit them to each other.

This can be translated in the possibility to deform the shape without destroying the shape.

The only thing that cannot be deformed is an empty part of the shape, a hole. The hole is a point.

A point is a location in space.

It is possible to map theories to shapes by describing the Proces of the theory.

This proces is a Path and Paths can be connected.

Connected theories can be compressed to a point being a location in the Space of theories.

The central point in the universe is the zero, the middle of the middle.

Theory Management?

When you formalize all theories it is possible to put them into a database and support creating new theories but also prevent repeating the work of others.

Homotopy Type Theory

is the result of the work of Vladimir Voevodsky.

It is a combination of Martin-Löf,Type theory, Algebraic Topology and Computer Science implemented in a software program (CoQ) that is able to check mathematical Proof.

It makes it possible to find out what is the same.

Is Science a Collaborative Game?

The rules of doing Science are still not clear and there is no Referee to decide who is Right.

Scientists make a lot of Mistakes that are sometimes not detected or hundreds of years later.

Current Physics is the result of many miatakes that lead to Contradictions.

Science now is a contest where status determinates what is true.

Collaborative Learning

What is Space and Motion in Physics?

Space consists of Locations that are connected to other locations by Actions that create Locations.

Motion is the Change of a Location and can be correlated by an Observer to a rythm of a cycle that connect locations.

Octonions

Octionions are numbers based on the Imaginary numbers that represent Spirals in Space.

Fractal Space

Space is a process in which processes grow out of a center that produce processes that grow and connect other centers.

This give rise to a Fractal Neural-net-like -like structure that can be seen in space al around us.

Physics made a big and fatal mistake by interpretating the Michelson-Morressey-experiment as a proof for the constantcy of the Speed of light.

What is Seeing and what do we See?

Flickering Consciousness?

What is Seeing is called an Observer and it is believed that we see with our Senses.

We are always situated in a Context where we are attracted to a Scene in Action

The big problem is that the observer is made of what we see mostly called Matter.

Matter is made out of Light so Light is observing Light.

The continuity in observing could be called Consciousness.

Some people believe that Consciousness is independent of the matter we are made of.

Our consciousness is comparable to a movie where the images are projected with a certain Periodicity.

The big question is what happens in between the projections?

Language

consists of Syntax, Semantics and Pragmatics. comparable to the Rules of Languaging, the Meaning of the sentences we speak and and the study of the use of linguistic signs, words and sentences, in Actual situations.

You will see that the work of Wolfram is highly related to Languages.

How Unique is “our” Consciousness?

Are Humans the only consciousnessness on earth or are there others and are they communicating with us and how do they do that?.

What is Time?

Time connects Moments.

A moment is a period of awareness of an Observer.

The shortest moment is related to the shortest distance the Planck unit.

Buckhard Heim created a model of the Universe that was based on objects with a measure based on the Planck-distance.

Essence? Ruliad?

The theory of Wolfram is based on his toolset Mathematica that uses Hyper Graphs to connect the Moments.

 the ruliad contains everything that is computationally possible.

Is the Possible the complement of the Impossible being the Empty Set.?

It all has to do with the fact that we are bounded observersembedded within the ruliad. We never get to see the full ruliad.

The Concept of the Ruliad

What you will see is that he is trying to find a kernel he calls the Ruliad that could have a Deep Mystical Meaning like the TAO.

E8 & 8Tonions and Symmetry

The E8 is the most symmetrical 8 Dimensinal model in mathematics that possibly unites all the forces in Nature.

The Octonions are also 8 Dimensional and represent a Spiraling Spiral.

According to Peter Rowlands they also unite all the known forces in Nature. He has shown that the octonions can be seen als a program that is rewriting itself in reaction to a rule that the sum of all the data is zero, het calls nilpotency.

Symmetry

Context

The model below represents the 4 possible ways (,a rectangle) a Human, according to Carl Jung, observes a context.

Jonathan Gorard on Compositionality

Jonathan Gorard is one of the contributors of Stephen Wolfram in his new Physics project. He is creating a new center at the University of Cardiff.Centre for Applied Compositionality.

His companion Xerxes Arsiwalla talks about Consciousness and Compositionality:

Integrated Information theory

How can we prove that an Object is is Conscious?

2 Wolfram’s Theory

Video about Homotopy Type theory and Wolfram research. push here

Toolmaker

Wolfram used his own tools to make and test the models and was therefore able to approach his target step by step, finding the Simplest Algorythm that generates the most of Complexity.

Kolmogorov Complexity

Leibniz

It was the same target of Leibniz and later Turing, Kolmogorov and Chaitin, who showed that the smallest part had to be the most Unpredictable or the last algorythm that compresses the compressors.

Leibniz was one of the last Magi that returned in the beginning of the Renaissance to bring back the Gnosis.

Many of them were killed by the Inquisition of the Roman Catholic Empire.

Breathing

The Universe breaths by Compressing and Expanding to the limit where te String almost Breaks.

Now Wolfram is ready to take the next atep (expansion) by starting again with an intermediate step of verifying where we are or detecting a completely new path that opens up another universe that is not a mirror of our current universe.

Is the future completely incomprehensible and do we need automatic explainers that show that “it is alreday there but not visible with the current sense”.

We will see.

Meta-metaPhysics?

Wolfram is trying to explain what he sees (with his intuition) and therefore moving from meta-mathematics to Psychology just like Cael Jung and Wolfgang Pauli where doing when Pauli was hunted by his dreams and his paranormal abilities. He found Robert Flud.

Wofgang Pauli and Carl Jung building the Bridge between Mind and Matter

Conclusion

It took me a long time before I found a match between Wolfram’s theory and other theories.

When you read or listen to Stephen Wolfram it looks like he is repeating the same story all the time,

The theory of Reginald Cahill has a lot of affinity with the theory of Stephen Wolfram.

I don’t think he is aware of this.

I also believe he is not aware of he role of the Octonions and the theory of Peter Rowlands.

Peter’s theory explains the same with a different background.

Peter tried to find the essence by making current physics more simple.

He found a pattern that looks like a self-Rewriting machine that uses a Nilpotent Constraint.

Stephen Wolfram saw a pattern and did not stop until he could match the pattern with current theory.

Perhaps he does not believe what Rowlands and Cahill are explaining, that current theory is wrong because it was made too complex and not testable.

About Fully Automating Mathematics

Featured

Exploring the Wheels and Mirrors of the Universe: From E8 to 8tonions.

This blog explores the role that Symmetry plays and can play in the creation of System Architectures and Theories Of Everything.

Rhe basic geometry is the Trinity.

Light, the Carrier of Symmetry

The photon is the building block of every particle.

The theory of the Big Bang is created because the scientists deduced an expanding universe out of the light they saw coming out of the universe.

This is an observation and not a Law.

Space is Relational : Points connected by Lines

Space is a changing Location in a 3D-Space.

The change is detected by observing other locations that are different.

The change is correlated with another location that changes periodically (“Sun“).

Space is a Set of Points that are connected by Lines.

Broken Symmetry

The transformation of the Big Bang to today makes is neccesary to assume many Symmetry-Brakes.

Rotations

The observation of the Universe fits in a simple model based on Rotations that rotate and a simple constraint that assumes that the sums in the universe sum up to Zero.

Everybody can make a very complex pattern out of adding the same at the beginning and the end of 1=1.

Parts: Physics, Symmetry, Architecture.

The first part of this blog is mainlly about the relationship between Physics and the Mathematics.of Symmetry with a focus on the E8Symmetry.

Later the link between E8 and the Octonions is explored.

The Octonions are a special imaginary Numbersystem where the Numbers are Spirals.

Move directly to lthe Second part Push here

To the Third part is about Architecture push here.

E8 Symmetry

The first part of this blog emphasizes the famous E8 Symmetry that was already known in the Cultures of the South of the Earth a long time before the Ancient Civilizations arose in the East.

E8 is one the most Symmetric systems in Mathematics.

It possibly explains all the static laws in Physics but certainly not the outcomes of these Laws.

The laws in Physics are persistent Observations of humans and not “Eternal Truths“.

They change when the Spirit of the Time Changes.

very Long Cycle

Currently the times are changing because of the beginning of a new very long cycle taking 25.800 years.

Imagination

In this cycle the Imagination becomes more important than the Mind.

The imagination is able to control the Dual of our Universe.

The Laws of Physics

The Principle of Least ACTION (P.o.L)

A candidate for an Eternal law could be the Principle of Least Action.

It shows that actions always use the Shortest Path in terms of time or Distance where the speed is almost always the Speed of Light (Photon) which is dependent on the Medium (air, water, emptiness) and where the photons are the basic building block of all the interactions where a photon (0) is the result of a fusion of Matter (+) and Anti-Matter (-) where matter and anti-matter are the same moving with and against time.

Leibniz: Best of Possible Worlds (B.o.P.W.)

The P.o.L chooses the “best” action out of the many Possible Actions

and is therefore a variant of the principle of Best of Possible Worlds (B.o.P.W) that was formulated by Leibniz and later by

Kolmogorov and Chaitin as a result of the

From IT to BIT Theory of John Wheeler

that shows that the most essential parts of the Universe are Random meaning thet they cannot be compressed to a smaller Algorithm that represents the Action.

Superposition

The universe has multiple histories.

The actual reality is the combination of all Possible realities that coexist in a superposition in the possible realm of our world. 

It  constantly emerges due to the Interactions of all possibilities

5P-model

The 5P-model is a combination of Paths of Change (PoC) and the Chinese Sheng-cycle and Modal Logic and Alchemy .

It is a Pentagonal Fractal model generated out of a Magic Square called the Lo Shu.

The magic Square describes the Constraints of the Universe.

Cycle Generator

The pentagonal Sheng Cycle is yhe result of the movement of a fractal pattern where evey step is a independent direction in space-time. The energy of the movement comes from the fusion of Plan and Practice and Imagination and Emotions.

Universal Constraints

The principle of Least Action is an example of a Universal Constraint.

Just like the constraint of Nilpotence that Peter Rowland found when he tried to unify all laws of nature.

Nilpotence

It explains our Universe as a Sytem that always comes back to Nothing.

Peter also found the Machine that runs the Universe.

It is a very special machine that rewrites ist own code where the code is based on the Octonions (i,j,k,).

The octonions are complex numbers of a higher dimension that look like spirals.

QED: Symmetric Particles and Energy

Energy can be positive or negative.

negative energy moves back in Time.

Matter and Anti-matter

The word anti generates a symmetry.

Matter (->) and Anti-Matter(<-) exist and are Annihilated when they are fused (1+-1=0) create a photon, (a moving ->.0).

Every combination of arrows,points and lines exist as long as nilpotency is sustained.

A new linear theory of light and matter

the Path of Light is a Mobius Ring.

Feynman Diagrams

are a Pictorial representation of the Mathematical expressions describing the behavior and interaction of subatomic particles.

Quantum Electro Dynamics describes how Light and Matter interact. 

QED can be described as a perturbation theory of the electromagnetic quantum vacuum.

What is a Particle?

From It to Bit

Data (Information) is compressed and expanded comparable to Making a theory and Using a theory.

Leibniz: Priciple of Sufficient Reason

Leibniz formulated the Principle of Sufficient Reason that was later taken over by Kolmogorov and Chaitin.

It explains the complexity of an Object as the shortest computer program (in a predetermined programming language) that produces the object as output.

It is the result of endlesss converging compression with an special algorithm that makes the producer of the object a simple computerprogram .that cannot be Compressed, an Essential program.

An essential program is random.

Sthephen Wolfram: Cellular Automata-> Multi Computation

Performed Experiments with essential programs now called Cellular Automata with his own generator called Mathematica.

From Thinker ->Calculator ->Computer -> Meta Simulator

Multicomputation: A Fourth Paradigm for Theoretical Science
Stephen Wolfram explains his plans.

Symmetry is a result of the classification of the shared observation of events and is therefore still a result of the Imagination.

Symmetry

From E8 -> Octonions, Spiraling Spirals

Vermilion Cliffs National Monument

Ancient Drawings in Rocks always contain Spirals.

the E8 and Ancient African Spirituality

In my last blog I tried to find out what the Spirituality of the Future is about.

The North (cold)

I found out that our current western spirituality comes from the shaman of he Northern Steppes between Hungary and China.

Around 2000 I got a lot of information about the Origins of Egypt.

The South (hot)

The Egyptian Civilization comes from the Yoruba Culture

gyptian soldiers from Hatshepsut’s expedition to the Land of Punt as depicted from her temple at Deir el-Bahri.

12,000 years ago, The Ancestors of the Egyptians, the Yoruba knew that the knowledge-patterns of 8 binary choices giving 2^8 = 256 = 16×16 possibilities could act as an Oracle.

Currently Heuristics, a recent innovation of Psychology. believes the same.

The Yoruba culture travelled with the Slaves all over the world but also reached China with the Silk-roads.

In China the pattern turned into the I-Tjing. The I tjing is 1/4 Simpler (64 Possibilities).

E8-symmetry (Static)

Geometry Symmetry E8 4 21 polytope Point, a5 size, angle, triangle, symmetry png

E8-symmetry basic pattern

Symmetries can be made with two standard transformations Rotation and Reflexion. In the picture you see many Reflection lines.

Heart Chakra

Heart Chakra

When you watch the video below you will see the pattern above left to the tesselation emerge.

It can be found by close inspection of the pattern of the tessellation.

To help you to oreintrate I have colored the Square in the middle Light blue.

The big problem with the E8-symmetry is that it is too symmetric possibly encompassing every symmetry you can imagine,

Dynamic Pattern E8

When you watch this video you will see the patterns of the ~E8 emerge.

E8-Symmetry explaned by Garett Lisi

Garrett Lisi claimed to be the detector of the E8-pattern.

This not true. It was Toni Smith. This is an extensive video.

E8-symmetry explained by Tony Smith

This is a difficult book.

Quaternions and Octonions

The Quaternions and higher order complex patterns were found around 1840 and became immensely popular.

Quaternions and their higher orders are Rotations in n-Dimensional space (f.i. Octonions, 8 dimensions) that share a very special mathematical feature. They are Noncommutative.

James Maxwell used them to develop a Theory of Everything.

This development was stopped by Heaviside who promoted Vectors. This made physics highly Complex.

Currently they are in a come back because they can be used to fuse the four forces also in 8 dimensions.

The two PDF’s below are from Peter Rowlands and his collaborators who also detected the way the Universe oprates as a Turing Machine with a nilpotent constraint.

Nature’s Symmetry Breaking

A perfect symmetry between 4 parameters means that only the properties of one parameter need be assumed. The others then emerge automatically like kaleidoscopic images. 

The representations also suggest that 3-dimensionality is a fundamental component of the symmetry. 

In the first, we represent the four parameters, Space, Time, Mass and Charge, by concentric circles, arbitrarily choosing the identity element as occupying the centre circle.

Each circle is then divided into three sectors, with the properties / antiproperties identified by different primary / secondary colours.

A reversal of these could be taken as representing the Dual group.

The totality in each sector always adds to zero (represented by white).

The Laws of Nature are explained by a Duality between Continue <-> Discrete or , Space <.> Movement .

Physical Law Describes the Phenomenon that Controls the Observation, The Human, the Observer.