Over Veerkracht (Resilience) (in Dutch)

Thermodynamica

De leer van de thermodynamica is in de 19e eeuw ontstaan uit natuurkundig onderzoek dat werd uitgevoerd om de efficiëntie van de stoommachine te verbeteren. Inmiddels heeft deze wetenschap belangrijke wetten over het Universum ontdekt.

Volgens de thermodynamica beweegt de energie in het Universum op de lange termijn zich van een onmogelijke extreem hete situatie, de Big Bang, naar een toestand van extreme kou en een hoge waarschijnlijkheid, de Big Freeze, waarin alles netjes uniform verdeeld is. Het universum beweegt van extreme chaos naar extreme ordening.

Energie Stroomt van Hoge (Chaos) naar Lage Temperatuur (Orde)

Energie stroomt daarom altijd van hoge (chaos) naar lage temperatuur (orde). Vrijwel alle energie op aarde komt van de zon in de vorm van electro-magnetische straling. Met behulp van deze zonnestraling transformeren planten, algen en bacteriën simpele chemische structuren in complexe biomassa (chemische energie). Bacteriën en schimmels breken deze structuren weer af waardoor de cyclus wordt gesloten.

Biomassa wordt door de rest van de organismen op aarde direct of soms veel later (olie/gas/steenkool) geconsumeerd. Het consumeren van de primaire zonne-energie vindt plaats in voedselketens waarin de organismen ook zelf weer worden geconsumeerd.

Een VoedselKeten is een Chemische ReactieKeten waardoor Energie stroomt van Chaos naar Orde

Vanuit ons menselijk perspectief interpreteren wij het consumeren van de participanten in een voedselketen als een competitie (“survival of the fittest”) maar we kunnen het ook zien als een uiterst flexibele keten van chemische reacties die worden uitgevoerd in bewegende zichzelf reproducerende chemische fabrieken.

 Energie is de mogelijkheid om iets in beweging te krijgen of te houden. De opgeslagen (potentiële) energie in de aarde wordt soms in meerdere stappen omgezet in beweging (kinetische energie). Tijdens deze omzetting gaat er altijd warmte verloren (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie).

De Energie van de Zon Voedt de Stroom-Systemen op Aarde

De energiestroom van de zon wekt door de rotatie van de aarde stroom-systemen (flow-systems) op. Stroom-systemen hebben een boom-structuur als de stroom van een punt naar een oppervlak of een volume gaat. Een voorbeeld zijn het weersysteem en een meanderende rivier-delta. De longen en de bloedvaten in ons lichaam hebben precies dezelfde opbouw omdat hetzelfde proces ook in ons lichaam optreedt.

Volgens de Constructal Theory van Adrian Bejan verbeteren de stroomsystemen zich steeds opnieuw en dat doen ze door gebruik te maken van de permanente slijtage (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie) die de stroombeweging veroorzaakt.  Uiteindelijk vindt er altijd weer ergens een doorbraak plaats in de meander.

Constructal Law

Adrian Bejan heeft de Constructal Theory volledig analytisch afgeleid uit de wetten van de Thermodynamica. Hij  beschouwt het principe van de verbeterende stroomsystemen (“construction”)  als een Hoofdwet van de Thermodynamica. Volgens hem is ontwerpen niet een intelligente actie maar een volstrekt logisch gevolg van de werking van ons Universum.

De stroom van onmogelijkheid naar uniformiteit, van hoge onwaarschijnlijkheid naar hoge waarschijnlijkheid gaat gepaard met allerlei tussenstadia waarin de bestaande structuren de nieuwe structuren de weg wijzen.

Oude Paden Slijten Uit

De doorbraken in de meanderende stroompatronen maken beter gebruik van de huidige mogelijkheden maar de oude paden behouden lange tijd hun functie. Hierdoor is een stroomsysteem niet afhankelijk van één pad en is daardoor ook bestand tegen calamiteiten (bijv. een sterk verhoogde regenval in het stroomgebied van de rivier).

Het systeem waar de stroomsystemen onderdeel van uitmaken bestaat uit Machines (Constructal Engines) en Barrières (Brakes).

De machines en de barrieres zorgen ervoor dat de aarde niet te warm of te koud wordt.

De Weg van de Minste Weerstand

De machines zoeken de weg van de minste weerstand, optimaliseren de stroom, bouwen structuren op, slopen de barrieres, produceren kinetische energie en minimaliseren de slijtage. De machines slechten het pad naar de Big Freeze waarin alles gelijk zal zijn en alles stil zal staan.

De barrières bevatten potentiële energie, leveren de weerstand om de minste weerstand te vinden, slopen de machines, optimaliseren daardoor de dissipatie en produceren een maximale hoeveelheid straling met een hogere golflengte als de binnenkomende zonnestraling die de aarde weer verlaat.

Produceren en Consumeren houden elkaar in Evenwicht

Produceren (Machines) en Consumeren (Vernietigen, Slijten) houden het wankele evenwicht van Moeder Aarde in stand.

De evolutie van ecologieën, steden, organismen (wet van Kleiber), talen (wet van Zipf), organen (de longen, bloedvaten), sporten en technologieclusters voldoen aan de Constructal Theory.

Eco-Systemen zijn ook Stroom-systemen

In 2002 hebben Holling en Gunderson het boek Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems gepubliceerd.

De vier fasen van een Ecologie.

Panarchy bevat een integrale visie op de evolutie en de adaptieve cyclus van  de constructal engines die men ecosystemen noemt.

Panarchy : Een Ecologie doorloopt altijd Vier Fasen

Panarchy is ontstaan door het combineren van ogenschijnlijk conflicterende theorieën. Die theorieën leken conflicterend omdat ze betrekking hadden op de verschillende fasen (Zie Plaatje Phase Space hieronder) van de adaptieve cyclus die een ecologie doorloopt.

De combinatie van de vier mogelijke fasenruimten levert een op-en neergaande cyclus op waarin op een zeker moment een sprong (bifurcatie) wordt gemaakt naar een compleet nieuwe ruimte. Nadat deze sprong heeft plaatsvonden stopt de dynamiek van de oude ecologie.

Exploitatie: Orde en Overschotten

De meest herkenbare fase is de Exploitatie-fase (B).  Dit is de opgaande lijn waarin de ecologie een hoge mate van orde bereikt en overschotten (Potential) produceert.

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal

Veroudering: Het rekken van het Einde

Aan het eind van deze fase neemt de potentie af en wordt er van alles gedaan om de levensduur van de ecologie zo lang mogelijk te rekken (C -Conservation). In deze fase zijn de structuren verouderd geraakt en zijn er op allerlei plaatsen reeds alternatieven (bypass) ontstaan die beter passen op de huidige vraag naar beweging.

De ecologie is in de conservatie-fase vrijwel tot stilstand gekomen en besteed al zijn energie aan het onderhouden  van zijn eigen structuur.

Tijdens de langzaam opgaande lijn van de Exploitatie-fase neemt de verbondenheid en vooral de afhankelijkheid (Connectedness) tussen de participanten onderling enorm toe waardoor de ecologie steeds kwetsbaarder wordt voor verstoringen.

Dood en Wedergeboorte

De constructal engines in de ecologie gaan steeds efficienter samenwerken wat ten koste gaat van de diversiteit en de variatie in de ecologie.

De ecologie kan verstoringen opvangen totdat de  verschillende paden nog niet zijn dichtgeslibd maar een verstoring die alle paden tegelijkertijd raakt is dodelijk.

Op het laatst wordt de Veerkracht (Resilience) enorm op de proef gesteld en kan het gebeuren dat de Ecologie volledig ten onder gaat (Release) of na een grondige Reorganisatie weer aan een nieuwe levensloop kan beginnen.

Veerkracht

De resilience van een ecologie wordt gemeten door de snelheid te meten waarmee een ecologie zich weer herstelt van een verstoring.

Volgens Panarchy beweegt een Ecologie zich op verschillende schalen en plaatsen en kan op die plaatsen in verschillende fasen verkeren waardoor er allerlei soorten van interactie mogelijk zijn.

Hoe hoger de schaal hoe langzamer de cyclus verloopt.

Hoge schalen dempen de fluctuaties van de lagere schalen.

Een snelle lokale reorganisatie kan zich plotseling heel snel verspreiden (een Lopend Vuur (Revolt)) terwijl een langzame geleidelijke ontwikkeling (een organisatie) een snelle ontwikkeling weer kan dempen of tot stilstand kan brengen (de organisatie van de Brandweer (Remember)).

Schalen en Zelfreferentie

Panarchy is een Zelf-Refererend Cyclus-Model dat bestaat uit Vier Fasen en (minstens) drie Schaalniveaus

De panarchische golfbeweging bestaat uit twee stappen n.l. de  positieve weg Omhoog naar de Top (exploitation, conservation)  en de negatieve weg Omlaag naar het Dal (depressie, reorganization).

Op een bepaald moment kan de golfbeweging zich splitsen waardoor een nieuw (ander) niveau van organisatie optreedt. Deze sprongen doen zich volgens een vaste regelmaat voor.

Een Mens is een Bewegende Ecologie

Als we kijken naar terminologie en inhoud valt het op dat er een groot verband bestaat tussen Ecologische-, Economische- en Persoonlijkheidstheorien. De natuur, de economie en de mens lijken onderhevig te zijn aan dezelfde wetten.

De theorie over de Menselijke Natuur heeft erg veel weg van de Theorie die wij over de Natuur zelf hebben ontwikkeld. De mens is een zelfstandig bewegende ecologie, een stromend stroomsysteem waaraan een groot aantal participanten deelnemen.

Bacteria wisselen DNA uit

Die participanten hebben zich in de loop der tijd verenigd omdat een samenwerkingsverband veel efficienter bleek te zijn dan een solitaire ontwikkeling.

Samenwerken

In het begin bestond het samenwerkingsverband uitsluitend uit simpele chemische fabriekjes, bacteriën, die genetische ontwerpinformatie (DNA) van hun fabriekjes uitwisselenden. De eerste fundamentele stap in de samenwerking van de bacterien was de statische spons. De mens heeft erg veel ontwerp-informatie gemeen met de spons.

Spons

Later gingen de organismen bewegen en waarnemen. Hierdoor gingen ze als individuen samenwerken met andere organismen die genetisch op hen leken (zie Genetic Similarity Theory).  Het uitwisselen en combineren van ontwerp-informatie ging gewoon door (sex).

In volgende fasen ontstonden er hogere ordeningen, zoals lichamen die lichamen konden bevatten (huizen, steden, vliegtuigen, onderzeeboten en auto’s).

Een Stad en een Land is een Ecologie

Op dit moment is de (grote) stad het hoogste niveau van koppeling maar niets houdt de “Constructal Law” (of de Entropie) tegen om een ordening te gaan scheppen op  het niveau land of aarde.

Dat betekent dat er nieuwe slagaderen moeten komen om de ontwerp-informatie en de energie die tussen de grote steden gaat stromen te faciliteren. Overduidelijk is dat het Internet de basis vormt van het zenuwstelsel van de aardse informatievoorziening.

Entropie

De thermodynamica is een statistische theorie. De kansverdeling van een Systeem wordt de Entropie van het Systeem genoemd.

Om een kans te kunnen berekenen moet je de kansruimte (de Phase Space) bepalen. Die bestaat uit alle mogelijkheden.

Het aardige is dat je niet hoeft te beschikken over kennis van alle combinaties van alle componenten van een specifiek systeem om erg veel te weten te komen over een kansruimte.

Driehoek van Pascal

Je kunt gaan spelen met willekeurige componenten (a,b,c,d,e,….), de combinaties in een matrix stoppen, gaan tellen en patronen zoeken in de getallen die er dan worden gevonden. Je bent dan bezig met de statistiek van de statistiek of beter de waarschijnlijkheid van de waarschijnlijkheid. De mogelijke patronen worden beschreven in de Driehoek van Pascal.

Wat dan blijkt is dat er achter het patroon van Pascal weer een patroon zit (zie plaatje).  Dat patroon bevat wederom driehoeken en het is zeer waarschjinlijk dat er achter de driehoeken weer driehoeken zitten. Driehoeken in driehoeken in driehoeken in…. noemt men een fractal, een zelf-herhaling.

De  (on)waarschijnlijkheid is eigenlijk heel mooi en vooral ook simpel geordend en komt voort uit een zichzelf herhalend patroon, de Drie-Eenheid, dat in iedere godsdienst op aarde voorkomt.

Wetenschap en Godsdienst gaan uiteindelijk over hetzelfde.

LINKS

Over de Big Bang

Over Thermodynamica

Over Constructal Theory

Waarom een stad een organisme is

Waarom de genen bepalen wie we aardig vinden 

Over Pan en Anarchie

Over de Wet van Kleiber

Over de orde achter de wanorde (Over de Driehoek van Pascal)

Over de Uitgebreide Driehoek van Pascal

Over de drie-eenheid.

About Perspective

Introduction

When we Look with our Eyes and not with our Mind we can See that Space looks very different from what we Think it is. In Our Space Parallel Lines meet at Infinity.

Around 1400 during the Renaissance Painters started to look at Space with their own Eyes and discovered the Rules of Perspective Drawing.

Between 1600-1800 Perspective Theory changed from a Theory of Art to a Theory of Mathematics called Projective Geometry.

It took 400 Years before a few Mathematicians realized that Projective Geometry was the Foundation of Mathematics and it took another 100 years before Projective Geometry started to influence Physics.

In 1908 Hermann Minkowski discovered that Einstein’s Theory of Special Relativity could be analysed using Projective Geometry. Minkowski created a 4D Space-Time Metric Geometry in which he added one Time Dimension.

Many experiments now show that 4D-Space-Time  is not sufficient to incorporate what Time Really is.

The essence of Our Universe is Movement, Expanding Space,  and Movement = Space/Time (Space Divided By Time).

Both Time and Space are 3-Dimensional and represent a Different,  Reciprocal, Complementary (Dual), View on Movement.

We can move independently in Time OR Space and in Time AND Space (The Chronotope).

The Future is Expanding Space with Infinite Potential.

Time moves behind Space and Scales Space.

About Perspective Drawing

A Mathematical Theory of Perspective Drawing could only be developed when the Renaissance freed painters to depict Nature in a way closer to what they Observed.

In the Middle Ages Social Status was very important. Important People or Buildings were always emphasized.

In the Renaissance the Artists started to look with their own Eyes and Created Pictures where the Viewer looked through the Eyes of the Painter.

The Florentine architect Filippo Brunelleschi (1337-1446) studied Greek Geometry, developed a theory of perspective and undertook painting just to apply his geometry.

The first treatise, Della pittura (1435) by Leone Battista Alberti (1404-72) furnished most of the rules.

Alberti regarded mathematics as the common ground of Art and the Sciences. “To make clear my exposition in writing this brief commentary on painting,” Alberti began his treatise Della pittura, “I will take first from the mathematicians those things which my subject is concerned”.

Alberti stressed that “all steps of learning should be sought from nature“. The ultimate aim of an artist is to imitate nature.

Perspective Machine designed by Albrecht Durer

Alberti did not mean that artists should imitate nature objectively, as it is, but the artist should be especially attentive to beauty, “for in painting beauty is as pleasing as it is necessary“.

The work of art is according to Alberti so constructed that it is impossible to take anything away from it or add anything to it, without impairing the beauty of the whole.

Beauty was for Alberti “the harmony of all parts in relation to one another,” and subsequently “this concord is realized in a particular number, proportion, and arrangement demanded by harmony“.

Alberti’s thoughts on harmony were not new – they could be traced back to Pythagoras – but he set them in a fresh context, which well fit in with the contemporary Aesthetic Discourse.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
The Perspectograph of Leonardo Da Vinci

One of the earliest Artists to produce a book on how to draw in perspective was Albrecht Dürer. As well as discussing geometric methods, he also illustrated his book with a set of woodcuts showing practical tools for accurate perspective drawing. Other Artists like Leonardo Da Vinci developed comparable tools.

About Projective Geometry

Projective Geometry formalizes one of the Central Principles of Perspective Drawing and of Human Perception: Parallel Lines Meet at Infinity.

In Euclidean geometry, constructions are made with Ruler (Line) and Compass (Circle). Projective Geometry only require a Ruler.

In Projective Geometry one Never Measures Any Thing, instead, one Relates one Set of Points to another by a Line.

Two projections of the same object.
Different Points of View

Alberti was the first to ask what two pictures have in common if two drawing screens are interposed between the viewer and the object, and the object is projected onto both resulting in two different pictures of the same scene.

The basic idea behind Linear Perspective is simple: in every painting an artist creates a “floor” or area of the painting where the figures and/or objects will be placed. The floor ends at a horizon line, and the horizon line has a Vanishing Point or Point of Convergence on it.

The artist then draws parallel lines radiating from the vanishing point outward. Images closest to the vanishing point should appear smaller and closer together, and images farthest from the vanishing point should appear larger and farther apart, giving the impression of depth and space in the painting.

Pappus of Alexandria ( 290 – 350), one of the last great Greek mathematicians of Antiquity, proved that that given one set of points A, B, C on a line, and another set of points a, b, c on another line, then the intersection points X, Y, Z of line pairs Ab and aB, Ac and aC, Bc and bC are also on a Line. This line originates at the Vanishing Point.

Pappus’ Theorem

Later Desargues (1591-1661) proved Pappus Theorem for Triangels. He proved that the three vertices of one triangle a, b, and c, and those of the other A, B, and C meet in a third point, and that these three points all lie on a common line called the Axis of Perspectivity.

Later Blaise Pascal (1623-1662) proved Pappus Theorem for Conics (Circles, Parabola, Hyperbola) in his  “Essay on Conics” (1640) when he was 16 years of Age.

About the Four Points of the Cross-Ratio

Finally 400 years later in 1803 Lazare Carnot found the answer to the Question of Leone Battista Alberti.

In his book “Géométrie de Position” he proved that the so called “Cross-Ratio” is always preserved in a Projection with One Point of View.

The Cross-Ratio

The Cross-Ratio is the Ratio of the Ratio of the Four Points A,B,C,D lying on a Line that intersects the Four Lines defined by a,b,c,d that orginate at the Vanishing Point O.  Carnot  proved that (AB)(CD)/(AC)(BD) = (A′B′)(C′D′)/(A′C′)(B′D′).

The Cross Ratio is not only the Cross-Ratio of the Four Points A,B,C,D. It is also the Cross-Ratio of the Four Lines  and the Three Angles that originate out of the Vanishing Point. In this case (AB)(CD)/(AC)(BD)=Sin(AB) x Sin(CD)/Sin (AC) x Sin (BD).

This principle is called Duality. In 2D-Projective Geometry Connected Points and Lines, called an Incidence, are interchangeable.

There is a corresponding Duality in three-dimensional Projective Geometry between Points and Planes. Here, the line is its own Duality, because it is determined by either two points or two planes.

ratios.jpg
The Cross-Ratio k is dependent on the Order of the Four Points. It converges to 0 and infinity when k=1 and to -1/2 and 2 when k= -1.

Two examples: 2D: Two distinct Points determine a unique Line and two distinct Lines determine a unique Point. 3-D:  Three distinct Points not all on the same Line determine a unique Plane and three distinct Planes not all containing the same Line determine (meet in) a unique Point.

The 24 Permutations of A,B,C and D produce 6 possible values of the Cross-Ratio, depending on the order in which the points are given. If k = 1, the other Cross-Ratio’s are 0 and infinity. This happens when point A = point D. In this case the Geometric Entity is an Equilateral Triangle.

If k = -1, the other Cross-Ratio’s are -1/2 and 2. This is called a Harmonic Cross-Ratio. This happens when the Internal Ratio of AC determinated by B is Equal to the External Ratio of AC determinated by D. When k=-1/2 and 2 the Geometric Entity is a Square.

If the Four Points of the Cross-Ratio are on a Line or a Circle, then the Cross Ratio is a Real Number, otherwise the Cross-Ratio is a Complex Number.

Ruler (Space) and Compass (Time): The Tools of the Geometer

About the Four Layers of Geometry and the Four Points of the Cross-Ratio

In 1872 Felix Klein, published a new Mathematical Research Program called the Erlangen Program under the title Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen.

In this program Projective Geometry was emphasized as the Unifying Frame for all other Geometries.

Although lines in the Projective Plane meet in one point of Infinity Klein argued that there could be two points of Infinity if the Projective Plane was a Surface Closed in Itself.

When we look at the Origin of Projective Geometry, the Artist painting A Sphere, Earth, on a Flat Surface, it is not difficult to realize that this Closed Surface is a Sphere.

.

Geometry is now divided into Four  Layers. Each Layer adds a set of Assumptions that creates certain Invariants for that Layer.

An invariant is a property of a configuration of Geometric Entities that is not altered by any transformation belonging to the specific layer.

A transformation is an operation applied to a Geometric Entity. The most common transformations are Translation, Rotation and their Combinations (Reflection).

What we will see is that the Four Points of the Cross-Ratio are highly related to the Four Layers. In Every Higher Layer One Point of the Cross-Ratio is moved to the Internal Landscape, the Mind, of the Observer. This principle is called “As Within so Without“.

The First and most fundamental Layer is the Layer of Projective Geometry. This is the Layer of Human Perception and is invariant under the Cross-Ratio also called a Moebius Transformation.

The Second Layer is called Affine Geometry. In this layer Parallel Lines are preserved and the Assumption of a Plane at Infinity, the Horizon,  is created.  This Plane generates Parallel and Orthogonal Relationships between Geometric Entities by placing One of the Four Points of the Cross-Ratio in the Plane at Infinity.

Affine Geometry is Euclidean Geometry with congruence (something is the same when Shape and Size are the Same) and a metric (a definition of a Distance) left out. An affine transformation preserves straight lines and ratios of distances between points lying on a straight line.

This the layer of  the Emotions, “the harmony of all parts in affinity to one another” of  Leone Batista Alberti.  In Affine Geometry the Frame of Reference of the Painter, the Floor,  is created. On this Floor,  the Horizon, the Plane at Infinity is drawn.  From the Point of View of the Observer, it is not possible  to Judge Distance or the-Sameness because a given Visual Object may be Large and Far away or Small and Close.

In Eucludian Geometry A Ruler contains a Fixed Scale

The Third Layer, Metric Geometry, adds the concept of Distance (Metric, Scale) to the Affine Layer. A Distance is a relation between Two Points of the Cross-Ratio. This is the Layer of the Painter, Creator, Observer, who creates his own Distance to the Distances he is Painting in the External Frame he is looking at.

Since Projective Space is the Space of Actual Perception, the true function of Metric Space is the Coordination of Various Perspectives. This is illustrated in Perspective Drawing, in which there are always Two Perspectives being Coordinated—the Vanishing Point and a Point just behind the Eyes of the Observer.  Each of these is an instance of the One Point at Infinity.

The last, Fourth,  Layer is the layer of Euclidian Geometry. In Euclidean Geometry Distance is Fixed (not Relative) and Scaled to a Unity (Meters). This leaves us with just One Point of the Cross-Ratio, the Unity, the One.

Between  1926 and  his death in 1983 Alfred Tarski worked on the Axiomatization of Euclidean Geometry. In Tarski’s system there is only one type of Object: the One, The Point.

There are just two Geometrical notions between Points: the Ternary Relation of “in-Betweenness” and the Quaternary Relation of “Equidistance” or Congruence.  Betweenness captures the Affine aspect of Euclidean Geometry; Equidistance/Congruence, its Metric aspect.

This is the Layer of the Human Expectation who has not Distanced Itself and is Looking Outside Through a Small Hole at the Future. The Expectation considers the Future as an Extension of the Past (Memory).

In Euclidian Geometry we have to Move Outside to the Objects to Measure their Distance and the Sameness with a Pre-Defined Unity.

If we don’t move to the Object we will measure an Illusion.

About Space measured by Time and Space measured by Space

The Ancient Sumerians  knew that the Length of one side of a Hexagon is the same length as is the Radius of the Circle that circumscribes this Hexagon (See Pascals Theorem).

They also knew that the Stars of the Constellations of the Zodiac shift Counterclockwise, at the rate of 72 years/degree, because of the Precession of the Earth’s axis. One Wobble takes 25.920 years.

The length of one side of the Earth Hexagon is therefore the Distance traveled by the Constellations of the Zodiac along the horizon during 25.920/6=4,320 years.

They then subdivided this distance by 7,200  which produced the Royal Mile that was subdivided into 1,760 Royal Cubits.

Before 3.117 BC the complete Earth was covered with a uniform Geodesic System that was based on the Rotation and Precession of the Constellations of the Zodiac. This System was implemented in the Megaliths.

At that Time Space was measured by Time.

The Physical System of the Megaliths was destroyed by the Great Flood of 3.117 BC but the Metric System survived thousands of years until the French Revolution.

On the 8th of May, 1790, Charles Maurice de Talleyrand at the end of the French Revolution, proposed before the National Assembly in Paris a Change to a Decimal Measurement System.

The Academy of Science recommended that the new definition for a Meter be equal to 1/10,000,000 of the distance between the North Pole and the Equator, and this was accepted by the National Assembly in 1791.

From that Time on Space was measured by Space.

Why the Future contains Infinite Possibilities

A Painter or a Human always looks Forwards in Space. If there are Parallel Lines visible they all Converge to a Vanishing Point at The  Horizon. The Horizon is a Parallel Line at Infinity.

We all know that the Parallel Line of the Horizon is caused by the fact that the Earth is a Moving Sphere. This Moving Sphere moves around other Spheres that move around other Spheres.

The Rotation of the Spheres in Space is used as a Clock. Every time when the Cycle of the Spheres repeats itself we add one unit to a standard Time-Measure. One Sun Cycle is named a Year. One Cycle of the Precession takes 25,920 Years.

We Measure our Time by the Cyclic Movement of Objects in Space. The Cyclic Movements caused by the Rotations of Objects around Objects (around Objects) is really a Rotating Rotating Rotation, a Spiraling Spiral.

We don’t live in the Sphere but we live and Move on the Surface of a  Moving Sphere. That is why our Geometry is an Elliptic Geometry (or Projective Geometry).

Euclides and Pythagoras were aware of Projective Geometry (See also Pappus) but the Scientists of the Enlightenmentstarted to interpret their Theory with a Different Eye. They saw Numbers in a completely different way the Greek did.

The Scientist disconnected Number from Magnitude (Form) and created an Abstract Static Number Theory and an Abstract  Static Theory of Physics. The Movement of our Universe, the Ether, came to a stilstand.

The Theory of Perspective Drawing, based on our Real Perception of Reality, is the same theory that generated Projective Geometry. We are now back to Normal again.

In the blog about Geometric Algebra I wrote about a very Independent Thinker called Dewey B. Larson.

He reinvented Physics and Projective Geometry in his own way, Calculated all the well known Physical Constants and based his Theory on a simple well know Assumption that Space and Time are Reciprocal (A Ratio of Ratio’s , the Cross-Ratio) because Velocity= dS(pace)/dT(ime).

Moving Movement is the Essence of our Reality.

What Larson calls “Motion” is the Ether Wind (or the Higgs Field) the Velocity which was measured in the North-South (Z) direction at 208 km/s in 1933 by Dayton C. Miller.

Einstein believed the results of the Michelson-Morley Experiments in 1887 that “proved” that the Moving Ether was non-existent. Now we know that the experiments were wrong.  Einstein also did not believe that Space was Expanding. At this moment the Expanding Universe is confirmed by many observations.

When Space Expands,  Time Compresses and fills up the Space to Keep Balance. Time Scales Space.

Space moves to Infinity. Time Moves to the Inverse of Infinity, Zero. Space is measured by the Linear Visible Scalar Number-System. Time is Measured with the Rotational Invisible Imaginary Number System.

Expanding Space is Linear Motion. Time is the Spiraling Motion of the Vortex.

Space is Yang and Time is Yin. Yin is feminine, Curved, Rotational, smooth or cold. Yang is masculine, Straight, Linear, rough or hot.

Space and Time are Complementary Duals that Move Around the Void.

If we look at the Human Perspective we now are able to understand what Time and Space Really are.

When we Look Forward we Experience Space. Time is always Behind our Back.

Human Senses and Conventional, Scientific Equipment can only Look Forward and therefore Measure Space (Distance) and the Change of Space (Velocity, Acceleration).

This is a Limitation of our Physical Sensory System, which evolved to measure Space, Scaled by Time, to produce what we Perceive as Causality–a Linear Ordering of Events.

Without the Cause-and-Effect System, the Sensory World of Space would just become Chaos.

Time, History, is Always Behind Us and Space, The Future, The Adjacent Possible, with Infinite Possibilities, is Always in Front of Us.

Let’s Move.

LINKS

Generalized Projective Geometry

Paul Dirac: About Physics and Projective Geometry

About the Middle Ages

About Expanding Space and Not-Euclidian Geometry

About the Renaissance

About Resistance and Mass

About the Mathematics of Perspective

About the Ether

About Clean Space

About Projective Geometry

Pictures of the Projective Plane

About Geometric Algebra

About As Within, So Without

About the Reciprocal Theory of Dewey B. Larson

A Video about Mobius Transformations

About Projective Geometry and our Senses

About Projective Geometry and Geometric Algebra

About the Cube of Space

About Time and Paranormal Experiences

About Geometry

A Textbook about Metric Geometry

About the Four Points of View

About the Void

Why the Future is Open Space

About Alchemy and the Klein Bottle

About the Human Sensory System

Stuart Kaufmann: About the Adjacent Possible

A City is an Organism

The surprising math of cities and corporations

The System of Life is growing in size and in complexity, and so do the infrastructures sustaining it.

In 2008 the point was reached where more than 50% of the world population lives in cities. That percentage is growing. By 2030, over 60% of the world’s population – nearly five billion people – will be living in urban area.

The System of Life is generating Super Organisms and the City is one of them.

Urbanization is only a relatively recent phenomenon. As far as we now know urbanization started in Mesopotamia around 4000 – 3500 BC.

For the Ancient Mesopotamians, the cities were the centers of life. Their beginning of time was not a Garden of Eden, but rather an ancient site called Eridu, which they believed was the first city ever to be created.  The creator of Eridu was Enki, the God who came out of the Deep Waters of the Ocean  (the Abzu). The city of Eridu was destroyed by the Great Flood in 3117 BC.

Every time one of the Rulers of a City took control over many Cities and a State was created with a new Center, the Capital. In the Center of the Capital the Palace of the Ruler was situated. What we see is an Expanding Pattern in which the same Structure repeats itself all the Time.

Initially the two life-essential resources for cities were Water and Food.

As Cities grew and as technology evolved, the supply of these resources became dependent on energy for processing, for pumps and for transportation. In the process, cities and their resources evolved into a system of life energized by the individuals that populate cities, and fuel its dynamics.

About the Law of Kleiber

The Law of Kleiber shows that Bottum-Up Structures are more efficient than Top-Down Structures.

It also shows that Big Structures are more efficient than Small Structures. The Law is applicable from the level of the Bacteria to the Level of the City and higher.

These two statements are a contradiction until we realize that there are two ways of looking at the same structure. One view is the Top-Down View. The other is the Bottom Up View. When we look Down we see a huge Hierarchy and start to believe that Big is Beautiful.

When we look Up we see that all the work is done by Small Cooperative Components starting at the Bottom with the Bacteria.

The Law of Kleiber is explained by the fact that all the organisms (including the Cities) contain the Same Fractal Structure.

About DNA

In the Beginning the Chemical Soup generated Self-Reproducing Chemical Factories. These Factories combined into bigger Factories by exchanging and combining their Factory-Designs (DNA-parts).

Every time when the Factories fused they became more Efficient, Bigger, Stronger, Older and therefore more Competitive. When the Factories became more Competitive they started to Protect themselves against the other Factories.

To Protect themselves the Multi-Cellular Systems began to Sense in Many Directions and became better and better in Predicting the Future.

One of our Ancient Ancestors is the Sponge which is a static Cluster of Bacteria. Scientist have detected that the DNA of the Sponge has a lot in common with the Human DNA. The Sponge contains the Basic Fractal Structure, the Tube.

In a later stage our Ancestors developed something we call a Brain. The Brain is used to Sense the Now and Predict the Future.

The Human is a Moving Sponge who is able to Imagine. With his Imagination the Human is capable to Change the Future (and the Past).

About Innovation

The Law of Kleiber can be explained by the principle of Self-Reference (Similarity,  Fractals).

The Small Structures at the Bottum combine into comparable structures on a higher level.

What we don’t see is that the structures on every level can be decomposed in the Same (DNA-)Components with a different Scale and a different Name.

Innovation is nothing but a  Combination of  the Components in many different ways until all the combinations are made.

At that moment One of the Combinations becomes the new DNA and a new Level is explored.

Life explores every possible path.

About Cities

A City is a Combination of Houses.

A City protects a Cluster of Houses. A House protects a Cluster of Humans and a Human protects a Cluster of Organs.

All the way down to the Bacteria,  Cooperative Clusters are formed that give the participants a more Secure Way to Live.

A House is a Body. It supports the Body but it also contains all the Bodily Functions.

If we provide the House with these Bodily Functions the House becomes more Sustainable. It is possible to regenerate the Waste that the Humans produce into Energy just as the Liver is doing in our Body.

If we Cluster the Bodily Houses into a City and we provide the City with the same functions of the Body we are able to create structures that are independent of the input of external Top-Down Sources of Energy and Food.

If we are able to detect the DNA of the House and the DNA of the City we are able to Compose new Types of Houses and Cities that are Adaptable, Scalable,  highly Sustainable and are also in Balance with Nature.

It will also be  much more easy to Destroy or Move buildings and cities to another Place without the production of Waste.

About Synchronization

In the Miedeval City the Major Cycle was the Cycle of the Seasons. In the Modern City we have become almost independent of the Cycles. We import Food and Energy out of every place in the World.

It takes a Lot of Energy to transport the Food and Energy and Many Places on Earth are dependent on a small amount of other Places that contain the Sources of our always increasing Need to Survive the Effects of our Environment.

When a lot of People (The Slaves) are dependent on a small amount of people (The Masters), the Masters start to dominate the others and increase their Power until Eternity. Power is the most important Addiction of the Humans.

The problem becomes bigger when we realize that many people are producing Food and Energy but are themselves not able to use the Food and the Energy they are producing.

The independence of the Cycles has created a huge unbalance. This unbalance is not only visible in the City but in every place on Earth that is providing Energy and Food to sustain the Modern City.

The only solution to this problem is to create self-sustaining (autarkic) Cities that are able to supply their own food, water  and energy.

When we want to restore Balance we have to Synchronize the Cycles in the City.  This can be done with the help of Smart Technology (Sensors, Actuators, Analytics) but we can also make use of very old fashioned techniques that were used in the Middle Ages.

When Humans communicate from the Heart and focus on the same subject, the Humans start to Synchronize. They become a  Group.

The most important structure in the Miedeval City to Synchronize its inhabitants was the Building of the Heart, the Church.   The Church was always situated in the Center and was visible from a long distance. The Church was also the only place where people were always Protected.

The Human Heart is doing the same thing as the Church is doing in the City. It connects the Mind with the Organs of  the Body and the Pericardium provides one of the major Rythms of the Human Body.

If we want to Synchronize the City we have to create a Center where People are able to Commun(e)nicate about the Shared Goals of the City. The most important way to share can be found in the Human Culture. The Centres have to contain all the ways Human Culture is performed.

About the Memory Palace

Art, Music and Singing were United in the Medieval Cathedrals. The Medieval Cathedrals also contained all the Knowledge (The Memory Palace)  that was needed to understand the Universe.

If we want to Synchronize the Modern City we have to build Modern Cathedrals in the Center of the Center and use them as Places to Commune, to Educate, to Make Music, to Dance and to Sing.

We have to design them as Modern Memory Palaces (Simulators) to teach the Masses about the Fractal Universe and give them Feedback about the State of their own Environment.

LINKS

An Interview with Geoffrey West of the Santa Fe Institute about the Law of Kleiber

About Thermo-Economics

About the Autarkic City

About Cybernetics

About Synchronization

How Gaudi used a Machine to design the Sagrada Familia

About Machines that generate Architectures

There is only the Dance

Shiva the Hindu god of destruction is also known as Nataraja, the Lord of the Dance. Like yoga, dance induces trance, ecstasy and the experience of the divine.

The most common figures depict a four-armed Nataraja. These multiple arms represent the four cardinal directions. Each hand either holds an object or makes a specific mudra (gesture).

The upper right hand holds a hour-glass drum which is a symbol of creation. It is beating the pulse of the universe. The drum also provides the music that accompanies Nataraja’s dance.

The opposite hand, the upper left, bears on its palm a tongue of flames. Fire is the element of destruction of the world. It is also the symbol of passion.

The second right hand is held in the abhaya pose (without fear) and so a gesture of protection. It depicts the god as a protector.

The left leg is raised towards the right leg and reaches across it; the lower left hand is stretched across the body and points to the upraised left foot which represents release from the cycle of birth and death.

The hand pointing to the uplifted foot is held in a pose imitative of the outstretched trunk of an elephant. In Sanskrit this is known as the ’gaja-hasta-mudra’ (the posture of the elephant trunk), and is symbolic of Ganesha, Shiva’s son, the Remover of Obstacles.

Nataraja dances on the body of a dwarf apasmara-purusha, the man of forgetfulness, who embodies indifference, ignorance and laziness.

Creation is possible only when the weight of inertia is overcome and suppressed. The Nataraja image thus addresses each individual to overcome complacency and get his or her own act together.

The ring of fire and light, which circumscribes the entire image, identifies the field of the dance with the entire universe. The lotus pedestal on which the image rests locates this universe in the heart or consciousness of each person.

The hands of Shiva represent the Human Faculties of the Imagination (Creation, Spirit, Vishnu), Control (Destruction, Thinking, Compression, Shiva), Desire (Agni, Fire, Sensing &Acting, Expansion) and the Emotions (Soul, Ganesha, Motivation, Removing Obstacles).

Imagination

Humans need the “Illusion of Control” to sustain their Identity. Deep within they don’t want to believe that Other Human Beings or the Forces of Nature (“the Acts of God“) are also Active Agents.

The Imagination creates the Identity, the believe that I Am What I Am.

When we are in Deep Meditation, the Observer, the Consciousness, is able to watch the constant popping up of  Images (Ideas) out of the Nothing. 

If we are not able to keep the Observer-state, we move into the Sleep of the Darkness or our Senses are attracted by one of the Images  and move into the Dream State.

According to Buddist belief the Dream State, (Maya, Not-That) is Not the Real Word.  This world is hidden behind a veil. Behind the veil lies the Void.

The Void is not empty. It is comparable to the Zero-Point-Field, the state of the Universe before the Big Bang. In this state everything,  even the impossible,  is possible.

In the Void, Ideas of the First Creator (Brahman) Pop-Up, Move into Existence for a while and finally disappear. 

For a very long time Brahman was in deep meditation until one of the Ideas of Brahman created a Huge Excitement. This was the Idea to become Aware of Itself.

To make this happen Brahman had to spit itself into two parts, the Observer (Being, Consciousness) and the Actor (Becoming, Desire, Acting).  

Maya, the Material World,  the Expanding Universe, was created when the Desire to become Aware generated the first Split of the Universe, the split between the Void and the Not-Void, the Whole.

At this moment the Left Brain and the Right Brain of Brahman are fusing and soon we all will experience the Whole which is not the Void. The Void will stay a Mystery for Ever and Ever.

Motivation

Ganesha rides a mouse, the symbol of mankind’s ignorance, his hidden fears and insecurities and his deep attachment to petty worldly objects.

By riding on the mouse, Ganesha shows that one can and must control and overcome all negative feelings. One can be the master of oneself and need not be a slave.

The head of Ganesha, the Elephant,  symbolizes the Atman, the Soul  and his human body signifies Maya.

Our “Head” or better our Soul is connected to the Void,  but our Body is an Expression of the Non-Void.

Our Body is part of the Material World and has to obey the Rules of the Material World.

Ganesha represents the Emotions, the Motivation, the Rotation, that started when Maya started to expand. When an Elephant is In Motion it is able to remove all obstacles.  

An Elephant is Part of a Herd that needs a Shephard (Vishnu, the Imagination) to find Its Way.

When an Idea pops up in the Imagination it moves the Wheel of the Emotions and the Body want to realize the Idea in the Material World.

Desire

Agni brings about growth, expansion, ascension, and transformation. It is the fire hidden in earthly things which rises out of them to heaven beyond.

Fire is the symbol of agni. The quality of fire is to spread itself. Because it spreads itself in every direction, it is present everywhere. Even though it spreads in all directions its motion is always upwards. It carries everything that it consumes and purifies, upwards.

If the motivation to realize the idea is there,  the Fire of Agni is lighted and the Human becomes passionated.

If you are  not able to control your passions you will become Addicted to the idea and the idea will never be realized.

Control

Shiva is the Destroyer. He wants to bring everything back to the void.  The Fire of Agni is able to expand the orginal idea to exceptional proportions.

At a certain moment Shiva stops the Fire and takes over Control. The idea is simplified,  put into a plan and is finally on its way to the Material World.

The Cycle Moves On

But the Creative Energy is already busy to generate new Ideas. If this happens,  the orginal plan is adapted and adapted (“scope creap“) and will never be realized.

LINKS

About Emptyness

About the Fusion of the two Minds of Brahman

About Ma’át, the Egyptian Shiva

About Good and Evil

About the Illusion of Control

About Addiction

Why you need an Obstacle to become Excited

About Scope Creap

About Good Vibrations

The Good (Creation) and the not-Good, the Bad (Destruction),  are two Waves that are moving in Opposite Directions. Together they create interference patterns called Standing Waves.

Standing Waves are Waves that preserve their Form and can be perceived as Material Particles.

If the Good is a Wave Moving with the Clock, the Bad is a Wave Moving Against the Clock.

I believe the Good is moving with the Clock because the words “Right” and “Wrong” were associated with the Right Hand and the Left Hand and the concept “moving” (wringen in Dutch).

In Magic the Left-Hand Path is associated with Black Magic and in many cultures, the Left is associated with Evil.

In China the Rotation with the Clock is called the Generating Cycle and the Rotation Against the Clock the Destructing Cycle.

The Standing Waves of Matter contain the Bad and the Good in a certain proportion. Therefore every part of Nature (including the Humans) contains a piece of the Bad and a piece of the Good. That’s why it is rather difficult to make a distinction between both of them.

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”  (Hamlet Act 2, scene 2, 239–251)

About the Svara

The idea that our Universe is a Wave goes back a very long time. In Ancient Indian Philosophy, the Wave of the Universe was called the Svara, the Wave of Life.

It is the manifestation of the impression on matter of the Power Which Knows Itself (Atman). The Atman arises out of the Emptyness (Brahman). The Emptiness is a Mystery. It is impossible to Reason about it.

The Svara consists of Five Types of Waves called Tattvas. They represent distinctive Forms and Vibratory Motions and are the five modifications of the Great Breath, Prana, of the Atman. Prana is called Chi in China.

The First Wave that came out of the Atman is called the Âkâsha (Spirit, Egg, Black). After this came the Vâyu (Air, the Circle, Blue), the Tejas (Fire, the Triangle, Red), the Apas (Water, the Crescent of the Moon, Silver) and the Prithivi (Earth, the Square, Yellow).

The Svara has two different States,  the Bright Sun-Breath  and the Dark Moon-Breath. In the first state the Svara expands, away from the Void. In the second state it contracts and moves back to the beginning.
At a certain moment we will experience the spectacular Twist of the Svara. This is the moment when Time will move back and the Apas (Aquarius, Water) will dominate the Fire (Bull) of the Tejas.
The Âkâsha and the other Four States of the Svara are the States of what Western Scientists call the Aether, the Carrier of the Standing Waves of the Universe.

About the Aether

Until the experiments of Michelson and Morley in 1887, every Physicist believed in the existence of the Aether. Everybody was very surprised when the experiments showed that the Aether was moving with a constant speed, the Speed of Light, in both directions of measurement.

Nobody questioned the experiments so a completely new theory had to be created to explain the strange behavior of Light. This new theory was the Relativity Theory of Albert Einstein.

The situation became even stranger when Niels Bohr (and others) invented Quantum Mechanics and showed that Light could be interpreted as a particle, a Photon, and a Wave.

At that time almost nobody understood the Concept of the Standing Wave. A Standing Wave is a Wave that preserves its Form and therefore shows itself as a Particle.

It is now proved that Michelson and Morley made a fatal mistake. The Unification of the Theories of Einstein and Bohr is going on but two foundations of the Theory of Einstein, the non-existence of the Aether and the Constant speed of Light, are gone.

The concept of the Aether, the Svara,  is back and new theories of the Universe based on Standing Waves are produced and verified. These theories are much simpler than the old theories.

What is the Same?

The Ethical Law of Resonance states that “The Same attracts the Same and Repels the Not-the Same“.  The Good attracts the Good and the Bad attracts the Bad but the Good also repels the Bad and the Bad repels the Good.  If we are able to define the Same we are able to define the Good and the Bad.

When you want to find out if some Thing is the same as another Thing you have to define the concept of “the-sameness“.

Everything is different from any other thing when you collect enough different data about both of them. When you ignore every detail everything is the same (A = A). When two objects are literally “the same” we call this relationship an equality (A=B).

The same objects can appear differently when we Look at them differently. In this case a “the sameness” (now called a congruency) appears when we are able to create the same object when we move (translate), rotate or reflect the other object.

To find an independent reference framework for an Observer who is “not moving” and a constant Speed of Light Einstein had to abstract from Translation, Rotation, Reflection and Movement (Speed and Acceleration). Einstein’s friend Minkowski solved his problem by creating a new type of “curved” space now called Minkowski Space.

The Ancient Scientists of India not only abstracted the Aether from the Eyes like Einstein did. They abstracted the Aether from the other Four Senses too.

Every Tattva represents another Sense Organ and a related Wave pattern. The interesting point is that the Waves of the Tattva of the Eyes, the Light Waves, the Tejas, behave, exactly the way the current scientists describe.

The current Scientists ignore the fact that Humans observe their Environment with their Five Senses. The ancient Scientists not only detected five types of Waves. They also found a way to combine the Five Wave-Types into one Wave Model.

In general, Objects are “the same” when we are able to find a Structure-Preserving, isomorphic, transformation (F) from Object A to Object B. F(A)=B and G(B)= A and FG=Identity. With the help of an Isomorphic Transformation, you are able to map a structure A to another structure B  and move back to the same structure A.

Every Isomorphic transformation can be seen as a “specialized Organ“, that  “looks” at Reality in its own way.

The mathematical field of Topology is concerned with the “the sameness” of objects that are Expanded and Compressed. Topology represents the Organ of the Emotions. With this organ, we are able to research the effects of the Great Breath of the Prana.

About the Great Breath

With the help of isomorphic  “topological” transformations, it is possible to make the huge Diversity of Forms in our Universe the Same. It is even possible to compress every structure in our Universe into one structure, the structure of the Void.

In this case, there are a few topological possibilities depending on the dimensions of space. In two dimensions we can choose out of the Point and the Circle, a Closed Line. In higher dimensions, strange twisted structures appear such as the Moebius Ring and the Klein Bottle.

If the Universe is compressed into a Rotating Circle,  The One who is in the Centre always Returns on Itself.  The Universe is expanding and compressing until Eternity. At a certain time even after a huge expansion the Power of Creation is able to “Knows Itself”. This concept is called the Cyclic Universe.

If the Universe is compressed into a point, called a singularity, we live in a “Big Bang-universe“, the standard cosmological model, which will expand into Eternity.

It will be clear that the structure in the beginning determines the way the Waves of the Universe expand.

If the Universe is Closed in Itself the Outbound Waves of the Beginning will meet the Inbound Waves of the Utmost Boundary and will create Interference Patterns that look like Standing Waves.

When the Universe was small the Interference Patterns came up almost immediately. When the Universe expanded it took more time to Close the Loop.

If the Universe is a Closed System, the Waves of the Past and the Waves of the Future will meet in the Now.  At every moment in Time, we are able to look into a possible Future and a possible Past.

At every moment in Time we can Change the Past and the Future if we are able to start a Powerful Negative (Destructive, Bad) or Positive  (Creative, Good) Wave of our Own.

According to the Ancient Scientists the Forces of the Tattvas at a certain Level of Enfolding represented Consciouss Beings (Angels, Devils) who could be Called to help to influence the Standing Waves of Matter.

In the strange terminology of Quantum Mechanics, this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins of the Individual Standing Waves are in Tune.

We are able to change the Past and the Future when we are in Tune with the Waves of the Universe.

About the  Number Five

The symbol of the number Zero (“0”) looks like an Egg, the Âkâsha. The Âkâsha represents Space.

The name “zero” comes from the Arabic صفر, şafira, “it was empty” and the Sanskrit śūnya “void” or “empty”. The 0, Space, was Empty, Ø, before it was created.

According to many creation myths the beginning of this world,  Non-Being, Ø, the Empty Set, expanded into an Egg, 0.

The Egg started to Rotate (Air, Vayu, Movement) and was splitted into the Duality (-1,1), the Crescent of the Moon (Apas), the In-Between-Moon or Half Moon (1/2).

The negative part of the Duality started to move in the Opposite Direction. At that moment the Good (Creation) and the Bad (Destruction) were created.

The Apas are the force of Contraction (Control), the Opposite of the Tejas, Fire (Desire), the Force of Expansion. The Apas want to bring the System back to the Void.

In the Beginning, the Good (Fire) was much stronger than the Bad (Water). Therefore the Universe started to Expand.

The Trinity, the Triangel (Tejas, Fire), contains three numbers (-1, 0, +1). When the first Trinity was created the Force of Fire and Desire, the Tejas, started to Expand the Trinity into more Trinities. The production of Trinities in Trinities is a Fractal Pattern (“So Above, So Below“).

The first two Triangels, the Triangel of the Trinity of the Mind of the Atman and the Trinity of the Material World, are combined into a Square (Prithivi, Earth). The Prithivi is seen as the Force of Resistance, the Opposite of Âkâsha, Space.

The Prithivi, the Square of the Four Forces, the Human,  resists the movement back to the Void. The main reason is that the connection between the Spiritual World and the Material World is very strong.

The Spirit of the Human, situated in the Heart Chakra,  needs Matter to create all the possible combinations of the Becoming Trinities to Experience the Fullness of Being.

The number Five can be found in the Middle of the oldest Magical Square on Earth, the Lo Shu Square. The Lo Shu Square was given to Emperor Yu the Great after the Great Flood (3117 BC) by a Turtle, the symbol of the Star System Orion.

About the Magic Square of Lo Shu

The Lo Shu Magic Square contains the numbers 1-9 (3×3). In every direction they add up to a total of 15 (3×5).

The Magic Square Constraints the Expansion of the Force of Fire and makes it possible that the Cycle moves back to the zero, the Void, the Mystery.

-14-3
-202
3-41

When we subtract all the numbers in the Magic Square with the number 5,  the Zero of the Egg of the Âkâsha appears in the Middle.

The transformed Magic Square shows an interesting symmetry.

On the six “crosses” the same negative and positive Tattvas are found. The Four Tattvas are Balanced in the o, Space, the Âkâsha.

On the straight lines, two symmetric patterns emerge ((-1,4,-3) and (1,2,-3)) again both positive and negative. In these patterns the 4 balances the 1 and the 3 and the 2 balance the 3 and the 1.

When we follow the Numbers of the Square from -4 to +4, the Sheng Cycle appears.

About the Sheng Cycle

The Sheng Cycle not only contains the Cycle of the Five Tattvas. It also contains Five Triangels in which One Tattvas Balances Two other Tattvas.

The number Five is the same as the Number Zero when we accept that there are Two Structures (or Two Universes). One structure rotates in the Positive Domain, The Sun, and one in the Negative Domain, The Moon.

The Square represents the Four Force of Nature who are the Four Combinations of the Two Forces of the Duality, Compression and Expansion, Yin and Yang, the Apas and the Tejas, Fire and Water, Control and Desire.

The Sheng Cycle is the major Cycle in Chinese Philosophy. It was used to explain and control the many levels of existence (State, Family, Environment, Body,..).

The Sheng Cycle moves in two directions, With the Clock (Generating, +1) and Against the Clock (Destructing, -1).

When we combine the two Cycles a 9(3×3)-fold Twisted Moebius Ring is created with the Earth in the Middle. This Cycle is represented by the Symbol of Infinity (). This Cycle is comparable to the Tree of Life, the Jewish Sephiroth, and the Ancient Egyptian Pesedjet (the Nine).

In the Bright (positive) Part of the Moebius Ring, we are in the Sun-State, Life. In the Dark (negative) Part we experience the Moon-State , Death, the Underworld (Our Twin Universe), the place where the Souls exist when they Die.

Now it becomes very clear what the Ancient Indian Scientist meant with the Dark Moon-State of the Svara. When the Wave of Life moves back to the Center, the Void, Death will become Life  (“the Death will be raised“), Time will Reverse, the Universe will Compress and the Good will become the Bad.

About Harmonics

In 1931 the US Department of Commerce assigned Edward Dewey the task of discovering the cause and underlying dynamics of the Great Depression. The US Government created a special institute the Foundation for the Study of Economic Cycles. The Institute contains a huge database of the times-series of almost every Cycle there is.

The most interesting observation of Edward Dewey is that Cycles restore themselves all the time and are influenced by other Cycles. The Cycles Resonate.

Ray Tomes, a statistical mathematician, started to do research on the time series of the Institute. He confirmed the Insights of Dewey but with the much more powerful tools of his time, he was able to dig a lot deeper into data.

Tomes detected a relationship between the Cycles and Music, the Âkâsha. Tomes also developed a  method to find the basic structure behind the Waves of the many Cycles.

Tomes found one Basic Standing Wave that generates other waves by producing Overtones. Tomes rediscovered the Svara and could also explain why the “numbers” behind the Svara are the way they are.

The explanation can be found in the so-called Highly Composite Numbers (HCN). The HCN is “social” numbers with many divisors. They represent the major “harmonic” connectors in the Universe. The HCN are the opposite of the “lonely” Prime Numbers who only contain themselves.

The structure behind the HCN is self-referential and is based on the numbers 2, 3, and 5.

About the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

Paul Steinhardt has created a new theory about the Universe based on the Four Forces of the Square and the Void in the Center. In his theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center, the Void (0).

The two Branes are higher dimensional flat surfaces that are in parallel. The Left and the Right Brains split into many similar Cell-like Structures. We live in one of the Cells of the Cyclic Universe.

When the Universe expands the constraints of the Flat Surface (the Lo Shu Square) create a huge tension and the flat surfaces start to Ripple. The Ripples are waves that are closed in themselves (loops).

When you use your imagination you can see that the Cyclic Universe of Paul Steinhardt has a lot in common with the ancient theories of India and China with only one difference.

In the Ancient theories, the creator of the Universe was “Aware of Itself” in the new theories Awareness is a Feed-Back-Loop, a Cycle.

About Ancient Spirituality and Modern Science

This blog started with the Ancient Spiritual Indian Concept of the Svara, the Wave of Life. It ends with the Modern Material Cyclical Universe of Paul Steinhardt.

In between, I have tried to show that the old theories of The Self-Aware Universe and the new theories of the Endless Feed-Back Loops in Our Universe have a lot in common.

The Ancient Spiritual Scientists developed a Theory of Everything based on the principle of the Fractal Universe (“So Above, So Below“).

If the Universe is a Fractal Structure,  the only thing the Modern Sciences have to do is to find the Right Level of Observation (Cells, Body, Family/Group, Culture, State, Earth, ..) of the Fractal Expansion of our Universe and the Same Laws will appear again and again.

About the Good, the Bad, and the Nothing

If the Good and the Bad are Standing Waves that move With the Clock and Against the Clock it will be much easier to determine what is right and what is Wrong (Left).

With the Clock moves With the Flow. It generates new structures until the Limits of the Universe are reached.

Against the Clock moves Against the Flow. It destructs new structures until the Limits of the Universe are reached.

The Bad wants to Control Everything. It Fears the Good and the Future.

The Bad does not (want to )understand that The Good and the Bad are moving to the same Destination, The Nothing.

The Good gives us Joy, Pleasure, and Excitement.

The Bad moves Back in Time. It wants to restore what was already there. Its final aim is the Zero, Empty Space.

The Good moves Forwards in Time. It creates new Perspectives about a Bright New Future. Its final aim is Every Thing, the Many, Infinite Space filled with an Infinite Amount of Forms.

The Bad and the Good move Back and Forth around an Unknowable Center, the Nothing, that makes Every Thing possible.

Some day the One and the Infinite will merge, into the Impossible. When this happens the Nothing will return for a very short  (1/∞) moment.

LINKS

About the History of the Laws of Nature (The Website of Milo Wolff. It contains everything you want to know about the history of the concept of the Standing Wave).

Why Matter is a Standing Wave

About the Svara (This Website contains a (big) Complete Book written in 1894 about the Ancient Theory of the Svara.  A Must Read, when you want to understand Ancient Physics).

About the Harmonic Theory of Ray Tomes

About Old Fashioned Thinking

Many thousands of years ago human life was a far different experience to that which we enjoy today. Life for our ancient forefathers was a mixture of wonder and fear.

The interesting point to notice is that the human body has not changed since the old days. The things that have changed are our environment and our language.

We see objects our ancestors could not see and therefore we talk about concepts our ancestors were not aware of.

Although our concepts have changed the way we think has not changed.

Thinking is a bodily process. Our muscles talk and our brain processes a huge amount of data.

Current science is able to look into the living body to observe the process of thinking. Scientists think that thinking has a lot to do with seeing. A picture paints a thousand words when the objects (nouns) and the relations (verbs) between the objects are named.

Our ancient ancestors saw other ancestors, animals, rivers, mountains, trees, plants, stars, the sun and the moon. Nature was all around them and Nature was the source of their reasoning.

When you look at nature for a long time you come aware of all kinds of patterns. The Sun rises and disappears every day. The Moon shows itself in the same stages. The plants and the animals act according to these patterns. Observing Nature during day and night generates a theory of Nature and because Nature is cyclic the ancient theory of nature was a cyclic theory.

Our ancestors observed short and long term cycles with their eyes and created a theory of everything just like the current scientists are trying to do.

The human has not changed and his ability to define and verify a theory has not changed also.

In our time we have developed highly advanced instruments to probe in the big and the small structures of Nature. We are able to look at the beginning of the Universe and we are able to look at the very small structures of Matter.

Just like our ancient ancestors we use the data of our new eyes, the instruments, to formulate a theory. The big question is if our theory looks a lot different from the theory of our ancestors.

The images our eyes detect are interpreted by the rest of our body. Sometimes we look with our Imagination (Daydreaming, Fantasy). Sometimes we look with our Emotions. We love or dislike what we see.  Sometimes we look with our Expectation and see what we want to see  (Verification) or don’t want to see (Falsification). The objective instruments of science project our subjective theory, our belief-system, upon our reality.

Many people would say that we have advanced in our knowledge of our reality. They believe history is a progressive process. It always moves up because we are learning all the time.

Our ancestors would say that history is a cyclic process. It moves Up and Down. Civilizations rise and disappear. History repeats itself all the time.

The proof of their theory is visible everywhere we go but we ignore the evidence. We, the Western people, believe our civilization will stay for ever because our supreme technology is able to solve every problem we will encounter.

The ancient people used different symbols, concepts and names to describe what they observed. We, the Western people, don’t spend much time to understand their theory because our theory of history proves that it is a waste of time to look back and learn from their experience and their comparable thinking process.

The most advanced theory of Physics is called String Theory. It was based on the so called Beta Function of Euler which describes the behavior of the string of a violin. The people that started the quest for the ultimate theory of physics highly believed in the harmony of the spheres, a concept promoted by the ancient scientist Pythagoras. Pythagoras was educated at the university of Heliopolis in Egypt.

Interesting enough the most promising variant of String Theory is called Loop Theory. It supposes that strings make close loops around flat surfaces called Branes. Just like our ancestors the creators of String Theory strongly believe in the concept of the closed cycle and there is a reason for this.

The simple reason is that you have to close our Universe somewhere. Our Universe is very big but there is a horizon, an end of the Universe, which is expanding into the nothing.

The smallest particles we can imagine also have a boundary and this boundary is closing the particle. Closing a system needs something that is closed in itself, a circle, a cycle or every other concept that returns in itself.

One of the most important ancient concepts of closure is the Ouroboros. It represents a snake that is eating itself. If you imagine the eating snake you will see that this snake compresses itself into a point and finally disappears into the nothing.

The modern mathematical term for the ultimate vanishing point is a Singularity, a hole in space and time, sometimes called a black hole.

A black hole is really the entrance to the singularity. It attracts matter in our space while the white hole ejects matter in a different space. The Ouroboros disappears but comes back in another world and starts to expand again. Modern theory supposes that our Universe has expanded out of the Singularity and will move back into this singularity, just like the concept of the Ouroboros is showing.

The ancient concepts are not of our days but they describe the same theory in a completely different way because the old scientists where using Nature as the Source of their concepts.

If the old scientists came with a comparable theory using different terms the big question is how they did it. They could not use the Large Hadron Collider to observe the small and the Hubble Telescope to observe the big. Their only instrument was the eye.

Mythic
As Above, So Below

The ancient scientists used the rule “As Above, So Below” to make things easy for them.

If the old scientists would be asked to explain this statement in our terminology they would certainly make use of the concept of recursion. Recursion shows itself in the Russian dolls that contain dolls that contain dolls. The ancient scientist believed that the same rules repeat on every level of the Universe.

They also believed that every system is closed in itself. The Big Structures are connected to the Small Structures.

The point of positive Infinity is connected to the point of negative Infinity. The Up, the Down, Forwards and Backwards move around in a pattern called the Moebius Ring (the Symbol of Inifinity). In higher dimensional space this pattern transforms into the Klein Bottle, the basic structure behind Alchemy.

If you understand one level you understand every level.

In 1982, Benoît B. Mandelbrot formulated the same theory in his book The Fractal Geometry of Nature. In this book he coined the term “fractal” to name his recursive structures. At this moment many important physicists are convinced we live in a fractal universe.

The theory of the fractal universe implies that when you observe carefully with the human eye on our level of existence you are able to formulate a theory about every level of the Universe.

The old scientists went a little bit further and stated that our Inner Universe is also an expression of the Outer Universe (“As Within, So Without”). They united physics and psychology in one Theory of Everything.

Carl Gustav Jung (1875-1961) was a follower of the famous Sigmund Freud until he met Wolfgang Ernst Pauli (1900-1951). Wolfgang Pauli was a genius and devoted much of his time to Physics. In 1945 he received the Nobel Price for Physics. At that time Albert Einstein called him his intellectual successor.

Wolfgang Pauli started to visit Carl Jung around 1930. At that time his life was in a terrible mess and Jung started to analyze his dreams just like Sigmund Freud had told him to do.

The Dream of the World Clock
The Dream of the World Clock

Jung detected many ancient themes in the dreams of Pauli. One of the most famous dreams of Pauli is the dream of the World Clock”. This dream is a modern version of the dream of Ezekiel and the Tetramorph.

The dreams of Pauli were highly related to the hermetic alchemists of the Renaissance (John Dee, Robert Fludd, Paracelcus).  The alchemists based their theories on the Ancient Egyptian Knowledge of Heliopolis.

Pauli and Jung started a life long collaboration to explore the bridge between the Inner World of Psychology and the Outer World of Physics.

Jung was also highly interested in what was called the Pauli Effect. Wolfgang Pauli’s life was full of strange and meaningful occurrences of Telekinesis. Objects in the surroundings of Pauli started to lift without any physical explanation.

Finally Jung and Pauli were convinced that the Dream World, the Unconsciousness, was the primal source of inspiration. They also believed that this highly unknown part of the inner world of the human being was able to affect the outer world by producing meaningful signs. The telekinetic effects of Pauli were created by his own Unconsciousness.

They even believed that the force behind human creativity, Spirit, created and sustained the outside material world of our senses.

Pauli was one of the creators of a weird theory called Quantum Mechanics. The predictions of this theory were verified with the instruments of science and proved to be right all the time. The theory was weird because it detected a strange duality in physical reality. Light showed itself as a particle and a wave at the same time.

To explain this duality scientists moved far back in history and adopted the ancient Yin/Yang-concept as an explanation. This concept describes a constant cyclic movement of the Universe between two opposites, called Female and Male. When the two opposites are combined they are voided into Nothing. The three parts, Male, Female and the Void were called the Trinity.

The scientists of Quantum Mechanics proved that it was possible to influence this duality by the human mind of the observer when the two complementary parts of the mind unite and are voided. This happens when the human meditates or moves into trance.

In the meditative or trance state the brain resonates and entangels, becomes One, with the Electro-Magnetic Waves of Mother Earth, the Shumann Resonance, and the Waves of Life of the Universe.

In the strange terminology of Quantum Mechanics this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins are in Tune. Pythagoras, trained in ancient Heliopolis, explained the same thing a long time ago.

To explain Quantum Mechanics the scientists had to assume that our Universe is not the only Universe that is in existence. To solve the paradoxes they created the concept of the Parallel Universes. The only bridge between these universes is the Hole in Time/Space, the Singularity, which was there before the Duality came into existence.

HeartChakra
The Symbol of the Heart

The old scientists agreed on the number of seven parallel Universes. They are a combination of two Trinities, the upside Triangle of the Spirit and the downside Triangle of the Material World.

They called these Universes Heavens and Hells with our Universe, the Universe of the Heart,  in the Middle.

They believed that the Shaman could travel between these universes in Space and Time with the help of his Light Body.

They also believed that the Human Soul, the Light Body, travels these universes in between the time of reincarnation.

In our Western World the Great Spirit of Creation is something many people consider a very old fashioned concept. The funny thing is that at this moment the new scientists introduce the same concepts the ancient scientists were using but with a different name. The modern Material Universe and the old fashioned Spiritual Universe are merging. The only thing we don’t want to accept is that the source of our creation could be a conscious being.

The discussion about Human Consciousness is a very complex discussion. The main reason is that scientists don’t agree about the concept itself.

Consciousness is often confused with Intelligence. Intelligence is the ability to be creative, to find simple solutions for complex problems. Consciousness is the ability to be aware of your own actions. We need our Consciousness to learn from our mistakes. We need our Intelligence to create new solutions to make new mistakes to start learning again.

Most people believe that Humans are the only organisms on earth that are Intelligent and Conscious. They accept the possibility that somewhere in our huge universe a comparable situation exist where extraterrestrials live. This possibility increases with the day because our highly advanced instruments are now able to detect comparable planets orbiting comparable suns in the galaxy.

The big problem is still the speed of light. According to the relativity theory of Einstein this speed is the maximum speed to travel space. Our possible companions in the universe are so far away that will be impossible to communicate with them.

Our advanced science is solving this problem too. At this moment scientists believe that the singularity now called a wormhole could make it possible to shorten the distance in space. If they are right space/time-travel will be soon a fact of life.

Some people believe animals are Intelligent and Conscious. They feel that their cat or dog or horse looks and acts a lot like the human being. Because of this believe they treat their pets just like human beings.

Scientists are already able to construct artificial humans and pets.  They are convinced it will not take a long time to produce artificial human beings that are not distinguishable from the normal human being.

Scientists are desperately trying to define a difference between a conscious and intelligent machine and a conscious and intelligent human being and they are not succeeding at all. Soon they have to admit that their experiments with artificial life show that consciousness and intelligence are the properties of a fractal system.

The old scientists already believed that our universe is a highly intelligent conscious fractal machine put in motion by a creator to experience all the possibilities of his own potential. The creation machine, the Matrix, gave the creator the opportunity to experience itself, to become fully conscious.

We, the Humans, are an enfolding of the Creator into a deeper level of existence. We are not created by his image we are in his image. If we look deep in the mirror of ourselves we are able to see the creator.

The old scientists even believed they had broken the code of the software of the creation machine and therefore could become an immortal being, the creator of a new parallel universe, themselves.

Consciousness is created when the self encounters the self by a short or a long feed-back loop.

If this is true the Cycles are there to become aware of the machine and to break the code of the software of the machine to become a fully creative entity. When the self encounters and accepts the mirror of the self they merge into the nothing, the state of the Universe before the singularity came into existence.

The Mystery
The Mystery

The ancient scientists did not believe that the state of the Nothing was not existent. They believed that the primal state of creation was pure potential. It was a highly fluctuating state called the zero-point-field by our scientists and the Mystery by the old scientists. The zero-point-field generates everything that is possible.

It produces mysteries, things we cannot imagine, because we as parts of the enfolding are unable to imagine every thing that could exist. Our bodily pattern recognizer, the Brain, is not capable of doing this. Imagining every thing would turn our brain into a state of pure madness.

Madness and sickness is a state of the body ancient and modern humans have experienced through history. This state has many names in our current highly specialized society. The old scientists believed that Spirit was able to help people to become sane and healthy again.

They believed in independent conscious beings with a positive and a negative attitude. The Trinity and its many enfoldings on different levels (Archangels, Angels) could be asked to erase the negative powers to let the love of the Spirit heal the body and the soul.

The ancient scientists named the force that heals the Force of Life. They believed in four other forces called the Four Elements (Air, Fire, Earth and Water) with the Force of Life, the Void, in the Center.

The first two Forces, Male and Female, are part of the first Trinity, the Spiritual World. Male and not-Male are voided in the Void. They are opposites just like expanding space, Gravity (Fire, Heaven) and not-expanding, compressing, space, the Strong Nuclear Force (Earth). Its main job is to hold together the subatomic particles of the kernel of the Atom. In the beginning God, the Void, created the Heavens and the Earth.

On the second level of Enfolding of the Trinity, the Material World, four combinations of Male and Female are possible. Two of them (Male/Male = Male, Gravity, Female/Female = Female, the Strong Force), are part of the Spiritual World and repeat their existence in the Material World.

The two other forces, the Electro Magnetic Force (“Let there be light”) of Life and the Weak Force (Radioactive Decay, Darkness) of Death are a mixture of both Male and Female and are therefore oscillating forces. They are compressing and expanding and therefore look like waves (Water and Air). These forces are also voided in the Void which shows that the potential of the Void, the Force of Life, is available at every level of existence.

The ancient system of Physics was a highly logical, mathematical system just like our current theory of Physics is. It contained just two concepts expansion (Female) and compression (Male) and showed that the spiraling vortex of creation was a repeating combination of the Expansion of just two simple dynamic concepts that were in a balance all the time. They knew that in the end everything would be Compressed to return to the Mysteriouss creator, the Void, the State of Infinite Potential.

The ancient scientists used the terminology of Nature to explain their theory to the masses. They also used highly abstract geometric theories to calculate the movements of the levels of the fractal universe. These theories were only available for the initiates of their secret societies.

The main reason was that they were afraid of misuse of the power of their knowledge. Science was not only related to the game of invention but it was also a state of mind. Ethics, Physics, Art and Religion were expressions of the same fractal structure of the Universe, that originated out of the Love, the Attraction of the Void,  the First Creator, for his own Mirrors.

The force that heals is still there and science is again on the verge of the rediscovery of ancient practises. The weird science of Quantum Mechanics proved the power of the mind and the force of life returned when the Mystery of the Void was transformed into the zero-point-field.

The power of the mind explains the placebo-effect feared by scientists who want to cure the body with chemical structures that exist on a very low level of the enfolding of the fractal universe. The pharmaceutical industry is using conscious entities (chemical forces) with little power while the powerful forces of the Archangels are still there.

The believe of the scientists in the healing power of nature itself has disappeared. They wanted to beat Nature with brains that are part of Nature itself. They wanted to beat their selves instead of uniting the male and female parts of their brains to become whole again.

This blog is a chapter of a new book I am writing together with Steven Strong about the ancient knowledge of the Aboriginals. According to their stories one part of humanity decided a long time ago to stay close to nature.

In the dreamstate they saw the consequences of the steady increase of dominance of technology when the humans would start with agriculture. They believed Nature would take care of them when they lived according to the Dreaming. I think they were right.

The move from hunter/gatherer to farmer produced the advanced civilizations of the World. Everyone of these civilizations did not survive the strange behaviors of Mother Nature, the Trickster, also called the Demiurg, represented by the Raven in the World Clock of Pauli.

I also think they forgot one thing. They forgot that the Cycles of the Wheel of Fortune of the Matrix we live in are a Machine that moves Back and Forth. It move far away from the Void into the Darkness to return back into the Light of the Mysterie.

The ancient scientists could calculate the short and long cycles of history and predicted a new Golden Age. They incorporated the predictions in their stories, buildings and artifacts. They knew that their scientific ancestors would try to explain their weird theories.

They knew that one day ancient science and modern science would converge because the cycles predicted that.

They knew that independent minds would return in every step of the cycle to repeat the same story again and again with different words and different concepts. They knew that history repeats itself all the time.

The only thing that is left for us is to take the consequences of our current understanding of our Universe.

Do we want to fight Nature with our technology until Nature fights back to create a new balance or do we want to return to the old knowledge of the Aboriginals and start again to cooperate with our Mother Earth.

The choice is yours.

LINKS

About the Matrix

About the Body Field

About the Golden Age

About the Logic of Creation

The Way the Universe was Created has generated an ongoing discussion for more than 6000 years. In this Blog I give you a way to solve this problem with the use of Logic.

When we use Logic you will see that the concept of Creation out of Nothing leads to a Strange Contradiction.

This Contradiction looks a lot like the Zero-Point-Field of Quantum Mechanics.

The theory of Quantum Mechanics is a Statistical Theory. Statistical Theories are an approximation of a Theory.

Behind this approximation lies a hidden structure called the Tree of Life. The Tree of Life is an expansion of the first Creation, the split of the Void.

Perhaps the most important conclusion of this blog is that what most people call the Spiritual World is really the Material World which can be explained by Mathematics and Physics.

The only part of our Universe that is truly Spiritual and is without any Duality lies outside our Universe. This Part, The Void,  prevents Our Universe for Total Annihilation.

To describe the process of Creation out of Nothing we have to define the Void (Ø) and the Whole (○). The Void is the Empty Set. The Empty Set is a Set with Zero Members. An example is the Set of months with more than 31 days. In this case the Empty Set is the result of an impossible selection.

The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don’t know who gave birth to it.
It is older than God.

The empty set is not the same thing as nothing. It is a set with nothing inside it. In Logic there is no concept that describes “nothing”. We have to assume that there was something in the Beginning and that something is the Empty Set.

The Empty Set contains everything that is impossible.

In the Beginning an impossible selection was not possible because there was nothing to select from. This means that in the Beginning the Empty Set was the only Set in the Universe.

In the beginning the only thing that was possible was the impossible.

The Void is the Opposite of the Whole. To define the Void and the Whole we have to make use of a Distinction.

A Distinction is something that divides a Set into Two parts, X and its Opposite not-X (Yin/Yang).

A Set  that is divided into Two Parts Suddenly contains Four parts A, not-A, the Division and the Set itself (the Whole): Yin, Yang, Yin AND Yang (Division), Yin OR Yang (Whole).

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

X and not-X have only the Void in common. When we bring the two sets together they become Nothing just like the combination of Matter and Anti-Matter results in the Annihilation of Both Parts and the production of a Photon (“Light”) and Kinetic Energy (Movement). To avoid annihilation Matter and Anti-Matter have to Stay Apart.

When you Fuse the two parts X and not-X the Whole appears again. In the Beginning there was Nothing to Fuse and the commonality of the Empty Set with its Opposite, the Not-Empty Set, the Whole, was the Empty Set. In the Beginning the Whole was the Empty Set because there was only the Empty Set.

All is possible when emptiness is possible.
Nothing is possible when emptiness is impossible.

Nagarjuna, Chapter 24 verse 14 of the Mūlamadhyamakakārikā

In Logic the commonality of two sets is represented by the term “and”. The fusion of two sets is represented by the term “or”. The not is represented by the symbol “~”. Using these Symbols we can write down the “laws of Logic” as follows:

Ø = ~○

X and ~X = Ø

X or ~X = ○

At the beginning of the beginning, even nothing did not exist (Chuang-tse)

At the Beginning the Universe was the Void and the Void was the Whole.

This implies the following:

Ø and ~ Ø = Ø

Ø or ~ Ø = ○

Ø = ~ Ø

Form is no other than emptiness; emptiness no other than form (Diamond Sutra)

The First Distinction in the Universe is the Choice between Distinction (~ Ø) or Non-Distinction (Ø). The Choice between the two is the Whole (Ø or ~ Ø = ○). Non-distinction is the state of Union of Every Thing in the Universe. The Union of Every Thing is No Thing at all.

There is in reality neither truth nor error, neither yes nor no, nor any distinction whatsoever, since all — including contraries — is One (Chuang-tse)

The One. . .is there before every oneness amid multiplicity, before every part and whole, before the definite and indefinite, before the limited and the unlimited. It is there defining all things that have being, defining being itself. . .It is there beyond the one itself, defining this one. (Dionysius)

The One transcends all antithesis, rises above all relation, is pure from all duality (Proclus)

Everything is of the nature of no thing (Parmenides)

The Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. The nameless is the beginning of heaven and earth. The named is the mother of ten thousand things. These two spring from the same source but differ in name; this appears as darkness. Darkness within darkness. The gate to all mystery (Lao Tzu)

In the Beginning when the Laws of Logic, the Logos, came into existence two Empty Sets were produced, the Empty Set and its Opposite, the Not-Empty Set. In the Beginning the Void was not the Void.

In the Beginning the Void has Negated Itself. This Negation started the Proces of Creation out of Nothing.

By Negation itself the Void created a deep Passionate longing to move back to the Sea of the Nothing.

The One is a Negation of Negations (Meister Eckhart)

The not-Void has a choice (Ø or ~ Ø). One choice is to merge with the Void (Ø and ~ Ø) and return back into Emptiness. The other choice is to avoid Annihilation. In this case the not-Void, ~ Ø, has to stay apart from the Void, Ø. Therefore the Not-Void, ~Ø, has to Move Away from the Void, Ø.

When this happened The Not-Void transformed from the State of Being into the state of Becoming and started to Rotate and Expand in a Spiraling motion. The Moving Void, the Second Distinction, Expanding Space, was created. When the Second Distinction was created the Void came to Rest but to keep the Balance of the Void, Not-Expanding, Compressing Space, Ø and ~ Ø, came into Existence too.

Expansion (The Strong Force) has to be compensated by Compression (Gravity) to bring the Universe back to the Void. The amount of Time this will take is dependent on the Power, the Potential, of the not-Void when it was disconnected from the Void. When the Potential of the disconnection is small, the Void and the Non-Void will merge soon and start a new process of disconnection to solve their Eternal Contradiction.

Expanding Space (Ø or ~ Ø ) and ~ Expanding Space(Ø or ~ Ø) = Ø

Gravity and The Strong Force  = Ø

Gravity or The Strong Force = ~ Ø

The whole process of logical reasoning from the Void to Space/Time is based on a Contradiction that occurs when we define what happens when Logic (Consciousness, the Two, the Self and the Observer of the Self) came into existence (“In the beginning was the Logos“) and the Void was the Whole.

When we look at the current theory of creation called the Big Bang Theory we find the same contradiction formulated in a different way.

In the theory of the Big Bang the Void that is the Whole is called a Gravitational Singularity (GS). A GS is a situation where the current laws of Physics break down because one of the variables moves to Infinity. When such a contradiction happens scientists know there is something wrong with their theory.

In the Big Bang Theory, the Universe is compressed (moved back in Time) into an extremely small space, a point, a singularity, and is therefore infinitely hot.

The Void that was the Whole, Empty Space, is extremely cold (0 degrees Kelvin). This condition is called the Zero-Point-Field. It is the State of the Universe that was there before the Big Bang.

According to Quantum Mechanics, the Zero-Point-Field, the Vacuum State, is not truly empty. It contains fleeting electromagnetic waves and particles that pop into and out of existence. It is not strange to define this popping up of No-Thing by the statement: ~ Ø = Ø (Sometimes there is nothing and sometimes there is not nothing).

The only thing we have to look for is the reason why the State of Rest of the Zero Point Field was disturbed. The answer of this question is simple: “It just happens“. A statistical fluctuation can be very small or very big.

In the Beginning the Quantum Fluctuations of the Zero Point Field, the Phoenix,  generated a huge Fluctuation represented by a “Cosmic Orgasm (Shiva and Shakti made Love)” and a real particle, a Photon (“In the Beginning was the Light“), came into existence. This Single Photon, One Wave of Light, bouncing against the expanding walls of the Universe, was enough to Create the Whole Universe.

Quantum Fluctuation is a Statistical Theory. Statistal Theories don’t explain the Universe. They are an approximation of a deeper structure we still don’t know. The ancient scientists used a metaphor out of Nature to explain this deeper structure. This metaphor was called the Tree of Life.

When we use Logic, the first step in Creation generates a Trinity. This Trinity consists of Gravitation (Expansion), the Strong Force (Compression) and the Void, the Empty Set. The concept of the Trinity with different names comes back in every Ancient Religion.

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

The first Trinity is the Top of a structure called the Tree of Life. This structure can be found in almost every Ancient Culture.

The Tree of Life consists of Nine Concepts with the Void (10=0)  at the top. The Nine Concepts of the Tree of Life are created by Multiplying the Trinity by the Trinity (3×3 =9 + the Void = 10 = 0).

The duality (-1,1) is represented by two Trinities (-3,-2,-1,0,1,2,3) with the Void in the Middle. In this case the Pattern of Seven appears.

The real enfolding  is created when we apply the Trinity to the Trinity. In this case the sequence becomes 1, 1, 4 (1+ 3×1), 13 (1+3×4), 43 (4+3×13), the Bronze Mean.

Every number in this sequence represents an important Stage in the enfolding of our Universe and has its own Mystical Meaning (The Void, The Duality, the Four Forces, The Zodiac (with the Sun in the Center), The Sri Yantra (The Kingdom)).

The fractal patterns moves deeper and deeper into the Material World, father away from the Beginning, the Void. At this moment our Universe contains fourty-two levels.

At some point (43) the pattern of enfolding will finally reach the Kingdom and the pattern will reverse and moves back to the Void. From that moment  we will move backwards in Time.

When you apply the Trinity to the Trinity you use a principle that is called Self-Reference. In modern mathematics this principle is called a Fractal and the theory associated with Fractals is called Chaos Theory. Fractals play a very important role in the new String Theories of the Universe.

It is possible to generate the many levels of the Universe out of one Fractal Pattern, the Trinity. In modern Physics one of the candidates for the Fractal Pattern of the Universe is the Sierpinski Triangel. This fractal pattern generates the well known Mystical Geometries and is based on Trinities.

Physics and Mystics show that Our Universe and every part of it (including the Human Being) are part of the first Trinity that came out of the non-Void, the negation of the Empty Set that came into Being.

If the Void and the Trinity are concepts that represents the concept of God, we are all part of the enfolding structure, God, the Not-Void.

One part of God, the “Real Void“, the Mystery (Brahman), is not part of our Universe. It stays outside to prevent total annihilation of Every Thing.

We cannot understand The Mystery because we cannot Reason, don’t have a Distinction, about the Beginning of the Beginning. It lies Outside our System of Understanding called Logic. The only thing that is left for us is to Experience and Keep Silent.

Gravity is the root of lightness; stillness, the ruler of movement (Lao Tsu, Tao Te Ching, 26).

The Void is also the power that Attracts every part of our Universe. The farther away we expand from the Void the stronger the Strong Force becomes. At a certain point in Time this force will force us to Move Back. When this happens the Compression of the Universe, back to the Void, cannot be stopped. When we move Back, Time will be Reversed.

In the End the Spiral of Enfolding will be Closed in Itself and the not-Void will merge with the Void. At that moment the State of Stillness of the Zero Point Field will be restored waiting for a new Fluctuation to occur. The Universe is Breathing. It is recreated time after time until the Void and the Non-Void finally fuse into the Nothing, the Mystery.

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.”

(Gospel of Thomas, Logion 22).

When we look at the Logic of Creation we can see that the only part of Our Universe that is Truly Spiritual is the Void. The Not-Void and all its expansions are part of the Material World (Maya) that can be explained by Mathematics and Physics.

The Void, the Infinite Potential with Infinite Possibilities, lies Outside our System of Reasoning and is Nameless, Formless and not Dividable. It is truly One.

We are Nothing but a Rare Fluctuation of the One, who is the Void.

LINKS

About the Mathematics of Distinctions of Spencer Brown

About Boundaries

About Boundary Mathematics

About the Tree of Life

About the Void and Atman

About the Seven (3-1-3) and the Nine (3×3)

About the Holy Trinity in Mathematics

How to create Mathematics out of the Void

Why Quantum Fluctuation could have created the Universe

How the Universe was created out of one Photon

About Dark Matter

In the beginning was the Void (Ø) and the Void was in Perfect Rest.

Suddenly a Burst of Creativity, a Huge Statistical Fluctuation of the Zero-Point-Field, generated the First Trinity (-0, Ø,+0). At that moment the Void (Ø) was transformed into the Egg of the Nothing (0) and the One (2**0 =1) was created.

In the next steps the Trinity expands into the Two (2**1= 2= 1+1,Ying/Yang), the Four Forces (2**2=4=3+1), the Seven Universes and the Seven Chakras (2**3= 8= 7+1)  and many other Levels ((2**n)-1).

The Trinity is always Balanced in the Middle. The Sum of its parts is always 0, the Intersection of its Sets is always Empty (Ø) and the Union of its Sets is always the Whole.

Every part of the expansion of the Whole is Distinct, not Overlapping. Every expansion of the Trinity has to obey the law of voiding which means that two forces or parts that are created by an enfolding of the Trinity have to be Complementary.

Many people use, the Duality, the Binary, as their basic reasoning system. They are convinced that the World is divided into the Good and the Bad, the Rich and the Poor, the Male and the Female, the Master and the Slave, the Capitalists and the Socialists or the Producers and the Consumers.

They have transformed the Triangle of the Trinity into a Hierarchy with the most Powerful Being at the Top of the Triangle.

When we look at the original concept of the Trinity, the Top of the Trinity is “nothing” and the Two at the Bottom of the Trinity are Mirrors. They are Two Sides of the Coin of the Trinity.

Capitalism (the Rich) and Socialism (the Poor) are both striving for dominance over the other. The Rich don’t want to loose their money and the Poor want to become Rich. When the Poor are Rich a new class is waiting to fight the dominance of the old Class. In the end the only thing that persists is the Struggle for Dominance.

What Went Wrong?

According to the old Myths the First Beings were Bisexual. They were able to reproduce themselves. At a certain point in time the Creator of Our Universe, the Demiurge, created a split between the Male and the Female. From that time on Males and Females are fighting for Dominance.

The Male is the power of Compression and the Female is the Power of Expansion. Compression and Expansion generate a Spiral, a Tornado. In the Center of the Tornado is the Void. The division between Male and Female is the Power behind the Movement of the Spiral, the Cycle of History, the Path of Destiny.

During the Splitting and Merging of the Trinities Seven Separate Mirror Universes were created. We are able to detect these Universes by the influence of one of the four Forces, Gravity. The Seven Separate Universes are responsible for 6/7 (85%) of the Gravity in Our Universe, the Dark Matter.

The Stages of the enfolding of the Trinities have been named in many cultures with many different names. The Jewish Mystics named the stages the Sephirot. Their model is about the Outside World, the Body of God. The Indian Scientists named them the Chakras.

They were focused on the Inside World, the Body of Man. The Jewish Model contains the first Two Stages (7+3=10 Sephirot), the Indian Model only contains the second stage (7 Chakra’s).The main reason is that we, the Humans, live Inside the first Trinity. The first Triniy, that came out of the Ein-Sof, the Void, consists of Chokmah (Time) and Binah (Space).

What is the Big Secret?

The Human is made in the Image of God. The Body of God, the Adam Kadmon, is reflected in the Body of Man. If the Body of God, The Universe, transforms the Body of Man follows. The Universe is transforming all the time but major transformations, changes of form (paradigm shifts) are rare.

The Universe is a Highly Ordered Repeating Structure that suddenly produces a Highly Violent Chaotic Event. This happens when a Transformation takes place. The General Structure is not Chaotic at all. The big problem is that most of the Humans don’t see the Beauty, the Symmetry, behind the Chaos.

What has Happened?

Before Creation the Void, the Zero-Point-Field was in a state of Rest. At a certain moment the statistical fluctuations of the Zero-Point- Field produced a Highly Exceptional Burst, a Supreme Act of Creation, the Big Bang.  At that moment  Time, Space and Space/Time were created.

The Second Enfolding, the creation of the Four Forces resulted in a Huge Expansion of Space/Time. In every step a new Level (Expansion of the Void, Space, Time, Space/Time, and Expansion of Space/Time) of the Enfolding is created. At this moment many billions years after the first enfolding the Universe consists of 42 levels.

Every Level is governed by his Own Clock. The Clocks at a lower levels tick with a higher Frequency than the Clocks at a higher level. Every Clock in the Universe is governed by the Bronze Mean. The Bronze Mean generates a Fractal Pattern called a Penrose Tiling or a Quasi Crystal. These patterns are examples of structures that are Structured AND Chaotic. They are Structured when you are Aware of the Symmetries, The Beauty, behind the Pattern.

In essence Nothing went wrong. The Body of God was Splitted, Merged and Replicated on many levels. The Bodies of the Humans went through the Seven Stages of the Second Cycle. The Good and the Bad, the Male and the Female, Production and Consumption all played their role in the enfolding of the Nothing, the Infinite Potential. At this moment we are approaching the Birth of a new Level (43).

What is Going to Happen?

We are Very Close to a Next Step of the Sequence of the Bronze Mean. This 43rd step will generate a new Level in the Universe and the Human Being. In the Universe the Seven Separate Universes will Unite. In the Human the Seven Chakra’s will Merge.

When the Seven Universes merge you will be able to communicate with Comparable Conscious Beings that have enfolded in the Mirror Universes. It will be possible to visit the other Universes with your own Personal Time/Space-Ship, the Light Body.

Every Universe is connected to a Chakra. So there is a Survivor Universe (Root Chakra, The Serpents) and a Universe full of very Wise Light Beings (The Third Eye). The opening of the Veil between the Universes could explain the many strange encounters with extraterrestials that is are currently taking place.

When the Chakra’s merge a Human becomes Enlightened. Enlightment comes with a deep insight in the beauty of the Whole and the experience of Union ( Love). When a Human is Enlightened the Ego dissolves into the Collective Unconsciousness.

What will Happen until the Transformation takes Place?

The Unconsciousness of every Human knows what is going to happen. It knows that we will enter a Chaotic Period in which the Old Structures will collapse to make place for the new ones. In the new State there is no place for the Ego.

Therefore the Ego will generate Fear, Doubt and Depression until the Human finally surrenders. Until that time many Ego’s will take care of themselves without taking Care of the Others. This wil create a very instable violent state. It is not hard to imagine that this will Deepen the Crisis.

Will Every Human participate in the Transformation?

This is not certain. The expansion of the Bronze Mean shows two possibilities. One of them is a Jump into a New Level. The other is a Harmonic Structure that could be called Paradise on Earth. The choice will be to Stay in Paradise or to Move to Heaven.

About Plato and Harmony

The teachings of Ancient Civilizations are often Self-Referential.

The same knowledge is showed on many levels.

What we see with our Senses is an Illusion. Behind this Illusion lies a deeper structure.

The last and deepest level of the ancient teachings is always related to Numbers, Geometry and the Trinity.

This blog is about one of the most important geometric structures of the Trinity called the Sri Yantra.

In the ancient teachings a problem is defined and the teacher gives a clue how to solve the problem.

If the pupil has solved a problem he is able to move to a deeper level.

The whole idea is that real knowledge, wisdom, is only discovered, when the pupil has solved the puzzle of life him- or herself.

Let’s have a look at a Deeper Level.

A deep level is related to a number called Phi. Phi is called the Golden Ratio or the Divine Proportion. It is the real solution of the quadratic equation x**2-x-1.

It is also a solution of the proportion a:b=b:a+b, the sequence of Fibonacci x(n+2)= x(n+1) + x(n), the geometric structure of the Pentagram, the Fifth Element (the Quintessence, the Ether) and the Logarithmic (Golden)Spiral.

Phi is the pattern behind the Egyptian Pyramids, the Stock Market, Harmony in Music and Architecture and many other fields of science including Physics.

Let us first have a look at the way the old teachers have hidden the knowledge of the Divine Proportion in their teachings.

A beautiful example is Plato.

Plato was an initiate of the Mathematikoi, the Secret Society of Pythagoras. Pythagoras was initiated in the Secrets Societies of Egypt.

What do you think of this problem-statement:

What are the most perfect bodies that can be constructed, four in number, unlike one another, but such that some can be generated out of one another by resolution? … If we can hit upon the answer to this, we have the truth concerning the generation of earth and fire and of the bodies that stand as proportionals between them (Timaeus 53e)”

and

Two things cannot be rightly put together without a Third; there must be some bond of union between them. …and the fairest bond is that which makes the most complete fusion of itself and the things which it combines, and proportion (analogia) is best adapted to effect such a union”.

and

“For whenever in any three numbers, whether cube or square, there is a mean, which is to the last term what the first term is to it, and again, when the mean is to the first term as the last term is to the mean – then the mean becoming first and last, and the first and last both becoming means, they will all of them of necessity come to be the same, and having become the same with one another will be all one [Timaeus 31b-32a]”.

In the last citation Plato is formulating a mathematical problem related to the four bodys A,B,C,D with the three proportions A:B = C:D = (A+B) : (C+D) = (C+D) : (A+B+C+D). This problem is unsolvable if you don’t have a clue where to start.

This problem is solved when you realize that the Divine Proportion has many strange relationships that are very useful to solve the puzzle.

These relationships can be found if you know everything there is to know about Triangles and Triangles are again related to the Trinity (“Two things cannot be rightly put together without a Third“).

The Trinity comes back in the structure of the Dialogues of Plato. They are divided into Three Parts (and an introduction).

The structure of the dialogues relates to itself.

The knowledge of the self-reference of the Dialogues is also a clue to solve more complicated puzzles about the Dialogues themselves.

Just like the famous book of Hofstadter (Goedel, Escher, Bach) the dialogues show a new layer everytime they are read with a new aquired Insight.

The dialogues of Plato are organized according to the model he wants to teach. There are seven layers (-1,-2,-3,0,1,2,3) related to the Seven Mirror-Universes (or Hells and Heavens) of Our Universe (Eight, the Whole) in our Multi-Universe.

The Seven is a combination of Two Trinities with the Zero (The Void) in the middle. The Eight (2**3) State is the Dialog, The Whole, itself.

The Seven layers are divided into Three Sections (the Trinity) so the total amount of clues is 7×3= 21 + 1 (the Whole) = 22.

22 divided by 7 is an approximation of the number π (Pi).

Pi relates the Square to the Circle.

The Square represents the Playing Board of the Universe. On this Board we, the Humans, play our Game of Free Will.

Our Free Will is an Illusion. We are controlled by the Matrix.

The Circle represents the Wheel of Fortune, the Matrix, that Governs the Seven Universes in our Multi-Universe and the Game of Life.

What is Plato Trying to Explain?

The Divine proportion is the basic concept behind Harmony.

The Divine Proportion is Not Symmetrical so Harmony is not related to Balance.

If everything would be balanced the Universe was never created.

Harmony is Balanced Unbalance.

An Architecture is beautiful when there is a slight unbalance in the Design.

This Unbalance shows the Sign of the Creator.

The Universe is created out of an Unbalance between Two Forces, the Positive and the Negative, the Good and the Bad.

The Two forces (-1,0,1) are divided into Four Forces (-2,-1,0,1,2) with the One in the Middle (Five) and are expanded into Seven Levels (-3,-2,-1,0,1,2,3). The Four Forces are “the most perfect bodies that can be constructed, four in number“.

The Seven Levels are related to the Circle. The Four Forces are related to the Square. The Universe oscillates between The Square and The Circle.

When the Square, the Game We Play with the Four Forces and the Circle (The Five Fold Cycle, Our Destiny) are in Balance the Human is in the Tao and Magic happens.

Every division is a split of the Trinity into Trinities until a state of Balance is reached. At that time the process reverses.

The unbalance of the Good (+1) and the Bad (-1) is an Illusion. They Cooperate to Create Harmony (0).

Behind the perceived Unbalance is a balancing principle, the Divine Proportion. This principle brings everything Back into the Balance of the One who is the Void (0).

What we don’t know is to be known if we understand the progression of the Divine Spiral.

The Future, the Third Step, is a Combination of Two Steps in the Past (The Fibonacci Sequence), nothing more.

Is there a Deeper Structure Behind the Divine Proportion?

The Four Forces (Control, Desire, Emotion(Compassion) and the Whole of the Trinity, Imagination) and the related sacred geometry were a guiding principle for the Imagination and the E-Motivation of many Western Scientists.

They tried to Control the Chaos of the Desires of the Senses by enforcing the Rules of Scientific Falsification.

The Proces of Falsification destroyed the Human Intuition.

The Western Scientists forgot to look at the Source of Intuition, the Center, the Quintessence (The Fifth, Consciousness).

The principle behind the Quintessence (Ether, Chi, Prana) is related to higher order symmetries and is a solution of a generalization of the generating function of the Divine proportion X**2 -X – 1

This generalization is X**2-pX-q or X(n+2) = pX(n+1) + qX(n). The solutions of this formula are called the Metallic Means.

When p=1 and q =1 the Divine proportion comes back again.

When the p=3 and q=1 a new sequence X**2-3X-1 or X(n+2) = 3*X(n+1) + X(n), the Bronze Mean appears.

The Bronze Mean generates the pattern: 1,1,4,13,43, the pattern of the Sri Yantra.

It shows a very beautiful pattern of “3”s when the Bronze Mean is evaluated in a Continued Fraction. The Golden Mean is a continued fraction of “1”s.

There are many more “Metallic Means” (other p’s and q’s). They are related to all kinds of symmetries and fractal patterns.

The Bronze Mean shows that behind the Trinity of the Golden Mean lies another Trinity (and another Trinity and …).

The Bronze Mean is the generator of so called QuasiCrystals.

Quasy Crystals play a very important role in the Electro Magnetic Structures of our Body, the Collagens.  Collagens are the most abundant protein in mammals,making up about 25% to 35% of the whole-body protein content. The Collagens in our body explain the Ancient Chinese Science of Acupuncture.

Quasi Crystals are “normal” Crystals with a very complex symmetry.

They are ordered AND not-ordered.

One of the most beautiful examples of the patterns behind Quasi Crystals are the Penrose Tilings.

They were developed by the famous physicist Roger Penrose. He used the tilings to show his insights about consciousness.

Penrose believes that Our Universe is just like our Body a Quasi Crystal, a Hall of Mirrors. We the Souls travel all the Paths of this Magnificent Fluent Crystal.

Was the Bronze Mean Known by the Ancient Architects?

The most important implementation of the Bronze Mean can be seen in the Sri Yantra (“Sacred Device”).

The Sri Yantra is related to the Red Triple Goddess of Creation, Tripura also named Lalita (“She Who Plays“).

The Sri Yantra is generated out of the FiveFold Pattern or Creation and the Four Forces of Destruction.

It contains  9 interlocking isoceles triangles. 4 of them point upwards and represent the female energy Shakti, while the other 5 point downwards, representing the male energy Shiva.

The standard form of the Sri Yantra  constitutes a total of 43 triangles. The centre of the Yantra has a Bindu which represents the Void.

The FiveFold Pattern of Creation moves with the Clock. A pattern that moves with the clock is a  generating pattern.

It moves away from the void and generates space. The FiveFold Pattern is the pattern of the Universe. It creates Universes, Galaxies and Planets. The Pattern moves around the Cellestial Center of Creation,  the Black Hole.

The FourFold Pattern moves Against the Clock and is a destructing pattern. It dissolves space and moves back to the void.  The FourFold pattern is the pattern of the Human Being and Earth.

The combination of both patterns is a Moebius Ring (the symbol of infinity) with the celestial Centre in the Middle. The FiveFold/Four Fold pattern resembles the Ninefold Egypian Pesedjet and the Ninefold Chinese Lo Shu Magic Square.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)).

In Pakistan the Mother Goddess (Sharika) is represented by a diagram that contains “one central basic point that represents the core of the whole cosmos; 3 circles around it and 4 gates to enter, with 43 triangles shaping the corners“.

The Penrose Tilings and many other quasi crystals can also be found in Ancient Roman, Islamic and Christian Architecture (Pompei, Alhambra, Taj Mahal, Chartres). The tilings are an expression of the Game of Life and wer used to build Educational Buildings (Pyramids, Cathedrals,..) to teach and show the old teaching

Kepler (1570-1640), a German Mathematician and Astronomer (The Cosmographic Mystery) and Albrecht Durer (1471-1528), a German Painter, knew about the Penrose Tilings but until the discovery of the Penrose Tilings nobody knew that they knew.

The new scientists (re)discovered old patterns that were known by the old scientist

What is the Meaning of the Bronze Mean?

The Bronze Mean shows the effect of a continuous division of the Universe in Trinities.

It shows that the Universe (and other levels) is suddenly moving from an ordered state to a chaotic state.

This chaotic, not predictable, state is not chaotic at all when you understand the patterns behind chaos.

In our Universe chaos is always ordered. Chaos is an effect of something that is happening in a higher (not Sensible) Dimension or A Higher Consciousness.

The writer of an important article about Penrose Tilings and Islamic Art, Paul Steinhardt is like Roger Penrose a well known physicist.

He has created a new theory about the Universe based on Four Forces AND the Quintessence.

In this theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,0, 1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center (0, the Void).

The membranes are higher dimensional Squares that are in parallel.

The Braines at both sides split into many similar cell-like structures. We live in one of the Cells of the Universe.

The Others, our Twins, live on the other membranes and are not aware of our existence until the Brains are getting into Balance.

At that moment the Twin Universes are Connected.

Scientists don’t know when this will happen but the Old Scientists who could travel the Multi-Universe with their United Brains knew.

It would happen at a very special Alignment of the Five Fold Center of Creation of the Milky Way with the FourFold Cross of the Destruction of Earth.

The Bronze mean is the Master-Pattern of our Multi-Universe.

The pattern 1,1,4,13,43 is in its 42nd enfolding and soon we will experience the 43th step, a Merge of the Left and the Right Brain of the Super Conscioussness, Adam Kadmon.

LINKS

About the Divine Trinity Pattern

How to Raise the Djed

About the Nine-Fold Pattern of the Egyptian Pesedjed

Everything you want to know about the Divine Proportion

About The Indefinite Dyad and the Golden Section: Uncovering Plato’s Second Principle

About the Self-Referential Structure of the Dialogues of Plato

About the Law of Three of Gurdjieff

About Sharika, the Mother Goddess

About the Metallic Means

Paul Steinhardt, About Penrose Tilings and Ancient Islamic Art

About Penrose Tilings and the Alhambra

About the Geometric Patterns in Ancient Structures

An interview with Roger Penrose about the relationship between Conscioussness and Tilings

A lot of information (including simulations) about the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

A simple model for the formation of a complex organism

How life emerged out of one Quasy Crystal

About Quasy Crystals and Sacred Geometry

 

About the Trinity

The First Computer Failed because of its Complex Number System

The first fully programmable computer was Designed by Charles Babbage in 1837. Babbage failed to get enough money to Build his Analytical Engine. It was never build.

The failure of Charles Babbage delayed the creation of the current computer for about a 100 years.

Nobody knows that Thomas Fowler Designed and Implemented a completely different and simple wooden computer in 1840. The big difference between Babbage and Fowler was the Number System. Babbage used Base 10. Fowler used the Balanced Ternary Number System.

About the Ternary Number System

The balanced ternary number system is created by balancing Ternary (Base 3) Numbers around the Centre of the Number Line, 0. A balanced ternary number is a combination of negative and positive ternary numbers.

The balanced ternary number system is a very special Number System because all the basic mathematical operations, addition, subtracting, multiplication and division are accomplished by the application of very simple operations based on very special symmetries.

Symmetries are the foundation of Simplicity, Beauty and Elegance. The Engine of Fowler was a very simple and beautiful machine made out of wood.

I

In 1958 a Ternary Computer, the Setun, was build at the Moscow State University. It was never used.

About Number Systems

When you want to represent a number you can start with base 1. The number 13 is represented by thirteen “1’s, “1111111111111”.

Of course you are free to use other symbols to represent the number “1”. When you want to represent 13 goats you could use 13 goat-like symbols. When you want to represent many goats the sequence of goat-like symbols becomes very long.

The next step is to group the goat-like numbers. You could group them in binary groups (11 11 11 11 11 11 1), ternary groups (111 111 111 111 1) or in every other group you want.

In every case you have to assign new symbols like “1” → “-“, “11”→ “=” and “111” → “≡”. The number 13 becomes “≡ ≡ ≡ ≡ -“.

When you have defined a grouping method you can repeat this method. The only thing you need is a new symbol “x” to represent repetition, a symbol that represents addition “+”, a rule how to read the sequence (left to right, right to left) and symbols (“(,”)”) that show what has to be combined. ≡ x (≡) + ≡ + – now means 3X3 + 3 + 1 = 13 (and not 3x(3+1 +1) = 21).

If you want to use a high base number you need many symbols to represent the numbers of the group. If you use a low base number you need many symbols to represent the repetition. An obvious strategy is to minimize the product of these two quantities. The result of this calculation is the number 3 (or better the number e)!

About Ternary Memory Systems

The number 3 is the most efficient way to represent numbers. There is much more to say about the properties of the number 3. One of these properties can be used in Databases and Storage systems.

A Balanced Ternary Storage system can be easily expanded because you can always add a new entrance in the middle. The Balanced Ternary Storage System (represented by the Arabic Mystical Lote Tree) is one of the simplest and efficient storing methods of data.

What is the Reason behind the Blog

knots

I am writing this blog because I have spent a lot of time to research the Scientific and Spiritual Trinity. The mathematical and the spiritual theory about the Trinity have a lot in common.

The Trinity or the Ternary Number System is the most efficient, most effective and most beautiful (in terms of symmetries) way to Represent, Calculate and Store Numbers. The Trinity is therefore the most effective Way to Represent the Fractal Expansion of the Dynamic Whole.

What Happened?

The beginning of the Universe is a transformation of the Void (Ø) into the Nothing (0).

In the next step,  the Egg of the 0 became the One (1) that splitted into the Duality (2) to become Aware of Itself.

In this case the first sequence of creation becomes Ø,0,1,2.

When we rewrite this sentence in balanced ternary language we read something else. In this case the beginning of the Universe is an expansion of the Void (0) into a negative (-1) and a positive part (1). The first sequence of creation becomes Ø (zero members of the set), (-1,0,1)(3 members of the set).

In the ternary balanced language the next expansion of the Universe is created by expanding the negative and positive part of the Universe in the Middle. A new expansion is created by adding the same structure in the Middle of the Middle of the Middle.

1

Ø

2

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

3

-2

-1

-0

0

+0

1

2

This expansion moves on until the system has replicated itself. At that time the expansion moves faster and faster and faster. The Self-Referencing System of the Universe, the “Divine Fractal“, is unfolding itself at an ever increasing (logaritmic) speed in a spiraling spiral pattern creating many more (negative and positive) Numbers.

At a certain point the Negative and Positive numbers are Voided in the Zero and the Universe starts to expand again.

The unfolding creates many universes and one of these Universes is our own Universe. All the time the center, the 0, the Void, stayed at the middle.

At this moment the lowest level, our level, is almost finished and a new Evolution, a Jump to a new Level, has to start. This Jump will be a Jump out of the middle, the Heart Chakra.

Is this Explanation too Simple?

This explanation is much too simple because the whole creation process is now projected into one dimension, a Line,  and we are looking at the third step of the Fourty-Two (3×13 +4) Steps that have happened until now.

worldclock

Every split of the universe creates a new dimension. The splitted parts of the Universe, the balanced ternary trees, are Rotating Structures that contain Rotating Structures.

They look like the image of the rotating World Clock of Wolfgang Pauli that is carried by the Raven (the Trickster, the Demiurg), the Four Beasts in the Vision of Ezekiel and the Sri Yantra.

The other complication is that the Universe is creating its own Space and is therefore closed in itself. There is no Outside of the Universe. We are not living Inside an expanding Balloon but are travelling the Inside Surface.

When the Universe has expanded for a very long time the many dimensions are still there but they show themselves in very complicated Topological Structures like (Celtic) Knots, connected Moebius Rings, the Symbol of Infinity and the Klein Bottle, the Basic Structure behind Alchemy.

It is simply impossible to show and understand the current complexity. The only thing that is very helpful is to realize that the structure behind  the Universe is a Fractal.

This means that that at every level the same structure repeats itself. When you know everything there is to know about One Level you know every thing there is to know about Every Level.

If You understand the Human Being, You understand the Universe.  This principle was called by the Ancient Scientists, “So Above, So Below” and “As Within, So Without”.

The Balanced Ternary Number System or the Trinity that contains the Trinity can be used to explain Your Self.

It can be used to explain the “strange” behavior of the Brain Trinity, a combination of a Whole, the Body, A Left and a Right Brain. The “Trinity Pattern” repeats itself in every part of your body.

The pattern of Seven (The Trinity in the Trinity) shows itself as the Seven Chakra’s. The next step, the Thirteen (3×4 +1 = 13),  shows itself in the Twelve Signs of the Zodiac (+ the Center, the Pole Star), the Twelve Apostles (+ Jesus) and the Twelve Knight of Arthur (+Arthur).

The Expansion of this pattern on a much deeper level also generates the  Acupuncture Points (Nadi’s) in Your Body.

Why is Science not Aware of this?

The main reason can be found in the story of Thomas Fowler. He invented a Very Simple computer system but he was beaten by the Complicated system of Charles Babbage.

Babbage used the 10 base to define his Engine and he needed lots of money to create this very complicated system. He never finished his analytical engine but many years later IBM almost copied his design when they developed the IBM 360. They were, like Microsoft, experts in Marketing. They sold what the Customer wanted to buy and never took time to think about the Essence.

Thomas Fowler was a very simple man. He tried to do his best and was never aware of the power structures that controlled science and the market at that time. He wanted to help people but helping people is the stupidest thing you can do in a capitalistic system.

When an infrastructure is chosen it is almost impossible to change the infrastructure because everything that is build on top of this infrastructure becomes obsolete when the foundation is wrong. We will never be able to introduce a ternary computer infrastructure unless something happens that breaks the upper layer. Some people think this time is near.

Simplicity, Elegance, Beauty and Efficiency are not the main object of Capitalism. The main object of Capitalism is Making Profit.

What is the best Way to acquire Scientific Knowledge?

Thomas Fowler was not educated in the science of his time. He just invented the mathematics he needed. When he was educated in the science of his time he could have invented the same machine but it is much more plausible that he would have invented another Analytical Engine.

Thomas Fowler used his own judgment and his own talent to create something he thought was useful to support his own banking system (he also created a Bank!).

The Balanced Ternary Database of the Universe was called the Akasha. According to the Ancient Scientists of India every memory of the past and the future is stored in the Universe. They believed we are part of a Super Mind and this Mind knows everything that has happened or will happen.

Some people are suddenly connected to this Super Mind. They are Enlightened and find a solution for a very complicated problem in a Dream or a Trance State.

One of the most important scientists of our time, Wolfgang Pauli, found everything he wanted to know in the Akasha. There are many others like Walter Russell (The Secret of Light) and Malcolm McEwen (The Lesson of the Light).

Strangely enough all of them receive or have received the same information.

What is going to happen?

The expansion of our Universe is getting into a critical state. This state is visible in all the fractal levels of our Universe.

It is visible in the Weather System, The Ecological System, The Economic System and the Cultural System. All of them are changing.

It is also visible in many Human Beings who experience the intervention of the Super-Mind in their Lives.

The big transformation must be visible in the Seven, until now not-connected universes. The other universes are currently shielded behind a Veil but this veil is slowly lifting. The movement of the Veil could explain the huge increase of Strange Encounters with Extraterrestials.

Our universe has been expanding and but very soon it will or may appear to stop. Our Universe may even begin to appear to shrink but it is not because it is reversing, heading towards some kind of big crunch but because it is folding, connecting to Itself, the Super Mind.

In the first stages of the Universe the Light was created but now we are entering a new phase where the consciousness of the Super Mind, is opening up to all the inhabitants of all the Seven Universes.

The opening of the Super Mind to all the Souls of the Universe has been named with many names in many religions all over the World (Ascension, the Golden Age, Point Omega, The Last Judgment, the Fifth World, The End of Time).

It is not clear what the connection with the Super Mind will accomplish. Many inspired scientists and prophets have tried to describe and explain this state.

One thing is sure it will be very different from the current situation where we are all isolated souls existing in many disconnected time-lines in many disconnected universes.

LINKS

Why the number e is the best base for a modular system

Joan Baez About Triality

Many Properties of Ternary Numbers

Many Properties of the Balance Ternary Number

Why the Balanced Ternary Numbers are Special

A Visualization of the Trinity Pattern with the Platonic Solids

The 4 Videos of Malcolm McEwen below contain a Visualization of the Trinity Pattern

McEwen, Video, The Lesson of the Light, Nr 1

McEwen, The Lesson of the Light, Video, Nr 2

McEwen, The Lesson of the Light, Video, Nr 3

About the Heart Chakra

About Plato and the New Harmony

About 2012

About the Center

About Boundaries

About Order and Chaos

About the Demiurg

About the Expansion of the Whole

How to Divide the Whole

About the Spiritual Trinity

About Alchemy

About Topology

About the Brain Trinity

About the Hermetic Principle (“As Above, So Below”).

About the Book of Triangels of St. Germain