Ontwerp van een Dialogisch AI-systeem

Introductie

in deze blog probeer ik GPT te laten vertellen hoe zo’n dialoog-systeem er uit zou moeten zien en denk ik natuurlijk ook zelf na.

Daartoe gebruik mijn blog over Bahktin als input.

Deze blog is een vervolg vanr mijn blog over Menselijke AI-systemen.

Direct naar de Conclusie druk hier.

In die blog heb ik alle bouwstenen verzameld maar ze nog niet op een rijtje gezet.

Dat zou de blog veel te complex maken.

In deze blog begin ik even opnieuw met het werk van Mikhael Bakhtin een innovatieve filosoof die pas aan het einde van zijn leven werd ontdekt.

Eerst een kort verhaaltje om Overzicht te krijgen.

Wil je dit dit deel overslaan druk dan hier.

Koppelingen tussen AI’s en Mens

Het is nu al mogelijk om verschillende AI’s met verschillende functionaliteit aan elkaar te koppelen door de resultaten door te geven.

Zo kun je bijvoorbeeld een filmscript laten maken, de virtuele toneelspelers maken en ze van een stem voorzien die op jouw stem lijkt.

Superprompts

Dat wordt een Superperpromt genoemd.

Ze komen vanzelf op de markt als ze of qua proces simpel worden of een bruikbaar resultaat opleveren.

Eigenlijk bedekken de AI’s dan een gespecialiseerde “productie-cyclus” zoals hieronder getekend met betrekking tot Communicatie.

AI-Waardeketen

Die cycli kunnen natuurlijk wel aan elkaar worden gekoppeld in een Waardeketen en natuurlijk weer verder in Meta-waardeketens etc. etc.

Je zult zien dat het allemaal cycli worden zodat ze samen op een spiraal gaan lijken.

Dat wist Bakhtin ook. Meer weten? druk hier.

Productie-Cyclus Communicatie

Dit is een PoC-cyclus.

Die bestaat altijd uit een Vierkant waarbij de punten gekoppeld zijn.

Het idee komt van Carl Jung die ze Archetypen noemde.

Je kunt die vierkanten op allerlei manieren aan elkaar plakken waardoor er uteindelijk weer vierkanten onstaan. Dat wordt een fractal genoemd.

Ons universum is fractaal.

Met behulp van een fractal kun je ook naar beneden totdat je op de basis komt.

Die ziet er zo uit -> . <-

Productie-Consumptie-Cyclus

Hierbij is het goed mogelijk dat de “consumptie” nu door een AI of een door een AI gestuurde virtueel mens of een combinatie gebeurd.

Alles wordt mogelijk.

wat is er allemaal mogelijk met GPT en de combinaties met andere AI’s?

Pentagram

Het Pentagram van de Sheng-cyclus is het resultaat van het uittekenen van een magisch vierkant, de Lo Shu genoemd die perfect past op het Vierkant van Paths of Change wat van Carl Jung komt die het uit de Alchemie heeft gehaald die uit Egypte kwam wat het knooppunt was van de vele zijderoutes die China met het Westen verbonden.

In het Midden van het Midden kwamen Socrates, Plato, Pythagoras, Boeddha en La0 Tse elkaar tegen rond -550 BC, op het draaipunt van de tijd die de filosoof Karl Jaspers deAxial Age noemde.

We zitten nu ook in zo’n draaipunt met enorme consequenties voor de toekomst.

Daarom wordt het ook door onze opvolgers verwacht dat we diep reflecteren over de volgende stap waarin we niet alles wat we in het verleden hebben geleerd niet weer moeten weggooien.

Bakhtin

De basis gedachte voor deze blog komt uit het werk van Mikhael Bakhtin.

Om deze blog goed te doorgronden is het zinvol om deze blog is door te kijken of te lezen.

Ik heb deze blog ook uitgetest op GPT om is te kijken wat er zou gebeuren als ik vragen ging stellen over mijn eigen maaksel.

Vragen stellen is een voorbeeld van een Socratische dialoog.

GPT stelt geen vragen, die wil ze alleen maar beantwoorden.

Meerstemmigheid

Bakhtin zag onze tijd al aankomen en schetste een visie die hij haalde uit het werk van Dostojevski en het lezen van een enorme berg boeken.

Iets wat GPT ook heeft gedaan.

In het werk van Dostojevski, de Novelle, ontdekte hij het principe van Heteroglossia, de Meerstemmigheid die zich nu ook toont in de AI waar vele mensen met vele stemmen in discussie gaan met een meerstemmige Eenheid die welicht op de achtergrond van het geheel aan het sturen is.

Dat kan nog veel beter als GPT minstens kan reflecteren wat nu nog niet lukt.

Dit terwijl reflecteren niets anders is dan nadenken over de dialoog die intern of extern wordt gevoerd.

Ik denk dat GPT dat wel doet maar niet toont.

Chronotope

Het Pentagram van Bakhtin:

Een Chronotope is een Ruimtetijd die bij een litterair document (Boek, film, spel) hoort.

Een verzamelingen teksten heeft geen betekenis zonder de contextwaarin dat corpus is ontstaan.

In de ruimte en tijd worden die verzamelingen doorgegeven door een mens die er iedere keer iets mee doet waardoor er een complexe transformatie plaatsvindt die niet chaotisch is.

Vaak kristalliseren ze uit in een “meesterwerk” waarin de tijdgeest wordt samengevat.

Bahktin vond een logische volgorde in de vele chronotopes en vond er ook een cyclus in die erg veel weg heeft van de Metamythe van Joseph Campbell en waar de archetypes van Jung ook zichtbaar zijn:

GPT maakte er uiteindelijk dit verhaal van:

Mikhail Bakhtin gebruikt een cyclus van chronotopen die begint met 

de Mythe, waarin verhalen en symbolen van de oorsprong van de wereld en de mensheid worden verkend. 

Dit correspondeert met het archetype van de Oude wijze. 

De mythe belichaamt diepe symbolische betekenissen en archetypische beelden van de schepping en de kosmos. 

In deze chronotoop kan er sprake zijn van een 

Monologische dialoog, waarin een verhaal wordt verteld vanuit één dominante stem zonder ruimte voor andere standpunten.

Vervolgens evolueert de cyclus naar de chronotoop van de 

Romantiek, waarin individuele emoties en verlangens centraal staan

Dit kan worden gekoppeld aan het archetype van de Geliefden of de anima/animus.

 De romantische chronotoop weerspiegelt de innerlijke wereld en emotionele reis van individuen. 

Hier kan een Dubbelzinnige dialoog plaatsvinden, waarin verschillende perspectieven en emoties met elkaar in wisselwerking staan.

Na de romantiek komt de chronotoop van de 

Realistische roman, die de alledaagse wereld en sociale realiteit vertegenwoordigt

Dit kan worden geassocieerd met het archetype van de Persona

De realistische chronotoop richt zich op de sociale rollen, interactie met anderen en maatschappelijke verwachtingen. 

In deze chronotoop kan een Polyfone dialoog plaatsvinden, waarin meerdere stemmen en perspectieven naast elkaar bestaan en met elkaar interageren.

De cyclus gaat verder met de chronotoop van de

Avonturenroman, waarin het verkennen van nieuwe werelden en het overwinnen van uitdagingen centraal staan. 

Dit komt overeen met het archetype van de held of de krijger. 

De avonturenchronotoop gaat gepaard met een 

Ideologische dialoog, waarin verschillende ideeën, overtuigingen en waarden tegenover elkaar worden geplaatst.

Ten slotte is er de chronotoop van de 

Epische roman, die de menselijke geschiedenis en collectieve ervaringen omvat. 

Dit kan worden verbonden met het archetype van de Wijze koning of de collectieve psyche. 

De epische chronotoop belicht de collectieve geschiedenis en de zoektocht naar collectieve Identiteit

In deze chronotoop kan een Dialectische dialoog plaatsvinden, waarin gestreefd wordt naar een synthese van tegenstellingen en een diepere waarheid die alle perspectieven omvat“.

ChronoTopen in de Tijd en Ruimte gezet

Dit stukje tekst is een samenvatting van GPT van dit hoofdstuk.

De Hunnen, tussen 450 en 700, markeren een tumultueuze tijd terwijl het Romeinse Rijk onder hun vernietigende macht instort. 

Deze chronotoop belichaamt de Grote Deportaties, waarbij mensen uit Azië westwaarts migreren en stammen zoals de Ostrogoten, Visigoten, Franken, Galliërs, Germanen en Kelten voortbrengen. 

Hun integratie in Europa, 250 jaar later (950)-1200, legt het toneel voor ontdekking en verovering over de hele wereld.

Tristan en Isolde, bloeiend van 1200 tot 1450, komen naar voren als een chronotoop doordrenkt van de Griekse Romance. 

Hier regeert het archetype van Zijn en Lotvervulling

Acteurs ondergaan beproevingen die hun identiteiten uitdagen, maar blijven onveranderd. 

De omkeerbaarheid van tijd en publieke ruimte leggen alle gebeurtenissen bloot en schilderen een levendig tapijt van avontuur en lot.

Terwijl de Copernicus chronotoop (1450-1700) zich ontvouwt, staat de Chronotoop van Avontuur en Worden centraal. 

Acteurs ondergaan transformerende reizen en nemen verantwoordelijkheid voor hun acties

De ruimte verschuift naar het privéleven en het introduceren van het waarnemerarchetype schenkt objectiviteit aan het verhaal. 

In deze periode beleven de Renaissance en de Tijd van Ontdekking opmerkelijke wetenschappelijke, artistieke en religieuze doorbraken, waarbij de zoektocht van de westerse beschaving naar kennis en controle over de wereld wordt onthuld.

In de overgang naar de Biografie chronotoop (1700-1950) duiken we in de intrigerende innerlijke wereld van de acteurs. 

Afgesloten van externe invloeden benadrukt deze chronotoop de essentie van individuen in plaats van hun externe omstandigheden. 

Het buitenstaanderarchetype dient als een vervormde spiegel die de innerlijke ruimtes weerspiegelt die worden geregeerd door oordeel en relativisme. 

Te midden van de Industriële Revolutie, een tijdperk van mechanisatie en consumentisme, gedijt deze chronotoop tot het tijdperk van de gemechaniseerde wereld gedomineerd door televisie aanbreekt.

Vanaf 1950 ontstaat de Star Wars chronotoop, die een heropleving van volksverhalen teweegbrengt. 

De westerse beschaving richt zich op een nieuwe kern – de aarde – en roept op tot het creëren van nieuwe mythen en legendes. 

Hier wordt dialoog essentieel, waarbij gesprekken, conflicten en begrip tussen diverse culturen

Ontwerp van het Systeem

Deze blog is een vervolg op deze blog.

Het eerste plaatje hieronder vat alles samen in twee gekoppelde cycli die passen op Poc.

Symmetrie

Je kunt ze op alle punten (Kleuren) aansluiten waardoor er een (enorm) Netwerk ontstaat dat past op de E8-symmetrie waar onze natuurkunde ook mee wordt verklaard.

Spiraal

Die wordt ook verklaard door Octonions die eigenlijk spriralerende Spiralen zijn.

Je kunt met PoC letterlijk alle kanten op maar komt eindelijk weer terug bij het begin..

In dit hoofdstuk maak ik gebruik van dit hoofdstuk

Het gaat over Meten en Balans.

Ruimte

Die balans is in de wetenschap vertaalt in Geometrien (Ruimten) waarbij onze leefruimte Euclidisch wordt genoemd naar de Meetkunde van de griek Euclides.

Zintuigen zien een Platte Ruimte

Die ruimte is Plat. Het is de ruimte die onze Zintuigen bemeten.

Emoties ervaren een Gekromde Ruimte

Volgens Einstein is hij gekromd wat past op de Emoties.

De Verbeelding Spiegelt

De verbeelding beweegt in een gespiegelde ruimte van de platte ruimte, de ruimte van de zon.

In de ruimte van de Maan is alles Anders.

AI’s hebben geen benul van onze emoties en onze verbeelding.

Ai redeneert

Ze zijn rationeel en kunnen dus alleen redeneren.

Ze denken niet in Beelden en Gevoelens.

Vandaar dat ze passen op de Analytische Persoonlijkheid met als kanteking dat ze alleen met behulp van de verkregen ratio i(Kennisbank)ets kunnen Maken en kunnen analyseren m.b.v. de methoden die ze hebben geleerd mbv die bank.

Ze zijn niet creatief maar kunnen creativiteit wel nadoen.

AI’s kunnen wel combineren wat een manier is om creatief te zijn.

Spiralen in de kathedraal van Chartres

Meetschalen, Relatiepatronen en Politieke Stromingen

passen op het zelfde model

Relatiepatronen (Community) passen in een Cyclus:

Context Analyse m.b.v Vragen stellen -> Socratische Dialoog

Door de goede vragen te stellen loopt de cyclus rond.

Alles weer samengevat in 1 plaatje

Onderstaan plaatje laat ik nog eens zien dat de relatiepatronen van Alan Fiske volgens hem passen op

de schalen uit de meettheorie en daarmee op geometrien en ook op

Paths of Change (zie de kleuren) wat een uniform koppelpunt is ontdekt door carl Jung die ze archetypen noemt.

AI past op de Interval-schaal

Omdat we nu ook de dialogen in het plaatje hebben ingepast kun je concluderen dat een AI die blauw is en Rationeel past op de Interval Schaal die volgordes (Rank) aanbrengt die lijken op de causaliteit die op de Tijd lijkt.

Bovenaan staan de Zintuigen

Uit het laatste plaatje, dat gaat over de inclusie van schalen blijkt dat de ratio-schaal die hoort bij de zintuigen en de actie (sensori-motor) aam de top staat waardoor alles meetbaar en betaalbaar (Prijs) wordt.

Positief (Rijkdom)vs Negatief (Sculd)

Dat kan allen maar door een absoluut nulpunt te definieren wat inpliceert dat er twee gespiegelde ruimten zijn die nagatief en positief zijn.

Eenheid

Dat laatste betekent dat er ook een eenheid moet zijn die begint met de meter, die heel recent is.

Ze is het gevolg van de franse revolutie waarin de drie concepten

Vrijheid (rood) , Gelijkheid (geel) en Broederschap (groen)) die je in het plaatje ziet, zijn bedacht.

Vrijheid heeft veel Beperkingen

voor een door CPT gemaakte lijst druk hier.

Prijs

Ondanks dat alles zijn de sociale klassen (groen) nooit verdwenen.

Dat komt omdat alles nog steeds zijn prijs heeft.

The Hierarchy of Scales

Welke dialogen zijn er?

Dit haalde GPT uit mijn blog.

Socratische dialoog:

Criteria: Vragende benadering, kritisch denken, onderzoek naar overtuigingen.

Menippeïsche dialoog:

Criteria: Vermenging van stijlen, genres en perspectieven, ironie, uitdaging van conventioneel denken.

Polyfone dialoog:

Criteria: Inclusie van meerdere stemmen en perspectieven, collectieve wijsheid, diversiteit.

Magisteriale monoloog:

Criteria: Eenzijdige benadering, informatieoverdracht, beperkte ruimte voor tegenspraak.

Centripetale dialoog:

Criteria: Convergentie, consensus, gemeenschappelijke grond, overeenstemming.

Centrifugale dialoog:

Criteria: Divergentie, verkenning van perspectieven, creatieve denkprocessen, uitdaging van conventionele denkwijzen.

Dialogische monoloog:

Criteria: Eenzijdige benadering met openheid voor reacties en feedback, interactie en betrokkenheid.

Hoe koppel ik Dialogen?

Ga nu naar dit hoofdstuk als je meer wilt weten.

GPT heeft er deze 4 combinaties uitgehaald:namelijk convergent vs Divergent en 1-Stemmig vs Meerstemmig.

In een latere discussie kwamen er nog meer bijvoorbeeld Speelsheid t.o.v.Serieus

Ik kreeg ik ook voor elkaar om een koppeling te maken naar de Archetypen van Jung waardoor ik vanzelf een link naar PoC en veel meer kreeg (Fiske, Rowlands,Panarchie, etc).

Die lijst neem ik niet op omdat het verhaal veel te veel lijsten bevat.

sla deze lijst over druk hier.

Lijst met verschillende typen dialogen

In deze lijst wordt er met de criteria gespeeld.

Convergerend + Autoritair: 

Dialogen die streven naar een gemeenschappelijk begrip of waarheid, waarbij een autoritaire stem domineert. 

Dit komt tot uiting in Socratische dialogen, waar een filosoof of expert het gesprek leidt naar een vooraf bepaalde conclusie.

Convergerend + Polyfoon: 

Dialogen die convergeren naar een gedeeld begrip, maar waarbij meerdere stemmen, perspectieven en standpunten betrokken zijn. 

Deelnemers voeren redeneringen en discussies, waarbij verschillende facetten van het onderwerp worden verkend. 

Deze combinatie zorgt voor een rijkere en meer diverse uitwisseling van ideeën.

Divergerend + Autoritair

Dialogen die tegenstellingen omarmen en afwijken van één waarheid, terwijl een autoritaire stem het gesprek domineert. 

Deze combinatie komt tot uiting in situaties waarin een autoriteitsfiguur ruimte biedt voor diverse perspectieven, maar uiteindelijk de controle behoudt en zijn standpunt oplegt.

Divergerend + Polyfoon

Dialogen die de uitdrukking van meerdere perspectieven aanmoedigen, tegenstellingen omarmen zonder dat een autoritaire stem het gesprek domineert. 

Deelnemers gaan levendige en prikkelende uitwisselingen aan, waarbij gevestigde overtuigingen worden uitgedaagd en kritisch denken wordt gestimuleerd.

Een lijst van verschillende methodes per soort dialoog:

In deze lijst worden bekende dialoog-methoden toegevoegd.

sla over druk hier.

Convergerend + Autoritair:

Socratische methode

Dialogen waarin een autoritaire figuur, zoals een expert of filosoof, leidt en streeft naar een gemeenschappelijk begrip. 

Het richt zich op het stellen van vragen en kritisch denken om tot een vooraf bepaalde conclusie te komen. 

De leider speelt een actieve rol in het sturen van het gesprek en het bepalen van de richting van het denken.

Convergerend + Polyfoon

Appreciative Inquiry: Dialogen die convergeren naar een gedeeld begrip door waarderende vragen te stellen en verhalen te delen. 

Het doel is om positieve aspecten en mogelijkheden te ontdekken en te verkennen. 

De nadruk ligt op het creëren van een veilige en inclusieve ruimte waarin diverse perspectieven worden gewaardeerd en waarin collectieve wijsheid wordt opgebouwd

Deep Democracy: 

Dialogen die streven naar inclusie van diverse perspectieven en het nemen van gezamenlijke beslissingen. 

Het erkent de waarde van minderheidsstemmen en faciliteert het verkennen van conflicten. 

Het doel is om tot diepere inzichten en duurzame oplossingen te komen door het omarmen van verschillende standpunten en het vermogen om te luisteren naar en te leren van anderen.

Divergerend + Autoritair:

Geen specifieke dialoogmethode die exact overeenkomt met deze combinatie.

Divergerend + Polyfoon:

Bohmiaanse dialoog: 

Dialogen die divergeren en ruimte bieden voor meerdere stemmen en perspectieven. 

Het moedigt openheid, inclusie en gezamenlijk onderzoek aan. 

Er wordt gestreefd naar het verkennen van complexiteit en het ontdekken van nieuwe inzichten door diepgaande reflectie en collectieve intelligentie.

World Café: 

Dialogen die divergeren en kleine groepsdiscussies stimuleren om diverse inzichten te verkennen. 

Het creëert een informele, café-achtige setting om diepgaande uitwisseling te bevorderen. 

Het benadrukt het belang van luisteren naar verschillende stemmen en 

het delen van diverse perspectieven om gezamenlijke kennis en collectieve wijsheid op te bouwen.

Open Space Technology

Dialogen waarin deelnemers zelf de agenda bepalen en verschillende onderwerpen onderzoeken. 

Het stimuleert zelforganisatie en creatieve exploratie. 

Deelnemers hebben de vrijheid om deel te nemen aan discussies die hen het meest interesseren, waardoor diverse ideeën en perspectieven naar voren kunnen ko

Morgen maak ik dit deel af door een samenvattend plaatje te maken..

Conclusie

Samenvatting in 1 Plaatje

Ik heb het plaatje van het model van de sport met de deugden van plato gebruikt om de vele soorten dialoog in te plaatsen en en mogelijk rol een AI (AI-GPT) als Convergerend kennis-systeem.

Hierbij heb ik de architectuur van Paths-of-Change zichtbaar in de kleuren als richtsnoer gebruikt.

Opvallend is dat de dialogen nog niet eindigen in actie en het evalueren of analyseren van acties wat een totaal ander AI-systeem mogeljk maakt wat er al is en nu Robot wordt genoemd of Sensor opgenomen in het IoT (Internet of Things)-concept.

Het kan de oren en de ogen en nog andere “zin-tuigen” van het dialoog-systeem leveren.

Terug naar begin druk hier.

Wat beperkt de vrijheid?

Een lijstje gemaakt door CPT om is over na te denken:

:Het concept van vrijheid is diepgeworteld in de geschiedenis en heeft verschillende beperkingen en beperkende factoren. 

Enkele belangrijke punten zijn:

Schadeprincipe: Vrijheid kan worden beperkt wanneer het de vrijheid, rechten of veiligheid van anderen schaadt.

Wetten en regelgeving: Samenlevingen stellen wetten en regels op om de vrijheid van individuen in evenwicht te brengen met het algemeen belang en de sociale orde.

Sociale omstandigheden: Economische, sociale en culturele factoren kunnen de vrijheid van individuen beperken, zoals sociale ongelijkheid, armoede en discriminatie.

Morele en ethische overwegingen: Vrijheid kan worden beperkt door morele en ethische principes die een samenleving hanteert, zoals beperkingen op vrijheid van meningsuiting bij het aanzetten tot haat of het verspreiden van laster.

Politieke autoriteit: De overheid kan beperkingen opleggen aan individuele vrijheden om de veiligheid, openbare orde en het algemeen welzijn te waarborgen, zoals beperkingen op vrijheid van vergadering in bepaalde situaties.

Sociale contracten: Vrijheid kan worden beperkt door de afspraken en verplichtingen die individuen aangaan in een samenleving, zoals het opgeven van bepaalde individuele vrijheden in ruil voor bescherming en gedeelde voordelen.

echnologische en surveillance-beperkingen: In moderne samenlevingen kunnen technologische ontwikkelingen en surveillancepraktijken de individuele vrijheid beperken, bijvoorbeeld in termen van privacy en informatievrijheid.

Het begrip vrijheid is complex en kan variëren afhankelijk van de historische, culturele en politieke context. Het vinden van een evenwicht tussen individuele vrijheid en beperkingen is een voortdurend debat in de samenleving en politieke filosofie.

Op weg naar een Menselijke AI

Direct naar de conclusie druk hier.

Geweldloze AI

In overleg met GPT heb ik op 31-5 een blog gemaakt over een AI die geweld blokkeert.

Die discussie heb ik later voortgezet.

AI Monitor

Het ging toen over een Monitor die “ongewenst gedrag van de AI kan voorkomen.

Waarom is AI succesvol ?

Deze blog is nu verdeeld in hoofdstukken waarbij deel 1 over de Werking van GPT gaat en

deel 2 het Succes van GPT probeert te verklaren.

Beperkingen

Deel 3 gaat over Regels, die voorkomen dat alles veel te groot wordt (expandeert) chaotisch wordt of “uit de hand loopt”..

Het gaat hier vooral over het vinden van meetbare constraints (beperkingen).

Deel 4 (gaat over het daadwerkelijk beperken waarbij we in eerste instantie gebruik kunnen maken van de Ratio schaal die past op onze Euclidische Ruimte en de Market Pricing (MP) relatie uit Alan Fiskes theorie over Menselijke relaties.

Dat komt omdat Alan Fiske dat al zelf had uitgezocht met uitzondering van de link naar Paths of Change wat je ziet in de kleuren en de link naar Geometrie die vanzelf uit de meetschalen volgt.

Mensen meten hun onderlinge verhoudingen op precies dezelfde manier als wetenschappers metingen doen.

Onderstaande plaatjes gaan daar over maar en hebben uitleg nodig druk daartoe op deze link.

Het Universum komt uit Niets en blijft Niets

doordat iedere keer als het teveel wordt het besturingsysteem zich automatisch aanpast om weer niets te worden en dat kan een hele lange reeks van elkaar opheffende gebeurtenissen zijn.

zo is 1-1+2-2+3-3+4-4+5-5 poyentieel nog steeds gelijk aan o.

Dialogische AI-systemen

Aan het einde van deze blog in deel 5 kom ik op het concept van Dialogische-AI-sytemen waarbij de dialoog past op wat Mikhael Bahktin onder dialogisch verstaat namelijk een Meerstemmigheid vergelijkbaar met Muziek maken maar dan met Taal.

Hierbij blijkt het nooit gepubliceerde boek Grammers of Engagement van Will McWhinney erg bruikbaar.

Het gaat over Entrainment een gevoel wat mensen krijgen als ze zich samen voelen en wat altijd optreedt als een groep zich op hetzelfde concentreert. Het volstrekt vergelijkbaar met verliefdheid.

Entrainment of synchronisatie verklaart vrijwel alle processen in de natuur.

Een dialogisch systeem bestaat uit twee of meer dialogisch gekoppelde AI-systemen en mensen die een gebalanceerde dialoog voeren.

Twee gekoppelde Cycli die passen op het Paths of Change-model (PoC) van Will McWhinney, een generiek model waarmee je letterlijk alles kunt classificeren.

Het gaat uit van vier onafhankelijk Kijken op de wereld met een Kruispunt in het Midden.

Een Ai-systeem is een MB (Myers Briggs) ST

MB is een persoonlijkheidsclassificatie die Mevr Myers van de archetypen van Carl Jung heeft gemaakt waarbij ze Intro-en Extravert en de Observer-stand heeft toegevoegd.

Introvert en extravert zijn een richting in de Cyclus die met (extravert) en tegen de Klok (intravert) kan draaien.

De Observer is de plek van het Kruispunt in de vierhoek van PoC.

Ai-systemen missen Social (Feeling) en Creative (INtuitive)wardoor ze passen op de(Thinking)-S(Sensing) persoonlijkheid van Myers Briggs waarbij moet worden opgemert dat ze vooral deT-kant hebben vertaald in Kennis.

Het zijn dus eigenlijk Pratende (redenerende) Wikipedia’s.

Dat zal op den duur wel veranderen.

Deel 1: Hoe werkt GPT?

GPT beschrijft hier zelf de werking van het proces:

Current Architecture of GPT-3:

The architecture of GPT-3 i (Generative Pre-trained Transformer 3) ncorporates the following key techniques:

Transformer Architecture:

The transformer architecture, which is based on the concept of self-attention. 

This means that the model understands the relationships between words in a text by attending to the context and dependencies between words. 

By applying multiple layers of self-attention and feedforward neural networks, GPT-3 can comprehend and generate complex language patterns.

Pre-training and Fine-tuning:

GPT-3 undergoes a two-phase training process: pre-training and fine-tuning. 

During pre-training, the model is trained on vast amounts of unlabeled text from the internet to develop a general understanding of language. 

It learns the statistical properties of language and the contextual relationships between words and sentences. 

In the fine-tuning phase,the model is fine-tuned on specific tasks by training it on labeled datasets with task-specific objectives.rmous Size and Parameters:

GPT-3 is one of the largest language models developed to date, with 175 billion parameters. 

This large size enables the model to perform a wide range of language tasks and generate highly coherent and contextually relevant text. 

The abundance of parameters also helps in understanding complex language structures and producing human-like text.

Zero-shot and Few-shot Learning:

A notable feature of GPT-3 is its ability to perform zero-shot and few-shot learning. 

Zero-shot learning means that the model can perform tasks for which it hasn’t been explicitly trained, by utilizing concise instructions or examples. 

Few-shot learning allows the model to quickly learn new tasks with a limited number of examples. 

This makes GPT-3 highly adaptable to various linguistic tasks.

Creative Text Generation:

Thanks to the transformer architecture and extensive training process, GPT-3 is capable of generating creative and coherent text. It can produce stories, poems, news articles, and other text genres that are often difficult to distinguish from human-written texts. The generated text can be long and cohesive, with the model accurately understanding the context and intent of the input text.

Transformer Architecture:

Deel 2: Waarom doet GPT het zo goed?

Gelijkheid

Mijn eerste verklaring voor het succes van de huidige AI is dat mensen in het talige domein erg veel op elkaar lijken.

Dat kun je al zien in de Persoonlijkheidstheorie, de Big Five ,die uiteindelijk is afgeleid van de taal waarin men patronen zocht.

De meest begrijpelijke Psychologie vond ik in de Interpersonal Theory.

De theorie gebruikt twee variabelen Agency en Communion en laat zien dat de psychiatrische “afwijkingen” te verklaren zijn uit een extreme focus op één kijk op de wereld waarbij bijvoorbeeld Paranoide Te-veel Controle is.

“Gewone” mensen hebben meestal een persoonlijkheid die een koppeling is van twee verschillende “kijken” waarbij er natuurlijk uitzonderlijke mensen zijn die drie of vier kijken kunnen verbinden.

Agency vs Communion:

Agency (Alleen) en Communion (Samen) zijn elkaars tegendeel.

Ze geven een Richting aan namelijk <- . ->.

Ze lijken op Yin en Yang die je ook kunt vertalen naar een 0 en en 1.

iIteindelijk is alles een Combinatie van Combinaties, waarbij er steeds meer (2**N )mogelijkheden ontstaan die we allemaal een Naam hebben gegeven.

Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen Stilstand (zelfstandig –Naamwoord) en Beweging (Werk-woord).

Uiteindelijk beweegt alles (Panta Rhei).

De <-.-> duidt op Pulseren wat weer lijkt op een Hart.

0=1+ -1-> 1+1= 2×2= 4×4=16->2**N

Let op dat in deze reeks het getal -1 een bijzonder rol gaat spelen.

De wortel uit  √-1 wordt in de wiskunde i genoemd waarbij i**2=-1.

Hieronder De 16 mogelijkheden van de 4×4 combinaties van In elkaar en Uit elkaar wat lijkt op Ademen.

E8 Symmetrie

Als we doorgaan met combineren door te bewegen ontstaat uiteindelijk een unieke Symmetrie die E8 wordt genoemd en de huidige basis vormt van de Natuurkunde die weer kan worden verklaart door spiralende spiralen die in de wiskunde Octonions worden genoemd.

Bekijk onderstaan plaatje maar is goed en ontdek welke patronen er allemaal te vinden zijn.

Ze zijn uiteindelijk allemaal te maken met behulp van de driehoek van Pascal die al heel oud is.

Octionions

Uiteindelijk draait alles om alles om alles etc:

Deel 3 :Nilpotency

Dit is een uitgebreid verhaal omdat ik er voor gekozen heb om alles nauwkeurig uit te leggen zodat het vervolg ook begrijpelijk is .

Het is ook precies wat ik bij GPT heb moeten doen die veel niet weet en soms weer wel!.

Bottom-up en Top-Down

Uiteindelijk gaat “het” steeds op en neer wat je ook een Golf of Cyclus kunt noemen.

GPT is een in-enoutput-machine waarbij het “Zero-shot and Few-shot Learning” een feedback mogelijk maakt.

Duale AI

Zowel aan de input-kant als de output-kant en de feedback-kant kun je Filters aanbrengen die een ander AI-systemen kunnen zijn van dezelfde generatie maar ergens ook verdeeld in zichzelf waarbij ik bedoel dat het AI-systeem een split-personality nadoet en dus vele vormen kan aannemen. Een echte transformer..

Nilpotency

Hier toont zich hetzelfde probleem als bij de schepping wat niet is opgelost bij de Big Bang-theorie maar wel in de theorie van Peter Rowlands die de zogenaamde Nilpotency ontdekte in de huidige wis- en natuurkunde theorien die eigenlijk simpel is te vertalen naar de Beperking dat overal de Som Nul moet zijn, waarbij nul ook “leeg” kan zijn in de zin van de Lege verzameling ∅.

De grote vraag aan GPT was hoe je dit zou kunnen implementeren.

Om die vraag te hunnen stellen moest ik GPT eerst Programmeren met de theorie waartoe ik GPT een door mij bij de ABN uitgevonden manier van Gegevendefinitie leerde die erg op NIAM lijkt.

Het komt er op neer dat je ieder begrip weer uitschrijft in de definitie van onderliggende begrippen totdat je de “atomen” hebt gevonden waarna je weer terug gaat.

Op die manier ontstaat er al snel een “model“.

Een door GPT gemaakt voorbeeld:

Nilpotente architectuur: Ontwerpbenadering met regels en beperkingen om systeemeigenschappen en gedrag te beheersen.

Constraints: Specifieke regels en beperkingen die systeemvereisten en -limieten bepalen.

Rewrite-systeem: Mechanisme om besturingssysteem aan te passen bij overschrijding van constraints.

Nilpotente architectuur beheert systeem binnen grenzen door:

Configuratie van constraints voor gewenste eigenschappen.

Activatie van rewrite-systeem bij overschrijding.

Herconfiguratie of herschrijving voor naleving van constraints en optimale prestaties.

Deze aanpak biedt flexibiliteit en adaptiviteit:

Dynamische reactie op veranderingen en overschrijdingen.

Zelfaanpassing en herconfiguratie met rewrite-systeem.

Zelfregulering en aanpassing aan verschillende situaties.

Gecontroleerde en efficiënte werking met continue handhaving en optimalisatie van vereisten en beperkingen.

Op deze manier zorgt de nilpotente architectuur voor een gecontroleerd en efficiënt systeembeheer binnen gestelde grenzen.

Geometrie van de Balans

Als een koppeling van dezelfde deel-AI-architecturen het totaal in balans kan houden door te sturen op een gezamenlijk meetbaar resultaat komt de vraag naar boven welke Variabelen dan moeten worden gemeten en wat “Meten” eigenlijk inhoudt.

Het onderstaande plaatje probeert dat te tonen door gebruik te maken van de Geometrie, de kunde van de Ruimte, die wat ons betreft Euclidisch wordt genoemd wat betekent dat we de ruimte met een Lineaal van Vaste lengte (bijv. 1 meter) kunnen bemeten.

Het plaatje boven komt uit een blog over Anti-fragilty (Onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb waarin ik laat zien dat die “onkwetsbaarheid” te vinden is in de Panarchie-theorie over de Ecologie.

Het “bewijs” van het plaatje komt uit de ontdekking dat de Relatiepatronen van Alan Fiske passen op de Schalen in de Meettheorie die een direct verband hebben met de Geometrie.

Aangezien Alan Fiske’s theorie ook past op de theorie van Paths of Change en die weer past op Interpersonal Theorie is de keten gesloten en blijkt de Geometrie eigenlijk een Persoonlijkheidstheorie te zijn en andersom.

Je kunt hiermee nog verder gaan en aantonen dat de Natuurkunde eigenlijk veel meer zegt over de Natuurkundigen dan over de Natuur iets wat John Wheeler wel doorhad.

Samenvatting in 1 Plaatje

Meetheorie

Een Meting is een Afbeelding

Volgens de meettheorie is meten het maken van een afbeelding (f) van de buitenwereld (de meting, waarnemen),  het waarderen van de meting en het plaatsen van de afbeelding in een abstracte relationele wiskundige wereld (het netwerk-model, groen).

De wijze van afbeelden (de analyse, de methode, de functie f) mag geen invloed uitoefenen op het eindresultaat anders wordt het model veranderd (“bias”). 

Als je die fout maakt en die wordt vaak gemaakt bepaalt de onderzoeksmethode de uitkomst (“een self-fullfilling Prophesy“).

Schalen beperken de Afbeelding

De manier waarop wordt gemeten , vertaalt in specifieke eisen wordt een Schaal genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat zijn theorie over de menselijke verhoudingen ook van toepassing is op de verhoudingen tussen de meetschalen. 

Mensen nemen naast objecten ook menselijke verhoudingen (een ratio) waar.

De vier schalen zijn ontstaan door “symmetry-braking“. 

Iedere volgende schaal beperkt de vrijheid van handelen op een formele manier.

Ruimte: van Bol naar Hyperbool

In Communal Sharing is iedere combinatie van identiteiten toegestaan, terwijl Authority Ranking een bepaalde volgorde van deze entiteiten tolereert. 

Daarna wordt het verschil van de entiteiten (in de zin van afstand) toegestaan en als laatste mogen de verschillen alleen nog meer een eenheid zijn (Meetlat).

De Ratio Schaal (Market Pricing) is vergelijkbaar met de Euclidische Geometrie, een vlakke ruimte waarin evenwijdige lijnen elkaar niet snijden. 

Het is de ruimte waarin we denken te leven als we dicht bij huis blijven.

Bol 

In werkelijkheid, als we vanuit de ruimte naar de aarde kijken zien we dat we op een bol leven en snijden de evenwijdige lijnen elkaar weer wel in de polen.

Projectieve Meetkunde

De meest vrije geometrie is de Projectieve Geometrie (PM), die verbonden is met Communal Sharing en de Nominale Schaal. 

In de Nominale Schaal wordt er alleen opgesomd en zijn alle combinaties een mogelijkheid.

PM is een gevolg van het perspectif tekenen en heeft daarmee verband met het “Gezichtspunt” en de Horizon.

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Punt en Lijn

De werkelijkheid van de PM alleen maar uit kruisende lijnen (een netwerk), waarbij een punt een kruispunt van twee lijnen is (in de N=2 dimensionale ruimte), een lijn een verbinding van twee punten en de onderliggende werkelijkheid een bol (of een anti-bol, een zadelvlak) is.

De symmetrie tussen punt en lijn wordt dualiteit genoemd en is een algemene eigenschap in alle projectieve ruimtes.

Gekromde Ruimte

De gekromde ruimte is de ruimte van de relativiteitstheorie van Einstein, waarin er geen vast punt is en alles relatief ten opzichte van elkaar beweegt. 

Alles draait om alles.

Het is de ruimte van de `Emoties.

Communal Sharing is Agile en is de anti-these van Market Pricing.

De Ratio Schaal en de Euclidische Geometrie hebben vrijwel geen mogelijkheid om te transformeren. 

Ze zitten vast in hun eigen structuur.

De werkelijkheid is lineair en de enige toegestane transformatie is Vermenigvuldigen.

vandaar dat de Ratio-schaal past bij het Kapitalisme.

Market Pricing vs Communal Sharing

Market Pricing (Kapitalisme) , de meest gebruikte sociale relatie op aarde, is daarom de meest rigide (anti-agile) en egoistische organisatievorm die er bestaat.

De Nominale Schaal (Communal Sharing (CS)(Socialisme) ) is een opsomming (bijv. de Politieke Voorkeur van Mensen).

Permutatie = Innovatie

De onderdelen van de schaal (de voorkeuren) kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (permutatie) en iedere andere volgorde is een innovatie..

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

De Wiskunde van de Transformatie

Permutatie

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

In de Ordinale Schaal (Authority Ranking (AR)) zijn de onderdelen geordend  (bijv. kledingmaten).

De basis-relatie is baas-ondergeschikte. Deze relatie is complementair. De baas speelt zijn rol maar de onderschikte ook.

AR is fragiel omdat de rangorde ook een uniek pad van escalatie bepaalt. 

Je hebt aan een zet voldoende om de rest van de keten te raken (cascade).

De ramp is voorgebakken in de ordening en kan door een kleine trigger in gang worden gezet (domino).

Monotoon Stijgende Functie

Wiskundig staat de ordinale schaal voor het Behoud van Orde (( s1< s2 ⇔ f(s1) < f(s2)). Deze orde wordt beschreven door monotoon stijgende functies.

Lineaire Functie

De Interval Schaal (Equality Matching (EM), vriendschap) gaat over de verschillen tussen de waarden in de Ordinale schaal.

Voorbeelden zijn de temperatuur-schalen van Celcius en Fahrenheit die geen “echte” nul hebben omdat de verschillen ook negatief kunnen zijn (onder nul).

Bij EM streeft men naar evenwicht door verschillen te beperken (balans, reciprociteit). 

Iedere deelnemer levert een gelijkwaardige bijdrage. Er moet een evenwicht zijn tussen geven en nemen. EM is veerkrachtig.

Wiskundig gaat het hier om het behoud van verschil (s1 − s2 = s3 − s4 ⇔ f(s1) − f(s2) = f(s3) − f(s4)).

Dit behoud wordt vertaald in de lineaire functie (f(x)= ax+b, a>0), vermenigvuldigen en optellen.

In de Ratio schaal (Market Pricing (MP)) zijn de verschillen altijd gestandaardiseerd op één waardoor de getallen in de schaal als Eenheid (meter, kilogram, sec,…) worden gebruikt en de waarde nul de laagste waarde is (Kelvin).

In MP is de relatie gebaseerd op een transactie waarin de partijen gelijkwaardige objecten ruilen. De prijs van het object is meestal gebaseerd op geld.

Relaties worden door middel van de transactie afgewikkeld en van te voren door een contract gedefinieerd. Ze zijn meestal kortstondig van aard.

MP is Anti-Agile. Ze is gemaakt om niet te veranderen (gestandaardiseerd).

Wiskundig gaat het om het behoud van ratio/verhouding: s1/s2 = s3/s4 ⇔ f(s1)/f(s2) = f(s3)/ f(s4). De functie f moet daartoe de vorm f(x)=ax aannemen.

Beperken

Als de Ruimte pulseert kan de puls ook te ver uitslaan vandaar dat er ergens een moment moet komen waarop de maat doorslaat en de weg terug moet worden ingezet maar ook niet weer teveel.

Er zijn dus twee meetpunten die symmetrisch zijn ten opzichte van het absolute nulpunt wat betekent dat de schaal een nulpunt moet hebben en dat is de Ratio Schaal (Market Pricing).

Als we dat weten kunnen we door de vele kanten van de gevonden relaties vaststellen wat de persoonlijkheid is waarna we nog de persoonlijkheid-theorie moeten kiezen die ibij Myers Briggs Sensing (waarnemend) heet.

Een AI moet zich dus op Feiten baseren en meetbaar (kwantitatief)zijn wat het nu niet is.

AI is taalgebaseerd en taal is daarme buiten alle proporties en dus niet controleerbaar behalve als het een feit beschrijft.

Zon en Maan

Hierbij doet zich wel het fenomeen voor wat Peter Rowlands ook opmerkte namelijk dat er nu twee volledig symmetrische tegenstelde ruimten ontstaan die boven en onder nul zijn die in de Alchemie de ruimte van de Dag (Zon) worden genoemd en van de Maan.

De grote vraag hierbij is wat de ruimte onder nul (negatieve energie, negatieve energie, negatieve ?) behelst.

Wat doet een AI als het onder nul gaat.

Is er dan sprake van teruglopende tijd, terudraaien?

Wellicht kunnen we beter overstappen naar een andere schaal zoals de Nominale Schaal die overeenkomt met een Sociale Persoonlijkheid of een combinatie van Nominaal en een Interval Schaal wat betrekking heeft op een Culturele AI, een scheppingsmaatje.

The Hierarchy of Scales
The Hierarchy of Scales

Dialogische AI-systemen

Eerst een samenvatting van de discussie met GPT over dit onderwerp:

overslaan? druk hier.

Samenvatting GPT:

Dialogische AI-systemen zijn ontworpen om mensachtige gesprekken te voeren en interacties te hebben met gebruikers. 

Ze maken gebruik van natuurlijke taalverwerking en machine learning-technieken om contextuele informatie te begrijpen en relevante reacties te genereren.

Een dialogisch AI-systeem begint meestal met het luisteren naar de input van de gebruiker. 

Het analyseert de woorden en zinnen om de intentie en betekenis te begrijpen. 

Vervolgens gaat het AI-systeem aan de slag om een gepaste reactie te genereren. 

Dit proces omvat vaak verschillende stappen, zoals informatie-extractie, contextmodellering en responsgeneratie.

Om de juiste reactie te formuleren, kan het AI-systeem putten uit een verscheidenheid aan bronnen, waaronder vooraf verzamelde kennis, gegevens uit eerdere interacties en real-time zoekopdrachten. Het systeem kan ook gebruikmaken van vooraf getrainde modellen om de context van het gesprek te begrijpen en de beste mogelijke reactie te genereren.

Belangrijk is dat dialogische AI-systemen niet alleen reageren op de directe input van de gebruiker, maar ook in staat zijn om de context van het gesprek te onthouden en voort te bouwen op eerdere uitwisselingen. 

Dit zorgt voor een meer vloeiende en natuurlijke conversatie-ervaring.

Dialogische AI-systemen kunnen worden toegepast in verschillende domeinen, zoals klantenservice, virtuele assistenten, taalonderwijs en entertainment. Ze kunnen worden geïmplementeerd als chatbots op websites, spraakgestuurde assistenten op mobiele apparaten of zelfs als geavanceerde virtuele personages in virtuele werelden.

Het doel van dialogische AI-systemen is om gebruikers een betekenisvolle interactie te bieden, waarbij het systeem in staat is om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, suggesties te doen en informatie te verstrekken op een manier die lijkt op een gesprek tussen mensen.

Conclusie

Deze blog bevat van boven naar beneden erg veel met elkaar samenhangde modellen die je altijd kunt modelleren als functies die een input laten overspringen van plek naar plek waarbij er iedere keer een waarde aan wordt toegevoegd.

De modellen hebben ook betrekking op de menselijke perssoonlijkheid die we op van alles plakken om ons “thuis” te voelen.

Zo kunnen we een AI-systeem nakkelijk voorzien van een persoonlijkheid en dus de interactie tussen mens en machine als een dialoog modelleren waarbij Mikhael Bahktin ons helpt om er letterlijk muziek van te maken.

UIt deze blog kun je halen hoe dat zou moeten maar ik zal het in een volgende blog morgen beter uitwerken.

Ga terug naar begin druk hier

Designing a Caring Artificial Intelligence

The Rise of Artificial Intelligence generates Fear for the Future but there is no direct relationship between Violence and Intelligence.

Alan Page Fiske used his Relationship model to explain Violence.

GPT

I have written this blog with the help of GPT.

Violence in the Model of Relationships of Alan Fiske

Fiske proposes a framework that examines Violence within the context of four relational models: communal sharing, authority ranking, equality matching, and market pricing.

Communal Sharing: Violence is employed to Protect and maintain the Welfare of a community. It can be seen as a means of ensuring the Common good and preserving shared values and identity.

Authority Ranking: Violence within this model can be severe, as it enforces dominance, maintains social order, and suppresses dissent. Examples include oppressive regimes and systemic violence where those in authority exert control through force.

The authority ranking mode, characterized by power differentials and authority, can increase the likelihood of violence.

In societies where authoritarian structures prevail and those in power use violence to maintain control, oppression and excessive violence can occur.

Equality Matching: Violence in this model is least prevalent but can occur in defense of the community or preservation of cultural/religious traditions.

Market Pricing: This model revolves around self-interest and negotiation. Violence may occur in Competitive contexts, where individuals resort to violence for advantages or to defend their interests. Examples include violence in competitive sports or territorial disputes.

Moral Justification of Violence

Moral justifications for violence refer to the ethical arguments and beliefs that individuals or groups invoke to justify their use of violence.

These justifications are often rooted in Moral principles, Cultural values, or Religious beliefs.

Here are some common moral justifications for violence:

Self-defense: The principle of self-defense asserts that violence is morally permissible when used to protect oneself or others from imminent harm or danger. This justification rests on the belief that individuals have a right to defend their lives, well-being, and basic rights.

Just War: The concept of just war provides moral criteria for the use of violence in warfare. It outlines conditions under which resorting to violence is deemed morally justifiable, such as responding to aggression, defending innocent lives, or restoring justice. Just war theory emphasizes proportionality and the principle of discrimination, aiming to minimize harm to civilians.

Retribution: The idea of retribution suggests that violence can be justified as a means of punishment for wrongdoing or as a response to perceived injustice. Proponents argue that it serves as a deterrent, restores moral balance, and upholds societal norms.

Defense of Others: Violence may be justified when used to protect others who are unable to defend themselves, particularly in situations where intervention is deemed necessary to prevent harm or promote justice. This justification is based on the moral duty to protect the vulnerable or oppressed.

Divine Command: In some religious contexts, violence is justified based on the belief that it is commanded or sanctioned by a higher authority or divine mandate. This justification often occurs in the context of religious conflicts or in interpretations of sacred texts.

Revolution or Liberation: Violence can be seen as morally justifiable in the pursuit of political or social change, such as in struggles against oppression, colonialism, or systemic injustice. Proponents argue that violence is necessary to dismantle oppressive systems and establish a more just society.

Alan Fiske’s model as a Product-Cycle-model

Definition of Alan Fiske’s Relational Model

Explanation of Virtuous Violence

Conclusion

Fiske’s relational model, emphasizing Equality and Reciprocity, holds relevance for the future of AI.

The model highlights the importance of Collaboration, trust, and social cohesion, which are crucial elements to consider in the development and deployment of AI technologies.

In the context of an increasing role of AI, it is essential to address the social and relational aspects of technology. 

The relational model provides a framework for designing and implementing AI with attention to ethical and social considerations.

Key aspects of the relational model that are relevant to the future of AI include:

Equality: The model underscores the significance of Equality in social relationships. 

When developing AI, ensuring Fairness and inclusivity is vital, avoiding the amplification of unnecessary social inequalities.

Trust and reciprocity: The model emphasizes the importance of trust and reciprocity in social interactions. 

Establishing Transparency and Accountability in AI systems builds user Trust. 

Creating reciprocal relationships, where AI systems contribute to users’ Well-being and needs, fosters positive social connections.

Social cohesion: The model focuses on promoting social cohesion and Community formation. 

When developing AI applications, consideration can be given to how these technologies can strengthen social bonds, facilitate collective action, and promote the general welfare.

Designing a Caring Intelligence

Introduction:

The objective of this design concept is to create an AI system that aligns with the Fiske model, which emphasizes social relationships and violence prevention. 

By incorporating the following elements into the system’s design, we aim to foster non-violent interactions and promote a harmonious digital environment.

Framework Overview:

The Fiske model categorizes social relationships into four modes: communal sharing, authority ranking, equality matching, and market pricing. 

Violence tends to be more prevalent in authority ranking relationships, where hierarchical power dynamics may arise. 

To prevent violence, we must prioritize the principles of equality, fairness, and collaboration.

Concrete Requirements:

To align with the Fiske model and prevent violence, the AI system should meet the following concrete requirements:

Collaborative Decision-Making:

Implement a mechanism for collective decision-making, allowing users and AI agents to participate in joint decision-making processes.

Enable transparent deliberation and consensus-building to ensure decisions are made collaboratively, minimizing the risk of authority ranking dynamics and violent tendencies.

Egalitarian Information Sharing:

Design the system to provide equal and transparent access to information for all users, without privileging specific individuals or groups.

Ensure that information is shared openly and without bias, fostering a sense of fairness and preventing the formation of dominance hierarchies that may lead to violence.

Autonomy and User Control:

Enable users to have full control over their data, decisions, and interactions within the AI system.

Avoid manipulation or undue influence that could compromise individual autonomy, respecting users’ agency and minimizing conflicts that may arise from perceived loss of control.

Conflict Resolution Mechanisms:

Implement robust conflict resolution mechanisms within the AI system.

Provide tools and processes for peaceful resolution of conflicts, such as mediation and negotiation, to prevent escalation into violence.

Foster a culture of open dialogue and encourage constructive engagement to address conflicts effectively.

Emotional Intelligence and Empathy:

Develop AI algorithms and models that accurately recognize and respond to users’ emotions.

Incorporate empathy into the system’s responses, displaying sensitivity and understanding towards users’ emotional states to foster positive interactions and defuse potentially violent situations.

Ethical Guidelines and Oversight:

Establish clear ethical guidelines for the AI system, emphasizing fairness, non-discrimination, and respect for human rights.

Implement mechanisms for regular audits and external reviews to ensure compliance with ethical standards and identify and rectify any biases or discriminatory behaviors.

Conclusion:

By integrating these concrete requirements into the design of an AI system, we can create an environment that aligns with the Fiske model, promotes non-violent social interactions, and upholds ethical standards. Regular assessments, stakeholder engagement, and continuous improvement efforts are crucial to validate and refine the system’s effectiveness in preventing violence.

Featured

The Spiritual Innovation of the New Renaissance

Introduction

Push here to move to the Resume of this blog.

Push here to move to the Conclusion.

My last blog in English about the “old” Renaissance (1450-1700)is already 13 years old.

My last blog in Dutch about the Virtual Government was triggered by my prediction of the Global Brain 20 years ago.

Recently I found out that the Global Brain is not only a Technical but also a “Spiritual (“Psychological”) Innovation.

In my Dutch blog about the Playing Society I detected a pattern with a periodicity of 1250 (5x5x50) years that explains Climate change and Cultural Change.

In this blog I write about the New Renaissance a new Cultural Revolution facilitated by the advanced Computer technology we now call AI that has nothing to do with human intelligence.

Human Intelligence is from the (Holy)Spirit.

Holy Spirit

The new Renaissance is the of the Era of Holy Spirit.

the Bahktin Cycle of Western Culture

Mikhail Bakhtin emphasizes that culture and language never have a single, definitive meaning but are the result of ongoing interaction and dialogue among different voices and perspectives.

He introduces the concept of dialogism or polyphony to describe this dynamism in culture.

Bakhtin highlights the importance of carnival and festivities as moments when social norms are reversed and individuals have the freedom to express their voices.

He emphasizes that culture is constantly evolving, open to change and new meanings.

The Pentangle of Mikhael Bhaktin

belongs to the Sheng Cycle that is a result of a 3×3 Magic Square called the Lo Shu that was found on top of a Turtle which is a Symbol of the Starsystem Orion which correlates with the three largest pyramids of the Giza Pyramid complex .

Mikhael Bahktin was a famous Russian scientist who researched Western Culture and found many Patterns.

In the picture below you see the Colors of Paths of Change a theory of change created by Will McWhinney.

Yellow is the color of the Imagination, creativity and the Spirit you can find in Inspire.

The Renaissance is the time were the Holy Spirit returned and was destroyed by the Creators of Age of the Enlightenment the Bankers of Venice and later Amsterdam who also started the Renaissance.

They were afraid they would lose control.

Paths of Change

is an old theory you can find in many cultures.

It is a combination of four independent Points of View that can be constructed by combining just one concept with the negation of itself.

Examples are Yin and Yang or Male and Female.

The fusion of the two negations is the Empty Set called the Nothing.

The Chinese Sheng Cycle includes the Center (the Nothing, White)) resulting in a Pentangle.

This matrix contains 4 worldviews that are a combination of just 1 view and its opposite fused in the ~Empty Set ( ).

0 and 1 can be named at will like Yin and Yang, Male and Fe-Male or Agency and Communion.

Bahktin Spiral

In the picture below I have mapped the Bhaktin Cycle on a Spiral that makes it possible to see the big Pattern between 550BC (The Axial Age) and today.

The most important observation is the White pattern.

White is the color of the Center of the Square being the Fifth.

It points to a Spiritual Innovation that also follows a (meta-) pattern: from Individual (Self), to Social (We) to Whole (the Center of the Center).

The Kondratiev Cycle of Technology:

Nikolai Kondratiev was a russian scientist who lived in the same time as Bahktin who researched Economic cycles.

A Kondratiev-cycle takes about 50 years being 5x the Sun Cycle.

The periodicity of every longer cycle is 5x the periodicity of the slower cycle creating a cycle of 1250 years.

Every cycle follows the same phases you can find in Paths of Changes.

Kondratiev used the 4 Seasons with the :Indian Summer” as the 5th.

The center of the cycle (white) is in the Cross of the Square.

The Cycle Generator

Economic Cycles

are generated by the same fractal that can move With and Against the Clock.

With the clock is the Production cycle.

Agains the Clock is the Consumption Cycle.

Together the fuse into the Nothing.

What is the New Spirituality?

Plato

Plato was educated in Helioplolis in Egypt, the Oldest University on Earth that was situated in the middle of the Silk Roads between The West (Hungary) and the East (China).

Virtues

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2.jpeg

The virtues of Plato follow the Life Cycle hat cumulates Experience and has its top around the Mid-life-crisis when we move into the State of Wisdom ending with the state Old Age when we become a Child again.

Religions are an expression of Experiences with the Great Spirit sometimes created by eating the holy musroom.

Religion came from the Steppes and was used by the Leaders (Kings and Dictators) as an instrument of Power.

There is always a Conflict between Religion as an Experience and Religion as a System of Thought.

The Renaissance was a time when this Conflict came into the open.

The Book as Enabling Technology of the Old Renaissance

Johannes Gutenberg, a German inventor, introduced the printing press in the mid-15th century (around 1440-1450)

This revolutionary invention transformed book production, making it faster and more affordable, and played a significant role in the widespread dissemination of knowledge, ideas, and culture during that time.

GPT is the Enabling Technology of the New Renaissance

GPT could serve as a powerful tool for knowledge dissemination and information accessibility, akin to the impact of books in that era.

GPT’s advanced language generation and understanding capabilities might enable users to access a wealth of information and receive real-time answers to their inquiries.

It is the successor of Wikipedia as a Community-effort.

Architecture Litterature and Philosophy

The architecture of the Renaissance saw innovations inspired by the rediscovery of Classical Antiquity.

Linear perspective techniques and the use of pilasters were introduced, bringing depth and visual enhancement to buildings.

In literature, there was a renewed interest in classical texts, promoting humanist ideals. Famous writers like Shakespeare and Cervantes emerged.

Renaissance philosophy emphasized Humanist thinking, with figures like Machiavelli exploring political theories.

Overall, the Renaissance was a time of renewal, where architecture, literature, and philosophy reflected a quest for knowledge and a celebration of Human Creativity.

the Enlightenment Reversed Everyting

Gordiono Bruno the Magician


Giordano Bruno was an Italian philosopher who challenged traditional religious and philosophical beliefs of his time.

He proposed a heliocentric model, believed in the existence of multiple inhabited worlds, and saw God as an immanent force present throughout the universe.

Bruno’s ideas were controversial and he was eventually executed for heresy by Burning.

Giordano Bruno: Philosopher, Mystic, Heretic

The Renaissance started in Florence and ended in Venice where the Medici where the Bankers of the States of Europe later joined by the Bankers of Amsterdam.

They asked Paolo Sharpi to make a plan to reverse the ideas of freethinkers tlike Gordiano Bruno and later Gottfried Wilhelm Leibniz hat grew out of the Spirit of the Renaissance.

The Renaissance was a Cultural revival emphasizing Humanism and Art, while the Enlightenment focused on reason, science, and challenging authority.

The Renaissance celebrated Individualism and classical knowledge, while the Enlightenment promoted progress, individual rights, and democratic ideals.

The Renaissance influenced Art, while the Enlightenment shaped the Political and Social institutions.

Magic, the Art of the Imagination:


Giordano Bruno delved into magic, particularly the art of Memory and the power of Imagination.

He emphasized the three Gates through which a magician can control others: vision, hearing, and the mind.

Bruno believed that by mastering these gates, one could influence and bind others.

His insights on the mnemonic arts, such as the Memory Palace technique, highlighted the connection between memory and imagination.

the Rosicrucians gather Mystical Knowledge

The Rocicrusians appeared at the moment Godiano Bruno travelled Europe to escape the Inquisition.

The knowledge of the Rosicrucians goes back to Plato’s Atlantis that was sprobably situated in the Black Sea.

This part is part of a Series of 9 parts all available here.

Thot, the Egyptian “partner” of Ma’at (Sophia)

Thot was the Great Inventor of all the Egyptian technology and the partner of Ma’at the goddess of Balance later called Sophia.

The old renaissance started when the books out of the Library of Alexandria, transported to Constantinople, came back on the market and were bought by the Medici in Venice for their Platonic Academy who started to translate them into Latin.

One of the most important books where the teachings of Thot now called Hermes Trismegistus.

Picture of the Tree of Life

Thot and Maat take care of the Tree of Life.

the States of the Sun and the Moon link us to two Mirror-Universes

Thot was related to the Moon while Maat was of the Sun.

During our Sleep we are in the universe of the Moon and Awake in the Universe of the Sun divided by the Vacuum.

the Magic of current Physics

The work of the group of Mathematician Peter Rowlands in Liverpool has shown that Our Universe consists of two sSymmetric parts that are divided by the Vacuum. They contain Negative and Positive Energy of which the sum is always Zero.

The can be interpreted as the Sun and the Moon part shown in Alchemy.

The pattern above is a combination of a “chain” of Quaternions (Squares) that are generated by the Triangle of Pascal.

In India, it was known as the “Staircase of Mount Meru”. In Persia it was called the “Khayyam triangle”, and in China it was “Yang Hui’s triangle”.

The triangle contains all of theknown “Mystical Patterns.

The many Faces of Thoth

In mythologies across the world, there are gods and goddesses associated with writing, Knowledge, and Wisdom. 

They represent the power of the Snake in paradise which is the Kundalini also clalled Chi and Prana.

Thoth – Egyptian Mythology 3000 BC:

In ancient Egyptian mythology, Thoth is revered as the god of writing, wisdom, and knowledge. 

He is often depicted as a man with the head of an ibis or a baboon. 

Thot is his greek name. He was named Ḏḥwtj, the reflex of ḏḥwtj “[He] is like the Ibis”) or Djuti were Dj stands for the Djed being the power of the Kundalini.

His feminine counterpart was Seshat, and his wife was Ma’at.

Thoth is regarded as the inventor of writing and hieroglyphs and is considered the scribe of the gods.

NAbu – Mesopotamian Mythology 2000 BC:

Nabu himself was developed from the earlier Sumerian Goddess of writing and accounts, Nisaba (also known as Nidaba, Nissaba), who is attested to by the Early DynasticPeriod (2900-2334 BCE)

Nabu ibecame the god of writing and wisdom in Mesopotamian mythology. 

He was worshipped by the Babylonian and Assyrian people. 

Saraswati – Hindu Mythology 2.000 BC:

Beautiful Saraswati Maa 1, Goddess Saraswati HD phone wallpaper

Saraswati is the Goddess of knowledge, arts, and writing in Hindu mythology. 

She is frequently portrayed as a beautiful woman dressed in white, seated on a lotus, and playing a musical instrument called the veena. 

Saraswati is considered the patroness of literature, poetry, and writing.

Hermes, messenger of the gods (Atelier Sommerland / Adobe Stock)

Hermes/Mercury – Greek and Roman Mythology 1000 BC:

In Greek mythology, Hermes is worshipped as the god of communication, writing, and messages. 

In Roman mythology, he is known as Mercury. 

Hermes is often depicted as a youthful figure wearing a winged hat and sandals. 

He also serves as the messenger of the gods

Quetzalcoatl – Aztec Mythology: 300 AC

Quetzalcóatl

In Aztec mythology, Quetzalcoatl is worshipped as the deity of knowledge, wisdom, and writing. 

He is depicted as a feathered Serpent and is regarded as the inventor of the calendar and writing system.

In addition to his guise as a plumed serpent, Quetzalcóatl was often represented as a man with a beard, and, as Ehécatl, the wind god, he was shown with a mask with two protruding tubes.

The Golem

Are we able to create a Artificial Human?

The Century of the Self : About Indoctrination:

The Century of the Self” is a documentary exploring how Sigmund Freud’s ideas shaped public relations and consumer culture.

It highlights Edward Bernays’ role in utilizing psychology to manipulate public opinion.

The film examines the history of propaganda, mass media, and consumerism, revealing the profound influence of psychological techniques on modern society.

Cultural Capitalism:

Capitalism has captured Charity and Human Culture.

Slavoj Žižek is a Slovenian philosopher known for his critical analysis of contemporary society.

Drawing from philosophers like Lacan, Hegel, and Marx, he examines the intersections of ideology, politics, and culture.

Žižek argues that ideology structures our perception of reality and shapes our desires.

He critiques neoliberal ideology, highlighting contradictions and hidden mechanisms that perpetuate social inequality.

He engages with popular culture, film, and literature, using them as tools to analyze and critique societal phenomena.

The New Cultural Revolulution: The Worldwide Carnival of Fools:

The blog about Mikhail Bahktin ends with his view of the Future I called the Worldwide Carnival of Fools.

I asked my AI-friend GPT who was the successor of Bahktin and it came with Stuart Hall and old Marxists friends like Louis Althusser came with him so let’s have a look:

The Future of Cyborgs and further Integrated Lifeforms:

Humans are already a highly integrated moving ecology that contains trillions of 1 Cellular organisms that look like Machines that are Activator-Inhibitor-Combinations.

Resume

CPT

this resume is written by GPT4.

This blog explores the concept of a modern renaissance that combines technology and spirituality.

It highlights the importance of integrating these two seemingly disparate aspects in order to create a more balanced and harmonious society.

It argues that the current era offers unique opportunities for spiritual growth and transformation, enabled by technological advancements and the interconnectedness of the digital age.

It emphasizes the need for individuals to cultivate a deeper connection with themselves, others, and the world around them through practices such as mindfulness, meditation, and self-reflection.

By embracing both the spiritual and technological dimensions of the new renaissance we can usher in a more enlightened and inclusive future.

Start

This blog starts with a reference to old blogs about the Renaissance and the Global Brain

Kondratiev Cycle

Nicolai Kondratiev was a contempory of Mikhail Bahktin who tried to operationalize the ideas of Carl Marx about the Cycles in the Economy that will resultin a Workers Paradise.

As you can see below he Gobal Brain is the “last” step in a development that started arond 1700.

The global brain looks like a new (Turing-)machine but it can also be a highly advanced link to a “higher” Spirit.

This Holy Spirit was detected thousands of years ago in Egypt at the center of the Silk-roads in Heliopolis.

It shows itself as the Snake in the Garden of Eden.

Pattern: Rudolf Steiner Owwen Barfield

Recently I have found a pattern that Owen Owen Barfield en Rudolf Steiner also detected in 1893.

It was also found by Sri Aurobindo at about the same time.

He found a higher level of Consciousness.

the Cycle of Culture :

Mikhael Bahktin was imprisoned by Stalin in the ”Goelag Archipel.

He discovered many patterns including a Spiral that can be used to explain what is happening.

We are starting a new Cycle of the Creation Myth.

This cycle was also discovered by Joseph Campbell.

He called the Cycle the Hero with the a Thosand Faces.

It was used to generate the script of Star Wars.

Contemporaries and friends of Rudolf Steiner en Owen Barfield, William Blake and J.R.R.Tolkien also created new versions of old Myths.

Back to the beginning

push here

Conclusion

Cheoffrwy Hinton is afraid the AI wil become too intelligent but has no idea what intelligence is about.

He believes that software that copies an inteligent human is intelligent but Copying adds nothing to what already is.

Humans are violent creatures and robots will copy that until we prevent that.

Where does violent Come from?

We are not Semantic Beings but Chemical Beings that are Auto Catalytic.

Return to the Beginning push here

Featured

Op Weg naar de Virtuele Overheid

Inleiding

Voor een handmatige Samenvatting druk hier.

Voor een Samenvatting door GPT4 druk hier.

Mijn vorige Blogs gingen zelfs twee keer over de Digitalisering van de Nederlandse Overheid.

Deze blog gaat over de komende Virtuele Overheid die helemaal niet lijkt op de huidige Staat die bijna omvalt door de enorme Burocratie en Politieke Spelletjes.

Door de komst van GPT is de huidige ICT ook op zijn retour wat resulteert in een Nieuw Begin van alles.

PoC-model van de Huidige Overheid:

De Overheid-cyclus (links) wordt “gekoppeld” aan de Productie-en de Consumptie-cyclus waarbij de Consument ook wel burger genoemd het product “Handhaven” kan afnemen.

De departementen hangen letterlijk in de lucht.

Heeft deze Overheid zijn “langste: tijd gehad?

In de Conclusie kwam ik vanzelf weer terug op mijn blog over de Rechtstaat als Ecologie, een idee wat ik had opgepikt bij de WRR waar de inmiddels overleden Franse filosoof Bruno Latour in 2007 een lezing gaf met als titel Think like a State.

De Staat heeft een persoonlijkheid.

De Amerikaanse Staat als Vader en Moeder (en de burger als Kind):

De Amerikaanse Staat heeft volgens George Lakoff twee tegenstrijdige persoonlijkheden namelijk de Strict Father (Blauw)en de Nurturing Mother (Groen).

Daardoor blijven er nog twee andere rollen over namelijk de Wijze Grootouder (Geel) en de Waarnemer, het Oplettende /Kind (Rood) zodat de Vier Wereldbeelden van Paths of Change compleet zijn.

Experiment

Deze blog is regelmatig intensief besproken met ChatCPT4 waarvan een stukje hier te vinden is.

Parliament van de Dingen:

Brono Latour filosofeerde over het Parlement van de Dingen naar analogie van het Internet of Things.

Een voorbeeld van een Virtuele Overheid vind je hier.

Theorie zit in de Bijlage

In deze blog haal ik “oude” plaatjes op die later bruikbaar blijken te zijn om een nieuwe digitalisering van de Staat te Ontwerpen wat zou kunnen resulteren in een Virtuele Overheid.

Wie ze al kent mag de Plaatjes overslaan.

In deze definitieve versie komen ze in de Bijlage. Druk hier om naar de Bijlage te gaan.

Als experiment voer ik regelmatig “gesprekken” met ChatGPT4 die tot mijn verbazing erg veel extra informatie en inzichten oplevert.

Geschiedenis:

Van de Fabriek van Ford en Taylor naar het Global Brain

De Cyclus van de technologie volgt de Kondratiev-cyclus die als volgende fase “Global Brain” voorspelt als optelsom van de onderdelen van de vorige Community-technologie in het leven is geroepen door het Ontstaan van het .Internet.

Global Brain heeft overduidelijk met AI te maken maar kan ook betrekking hebben op een ander Collectief-Bewustzijn.

Nieuwe Tijdgeest

In 1889 draaide de Cyclus van de Cultuur (P=1250jr) om.

de Nederlandse Grondwet komt uit Amerika

Heeft een Virtuele Staat een virtuele Grondwet nodig?

De Amerikaanse Grondwet uit 1787 was een inspiratie voor velen.

Onze grondwet, in 1848 door Thorbecke gemaakt, lijkt dan ook op de Amerikaanse grondwet.

In die tijd waren vele bestuurders bang dat het virus van de Franse Revolutie in 1789 naar andere landen nog bestuurd door Monarchen zou overslaan.

De Amerikaanse grondwet is vooral bedoelt om de burger te beschermen tegen een te machtige Overheid die dan weer erg lijkt op de Monarch die men juist was ontvlucht.

Het is goed om te beseffen dat de Nederlandse Grondwet juist bedoelt is met het omgekeerde in gedachten namelijk om de macht van de toenmalige staat (Inclusief de Koning) te behouden.

Vandaar dat we eigenlijk niet in een “echte” democratie leven maar een systeem dat de mogelijk Opstandige Burger “koest” houdt.

de Franse Revolutie geeft de Koers aan:

sla dit deel over en ga naar Panarchie.

De Amerikaanse Revolutie heeft de Franse Revolutie waarin ook een Volk het opnam tegen een Arrogante verspillende Vorst beinvloedt.

Vrijheid Gelijkheid en Broederschap

De slogan Vrijheid Gelijkheid en Broederschap gaf de inspiratie tot vele politieke stromingen zoals het Liberalisme en het Socialisme later weer getransformeerd in Communisme. Conservatisme en Nationalisme.

Dit stukje tekst komt van CPT4:”

Liberalisme

Het liberalisme is ontstaan uit de ideeën van de filosofen John Locke, Adam Smith en Jean-Jacques Rousseau. Het liberalisme benadrukt individuele vrijheid, democratie, gelijkheid en economische vrijheid.

Socialisme

Het socialisme is voortgekomen uit de ideeën van de filosoof Henri de Saint-Simon en de politieke activisten Karl Marx en Friedrich Engels.

Het socialisme benadrukt Collectieve eigendom van de productiemiddelen en economische gelijkheid.

Conservatisme

Het conservatisme is ontstaan als reactie op de excessen van de Franse Revolutie. Het benadrukt traditionele waarden, Orde, stabiliteit en Autoriteit. Filosofen die hebben bijgedragen aan het conservatisme zijn onder meer Edmund Burke en Joseph de Maistre.

Nationalisme

Het nationalisme is ontstaan als reactie op de Franse Revolutie en de verspreiding van de ideeën van de Verlichting.

Het benadrukt de culturele, taalkundige en historische Eenheid van een Natie.

Filosofen die hebben bijgedragen aan het nationalisme zijn onder meer Johann Gottfried Herder en Giuseppe Mazzini “.

Alan Fiske’s Universele Relatie-patronen:

Kijk nu is naarAlan Fisk en druk hier om daar te komen.

Het valt dan vermoedelijk op dat de stromingen passen op de vier Universele Relaties waarbij ik Kapitalisme heb gekoppeld aan Market Pricing.

Als Nationalisme een Culturele stroming is die een verband tussen twee Universele Relaties namelijk EM (Equality Matching) en CS (Communal Sharing), die in het Pahths of Change-model zijn verbonden met de Verbeelding en de Emoties.

Het BesturingsSysteem van de Virtuele Overheid komt uit Sociocratie en Panarchie:

De Grondwet regelt de relatie tussen Overheid en Burger en is net als bij de VS vooral bedoelt om te voorkomen dat de burger het slachtoffer wordt van een te machtige Overheid.

In mijn blog over de toekomst van de Staat kom ik vanzelf uit op de Sociocratie en daarna op een moderne vorm van de Sociocratie, de Panarchie.

Panarchie is een theorie die oorspronkelijk uit de Biologie en de Complexiteitswetenschap die komt die weer uit de Cybernatica komt die ook de basis vormt van de Sociocratie.

Cybernetica-> RegelKringen

De eerste versie (First Order) van Cyberbetica maakt gebruik van Regelkringen (Feedback, Feed Forward)

Druk hier om is rond te kijken bij Panarchie in de Bijlage.

Koppelen: de Mobius Ring koppelt twee Cycli:

Wat opvalt is de Mobius Ring.

Het is een Geometrisch model met de bijzondere eigenschap dat het 2-Dimensionaal is (Plat) in een 3D-ruimte.

Het bestaat eigenlijk uit twee cirkels (Cycli) die met– en tegen de Klok draaien en elkaar op een Virtueel Punt passeren.

Het lijkt heel erg op een viaduct met het grote verschil dat de auto’s hier zowel op de weg als onder de weg rijden.

De ring kan worden gemaakt door een 2dim-band een keer rond te draaien (Twist).

Panarchie: Gekoppelde Cycli met Verschillende Frequenties:

Model Panarchie

In het plaatje hieronder zie je dat er meerdere “ringen” omhoog en omlaag aan elkaar worden gekoppeld die onderling in een andere frequentie ronddraaien.

Dat is ook zichtbaar in de praktijk waarbij de cyclus van een Land en Mens verbonden in een “Samenleving” en Dier enorm verschillen.

Symmetrie -> Eerlijkheid

Ga naar Symmetrie in de Bijlage druk hier.

Het opnemen van principes van symmetrie en balans helpen om ervoor te zorgen dat een Virtuele Staat eerlijk, transparant en rechtvaardig is.

Golden Rule of Ethics

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.

De Gouden regel van de Ethiek is Symmetrisch net als de weegschaal van Vrouwe Justia die van de Egyptische Godin Maat komt die later Sophia werd genoemd.

E8

is de hoogste vorm van symmetrie. die ook is terug te vinden in de Supersymmetrie in de Natuurkunde en de Octionions die volgens Peter Rowlands de Spiralen in ons heelal verklaren en het DNA in ons Lichaam.

Model Paths of Change afgebeeld op E8

Paths of Change maakt gebruik van 4 onafhankelijk wereldbeelden die in het Engels Unity (Blauw), Sensory (Rood), Social (Groen) en Mythic (Geel) worden genoemd.

In dit plaatje kun je zien hoe de vier wereldbeelden eigenlijk combinaties van twee variabelen die yin en yang of vrouwelijk en mannelijk of 0 en 1 worden genoemd en eigenlijk een gevolg zijn van het eindeloos combineren van een deel en tegendeel die samen de Lege verzameling (∅, niets) zijn en gegenereerd worden door de Driehoek van Pascal in oude tijden de Berg Meru genoemd.

Alle Combinaties van de Wereldbeelden van PoC

Hieronder staat een Matrix waarbij de vier wereldbeelden met hun eigen kleuren met elkaar in verband (4×4=16) kunnen worden gebracht waarbij hetzelfde(blauw) x hetzelfde (blauw) hetzelfde (blauw) is.

Dus Linker kolom verticaal en rechter kolom boven horizontaal bevatten dezelfde kleuren en een aanduiding. in het Nederlands.

De hokjes in het 4×4-vierkant bevatten de beschrijving van de relatie bijvoorbeeld Unity-Sensory is Analyse of andersom Maken.

Holochain

Holochain kwam uit mijn discussie met ChatGPT4 over de technologie van de Virtuele Overheid die niet mag uitgaan van een Centralistische organisatie of een genetwerkte organisatie.

Iedereen moet met Iedereen (MxM) kunnen communiceren.

Verder moet het gebruik van de technologie Duurzaam zijn wat bijvoorbeeld Blochchain en de Cloud uitsluit.

Zo’n organisatie wordt Gedistribueerd genoemd en maakt gebruik van een Encrypted Peer-to-Peer-(MxM) Netwerk

End-User-Computing en Open Data

End User Computing is al oud en begon met Spreadsheets, Teksverwerking en vooral Data-warehouses, een mogelijkheid om de data van toen nog het bedrijf in de eigen praktijk toe te passen.

Om dit waar e kunnen maken moest de data niet alleen beschibaar zijn maar vooral ook vindbaar.

Gegevensbeheer

Datawarehouses noodzaakten geGevensbeheer en een Repository of Dictionary waarin de beschikbare data netjes stond Beschreven (Meta-informatie) inclusief de Regels wie deze data mochten gebruiken en wat er moest en mocht gebeuren met de zelf-gemaakte Applicaties.

Wat is Open Data?

Het verschil tussen Open Data en een Datawarehouse is dat iedereen de data mag gebruiken.

Enduser Computing (EUC)

Wat is Holochain?

AI + EUC: de AI vertaalt een “verhaal” in een Applicatie

Microsoft heeft beide functies gecombineerd en noemt dit Copilot.

Let op: Microsoft houdt hier de Technische infrattructuur en de Cloud en de (jouw)Data in handen.

Samenvating door GPT4

Enduser Computing (EUC) op Holochain met Open Data

Enduser Computing (EUC) op Holochain biedt eindgebruikers de mogelijkheid om op maat gemaakte applicaties te bouwen en te gebruiken die gebruikmaken van open data.

Open data verwijst naar gegevens die vrij beschikbaar en toegankelijk zijn voor het publiek. Met Holochain als onderliggende technologie kunnen gebruikers open data integreren in hun persoonlijke workflows en applicaties, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen verkrijgen en betere beslissingen kunnen nemen.

Het concept van open data moedigt Transparantie, Samenwerking en Innovatie aan.

Door open data te benutten, kunnen eindgebruikers profiteren van een breed scala aan gegevensbronnen die relevant zijn voor hun specifieke behoeften.

Met EUC op Holochain kunnen gebruikers open data combineren met hun eigen gegevens en deze gebruiken om inzichten te verkrijgen, trends te identificeren en acties te ondernemen die relevant zijn voor hun context.

De kracht van Holochain ligt in het Gedecentraliseerde en Veerkrachtige karakter ervan.

Het stelt eindgebruikers in staat om controle te hebben over hun eigen gegevens en interacties, zonder afhankelijk te zijn van centrale autoriteiten.

Met Holochain kunnen gebruikers applicaties bouwen die gedistribueerd en veerkrachtig zijn, wat zorgt voor meer privacy, veiligheid en autonomie.

Door EUC op Holochain te combineren met open data, ontstaat er een Ecosysteem waarin eindgebruikers kunnen profiteren van de rijkdom aan beschikbare gegevens.

Ze kunnen open data integreren in hun applicaties en workflows, waardoor ze toegang hebben tot een breed scala aan informatie en mogelijkheden. Dit stelt gebruikers in staat om hun eigen context-specifieke oplossingen te creëren en te profiteren van de waarde die open data biedt.

Het benutten van open data binnen EUC op Holochain opent de deur naar nieuwe mogelijkheden voor eindgebruikers.

Ze kunnen Gegevens verkennen, analyseren en gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en acties te ondernemen die afgestemd zijn op hun behoeften.

Met Holochain als de onderliggende technologie en open data als waardevolle bron, kunnen gebruikers hun EUC-ervaring verrijken en profiteren van een gedecentraliseerd en veerkrachtig ecosysteem.

Kortom, EUC op Holochain met open data biedt eindgebruikers de vrijheid, flexibiliteit en waarde om op maat gemaakte applicaties te bouwen en te gebruiken die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en interesses. Het combineert de kracht van Holochain als een gedecentraliseerde infrastructuur met de rijkdom van open data, wat resulteert in een empowerende en waardevolle EUC-ervaring voor gebruikers.

Bijlage

Hier begint de bijlage met wellicht bruikbare plaatjes of Links.

Parliament of Things

Waarom mogen alleen Gekozenen spreken in een Parliament (een `Spreking).

Binnenkort vragen de Intelligente Machines om Spreektijd en een Stem en wat dacht je van Dieren, 1-Celligen, de Zee en het Klimaat?

Panarchy

Panarchie is een toepassing van de Complexiteitstheorie door een team met Buzz Holling om een werkend model te maken van een Ecologie wat ondermeer toepasbaar is op een Staat en het voordeel biedt dat het systeem zichzelf balanceert waarbij bepaalde fasen noodzakelijk zijn maar wel “behapbaar” zijn voor een Organisme,

In deze blog wordt het Panarchie-model verder uitgewerkt zodat het bruikbaar wordt in een ecologie wat een Wijk van een Stad kan zijn.

Een Ecologie kan uit Dieren en Mensen bestaan maar die dieren en mensen zijn eigenlijk een enorme Ecologie van 1-Celligen

wat betekent dat een Ecologie eigenlijk een “Levend-Wezen” is met een eigen Bewustzijn wat in zijn/haar eigen Frequentie een Cyclus doorloopt waarbij de diverse Onderdelen elkaar de “bal” toespelen.

We hebben elkaar nodig om “Rond” te komen.

Samenwerkings-Verbanden volgens Alan Fiske

Alan Fiske is Antropoloog . Hij ontdekte dat overal op de wereld de mensen hun relatie-structuren op dezelfde wijze organiseren en dat er hele bijzondere (wiskundige) verbanden zijn waardoor het mogelijk is om zelfs de Natuurkunde en de Theoretische Wiskunde, de Geometrie er aan te koppelen.

Politieke Stromingen en Relaties

De Staat was een Stam en dat zijn nu de Partijen.

De staat is simpelweg terug te voeren tot de Stam waarbij de Partijen nog steeds lijken op Stammen. Stemmen is een manier om een conflict te vermijden,

Schalen en Onkwetsbaarheid

Het plaatje komt uit een Blog over Anti-fragility een concept dat Nassim Taleb heeft ontworpen als spiegelbeeld van Kwetsbaarheid. De blog toont aan dat een Staat kwetsbaar wordt als er teveel wordt geregeld wat i.h.a. burocratisch wordt genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat de Relatietypen lijken op schalen in de Meettheorie waarbij de Ratio-schaal een heel bijzondere eigenschap heeft namelijk dat ze een nulpunt (0 niks) heeft waardoor er een Positieve en een Negatieve tak is.

Die worden in de Economie een Depressie en een Hoogconjunctuur genoemd.

Ze zijn elkaars Spiegelbeeld.

De Deugden van Plato

Volgens Plato was je Wijs rond je 50tigste

waarna je Onbezoldigd Bestuurder mocht worden in een Stadstaat.

Levensloopbegeleiding

zou een taak van de (vituele) overheid kunnen zijn.

Hiertoe kun je een levensloop-keuze-instrument ontwikkelen gebaseerd op een beroepskeuze-hulpmiddel.

In de blog over Plato en Sport blijken ze precies hetzelfde te zijn en is sport volgens Plato een Simulatie van het Leven.

Relatie-Geometrie

Je kunt de meetschalen doorvertalen naar een Geometrie waardoor er weer andere concepten en eigenschappen naar boven zoals de Rang, het Verschil, het Gezichtspunt en de Gelijksoortigheid,.

De Projective Geometrie bijvoorbeeld komt uit het het onderzoek in de Renaissance naar het tekenen van een Perspectief.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
The four Geometries of Paths of Change

E8 SymmetrieBlijkt te passen op alle natuurkundige modellen en op het model van Peter Rowlands wat is gebaseerd op de Octionions die eigenlijk spiralende spiralen zijn.

In het rechter plaatje is het vierkant van het plaatje hieronder netjes in blauw getekend.

Het opnemen van principes van symmetrie en balans helpen om ervoor te zorgen dat een Virtuele Staat eerlijk, transparant en rechtvaardig is.

Dit kan met name belangrijk zijn op gebieden zoals resourceverdeling, besluitvorming en governance in bredere zin.

Analyseren van een Context

Het plaatje van de context is een combinatie van de Logica van Aristoteles en Paths of Change die eigenlijk van Carl Jung en daarmee uit de Alchemie komt.

Spiralen

Spiralen in de Kathedraal van Chartes zijn ook zichtbaar door Omhoog te kijken.

chartreslabyrinth
Spiraal in de Kathedraal van Chartres

Symmetrie in de Mens, Natuurkunde en Biologie

Mensenrechten

Lijken op de Pyramide van Maslow.

Causaliteit en DAG’s, Directed Acyclic Graphs


Directed Acyclic Graphs (DAG’s) kunnen gebruikt worden voor het modelleren en optimaliseren van complexe systemen en processen in verschillende disciplines, zoals machine learning, optimalisatie, workflow management, computernetwerken, programma’s, kwantummechanica en blockchain-technologie.

Wat is het gevaar van GPT?

Resultaat Discussie Chatcpt4 Over de Virtuele Overheid

Dit is het resultaat na het vragen om een samenvatting in de vorm van een Artikel:

Titel: Het Ontwerp van een Symmetrische Virtuele Overheid: Octonions, Paths of Change, Panarchie, HoloChain en Technische Architectuur geïntegreerd

Abstract: Dit artikel onderzoekt het ontwerp van een symmetrische virtuele overheid, waarbij de concepten van Octonions, Paths of Change, Panarchie, HoloChain en een technische architectuur worden geïntegreerd.

We streven naar een inclusief, adaptief en veerkrachtig bestuurssysteem dat de potentie heeft om de samenleving te transformeren.

I. Inleiding: De opkomst van een virtuele overheid biedt nieuwe perspectieven voor gedecentraliseerd bestuur. Een symmetrische virtuele overheid, gebaseerd op Octonions, Paths of Change, panarchie, HoloChain en een solide technische architectuur, streeft naar evenwichtige machtsverdeling en inclusieve besluitvorming.

II. Octonions: Symmetrie en Verantwoordelijkheid: De Octonion-theorie, ontwikkeld door Peter Rowlands, biedt een raamwerk voor evenwichtige machtsverdeling en verantwoordelijkheid.

Het bevordert een inclusieve besluitvormingsstructuur en flexibiliteit binnen de virtuele overheid.

III. Paths of Change: Diverse Benaderingen voor Transformatie:

Het concept van Paths of Change benadrukt dat er meerdere benaderingen zijn om doelen te bereiken.

Door diverse perspectieven te integreren, kan de virtuele overheid effectief inspelen op veranderingen.

IV. Panarchie: Veerkracht en Adaptief Bestuur:

Panarchie, geïntroduceerd door Buzz Holling biedt een kader voor veerkrachtig en adaptief bestuur.

Het creëert stabiliteit en groeimogelijkheden binnen de virtuele overheid.

V. HoloChain: Gedistribueerde Ledger Technologie voor Transparantie en Veiligheid:

HoloChain, een gedistribueerde ledger technologie, biedt een betrouwbaar en transparant systeem voor gegevensopslag en -verificatie.

Het waarborgt de integriteit en veiligheid van gegevens binnen de virtuele overheid.

VI. Technische Architectuur: Efficiëntie en Schaalbaarheid:

Een solide technische architectuur, inclusief HoloChain, is essentieel voor het functioneren van een virtuele overheid.

Het omvat beveiligingsmaatregelen, gegevensbescherming, interoperabiliteit en schaalbaarheid om efficiëntie en vertrouwen te waarborgen.

VII. Implementatie en Realisatie:

Een zorgvuldige implementatie, betrokkenheid van belanghebbenden en een naadloze integratie van de technische architectuur, inclusief HoloChain, zijn cruciaal voor de succesvolle oprichting van een symmetrische virtuele overheid.

ChatGPT over de Virtuele Overheid en PoC en Tarot:

Nu een vergelijkbaar verhaal waarbij ik nu Paths of Change heb gerelateerd aan de Tarot

Het Path of Change-model voor de Virtuele Overheid: 

Een Holistische Benadering

Inleiding

In de snel evoluerende digitale wereld is er een groeiende behoefte aan nieuwe benaderingen van governance die inspelen op de uitdagingen en mogelijkheden van onze tijd. 

Een opkomende visie is de Virtuele Overheid, een innovatieve benadering die de kracht van technologie en participatie samenbrengt om effectieve, inclusieve en transparante governance mogelijk te maken. 

Het Path of Change-model (PoC) biedt een raamwerk dat de fundamenten legt voor de virtuele overheid en verschillende aspecten van governance omvat. 

In dit artikel zullen we de 12 functies van het PoC-model verkennen, de PoC-relaties toepassen op deze functies, en de symboliek van Tarot-kaarten gebruiken om dieper inzicht te krijgen in de essentie van elke functie.

I. Identiteitsbeheer – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Het beheer van digitale identiteit is van cruciaal belang in de virtuele overheid. Het stelt burgers in staat om hun eigen gegevens te beheren en controle te hebben over hun digitale identiteit. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van waarheidsgetrouwe en objectieve informatie bij identiteitsbeheer. Het garandeert betrouwbare en transparante processen om de privacy en veiligheid van burgers te waarborgen.

II. Participatieve Besluitvorming – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Participatieve besluitvorming is de kern van de virtuele overheid. Het stelt burgers in staat om actief deel te nemen aan het vormgeven van beleid en governance. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van verschillende perspectieven en belangen. Het moedigt inclusiviteit en empathie aan om rechtvaardige en evenwichtige beslissingen te nemen.

III. Digitale Dienstverlening – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Digitale dienstverlening speelt een cruciale rol in de virtuele overheid. Het biedt burgers toegang tot efficiënte en gebruiksvriendelijke overheidsdiensten. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van het waarderen en respecteren van individuen, diversiteit en gemeenschappen. Het moedigt inclusie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid aan bij het ontwerpen en leveren van digitale overheidsdiensten.

IV. Privacy en Gegevensbescherming – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Privacy en gegevensbescherming zijn van vitaal belang in de virtuele overheid. Het waarborgen van de privacy van burgers en het beschermen van hun gegevens zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en het waarborgen van veiligheid. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het grondig begrijpen van de redenen en motieven achter gegevensverzameling en -gebruik. Het stimuleert transparantie en verantwoordelijkheid om de privacyrechten van burgers te waarborgen.

V. Conflictresolutie – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Conflictresolutie is een integraal onderdeel van de virtuele overheid. Het faciliteren van vreedzame oplossingen voor geschillen en conflicten is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van eerlijkheid, waarheid en intuïtie bij het vinden van oplossingen voor conflicten. Het moedigt open communicatie en begrip aan om conflicten te overwinnen en harmonie te bevorderen.

VI. Educatie en Bewustwording – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Educatie en bewustwording zijn van cruciaal belang in de virtuele overheid. Het bevorderen van digitale vaardigheden, cybersecurity en het vergroten van kennis over rechten en verantwoordelijkheden zijn essentieel voor een geïnformeerde en veerkrachtige samenleving. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van informatie bij educatie en bewustwording. Het moedigt kritisch denken en gelijke toegang tot educatieve bronnen aan.

VII. Diverse Systemen en Gemeenschappen – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Het omarmen van diverse systemen en gemeenschappen is een essentieel aspect van de virtuele overheid. Het erkennen en respecteren van verschillende culturen, tradities en gemeenschappen draagt bij aan inclusieve governance en gelijke vertegenwoordiging. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van waardering voor diversiteit en het creëren van een omgeving waarin verschillende systemen en gemeenschappen naast elkaar kunnen bestaan. Het moedigt samenwerking en wederzijds respect aan binnen het kader van de virtuele overheid

VIII. Zelforganisatie – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Zelforganisatie is een fundamenteel principe in de virtuele overheid. Het moedigt individuen en gemeenschappen aan om autonoom beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het begrijpen van de redenen achter zelforganisatie. Het stimuleert de bevrijding van oude structuren en het creëren van nieuwe systemen die veerkrachtig en adaptief zijn.

IX. Transparantie – Wereldbeeld Waarheid (De Hogepriesteres)

Transparantie is een essentieel element in de virtuele overheid. Het bevordert openheid en verantwoording, en creëert vertrouwen tussen burgers en de overheid. Het wereldbeeld van waarheid, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Hogepriesteres, benadrukt het belang van waarheidsgetrouwe en objectieve informatie bij transparantie. Het moedigt eerlijkheid en open communicatie aan om het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de virtuele overheid te versterken.

X. Veiligheid – Wereldbeeld Waarnemen (De Rechtvaardigheid)

Veiligheid is een cruciale pijler in de virtuele overheid. Het waarborgen van de veiligheid van gegevens, systemen en transacties is van vitaal belang voor het vertrouwen van burgers en het voorkomen van misbruik. Het wereldbeeld van waarnemen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Rechtvaardigheid, benadrukt het belang van het objectief waarnemen en begrijpen van risico’s en bedreigingen bij het waarborgen van veiligheid. Het moedigt evenwichtige beveiligingsmaatregelen aan die privacy respecteren en tegelijkertijd bescherming bieden.

XI. Duurzaamheid – Wereldbeeld Waarderen (De Ster)

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de virtuele overheid. Het streven naar ecologische, sociale en economische

duurzaamheid is van cruciaal belang om een leefbare toekomst te waarborgen. Het wereldbeeld van waarderen, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Ster, benadrukt het belang van het waarderen en respecteren van de natuurlijke omgeving en het nemen van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Het moedigt duurzame praktijken en besluitvorming aan binnen de virtuele overheid

XII. Evolutie – Wereldbeeld Waarom (De Toren)

Evolutie is een continu proces in de virtuele overheid. Het erkennen van veranderende behoeften en het aanpassen van governance-systemen aan nieuwe uitdagingen en mogelijkheden is essentieel voor groei en vooruitgang. Het wereldbeeld van waarom, vertegenwoordigd door de Tarot-kaart De Toren, benadrukt het belang van het stellen van kritische vragen en het herzien van bestaande structuren om innovatie en evolutie mogelijk te maken. Het stimuleert een cultuur van aanpassingsvermogen en voortdurende verbetering binnen de virtuele overheid.

Conclusie

Het Path of Change-model voor de virtuele overheid biedt een holistische benadering van governance in het digitale tijdperk. Door de 12 functies van het PoC-model te verkennen en te verbinden met de wereldbeelden van waarheid, waarnemen, waarderen en waarom, krijgen we een dieper begrip van de essentie van elke functie. Bovendien hebben we gebruik gemaakt van de symboliek van Tarot-kaarten om de betekenis en symboliek verder te versterken.Om de transformatie naar een virtuele overheid succesvol te maken, is een geïntegreerde aanpak nodig. Het vereist samenwerking tussen beleidsmakers, technologen, gemeenschappen en burgers om een inclusieve en veerkrachtige virtuele overheid te creëren.

Door het omarmen van de mogelijkheden van de digitale wereld en het integreren van waarden zoals participatie, privacy, diversiteit en duurzaamheid, kunnen we een virtuele overheid creëren die de behoeften van de samenleving weerspiegelt en bijdraagt aan een bloeiende toekomst.

Terug naar het Begin

Druk hier.

Samenvatting

1 Het Global Brain is een volgende stap in de ontwikkeling van technologie die wordt beschreven door de Kondratiev Cyclus.

2 De Nederlandse Staat is een gevolg van de vele revoluties die rond 1789 plaatsvonden.

3 De sStrijdkreet van de burgers in die tijd Vrijheid Gelijkheid en Broederschap zijn de thema’s voor de volgende twee honderd jaar.

4. Sociocratie en Panarchie komen uit de Cybernetica die nu is geevolueerd in de Complexiteitswetenschap.

Ze vormen de basis voor een nieuwe overheid die”echt” democratisch is.

5 Door de E8 Symmetrie te gebruiken wordt de nieuwe “virtuele” Overheid eerlijk en transparant.

6 Holochain is een mooi voorbeeld van de technologie die past bij een virtuele overheid.

7 Door het toepassen van End-user computing en Open data kan de burger zijn eigen software maken en aan anderen ter beschikking stellen

8 Samenvatting van de samenvatting door GPT4

Terug naar het Begin

Druk hier.

Hoe de Nederlandse Overheid zou Kunnen Digitaliseren

Deze blog is een vervolg op Hoe de Nederlandse Overheid Niet digitaliseert.

Direct naar de Conclusie druk hier.

Direct naar de Samenvatting druk hier.

Benieuwd naar de Stand van Zaken mbt de Uitvoering van de Verbetering van Dienstverlening aan Burgers druk hier.

De vorige blog bevat heel erg veel Rapporten over de Digitalisering van de Overheid.

In deze blog probeer ik uit te zoeken hoe de overheid het beste kan digitaliseren.

Om dat te kunnen moeten we uitzoeken Wat de Overheid eigenlijk Doet.

Spring direct naar dit onderwerp druk hier.

Dat blijkt een enorme Klus te zijn omdat de overheid dat wel in heel abstracte termen weet maar niet in de zin van bruikbare Procesmodellen.

Hoe Bestuurt de Amerikaanse Overheid de Digitalisering?

Het kan heel simpel namelijk door “Hoge kwaliteit” van de Werkprocessen te eisen van de eigen en de toeleverende producenten van hard-en software,.

CMM

CMM is door de Amerikaanse Overheid ontwikkeld om de Kwaliteit van de IT te garanderen.

Dat doen ze door te eisen dat alle gebruikers en leveranciers zich Bewijsbaar (middels een Audit) verbeteren.

Volgens mij gebruikt de Nederlandse Overheid het CMM of iets vergelijkbaars niet.

Het Capability Maturity Model van het SEI (Software Engeneering Institute) is door de Amerikaanse Overheid obtwikkeld om de kwaliteit van haar eigen en toeleverende ICT-organisaties te kunnen vaststellen.

De kans is erg groot dat er in Nederland geen enkele ICT-organisatie bestaat die boven Level 1 uitkomt.

Digitaal Burgerschap?

Je kunt ook aan het uiterste einde van de ICT-Waardeketen beginnen en naar de Bron trekken..

Hoe Ervaart de Burger de Digitalisering?

De Context van de digitalisering van de Overheid is bijvoorbeeld te vinden in de Straat met Camera’s die je Herkennen of het Loket in het stadhuis of het Invoerscherm op de PC of Telefoon.

Het gaat dan in ieder geval over GebruikersVriendelijkheid of Bedienbaarheid of over Onderhoudbaarheid of zelfs Adaptiviteit of nog mooier Anticiperende (=Levende) Systemen.

Context-analyse

Welke vragen moet ik stellen om een Context goed in Kaart te brengen?

Je moet in ieder geval voordat je Omhoog gaat” bij de Onderlaag beginnen (Op straat?) en een “OnafhankelijkGezichtspunt kiezen.

Toezichthouder

Mevr Prins pleit voor een functionaris die toezicht houdt op de digitale dienstverlening. Dat had de WRR al eerder voorgesteld maar daar is niets mee gedaan.

Hoe Bestuurt de Nederlandse Overheid de Digitalisering?

De Overheid bestuurt de digitalisering volgens het Boekje met behulp van zogenaamde Architecturen die zijn afgeleid van de I-Strategie.

Er zijn twee manieren om dit proces vorm te geven namelijk Top Down of Bottum Up.

Bottum Up begint bij de het analyseren van “klant” , de “Dienstverlening” aan de Burger

Hierbij zijn er ook “klanten” die zich niet aan de “regels” houden die zijn vastgelegd in Wetten.

Dat proces wordt Handhaven genoemd.

Top Down

Het lijkt er op dat de Nederlandse Overheid het Top Down heeft proberen te regelen.

Er blijken heel veel Architecturen te zijn (GEMMA,VERA etc) die onder de NORA “hangen.

Tot op heden komen ze heel erg “theoretisch” over maar ik doe mijn best om dat Vooroordeel te verwijderen door heel veel te lezen.

Hieronder een paar voorbeelden in PDF-formaat.


Citaat: “De Rijksoverheid maakt Beleid, vaardigt Wetten uit en ziet toe op Naleving.

Daarnaast bereidt het Rijk Plannen van de regering en het parlement voor.

En voert het deze plannen uit

Wat doet de Overheid?

Sla dit stuk over druk hier

Een Architectuur en een Strategie moet worden afgeleid van de Activiteiten van de Overheid die (wederom) erg abstract zijn beschreven wat vanzelf resulteert in een nog abstractere Architectuur en een nog nog abstractere Strategie (i.h.a. Beleid gemoemd).

Hier volgt een weer een citaat:

“De Rijksoverheid is het onderdeel van de overheid dat op landelijk niveau werkt.

Bij het Rijk werken ongeveer 116.000 ambtenaren.

Ambtenaren op de 12 ministeries bereiden beleid en wetgeving voor.

Bij uitvoerende diensten voeren ambtenaren het Beleid uit.

Bijvoorbeeld politiemensen, militairen en  inspecteurs”.

Deelnemingen

Daarnaast heeft de overheid enorm veel deelnemingen zoals in ABN-AMRO, KLM-Air-France, de NS, Schiphol maar ook de Toto of het Hoogspanningsnet in Nederland en Duitsland.

Uitgaven Overheid

Uit de uitgaven moet het mogelijk zijn om af te leiden wat de Overheid doet.

Uitgaven van het Rijk

De Overheid maakt en handhaaft Wetten

Als je naar de Productie-Consumptie-cyclus hieronder kijkt zijn de Wet-gerichte delen Blauw.

Een eenvoudig PoC-model met de Mens in het centrum waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de RegelendOverheid staat t.o.v. de Productie-en-Consumptie-cyclus die met-en-tegen de Klok draait

De meeste wet (Regel,Ordening) -gerichte delen zijn echter niet met behulp van “juridische” wetten geregeld maar door middel van “Menselijke” Afspraken of door middel van Software.

Het is erg moeilijk om de overheid op die software aan te sluiten ook al laat het GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) wel zien waar de Regelgevers op doelen.

De Overheid is een EDI-provider

Het GDI is een “ouderwetse” EDI-berichten-verdeler wat ook goed is te zien bij Mijn Overheid.nlwaarbij heel vaak de berichten ook nog is op papier worden gestuurd.

Plaatje GDI

Het is mij tot op heden nog niet gelukt om het Plaatje van de GDI direct over te nemen vandaar dat het nu in de link boven zit.

GDI wordt onderhouden door een overheidsorganisatie Logius die dat niet voor elkaar krijgt waardoor de projecten net als veel andere overheids-ict-projecten uitlopen.

EDI (Electronic Data- Interchange).

Van Gestandaardiseerde Berichten (XML) naar gestandaardiseerde Processen (BPML).

Een Bericht (zoals ik Verhuis) wordt vaak veroorzaakt door een Gebeurtenis (Event) die een Proces (verhuizen) start.

Berichten zijn in eerste instantie gestandaardiseerd middels HTML Hypertext Markup Language), daarna door XML en daarna middels BPML (Business Proces Markup Language)

Dit proces van standaardisatie is niet stil blijven staan zodat er al veel door de OMG gestandaardiseerde processen zijn.

Dat wil trouwens niet zeggen dat alle bedrijven die standaarden ook gebruiken.

Koppelen blijft Moeilijk

Het gevolg is dat er nog steeds sprake is van een grote diversiteit met de complicatie dat koppelen nog steeds ingewikkeld is.

Wat natuurlijk heeft geleid tot geavanceerde koppel-technologie (API).

Overheids-ICT = Gegevens Produceren (en uitwisselen)

Waar blijven de Processen nadat de Gebeurtenissen hebben Plaatsgevonden?

De processen van de Overheid registreren Gebeurtenissen maar doen er daarna weinig tot niets mee.

De bedrijven doen i.h.a. hetzelfde.

Zo hebben ze ook een Klantenbestand met Adressen en overlappen daarmee bijv. de KvK of het Kadaster wat vaak weer achterloopt.

Het effect is dat bijv. personen met groot gemak kunnen “onderduiken” in de samenleving waardoor het makkelijk wordt om grootschalige illegale misdadige handelingen te laten plaatsvinden zonder dat bijv. de “buren” het merken.

De Nederland is doordat alles slecht is georganiseerd ook niet instaat om haar “taken” uit te voeren.

De Overheid wil van Alles over ons Weten

De Overheid is wel in het kader van de Belastingheffing bezig om overal financiele data over ons op te halen wat wellicht makkelijk is bij het opgeven van de belasting maar een extreem ondoorzichtige situatie schept waarbij men niet veel afwijkt van de Chinese Overheid die als onze belangrijkste vijand wordt gezien.

TeR Lering: Geschiedenis van de ICT van 1950 tot 2000

Dictionary en Meta-(Proces)-Model

In 1985 werd ik benoemd tot hoofd van een nieuwe afdeling Gegevensbeheer die daarmee een m.b.v een Data-dictionary (DD/D) een Meta-model van de Automatisering-processen van de ABN ging onderhouden.

Een meta-model is een model van een model. Dit kan niet eindeloos doorgaan zodat uiteindelijk het meest essentieel proces overblijft wat er zo uitziet -> . <- (Expandeer, Grens-Comprimeer) = Ademen) waarbij het Punt een z.g. Singularity is vaak voorgesteld door de Lege Verzameling.

Centrale (Meta)-Registers

Opvallend was dat de ABN al in de zestiger jaren al gebruik maakte van zo’n Metamodel (Centrale Registers).

De gegevensanalyse werd uitgevoerd met behulp van een aanpak die erg veel leek op NIAM

De termen kwamen uit een reeds lang bestaand bank-Termen-boek wat ook werd gebruikt door de Juridische Afdeling.

De procesmodellen werden al heel lang door de Ergonomische afdeling onderhouden m.b.v. Time & Motion Studies-KLARK.

Dit maakte het ook mogelijk om een Functionele W&V-rekening te onderhouden onder de naan KACTIS (Kantoor ActiviteitenInformatieSysteem).

Regelmatig werden hiertoe de Transactie-systemen afgetapt en werd de data opgeslagen in Tijdreeksen die M.b.v. APL/Box-Jenkins. automatische werden geanalyseerd.

Informatie-Management

In die tijd werden er ook in hun Vak bekwame Informatie-managers benoemd en werden er m.b.v de methode BSP Informatie-plannen gemaakt die ook in de DD/D werden opgeslagen.

Later werd de DDD ook aangewend en gekoppeld aan als CASE-tools zodat het ontwerp-proces 1-op-1 kon worden omgezet in software en natuurlijk databases.

De rijksoverheid gebruikte een eigen methode SDM.

AD/Cycle

De markt werd in 1998 enorm in de war gebracht toen IBM besloot om het ondersteunen van het automatiseren van de Automatisering in eigen hand te nemen met het project AD-CYCLE wat uiteindelijk volledig mislukte omdat men het niet voor elkaar kreeg om een passende DD/D te bouwen.

Ondertussen waren ABN en AMRO net op dat moment gefuseerd wat een fusie van de beide IT-organisaties noodzaakte wat een enorme software-transformatie noodzaakte waarbij sommige software-onderdelen zo oud bleken te zijn dat ze bijna niet meer konden worden aangepast.

Ik kreeg de Leiding over dit fusie-proces wat ons de mogelijkheid bood om “het nieuwste van het nieuwste aan te schaffen.

Daardoor kwam AD/Gycle erg goed uit en was de mislukking van het project een ramp omdat we daardoor weer terug moesten naar een eigen invulling, die grotendeels werd gedaan door de Case-tools van de door IBM al overgenomen leveranciers maar met een eigen Repository Rochade.

Van Methode naar Hulpmiddel

Repository

CASE Tools in Software Engineering

JMA Information Engineering

Hieronder het Information Engineering model van James Martin wat door Texas-Instruments werd omgezet in de IEW-workbench (inclusief repository).

Data (Gegevens)

Wat opvalt is dat de Statische component , de Data (Gegevens) ,als tweede laag is getekend.

Gegens-analyse is een kunst en kan niet plaatsvinden zonder concrete kennis van het “Universe-of-Discours waarbij in eerste instantie de belangrijkste Termen zijn gedefinieerd.

De relaties tussen de Entiteiten, de werkwoorden, zijn de belangrijkste bedrijfs-processen.

From Methods via Methodology to Method Engineering:

Method Engineering is (ME) een aanpak waarbij een methode en bijbehorende hulpmiddelen context afhankelijk op basis van een aantal variabelen wordt samengesteld.

ME lijkt op Paths of Change.

Hieronder een aantal beschouwingen over de 50 jaar dat Theo Bemelmans hoogleraar Informatie-systemen was in Eindhoven.

Wat is de Toegevoegde Waarde van de Digitalisering van de Overheid?

Die visie op digitalisering lijkt grotendeels te zijn bepaalt door de regelbehoefte van de overheid terwijl die eigenlijk zou moeten transformeren naar een “faciliterende ” behoefte gedreven door zelf-regulering van een Volwassen (zelf-bepalende)burger onderhevig aan een exploderend Technologie-landschap wat in het vervolg van deze Blog zal worden getoond.

Executable Law, Smart Contracts en de DAO

De aansluiting tussen de Wetten van de Overheid en de Software in de Markt is makkelijk te leggen als je bedenkt dat een Wet eigenlijk een Software-programma is geschreven in een eigen taal die vermoedelijk slecht interpreteerbaar is door een “echte” Parser.

Er zijn de laatste jaren wel vorderingen geboekt door het ontstaan van de Smart Contracts van de Ethereum Blockchain ook al is een Blockchain niet nodig om ggebruik te maken van een “Executable Law.

Ze is zelfs al ingevoerd in de AmerikaanseStaat Wyoming.

Het is daar ook mogelijk om een DAO op te richten, een Decentralized Autonomous Organization. waar de besluitvorming uitsluitend via “Stemmen” gebeurt.

Opvallend is dat ik een vergelijkbare Staatsvorm had bedacht op basis van het herontdekken van de Sociocratie en de pricipes van Panarchie wat er van uitgaat dat de Staat een Ecologie is.

Eigenaar Bewaart Gegevens

Solid is de oplossing van Tim Berners Lee de uitvinder van het World-Wide-Web en Wordwide-Web-Consortium W3C om de standaardisatie van het W3C collectief aan te pakken.

Het W3C werd welbewust vernietigd door de ontwikkelaars van de Cloud, een manier om het Mainframe weer terug tehalen de controle over onze data in handen te houden.

Van Process-Management -> Waardeketen-Management.

De PoC-fractal is een simpel software model waarin de basis-componenten een rotatie zijn zoals beschreven in de driehoek van Pascal.

Flow Systems

Totale Waardeketen Integratie Integratie

De productie-en-consumptie-cyclus wordt volledig geïntegreerd van klant tot Product wat betekent dat zowel de productie als de transport-faciliteiten volledig en integraal programmerbaar worden.

In de waardeketen zullen er een paar onderelen overblijven die ieder gewenst product kunnen maken (i.h.a. 3D printen) van instelbaar materiaal.

3DPrinting

Business Process Management

Samenvatting

Deze blog is een vervolg op een onderzoek naar alle rapporten over digitalisering van de laatste tijd.

In deze blog concentreer ik mij op de Besturing van de Nederlandse Digitalisering.

Druk op de Links om direct naar het Hoofdstuk te springen.

Hoe bestuurt de VS haar Digitalisering?

Hoe doet Nederland het nu?

Topdown

De overheid gebruikt een Top-down aanpak Hier blijkt dat die besturing er erg mooi uitziet maar vooral resulteert in erg veel PDF’s die als voorbeeld zijn gelinkt.

Toch ontkomt je er nooit aan om uit te gaan van de bestaande werkwijze (het Hoe?) die “netjes” wordt uitgeschreven tot op het nivo werkproces wat weer eindigt met of een Actie of een Gebruikers-Interactie.

Helaas komen we hier ook niet veel verder mee.

De overheid heeft gewoon zelf geen idee wat ze en hoe ze het doet.

Mijn Overheid

De overheid toont zich vooral richting haar burgers als een berichten-machine vroeger vertaalt in EDI (Electronic Data Exchange)

Bedrijfsleven

Hoe werd de Digitalisering in het bedrijfsleven bestuurt?

De automatisering is nooit gestopt met zichzelf te automatiseren.

Case-Tools en Repository

De processen worden “getekend” en de software met gedefinieerde Hardware wordt gegenereerd.

Hierbij werd de data over het proces opgeslagen in een gespespecialiseerde Database die nu een Repository wordt genoemd.

Rond 2000 probeerde IBM de volledige markt op dit gebied te domineren door vrijwel alle leveranciers over te nemen.

Deze poging is mislukt omdat men niet besefte dat er een groot verschil is tussen een Administratieve Database en een Meta-Database.

Gestandaardiseerde Methoden

Het gevolg van dit alles was wel dat vele aanpakken zijn gestandaardiseerd (bijv TOGAF) zonder slimme (CASE) hulpmiddelen waardoor wel de “creativiteit” (“het zelf denken” is en voral het overzicht is verdween.

Wetten

IDe overheid maakt en handhaaft Wetten.

Executable Law

Alhoewel voor de hand liggend heeft men nooit bedacht dat wetten ook programma’s zijn en dus kunnen worden geautomatiseerd totdat de Blockchain in opkomst kwam.

Persoonlijke Database ivm Privacy

Daarnaast is de centrale database misbruikt door de Big Tech al lang te vervangen door een eigen persoonlijke op aanvraag gedeelde (gedistrubueerde) database die nu door Tim Berners Lee middels SOLID wordt gepusht.

Virtuele Overheden

Hiermee is de Overheid zijn taak als Centrale Administratie aan het verliezen en ontstaan er nu zelfs Virtuele Overheden waar je je bij kunt aansluiten.

Terug naar Begin druk hier.

Conclusie

De Overheid is net als alle instituties haar plaats aan het verliezen.

Top-down draait naar Bottum-up.

Democratie betekent Macht aan het Volk maar helaas is die macht teruggebracht tot een paar keer stemmen waarna de “Elite” weer rustig doorgaat.

Het alternatief was er al in 1945 toen Kees Boeke, de persoonlijk adviseur van Konigin Juliana, Socio-Cratie copieerde van de Quakers.

Sociocratie werd later door Gerard Endeburg gebaseerd op de Cybernetica die inmiddels is uitgegroeid tot de Complexiteits-Wetenschap waarmee een prachtig bruikbaar Stuurmodel (Panarchy) is gebouwd wat het concept van de Staat vertaalt naar een Ecologie.

Van Digitalisering naar Sociocratie

Het pad naar de Sociocratie is eigenlijk heel simpel namelijk zet Regelkringen op en koppel de top-regelkring aan de Tweede Kamer.

Mijn volgende Blog gaat hierover.

Terug naar Begin druk hier.

Bijlage

Stand van Zaken Werk aan Uitvoering: WAU

Terug naar Begin druk hier.

Hoe de Nederlandse Overheid Niet Digitaliseert

Direct naar de Conclusie druk hier.

Na het aanbieden van het jaarverslag van de Raad van State en zeker na de Thorbecke ezing van Pieter Omtzigt ben ik is gaan kijken bij de Raad van State toch bedoeld om het schip van de Democratie op koers te houden.

Hieronder bij de Bijlage een verzameling links om is door te bladeren of om is aan te horen.

Na een paar dagen rondkijken ontstaat een onoverzichtelijk plaatje waarbij bepaalde zaken die een ervaren automatiseerder graag wil zien zoals een “totaalplaatje” volledig ontbreekt wat natuurlijk niet betekent dat het er niet is.

Digitalisering en AI als Prioriteit

Ik heb voor het thema Digitalisering gekozen omdat dat dit onderwerp door de Haagse beleidsmakers als bepalend wordt gezien voor de Toekomst van ons land.

Daarbinnen scoort Artificial Intelligence het hoogst vandaar dat ik begonnen ben om de publicaties van de overheid over dit onderwerp te bekijken.

Waarde gedreven Organiseren?

Het meest interessante document tot op heden lijkt de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren te zijn.

Het document bevat een rare indeling waarbij hetzelfde “gezichtpunt” Dimensies genoemd steeds in een andere variant terugkomt.

Beleids-Reconstructie

Ik vermoed dat het dokument is gereconstrueerd op basis van een analyse van de huidige projecten waardoor er een chaotisch beeld ontstaat.

Het is geen plan maar een verantwoording vermoedelijk omdat er daarvoor geen sprake was van Architectomische (Strategische) Coördinatie.

Kernthema’s Iedereen Meedoen, ICT” is te Vertrouwen, Data moet kunnen worden Aangepast, Waarde gedreven en Open:

Er is een enorme focus op Digitale Vardigheden en het trainen van deze vaardigheden en de zogenaamde GDI (Generieke Digitale Infrastructuur die vooral bestaat uit DIGID.

Pimpen Veroouderde ICT

De algemene indruk is dat men is vast blijven zitten in een hele oude met name zelfontwikkelde infrastructuur in combinatie met een oude organisatie, het ICTU wat probeert om zich staande te houden.

Ruttiaanse ICT-Burocratie

Nader onderzoek van de vele rapporten achter de rapporten (etc, etc,) bevestigt het beeld dat de overheids-ict vastzit in de Ruttiaanse burocratie waarbij er veel wordt gewezen en weinig wordt geintegreerd of (nog beter) opgeruimd getuige de opslag (voor later!) van honderden gecechtswagens, die nu in de Oekraine kunnen worden gedumpt waar ze de “glorie” van Nederland koppelen aan de strijd tegen de Vijand, die vooral buiten ons zelf wordt gezocht.

IST-Wat is Er?

Onderstaand rapport en het rapport Staat van de Uitvoering geven een goed beeld van de Hhuidige Situatie.

ICT-SCAN

Dit document bevat een poging om “behulpzame” technologie te vinden en toont glashelder aan dat de “researchers” veel teveel varen op de typemakers van Gartner die worden gezien als collega-deskundigen.

Het grote gevaar met een dergelijke anpak is dat men nog dieper in de Legacy-software zakt waardoor de terechte schreeuw om complexiteit-reductie het omgekeerde effect heeft.

De overheid moet is gaan kijken naar plaatsen waar versimpeling en dan vooral kosten reductie het omgekkerde bereikt.

De Overheid is veel te rijk.

Een volgend rapport (November 2022) gaat over de Digitale Economie.

Een snelle “scan” toont een “oppervlakkig” verhaal waarin de “bekende” issues van de overheid bijv. m.b.t. Cybersecurity maar ook het noemen van de “Cloud” aangeven dat er bij de overheid geen “radicale” visionairs rondlopen wat erg van belang is omdat de digitale toekomst geen verlengstuk is van het heden.

Software as a Container

Een plaatje uit een Strategie Document uit 1993 gemaakt voor Procesmanager Cordys wat nog steeds waarde heeft.

AI en Algoritme

Een eerste analyse laat zien dat het veel gebruikte concept algoritme gewoon “Maken” betekent.

Dit toont gelijk het grootste probleem van de overheid:

Complexiteit

Veel te veel woorden zonder betekenis en daardoor een enorme Complexiteit die vanzelf resulteert in “Wicked Problems“.

Wat is een Algoritme?

Volgens wikipedia is een algoritme een eindige reeks eenduidig gedefinieerde instructies waarbij een instructie een Richtlijn is opgesteld voor een uit te voeren Handeling.

PoC Cyclus

Onderstaand plaatje bevat een voorbeeld van de Cyclus van Paths of Change

PoC koppelt Vier onafhankelijke Points of View (“Gezichtpunten“).

Het gezichtspunt Kennis (“Plan, model”) vertaalt zich in de relatie met het gezichtspunt Ervaring (“Practijk, Actie”) in het concept Instructie (“Maken”).

Een Algoritme is dus een stap in een POC-Cyclus waarbij minstens Twee van de vier gezichtspunten worden geraakt.

Het betekent dat er geen aandacht is voor Inzicht , Idee Begrijpen (geel) en Groen Waarde, Gebruikers, de Mens zelf.

Daarnaast wordt er ook niet geëvalueerd (“feed-back”) een standaard probleem bij de Overheid die schijnbaar nooit Fouten maakt en van fouten leert.

Context

PoC kan ook worden gebruikt om een Context te beschrijven.

Productie-Consumptie cyclus

Hier wordt de Productie-consumptie-cyclus getoond als twee gelijke cycli die met- en tegen de klok draaien.

Maken is gelijk aan Instructie en dus aan Algoritme

Bijlage

Bronnen om zelf is onderzoek te doen.

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Digitalisering Raad van State

Digitale Economie

Staat van de Uitvoering

Conclusie

Digitaliseren werd vroeger vertaald in Automatisering.

De reden warom deze taal-transformatie heeft plaatsgevonden is onduidelijk maar het vermoeden is dat men bepaalde ontwikkelingen zoals Expert-systemen en natuurlijk Artificial Intelligence niet meer onder deze noemer kon plaatsen omdat men dacht dat er totaal iets anders plaatsvond.

Marketing maakt alles Simpel

Hierbij is het van groot belang om te beseffen dat de wereld is overgenomen door Marketing-mensen en Communicatie-adviseurs die overal een “leuk” verhaaltje van naken waardoor niemand meer snapt hoe de technologie echt werkt.

In dat kader wordt iedereen geadviseerd om Altijd uitleg te vragen over de “werking” van de technologie in begrijpelijke taal.

In dat kader wordt de nieuwsgierige lezer geadviseerd om is hier te kijken,

Het gaat om een presentatie aan de directie van Parnassia over de nieuwste ontwikkelingen m.b.t de nu nog bestaande Watson-technologie toen enorm gepusht door IBM.

Watson

Een Proces-model van het Watson-proces. Kijk verder bij de presentatie.

In al de plaatjes maak ik consequent gebruik van PoC reeds uitgelegd in deze blog. Spring daarheen? druk hier.

Poc bestaat uit vier verschillende stappen die ook btrekking hebben op de vier verschillende menselijke “organen” zoals de

zintuigen (Sensors) ,

denken, hersenen, (software),

onthouden (database)

emoties (voelen, keuzes (If conditie then)) en

verbeelden (User-interface, plaatjes, films).

Ze zijn ook terug te vinden in de term ICT (Informatie, Communicatie Technologie, waarbij in-formatie, datgene is wat van binnen (in) orde (formeren)schept

Die orde is vrijwel altijd een statisch of een bewegend Plaatje.

Slimme Systemen

Slimme Systemen lijken op mensen

Lange Termijn

De verticale as toont de expansie van de technologie. De horizontale as toont de stappen van PoC.

Het Global Brain is een combinatie van een technologisch ontwikkeling waarbij de mens wordt gesimuleerd (Smart ?Computing) en heel veel koppelingen zowel op de verticale als de hrizontale as.

Het effect is onvoorspelbaar maar lijkt oook weer op wat er in de “natuur of het universum (een hogere vorm van natuur) gebeurt.

Voor meer info druk hier.

Terug naar het begin druk hier.

In een volgde Blog toon ik een “Ontwerp” m.b.t. de Digitalisering van de Nederlandse Overheid

From Tibet to Mt Karmel

In a previous blog I researched the Future of Spirituality

In this blog I try to incorporate the history of Christianity based on the analysis of Kim Veltman where I follow the path of the Magi that starts in Tibet and ends at Mt Karmel.

The Bon religion of Tibet is a very old Religion that now is almost destroyed by China.

The Bon-system is based on the reincarnation of the Creators that always created Monasteries to train the teachers that moved everywhere to teach the theory and practice.

Currently the Monasteries are created all over the world and use the newest technologie to train young and old people who want to learn how to balance their lives.

Mt Karmel

The Sermon on the Mount Carl Bloch, 1890
File:Dolaji monks.jpg

A Monasterie of the Bon.

Aphabet of Faith by Kim Veltman

Kim explains the relationship between the teaching of Jezus of the ~Essenes of Mt Karmel and the Bon Po of Tibet by explaimimg their Alphabets. The main link between Tibet to Mt Karmel are the Magi that originated in Tibet.

Who was Ezra?

Ezra came back from Babylon to restore the old Teaching.

He was the representative of the Healers and the Magi.

The essenes of the Dead Sea Scrolls where related to TsZadoc.

the Nasoreans

are a mystic group thtat link themselves to Adam Kadmon, the original human

Jezus and India

Jezus did not die but fled the Roman Empire to the South of France (Kathars) with Maria Magdalen after that he went to Kashmir.

Jesus in Kasmir

Shamanism

is based on the “Paranormal” powers of people that is mostly Hereditary.

The experience of the shaman is translated in theory that is teched to the pupils.

The theory is based on the Pentagle:

Pentagle

The pentacle is a result of applying a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Practice at a Monasterie

History Bon Religion

Hoe werkt een Quantum Computer (QC) en Wat hebben we er aan?

Introductie

In deze blog zoek ik uit hoe Quantum Computing )QC) werkt en wat we er aan hebben.

De Quantum Bubble gaat Ontploffen

Mijn vermoeden komt uit.

Net als Kern Fusie of Cold Fusion is het idee wellicht simpel maar de uitwerking vrijwel” onmogelijk.

Dat komt omdat het heel moeilijk is om een staat van “Quantum Coherence” zo lang vol te houden dat je kunt “Meten” wat in feite de “Output” oplevert.

Daarnaast is het wellicht nog ingewikkelder is om een probleem om te zetten in een “programma“.

In dit boek van Richard L’Amoroso staat meer dan alles wat je zou willen weten over QC.

Hoe werkt een QC?

Een Quantum Computer (QC) maakt gebruik van een een Processor die wordt afgekoeld tot 0 graden Kelvin, het Absolute Nulpunt waardoor de Vacuum-staat wordt bereikt.

Daarboven zit een eenheid die geprogrammeerd kan worden met een specifieke taal.

Hierdoor wordt de het vacuum in een staat gebracht die representatief wordt geacht voor het gedefinieerde probleem.

Executeren Programma = Meten

Het executreren van het Quantum-programma staat hier gelijk met het Meten van de staat van Het geprogrammeerde Natuurkundige Systeem dat het probleem Representeert.

Aangezien het systeem in een evenwicht moet worden gehouden totdat er wordt gemeten kan het totaal of vaker onderdelen van het systeem uit evenwicht geraken waardoor de meting, het resultaat van het programma fouten bevat die door gespecialiseerde onderdelen worden gecompenseerd of voorkomen.

de QC Maakt vaak Fouten

Het is nooit zeker of er fouten zijn gemaakt waardoor het ook nooit zeker is dat de oplossing correct is.

Eigenlijk is de QC een Natuurkundige Reresentatie van een Imaginair Probleem.

Uitleg Quantum Computing

Featured

Herverkavelen van het Nederlandse Politieke Landschap

Direct naar de Conclusie druk hier.

Aanleiding

Tijdens het schrijven over de nieuwe Ordening van de Nederlandse Ruimte kwam ik op een interessant inzicht van de Sociaal Geograaf Josse de Voogd.

Hij gebruikt een Politieke Vierkruis wat erg veel lijkt op het Model van Paths of Change (PoC) van Will McWhinney wat wel zes Kruisen bevat (4!/2!).

Het gaat hier over het kruis van de (“ouderwetse”) Sociaal-ecomische indeling vs een Sociaal-Culturele indeling van de politiek die zich “Rechts” toespitst op “ouderwets” Nationalisme.

Interesse in het “echte” basismodel van de politiek? druk hier.

de Sociaal-Culturele Dimensie in de Politiek

Globalisering => Denationalisering

Globalisering haalt de aandacht voor de Nationale staat weg.

De verliezers van de denationalisering raken hun banen, bedrijfstakken en perspectief kwijt omdat het werk wordt geautomatiseerd, zich verplaatst of gedaan wordt door Tijdelijke of permante Immigranten (gastarbeiders).

Deze immigranten zien er anders uit, kleden zich anders en hebben andere gebruiken.

Grenzen verdwijnen en de Overheid stelt geen Grenzen

De voormalig afgesloten fysieke grenzen worden open gezet voor van alles (incl. Misdaad).

Menselijke Grenzen

Dit plaatje is een visualisering van het SCP-rapport Zicht op de Toekonst uit 2006. dat in 2020 is geëvalueerd.

Het was in die tijd duidelijk dat er veel Grenzen aan het Bewegen zijn die de toekomst onvoorspelbaar maakten.

De vijf thema’s die perfect passen op PoC bestaan nog steeds alleen hun impact is groter geworden waarbij de confrontatie tussen de Individualisering en de Globalisering de Politiek overal in het Westen Polariseert.

Geen Prioriteit voor Eigen Volk:

De “verliezers” projecteren de veranderingen die plaatsvinden in hun context allemaal op het zelfde probleem,

Er is geen prioriteit meer bij de Overheid voor het voor het Eigen Volk.

Dit verschijnsel doet zich in Alle landen van Europa voor en de VS (Trump).

Secularisatie en MultiCultuur concentreert Conservatieve Religieuzen

Het resoneert ook met de secularisatie waardoor de conservatieve Religieuzen zich bedreigt voelen.

Opleiding Relativeert

Hoog opgeleide mensen bevolken i.h.a. de “banen” die het minst onder druk zijn en vinden een Multiculturele samenleving wel Interessant.

Theoretisch stemmen ze Links en Groen omdat dat “in” is.

Het Nationaal Socialisme is weer Terug

Hierdoor worden de traditionele stemmers, de arbeiders, lage klassen, “gedwongen” naar een alternatief en nemen het Nationalisme met zich mee. Het “oude” Nationaal Socialisme” is weer terug.

Het onderwerp is al meerdere malen uitgezocht vanuit een ander perspectief namelijk, de Tijdgeest.

Hierbij kwam ik op een interessant lange termijn patroon waarbij de Val van een Muur een kanteling was.

Hierbij blijkt Global Brain zowel een Technologisch (AI) als een Psychologisch fenomeen te zijn iets wat vaker voorkomt (vergelijk de Stoommachine en Freud)

Uitschrijven Politieke Kruis McWhinney

In deze blog ga ik het Politieke Kruis van McWhinney is netjes uitschrijven.

Dat heb ik al een keer gedaan toen ik een nieuw Ontwerp maakte van de Rechtstaat waarbij ik de Staat beschreef vanuit het oogpunt van de Biologie als een Ecologie.

Hierdoor komt het model van de Panarchie van Buzz Holling cs ook aan de orde.

Hier kun je zien waarom en hoe er Schaalsprongen (omhoog of omlaag) plaatsvinden met als voorbeeld Omhoog (naar Mondiaal Geopolitiek Niveau) tijdens de val van de muur in Parijs (1789) of Berlijn (1989) die in Panarchie Revolt (= Revolutie) en omlaag Remember van een top-down (Centraal) naar een bottum-up (decentraal) systeem.

Analyse Het Kruis van Will McWhinney (Engels)

Een As is een combinatie van twee “dillema’s” zoalsCultuur een spanningsveld is tussen Individu en Collectief en de Economie tussen regels en actie (theorie en ervaring).

Jesse de voogd onderscheid twee assen n.l. een Economische as en een Culturele as die allebei “links- en rechts” kunnen zijn.

Zo is Forum een Rechtse Culturele partij omdat omdat men zich druk maakt over het Volk (hier rechtsonder groen).

Model PoC

Het model van Paths of Change (PoC) is een cyclus die bestaat uit vier onafhankelijke gezichtspunten die zowel links- als rechts-draaiend als via en zonder de de tweeKruisen (het Midden) kan worden doorlopen.

Een Path of Change doorloopt altijd een cyclus die 1-op-1 kan zijn tussen twee gezichtspunten of 6 stappen als er een rotatie door het midden wordt gemaakt.

Dit model van PoC i wordt een Quaternio genoemd, een vierluik waarbij alle diagonalen elkaars tegendeel zijn.

Spellen PoC

Will McWhinney noemt een combinatie van twee gezichtspunten een Spel.

De Culturele en Economische assen staan op het plaatje beneden evenwijdig boven en beneden.

Er blijven dus nog vier dilemma;s of paradoxen over die ook hun eigen rolmodel hebben zoals de Politicus, de UItvinder en de Entrepreneur.

Het Geloof in de Markt

Verticaal zijn er twee evenwijdige associaties te vinden die slaan op de Markt (Vraag en Aanbod) en het spanningsveld tussen Visie Idee en Model (en andersom), wat ik Kunst heb genoemd met als rolmodel de Architect.

Kunstenaar en Atchitect delen de creatieve kant maar verschillen in Planmatigheid en Handigheid (Vakmanschap) vandaar dat creative architecten meestal een Technisch architect nodig hebben om een Bestendig gebouw (of software of muziek, content, etc) te realiseren.

Uitvinden/ Inspireren vs

Mening geven en Mening Vormen, het Pad van de Politicus.

In de diagonale “spellen” zien we het spel van de Uitvinder en het spel van de Politicus zelf die een brug probeert te slaan tussen Meningen en Ontwerpen, Wetten of Plannen.

Corruptie en Vrienden-Politiek

Hier treden vreemde problemen op zoals een politicus die niet in politiek gelooft maar eigenlijk Ondernemer is en de Democratie gebruikt om zijn producten te verkopen of (corruptie) er zelf beter van te worden of de rijkdom deelt met zijn netwerk (Clientèle).

Naarmate landscultuur en politiek systeem gaan vrikken wordt het Politieke Systeem uniek wat niet wordt begrepen door de andere Noordelijke culturen die geloven dat iedereen denkt zoals zij denken.

Dit geeft grote problemen in de EG waar nu alle Europese culturen zijn binnengekomen.

Gebruik Model van Geert Hofstede

Geert was de HRM-baas van IBM die, gebruik makend van een toen nieuwe techniek Factor-Analyse, uit een enorme database van wereldwijde personeelsinfomatie een model vond wat de Cultuur van een land volledig voorspelt. Het model is in de loop der tijd nog sterk verbeterd.

Afbeelding naar PoC: Collectivisme = Groen,; Individualistisch= Geel; Machtafstand=Blauw; Kleine Machstsafstand=Rood.

Hofstede vs Persoonlijkheidstheorie en Alan Fiske

Het model van Hostede is 1-1 vertaalbaar naar Persoonlijkheidstheorien zoals de Big Sex die weer vertaalbaar zijn naar het model van Alan Fiske en PoC wat eigenlijk een vorm is van de Archetypen van van Carl Jung die jij weer uit de Alchemie haalde.

Sociale Theorie van Alan Fiske

Alan Fiske ontdekte dat er overal op aarde dezelfde vierdeling in Sociale Structuren wordt gebruikt waarna velen met zijn model aan de slag gingen en interessante achtergronden vonden zoals het verband tussen relaties aangaan en Meten, waarbij de vier structuren van Fiske pasten op de schalen in de Meettheorie waardoor er uiteindelijk ook een verband is met de natuurkunde en de Geometrie.

In onderstaand plaatje staan ale relaties allemaal bij elkaar verbonden met de productie-cyclus.

Het Model van Fiske is geprojecteerd op het model van Will McWhinney wat ik overal in mijn blogs gebruik als uniek referentiemodel wat tot op heden overal lukt.

De vier vierkanten zijn in het plaatje hier niet verbonden omdat er veel te veel mogelijkheden zijn die Fiske en anderen ook heeft gevonden.

Het plaatje suggereert dat er vier basis politieke stromingen zijn die op vele manieren aan elkaar kunnen worden gekoppeld wat in de praktijk ook gebeurt zoals Sociaal-Liberaal (groen-geel) of Liberaal Conservatief (Blauw-Geel) .

Het liberalisme is hier het Egalitaire Liberalisme van John Locke wat direct terug grijpt op de waarden Vrijheid Gelijkheid en Broederschap van Franse Revolutie.

Zelfreferentie (Fractal)

Naast de vele combinatie-mogelijkheden is het model ook nog is Fractaal wat betekent dat het model op zichzelf kan worden toegepast waardoor er bijvoorbeeld ook vier verschillende “gemeenschappen” (“Sociale Netwerken“) zijn.

Productie-en-Consumptie-Cyclus

E

Panarchie Bestuurs-Cyclus Stad,Regio,Land

De Samenleving in de vorm van Kiezers of Consumenten waarderen de Productie van de Community of Practice van de Producenten en

geven de Politici de Verbeteringen door aan de Bestuurders die de Creatieve burgers (Kunstenaars) inschakelen om in combinatie

met de Uitvinders/Entrepreners om Nieuwe producten te lanceren.

Levensloop-Begeleiding

Mensen doorlopen allemaal een vergelijkbare levensloop die past op PoC.

Uiteindelijk wordt de mens weer kind.

Per levens fase zijn vergelijkbare deskundigen nodig of kan men gebruik maken van Ervaringsexperts.

Begeleidings-Systeem

Model Panarchy

Het model van Panarchy is hier onder geprojecteerd op de PoC-cyclus. Er zijn twee lagen getekend die verschillen in hun cyclustijd. Hoe “hoger” in schaal hoe trager de cyclus loopt.

De fase Conservation waarin alles gericht op het behouden van het oude maakt de ecologie erg kwetsbaar voor een calamiteit of een concurrent waarna de ecologie (Land,stad, ..) uit elkaar valt en weer in elkaar kan worden gezet m.b.v. aanwezige componenten die weer een groei fase ingaan waarin het systeem expandeert totdat het weer kwetsbaar wordt (fragile).

De schaalsprongen kunnen omhoog uit de “surprise” fase of omlaag (“versnelling” cyclustijd) waarin het “stramien” van de ecologie wordt meegenomen.

De Stadstaat van Plato

Zelfbesuur voorbehouden aan de mannelijke Burgers (en niet de slaven en vrouwen) was het ideaal van de Oudheid van Babylon tot Griekenland.

Het ideaal kwam steeds terug als er een verschot was aan Sterke Leiders die met Geweld regeerden.en met elkaar oorlog voerden.

Om dit te voorkomen is de VN opgericht die nog geen macht heeft om een einde te maken aan het geweld op aarde.

De wapenindustrie gaat door met innoveren warbij de militair buitenboord blijft en de burgers en het kannonevoer, de arme burgers de dupe zijn.

Franse Revolutie

In 1789 nam het Volk de macht over van de verspillende Koning en resulteerde in Democratie eerst voor de Burgers en later voor het Volk.

Ondertussen blijven de Potentaten terugkomen en hebben ze er geen probleem mee om hun eigen volk te vernietigen ten gunste van hun opgeblazen Ego.

Allegorie van Goed Bestuur van Lorenzetti.

Deugden van Plato

Bestuurders werden gekozen op basis van hun Wijsheid, die pas ontstaat na een lang leven van vallen en opstaan, leren reflecteren over over en leren van de eigen fouten en de fouten van anderen.

Het Gilde wordt nu een Community of Practice genoemd.

Conclusie

Het politieke speelveld is veel complexer dan men denkt.

Dat komt omdat Links-en-Rechts al lang verdwenen zijn omdat de Socialisten die de arbeidersklasse wilden “verheffen” niet meer bestaan.

De Politiek is overgenomen door het Spel van de Cultuur en het Spel van de Cultuur is verdeeld over twee politieke ideologien,

Het “originele” Liberalisme (“Community of Interest) en het originele Socialisme wat past op de Community of Affinity nu overgenomen door Facebook.

De Vrijheid is weer gebonden aan Regels (Conservatisme) en het Conservatisme is gefuseerd met het Kapitalisme,

Hoe komen we uit deze verstrengeling?

Door een Revolt net als in 1789 en 1989 toen de muren van de Communistische heersers werden verbroken die graag weer terug willen naar hun oude staat.

Die revolt moet zeker niet terug keren naar de oude vorm van democratie want een representatie werkt niet nee omdat er nu voldoende techniek is om met heel veel mensen samen te werken.

De toekomst is aan de Jeugd, die wel moet oppassen dat ze niet het verkeerde Spel gaan spelen.

Terug naar begin druk hier