Herverkavelen van het Nederlandse Politieke Landschap

Direct naar de Conclusie druk hier.

Aanleiding

Tijdens het schrijven over de nieuwe Ordening van de Nederlandse Ruimte kwam ik op een interessant inzicht van de Sociaal Geograaf Josse de Voogd.

Hij gebruikt een Politieke Vierkruis wat erg veel lijkt op het Model van Paths of Change (PoC) van Will McWhinney wat wel zes Kruisen bevat (4!/2!).

Het gaat hier over het kruis van de (“ouderwetse”) Sociaal-ecomische indeling vs een Sociaal-Culturele indeling van de politiek die zich “Rechts” toespitst op “ouderwets” Nationalisme.

Interesse in het “echte” basismodel van de politiek? druk hier.

Vier Kijken op de binnen en buiten Wereld:

Vele samenhangende modellen in 1 plaatje: de kleuren verwijzen baar PoC en de eerste regel naar de universele relatietiepen van Alan Fiske die passen op de Meetschalen , de Geometrie en Ideolologien.

de Sociaal-Culturele Dimensie in de Politiek

Globalisering => Denationalisering

Globalisering haalt de aandacht voor de Nationale staat weg.

De verliezers van de denationalisering raken hun banen, bedrijfstakken en perspectief kwijt omdat het werk wordt geautomatiseerd, zich verplaatst of gedaan wordt door Tijdelijke of permante Immigranten (gastarbeiders).

Deze immigranten zien er anders uit, kleden zich anders en hebben andere gebruiken.

Grenzen verdwijnen en de Overheid stelt geen Grenzen

De voormalig afgesloten fysieke grenzen worden open gezet voor van alles (incl. Misdaad).

Menselijke Grenzen

Dit plaatje is een visualisering van het SCP-rapport Zicht op de Toekonst uit 2006. dat in 2020 is geëvalueerd.

Het was in die tijd duidelijk dat er veel Grenzen aan het Bewegen zijn die de toekomst onvoorspelbaar maakten.

De vijf thema’s die perfect passen op PoC bestaan nog steeds alleen hun impact is groter geworden waarbij de confrontatie tussen de Individualisering en de Globalisering de Politiek overal in het Westen Polariseert.

Geen Prioriteit voor Eigen Volk:

De “verliezers” projecteren de veranderingen die plaatsvinden in hun context allemaal op het zelfde probleem,

Er is geen prioriteit meer bij de Overheid voor het voor het Eigen Volk.

Dit verschijnsel doet zich in Alle landen van Europa voor en de VS (Trump).

Secularisatie en MultiCultuur concentreert Conservatieve Religieuzen

Het resoneert ook met de secularisatie waardoor de conservatieve Religieuzen zich bedreigt voelen.

Opleiding Relativeert

Hoog opgeleide mensen bevolken i.h.a. de “banen” die het minst onder druk zijn en vinden een Multiculturele samenleving wel Interessant.

Theoretisch stemmen ze Links en Groen omdat dat “in” is.

Het Nationaal Socialisme is weer Terug

Hierdoor worden de traditionele stemmers, de arbeiders, lage klassen, “gedwongen” naar een alternatief en nemen het Nationalisme met zich mee. Het “oude” Nationaal Socialisme” is weer terug.

Het onderwerp is al meerdere malen uitgezocht vanuit een ander perspectief namelijk, de Tijdgeest.

Hierbij kwam ik op een interessant lange termijn patroon waarbij de Val van een Muur een kanteling was.

Hierbij blijkt Global Brain zowel een Technologisch (AI) als een Psychologisch fenomeen te zijn iets wat vaker voorkomt (vergelijk de Stoommachine en Freud)

Uitschrijven Politieke Kruis McWhinney

In deze blog ga ik het Politieke Kruis van McWhinney is netjes uitschrijven.

Dat heb ik al een keer gedaan toen ik een nieuw Ontwerp maakte van de Rechtstaat waarbij ik de Staat beschreef vanuit het oogpunt van de Biologie als een Ecologie.

Hierdoor komt het model van de Panarchie van Buzz Holling cs ook aan de orde.

Hier kun je zien waarom en hoe er Schaalsprongen (omhoog of omlaag) plaatsvinden met als voorbeeld Omhoog (naar Mondiaal Geopolitiek Niveau) tijdens de val van de muur in Parijs (1789) of Berlijn (1989) die in Panarchie Revolt (= Revolutie) en omlaag Remember van een top-down (Centraal) naar een bottum-up (decentraal) systeem.

Analyse Het Kruis van Will McWhinney (Engels)

Een As is een combinatie van twee “dillema’s” zoalsCultuur een spanningsveld is tussen Individu en Collectief en de Economie tussen regels en actie (theorie en ervaring).

Jesse de voogd onderscheid twee assen n.l. een Economische as en een Culturele as die allebei “links- en rechts” kunnen zijn.

Zo is Forum een Rechtse Culturele partij omdat omdat men zich druk maakt over het Volk (hier rechtsonder groen).

Model PoC

Het model van Paths of Change (PoC) is een cyclus die bestaat uit vier onafhankelijke gezichtspunten die zowel links- als rechts-draaiend als via en zonder de de tweeKruisen (het Midden) kan worden doorlopen.

Een Path of Change doorloopt altijd een cyclus die 1-op-1 kan zijn tussen twee gezichtspunten of 6 stappen als er een rotatie door het midden wordt gemaakt.

Dit model van PoC i wordt een Quaternio genoemd, een vierluik waarbij alle diagonalen elkaars tegendeel zijn.

Spellen PoC

Will McWhinney noemt een combinatie van twee gezichtspunten een Spel.

De Culturele en Economische assen staan op het plaatje beneden evenwijdig boven en beneden.

Er blijven dus nog vier dilemma;s of paradoxen over die ook hun eigen rolmodel hebben zoals de Politicus, de UItvinder en de Entrepreneur.

Het Geloof in de Markt

Verticaal zijn er twee evenwijdige associaties te vinden die slaan op de Markt (Vraag en Aanbod) en het spanningsveld tussen Visie Idee en Model (en andersom), wat ik Kunst heb genoemd met als rolmodel de Architect.

Kunstenaar en Atchitect delen de creatieve kant maar verschillen in Planmatigheid en Handigheid (Vakmanschap) vandaar dat creative architecten meestal een Technisch architect nodig hebben om een Bestendig gebouw (of software of muziek, content, etc) te realiseren.

Uitvinden/ Inspireren vs

Mening geven en Mening Vormen, het Pad van de Politicus.

In de diagonale “spellen” zien we het spel van de Uitvinder en het spel van de Politicus zelf die een brug probeert te slaan tussen Meningen en Ontwerpen, Wetten of Plannen.

Corruptie en Vrienden-Politiek

Hier treden vreemde problemen op zoals een politicus die niet in politiek gelooft maar eigenlijk Ondernemer is en de Democratie gebruikt om zijn producten te verkopen of (corruptie) er zelf beter van te worden of de rijkdom deelt met zijn netwerk (Clientèle).

Naarmate landscultuur en politiek systeem gaan vrikken wordt het Politieke Systeem uniek wat niet wordt begrepen door de andere Noordelijke culturen die geloven dat iedereen denkt zoals zij denken.

Dit geeft grote problemen in de EG waar nu alle Europese culturen zijn binnengekomen.

Gebruik Model van Geert Hofstede

Geert was de HRM-baas van IBM die, gebruik makend van een toen nieuwe techniek Factor-Analyse, uit een enorme database van wereldwijde personeelsinfomatie een model vond wat de Cultuur van een land volledig voorspelt. Het model is in de loop der tijd nog sterk verbeterd.

Afbeelding naar PoC: Collectivisme = Groen,; Individualistisch= Geel; Machtafstand=Blauw; Kleine Machstsafstand=Rood.

Hofstede vs Persoonlijkheidstheorie en Alan Fiske

Het model van Hostede is 1-1 vertaalbaar naar Persoonlijkheidstheorien zoals de Big Six die weer vertaalbaar zijn naar het model van Alan Fiske en PoC wat eigenlijk een vorm is van de Archetypen van Carl Jung die hij weer uit de Alchemie haalde.

Sociale Theorie van Alan Fiske

Alan Fiske ontdekte dat er overal op aarde dezelfde vierdeling in Sociale Structuren wordt gebruikt waarna velen met zijn model aan de slag gingen en interessante achtergronden vonden zoals het verband tussen relaties aangaan en Meten, waarbij de vier structuren van Fiske pasten op de schalen in de Meettheorie waardoor er uiteindelijk ook een verband is met de natuurkunde en de Geometrie.

In onderstaand plaatje staan ale relaties allemaal bij elkaar verbonden met de productie-cyclus.

Het Model van Fiske is geprojecteerd op het model van Will McWhinney wat ik overal in mijn blogs gebruik als uniek referentiemodel wat tot op heden overal lukt.

De vier vierkanten zijn in het plaatje hier niet verbonden omdat er veel te veel mogelijkheden zijn die Fiske en anderen ook heeft gevonden.

Het plaatje suggereert dat er vier basis politieke stromingen zijn die op vele manieren aan elkaar kunnen worden gekoppeld wat in de praktijk ook gebeurt zoals Sociaal-Liberaal (groen-geel) of Liberaal Conservatief (Blauw-Geel) .

Het liberalisme is hier het Egalitaire Liberalisme van John Locke wat direct terug grijpt op de waarden Vrijheid Gelijkheid en Broederschap van Franse Revolutie.

Zelfreferentie (Fractal)

Naast de vele combinatie-mogelijkheden is het model ook nog is Fractaal wat betekent dat het model op zichzelf kan worden toegepast waardoor er bijvoorbeeld bijvorbeeld (kijk rechtsonder) ook vier verschillende “gemeenschappen” (“Sociale Netwerken“) zijn.

Productie-en-Consumptie-Cyclus

E

Panarchie Bestuurs-Cyclus Stad,Regio,Land

De Samenleving in de vorm van Kiezers of Consumenten waarderen de Productie van de Community of Practice van de Producenten en

geven de Politici de Verbeteringen door aan de Bestuurders die de Creatieve burgers (Kunstenaars) inschakelen om in combinatie

met de Uitvinders/Entrepreners om Nieuwe producten te lanceren.

Levensloop-Begeleiding

Mensen doorlopen allemaal een vergelijkbare levensloop die past op PoC.

Uiteindelijk wordt de mens weer kind.

Per levens fase zijn vergelijkbare deskundigen nodig of kan men gebruik maken van Ervaringsexperts.

Begeleidings-Systeem

Model Panarchy

Het model van Panarchy is hier onder geprojecteerd op de PoC-cyclus. Er zijn twee lagen getekend die verschillen in hun cyclustijd. Hoe “hoger” in schaal hoe trager de cyclus loopt.

De fase Conservation waarin alles gericht op het behouden van het oude maakt de ecologie erg kwetsbaar voor een calamiteit of een concurrent waarna de ecologie (Land,stad, ..) uit elkaar valt en weer in elkaar kan worden gezet m.b.v. aanwezige componenten die weer een groei fase ingaan waarin het systeem expandeert totdat het weer kwetsbaar wordt (fragile).

De schaalsprongen kunnen omhoog uit de “surprise” fase of omlaag (“versnelling” cyclustijd) waarin het “stramien” van de ecologie wordt meegenomen.

De Stadstaat van Plato

Zelfbesuur voorbehouden aan de mannelijke Burgers (en niet de slaven en vrouwen) was het ideaal van de Oudheid van Babylon tot Griekenland.

Het ideaal kwam steeds terug als er een verschot was aan Sterke Leiders die met Geweld regeerden.en met elkaar oorlog voerden.

Om dit te voorkomen is de VN opgericht die nog geen macht heeft om een einde te maken aan het geweld op aarde.

De wapenindustrie gaat door met innoveren warbij de militair buitenboord blijft en de burgers en het kannonevoer, de arme burgers de dupe zijn.

Franse Revolutie

In 1789 nam het Volk de macht over van de verspillende Koning en resulteerde in Democratie eerst voor de Burgers en later voor het Volk.

Ondertussen blijven de Potentaten terugkomen en hebben ze er geen probleem mee om hun eigen volk te vernietigen ten gunste van hun opgeblazen Ego.

Allegorie van Goed Bestuur van Lorenzetti.

Deugden van Plato

Bestuurders werden gekozen op basis van hun Wijsheid, die pas ontstaat na een lang leven van vallen en opstaan, leren reflecteren over over en leren van de eigen fouten en de fouten van anderen.

Het Gilde wordt nu een Community of Practice genoemd.

Conclusie

Het politieke speelveld is veel complexer dan men denkt.

Dat komt omdat Links-en-Rechts al lang verdwenen zijn omdat de Socialisten die de arbeidersklasse wilden “verheffen” niet meer bestaan.

De Politiek is overgenomen door het Spel van de Cultuur en het Spel van de Cultuur is verdeeld over twee politieke ideologien,

Het “originele” Liberalisme (“Community of Interest) en het originele Socialisme wat past op de Community of Affinity nu overgenomen door Facebook.

De Vrijheid is weer gebonden aan Regels (Conservatisme) en het Conservatisme is gefuseerd met het Kapitalisme,

Hoe komen we uit deze verstrengeling?

Door een Revolt net als in 1789 en 1989 toen de muren van de Communistische heersers werden verbroken die graag weer terug willen naar hun oude staat.

Die revolt moet zeker niet terug keren naar de oude vorm van democratie want een representatie werkt niet nee omdat er nu voldoende techniek is om met heel veel mensen samen te werken.

De toekomst is aan de Jeugd, die wel moet oppassen dat ze niet het verkeerde Spel gaan spelen.

Terug naar begin druk hier