Zijn er nog Idealen?

Wat is er nog over van het Liberalisme, het Socialisme en de Christelijke Politiek?

Idealen horen bij de Romantiek

De romantiek is nog lang niet uitgewerkt maar is wel door de Industriele revolutie fors in de wielen gereden.

Ondertussen zijn er eindeloos veel voorbeelden te vinden die je als Romantisch zou kunnen bestempelen er zijn er ook veel voorbeelden te vinden die een reactie zijn op de romantiek in positieve of negatieve zin met als prachtig voorbeeld de Christelijke Politiek.

Verlichting het Einde van de Emoties en de Verbeelding

Die reageerde niet alleen op de Romantiek maar eigenlijk ook weer op de reactie op de Romantiek, de Verlichting waar de emoties en de verbeelding werden verbannen en de Ratio dominant was wat natuurlijk een enorme invloed heeft op het Geloof.

Neo-Romantiek?

Eigenlijk staan we aan de vooravond van een Neo-Romantiek die vast weer anders gaat heten als de periode weer is afgelopen.

Kapitalisme

In mijn vorige blog heb ik omstandig aangetoond dat we het slachtoffer zijn geworden van zowel de ideologie als de praktijk van het kapitalisme zichtbaar in het Market Pricing (MP) relatietype van Alan Fiske en het Sensory Archetype van Jung wat Waarneemt maar niet waardeert.

Romantiek

Vreemd genoeg is de boodschap van de Romantiek vermorzeld tussen de wielen van de Industriele Revolutie die nu eindigt met de triomf van de Machinale Mens, de Robot.

MensenVal

Ondertussen verrijken de bazen achter het scherm zich nog meer en zullen uiteindelijk vallen door de slimheid van hun eigen schepping.

Wie een Gat graaft voor een ander...

Tijds-Geest

De Tijdgeest is en blijft onkwetsbaar en het Global Brain blijkt uiteindelijk een echte Geest te zijn die ons nu naar een nieuw Bewustzijn brengt.

Verkiezingen

Eerst is kijken wat de verkiezingen ons kunnen gaan bieden.

Romantiek over Vrijheid en Individualisme

Socialisme Over Vrijheid Gelijkheid en vooral Broederschap

Christelijke Politiek

Dogmatisch, Behoudend en vooral heel veel Conflicten en Afscheidingen:

CDA

is een fusie van de ARP en de KVP en de CHU in 1980.

De CHU was een afsplitsing van de ARP net als de SGP

Bij de SGP Het ging vooral over het vrouwenkiesrecht terwijl de CHU vooral moeite had met de dominante rol van Abraham Kuyper en de politieke strategie.

Het historische van de Unie gaat om de rol van de Protestantse Geschiedenis en dan vooral de Oranjes die eindeloos terug werden geroepen als er teveel ruzie of onheil was.

Er zijn enorm veel fracties van met name van de ARP zoals de EVP nu onderdeel van Grien Links maar ook de Christen Unie die te verbinden zijn met afspitsingen van de kerken die of xtreem conservatief zijn zoals de SGP of gericht op de “familie” zoals de Christen Unie.

Het is daarom onmogelijk om een “Toekomsvisie” te vinden omdat de Christelijk politiek bijna per definitie conservatief/behoudend is.

Door de Ontkerstening blijft er daarom teeds minder over van het CDA ook al blijft nederland Calvinistisch wat vooral een “Werkethiek” is

Reactie op de Ratio van de Verlichting

Bilderdijk (1756-1831), bekritiseerde het Rationalisme de Verlichting en pleitte voor het behoud van traditionele Christelijke Normen en waarden. 

Hij werd gevolgd door Groen van Prinsterer, een extreem rijke huiskamergeleerde die geloofde in de rol van de Protestante Staat der Nederlanden gedreven door de Oranjes nog niet beseffend dat handel tot op heden belangrijker is dan Ethiek.

De Anti-Revolutionaire Partij (ARP) is opgericht in 1879. Belangrijke namen binnen de ARP waren Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) en vooral Abraham Kuyper (1837-1920).\

Kuyper pleitte voor vrijheid van onderwijs en was voorstander van sociale hervormingen. Hij was de mede-oprichter van de Vrije Universiteit.

De KVP combineerde katholieke sociale leer met democratische principes en streefde naar een rechtvaardige samenleving. Belangrijke namen binnen de KVP waren Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) en Carl Romme (1896-1980).

VVD

Romantiek

Rond 1840 ontstond een intelectuele beweging rgeïnspireerd door Europese intellectuele stromingen zoals het Idealisme en de Romantiek.

Individualisme

Het individualisme was geboren.

Het Zelf moest zich kunnen Ontplooien.

Vrijheid

De, vooral rijke, intellectuelen waren voor individuele vrijheid, intellectuele ontwikkeling en culturele vernieuwing. 

Ze geloofden dat individuen vrij moesten zijn om hun eigen leven vorm te geven, vrij van te veel overheidsbemoeienis.

Ze waren voorstander van onderwijshervormingen die de nadruk legden op algemeen Vormend onderwijs (Bildung) en intellectuele ontwikkeling. 

Eigen Stem

In de literatuur speelden figuren zoals Conrad Busken Huet, de bekende schrijver en literair criticus, een belangrijke rol. 

Hij pleitte voor vernieuwing in de Nederlandse literatuur en moedigde schrijvers aan om hun Eigen stem te laten horen.

Liberale Partij

De eerste liberale partij in Nederland was de Liberale Partij, opgericht in 1871. 

Die Partij werd opgericht door Johan Rudolph Thorbecke. Daarnaast was er de Unie van Liberale Kiesverenigingen, opgericht in 1879. Ze besloten in 1885 te fuseren.

Grondwet: Democratie

De Franse en vooral Amerikaanse revolutie dwongen de bestuurders om hun koers te vezetten en toe te geven om een echte revolutie te voorkomen.

Thorbecke speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Nederlandse Grondwet van 1848, die de basis legde voor een meer democratische en constitutionele monarchie.

Karl Marx

gebaseerd op de theorie van Hegel voorzag een klasseloze maatschappij die aanleiding gaf tot het ontstaan van het Socialisme in Engeland.

Socialisme

Socialisme  In Nederland ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw.

SDB Revolutie

Ferdinand Domela Nieuwenhuis.  was de in 1881 de oprichter van de Sociaal-Democratische Bond (SDB).

De bond propageerde politieke actie en was tegen verkiezingsdeelname. 

SDAP Parlement

Dit leidde tot een splitsing en de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) door Pieter Jelle Troelstra in 1894. 

Hij zag zag parlementaire macht wel als een middel om het socialisme te bereiken.

Kiesrecht

De SDAP groeide en speelde een rol in de strijd voor algemeen kiesrecht, dat in 1917 voor mannen werd ingevoerd en in 1919 ook voor vrouwen. 

Huisvesting

Op gemeentelijk niveau boekte de SDAP successen op het gebied van volkshuisvesting en sociale zaken met het ‘wethouderssocialisme’.

Grote Recessie

Tijdens de economische depressie van de jaren 1930 presenteerde de SDAP samen met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) het Plan van de Arbeid, gericht op economische groei en overheidsinvesteringen. Dit plan werd niet uitgevoerd, maar legde wel de basis voor latere ontwikkelingen.

PVDA

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 de Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht.  Samen met progressieve liberalen, katholieken en protestants-christenen streed de PvdA voor sociale rechtvaardigheid en individuele ontplooiing. 

Verzorgingsstaat

De partij speelde een belangrijke rol in de wederopbouw en de opbouw van de verzorgingsstaat.

Sociaal-Liberaal

Dankzij Diederik Samson heeft het Socialisme zich net als de engelse socialisten verbonden met de liberale visie en is gefuseerd in het Sociaal Liberalisme wat ruimte boodt voor de terugkomst van de Socialistische Partij en de Groenen die socialistische partijen als de CPN, de EVP en de PSP opslokten en er een yuppiebeweging van maakten die weer erg veel lijkt op D66.

Midden van het Midden

Terwijl de VVD naar het midden schoof deed links dat ook waardoor er een onbegrijpelijke veelheid van stromingen is ontstaan.

Links en Rechts

De politiek is vergeten dat er naast links en rechts nog 16-4=12 andere combinaties zijn die nog geen naam hebben.

Daar gaat mijn volgende blog over.

Neo-Romantiek?

In dit hoofdstuk wat ik samen met GPT heb gemaakt geeft meer inzicht en de kenmerken van de romantiek om de neo-romantiek in de huidige tijd te kunnen bespeuren waarbij als voorbeeld wil wijzen op het Forum van Thierry Baudet maar ook op de PVV van Geert Wilders en de Groenen.

Kunst en literatuur:

De romantiek was een tijd van artistieke expressie en verbeelding, en veel van de kunst en literatuur uit die periode worden nog steeds bestudeerd en gewaardeerd. 
De romantische thema’s van individuele emotie, verlangen naar vrijheid, natuurlijke schoonheid en de kracht van verbeelding blijven relevant in de moderne kunst en literatuur.


Individualiteit en zelfexpressie:

De romantiek benadrukte het belang van individuele emoties en ervaringen. 
Deze nadruk op individualiteit heeft een blijvende invloed gehad op de moderne samenleving, waarin zelfexpressie en het nastreven van persoonlijk geluk centraal staan.


Liefdesconcepten en relaties:

De romantiek heeft de moderne opvattingen over liefde en romantische relaties beïnvloed. 
Ideeën over liefde als een gepassioneerde, emotionele ervaring en het verlangen naar een diepe, betekenisvolle band zijn nog steeds wijdverspreid.


Natuurbewustzijn:

De romantische beweging zette zich af tegen de opkomende industrialisatie en benadrukte de schoonheid en heilige waarde van de natuur. 
Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van een groeiend bewustzijn en waardering voor het milieu in de moderne tijd.


Emotiecultuur:

De romantiek heeft de nadruk gelegd op emoties en gevoelens als een belangrijk aspect van menselijke ervaring. 
Deze focus op emoties heeft invloed gehad op de moderne psychologie, therapie en zelfhulpindustrie, waarin het begrijpen en beheersen van emoties centraal staat.