de Kaart van het Nederlandse Politieke Landschap

Inleiding

The Map is not the Territory (December 28, 1931: Alfred Korzybski): (De Partij is niet zijn Programma”).

Deze blog gaat over de Verkiezingen van woensdag 22-11-2023

In dat kader heb ik met behulp van de AI’s  GPT en Bard een verkiezingprogramma gegenereerd uit de bestaande verkiezingsprogramma’s door een lijst te maken van thema’s en ze daarna m.b.v. PoC te ordenen.

Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een eerder gemaakte Analyse van het  Polititieke Landschap op 29 maart 2023.

De vier basis-stromingen in de politiek passen perfect op de cultuuronafhankelijke typering van de menselijke relaties van Alan Fiske,

In dit plaatje zijn ze geplaatst in een Productiecyclus, die Rechtsom draait.
De Consumptiecyclus draait tegengesteld.

Alle stromingen zijn elkaar tegendeel, waardoor ze samen een evenwicht vormen.

Zo is het Socialisme (Communal Sharing) het tegendeel van Kapitalisme (Market Pricing) met betrekking tot de Markt.

Naar de Kaart druk Hier

Naar de Conclusie druk hier.

Naar mijn Verkiezingsprogramma druk hier.

Naar het Vervolg druk hier

Uitleg bij de Kaart

Het model van Paths of Change (PoC) geplaatst in een context waardoor de vier zienswijzen met een kruispunt (wit)zich tonen: Geel: Verbeelding; Rood Zintuigen; Blauw Denken; Groen Voelen, Emoties.

Het plaatje laat zien dat het Denken Omhoog gaat en een Kaart maakt terwijl de Emoties met hun voeten op de grond staan en de Verbeelding Namen geeft die een concept worden genoemd.

U ontkomt er niet aan om uiteindelijk een Gezichtpunt te kiezen van waaruit U alles het beste kunt zien met uw “Zintuigen“.

Politieke Stromingen

Alan Fiske is een antropoloog die een universele cultuuronafhankelijke Relatietypering heeft ontdekt die past op PoC,de Politieke Stromingen, de Meetschalen en Geometrie.

Leeswijzer

De programma’s van de politieke partijen bevatten alleen verlangens maar geen oplossingen.

Die vrlangens zijn vertaald in hun politieke ideologie waarbij sommigen die ideologie overdrijven.

Ultra

Dat noemt men Ultra.

Je kunt ook in het midden van twee ideologieen gaan staan of er meerdere combineren.

Links en Rechts

Naast Links en Rechts bestaan er dus nog veel meer soorten stromingen die men in Nederland weer ergens aan de buitenkant plaatst.

Arm en Rijk

Naast de twaalf combinaties van de vier kijken heeft de pers in nederland alles terugebracht tot de tweedeling van de Economie.

Dat komt omdat we in een extreem Kapitalistisch land wonen wat de VS nadoet.

Wat en Hoe?

Er is een enorme discrepantie tussen wat en hoe.

3 Wat?: Analyse-> Thema’s

Het laatste Deel 3 bevat het Wat en een analyse van de thema’s alle tot nu toe beschikbare partij programma’s met behulp van GPT en BARD.

Pyramide van Maslow

De thema’s passen in de Pyramide van Maslow die past op PoC en is vertaald naar de Mensenrechten met Bestaanszekerheid als basis, die ook in Artikel 20 van onze Grondwet staat.

1 Waarom?: Uitleg

Hierbij maak ik gebruik van vele uitingen van het model achter PoC wat ik in dit eerste deel kort uitleg.

2 Hoe?: Toepassing

In deel 2.staat mijn eigen programma.

Het legt uit Hoe de verlangens kunnen worden gerealiseerd.

Deel 2 heeft een eigen indeling en is ook het meest dynamisch omdat ik het, totdat ik er mee stop, per dag verander.

Deel 1: Analyse-instrumenten

In dit deel laat ik een aantal analyse-middelen zien die via Paths of Change samenhangen.

Direct naar deel 2 druk hier.

Plan PvdA/Groen Links als Referentie-model

ik heb het enorm uitgebreide concept Verkiezingsprogramma van de Groen Links/PvdA aan GPT aangeboden om het is te analyseren.

Die kwam met suggesties: zoals ” Het moet duidelijke doelen stellen en concrete stappen beschrijven om deze doelen te bereiken“.

Wicked Problems

Dat is een een notedop het probleem van onze democratie n.l. veel praten en ingewikkeld doen wat uiteindelijk resulteert in zogenaamde Wicked Problems, een probleem dat bij het oplossen meerdere nieuwe problemen genereert.

Filosofie Grondgedachten NSC als Referentie-kader

~Een tijd geleden heb ik de filosofische grondgedachten van het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt onderzocht. Zijn filosofie past perfect op PoC.

Het blijkt dat alle andere partijen ook een filosofie hebben maar veel minder expliciet als die van NSC.

Footnotes to Plato

Door de analyse van de filosofie van NSC kwam ik weer op de deugden van Plato uit.

Dat is niet zo raar want volgens Alfred North Whitehead is “the European philosophical tradition a series of footnotes to Plato.

Basis-Model voor de Analyse:

Onderstaand plaatje is een heel compacte samenvatting van heel veel blogs.

Het plaatje bevat 4x een andere toepassing in het zelfde model van Paths of Change (PoC) wat niets anders is dan de archetypen van Jung die uit de Alchemie komt.

Het plaatjegaat over GPT en AI, Sport en de Deugden van Plato.

Paths of Change (PoC)

PoC is een simpel generiek model wat veranderingen beschrijft.

Het bestaat uit vier zogenaamde kijken op de wereld (WorldView)die je op allerlei manieren kunt combineren en weer aan elkaar kunt koppelen.

Volgens PoC is een verandering die effect heeft altijd een cyclus die via heel veel paden kan lopen.

Er zijn honderden of meer mogelijkheden maar de simpelste gaat met de klok mee (Productie-cyclus) of tegen de klok (Consumptie cyclus).

Er blijken honderden theorien te zijn in vele vakgebieden die op PoC passen zoals Panarchie (Ecologie) of de relatie-typen van Alan Fiske die weer heel veel toepassingen heeft zodat PoC eindeloos veel mogelijkheden heeft als je een vakgebied uitkiest.

PoC past ook op de exacte vakken als de Natuurkunde en de Wiskunde in dat laatste geval heet dat vak Combinatoriek.

Het PoC-model. De vier wereldbeelden kunnen worden gekoppeld aan twee variabelen die in de psychologie Agency (“Alleen”) en Communion (samen) worden genoemd die ook wel Yin en Yang worden genoemd en Mannelijk en Vrouwelijk en heel simpel 0 en 1.
Ze zijn altijd elkaars Tegendeel.

PoC en E8 Symmetrie

De E8 symmetrie wordt Supersymmetrie genoemd. Ze past op alle theorien in de Natuurkunde.

Het PoC model vertaald naar Agency (zwart) en Communion (wit), de driehoek van pascal en de E8-symmetrie.

PoC vertaalt in 2-Combinaties (Spel)

PoC vertaald naar 12 verbanden die Will McWhinney een Spel noemde.

De Virtuele Overheid

In de cyclus speelt de huidige overheid een “zinloze” rol namelijk het produceren en handhaven van virtuele wetten.

Die wetten kunnen zonder meer worden omgezet in software die onderzoekt of de cyclus wel binnen de grenzen blijft.

Die grenzen komen van zelf uit het Panarchie-model (zie beneden).

Productie- en Consumptie Cyclus

Het model van PoC nu verbonden met de Mens in het Centrum geprojecteerd op vier soorten sociale netwerken en verbonden met twee cycli namelijk de Productie en de Consumptie Cyclus.
PoC Model van de Stad waarbij het hopelijk zichtbaar wordt dat je het PoC-model op zichzelf kan toepassen. Hier is het daardoor een 4-bij-4 model geworden.

De Staat als Ecologie

Een paar jaar geledenheb ik onze democratie geanalyseerd.

Hierdoor ontdekte ik dat de staat eigenlijk een Ecologie is waardoor de Panarchie Van Holling cs toepasbaar is.

Het model laat zien dat een ecologie steeds dezelfde cyclus doorloopt die omhoog en omlaag springt.

Een ecologie wordt instabiel en kwetsbaar als er geen verandering meer plaats kan vinden omdat de diversiteit is verdwenen. Dat is nu het geval met onze staat.

Bureaucratie

Die heeft alles stop gezet door werkelijk alles te willen regelen.

Panarchie Cyclus

Relatie-typen Alan Fiske

De vier relatietypen van Alan Fiske vertaald m.b.v. de kleuren naar PoCmet relaties naar Ideologie, Meet Schalen en Wiskundige geometrie.

Deel 2: Mijn programma

Leeswijzer deel 2:

Deel 2,1: De Nederlandse Staat stort in elkaar omdar er geen werkende Beleids-cyclus meer is.

Hoe kunnen we die weer inrichten?

Deel 2.2: Het Basis-thema van de verkiezingen heeft te maken met het collectieve-bewustzijn dat een grote crisis voelt aankomen waardoor men terugvalt op de basis van de Pyramide van Maslow Veiligheid en bestaans-zekerheid.

Dat thema wordt door iedere partijideologie weer anders ingevuld.

Aangezien die ideologieën per definitie strijdig zijn wordt er dus nooit een compromis gevonden waardoor men vanzelf terug valt op een hype.

Deel 2.3 Uitwerking per Onderwerp.

Nadat er in 2.2. in samenwerking met GPT een Top-Tien is gemaakt van onderwerpen die bij het basis-thema horen werk ik die nu verder uit beginnend met Zorg en Gezondheidszorg.

Deze uitwerking is herbruikbaar omdat bijvoorbeeld overal opleidingen terugkomt.

Er staat enorm veel uitgeteste innovatie klaar, die wordt tegengehouden door de gevestigde bedrijven, die erg veel macht hebben omdat ze zich hebben geassocieerd met achterhaalde beroepen die zich i.h.a. Specialist noemen terwijl Kennis middels GPT ruim en gratis ter beschikking is.

Deel 2.3.1: Zorg en gezondheidszorg

Deel 2.3..2: Economie en Werkgelegenheid

Deel 2.3.3 Huisvesting

Deel 2,3,4 VoedselZekerheid

Deel 2.3.5 Schuldverlichting

Deel 2.3.6 Onderwijs

Deel 2.3.7 Veiligheid

Deel 2.3.8 Inkomen en Inkomensongelijkheid

Deel 2.3.9 Sociale Zekerheid

2.3.10 Gezinssteun

Deel 2.1: de Beleids-Cyclus

De beleidscyclus is te beschrijven met behulp van een PoC-model.

Alhoewel de cyclus uniform is heeft men de vier gekoppelde stadia op vele manieren met steeds andere namen en geometrie ingevuld.

Moebius Ring

Het plaatje boven onder de kop “virtuele Overheid” is een voorbeeld van.van een cyclus in de vorm van en Moebius-ring.

Het is ook de geometrie achter Panarchie.

Een video die Panarchie uitlegt.De Nederlandse staat is zo rigide geworden dat hetnu instort en moet terugvallen op de oude hulpbronnen die vrborgen zijn onder de cultuur van de dijkenbouwers.

Seizoenen

Een erg bruikbaar en vaak gebruikt model is het model van de seizoenen.

De seizoenen laten goed zien dat je bijv. eerst moet zaaien om te oogsten en dat de winter een perfecte tijd on iets te reflecteren.

In de herfst moet je voorraad maken om in de winter te kunnen leven.

De lente is de tijd om te zaaien die het spiegelbeeld van de herfst is.

Het zijn wellicht oudbollige argumenten maar helaas werkt ieder complex systeem zo.

De “oude” indeling in de vier elementen van Aristoteles past er precies op en het klimaat ook.

In het centrum draait alles om de zon, die de aarde energie geeft die soms zoveel is dat hij weer terug wordt gestuurd via de spiegels die de oceanen zijn.

Deel 2.2 Welke Thema’s zijn van Belang?

In deel 3 heb ik alle thema’s in alle tot nu nu beschikbare Verkiezingsprogramma’s geordend op de Pyramide van Maslow die is vertaald naar de Rechten van de Mens.

Keuze Macro-thema

In tijden van crisis (en ons land is in crisis (ook al vindt U dat niet)) ikiezen de mensen voor de korte termijn, trekken zich terug op hun sociale omgeving (gezin familie) en uiteindelijk de sociale groep waar ze denken bij te horen.

Het macro-thema wordt de onderste laag van Maslow,Veiligheid en Bestaanszekerheid.

Kijk even in deel 3 want door vind je veel meer info.

Top-tien onderwerpen:

Economie en Werkgelegenheid: Bevorderen van economische groei en het creëren van banen om inkomenszekerheid op korte termijn te waarborgen.


Zorg en Gezondheidszorg: Verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg om de gezondheid en het welzijn op korte termijn te garanderen.


Huisvesting: Betaalbare en direct beschikbare huisvesting om dakloosheid en huisvestingsonzekerheid te verminderen.


Voedselzekerheid: Toegang tot voldoende en gezond voedsel om honger en voedselonveiligheid op korte termijn te voorkomen.


Sociale Zekerheid: Uitbreiden van sociale voorzieningen en vangnetten om financiële stabiliteit op korte termijn te bieden aan mensen in nood.


Inkomen en Inkomensongelijkheid: Bevorderen van eerlijke lonen en het verminderen van inkomensongelijkheid om financiële zekerheid op korte termijn te bevorderen.


Veiligheid: Verbeteren van persoonlijke en openbare veiligheid om de fysieke en emotionele veiligheid op korte termijn te waarborgen.


Onderwijs: Toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs om de werkgelegenheidskansen op korte termijn te verbeteren.


Schuldverlichting: Bevorderen van maatregelen voor schuldverlichting, zoals studieleningen of schuldhulpverlening, om financiële druk op korte termijn te verminderen.


Gezinssteun: Bieden van steun aan gezinnen, zoals kinderopvang en gezinsbijslagen, om gezinszekerheid op korte termijn te vergroten.

2.3 Uitwerking per Onderwerp

2.3.1 Zorg en Gezondheidszorg:

2.3.1.1 Practische Oplossingen:

2.3.1.1.1 Proces-verbetering

In het algemeen wordt hier onmiddelijk automatisering toegepast (E.Health) maar het werkt beter als eerst het proces goed in kaart wordt gebracht en vooral versimpeld.

Er wordt nu veel geklaagd over de bureaucratie (veel teveel adminstratie) die reactief handelt en iedere “fout”probeert op te lossen met een nieuwe regel.

2.3.1.1.1.2 Versimpelen Opleidingen

De bureaucratie heeft ook toegeslagen in het onderwijs waardoor er een grote nadruk is komen te liggen op theorie.

Theorie moet de praktijk inzichtelijk maken maar wordt nu gebruikt om de praktijk te sturen.

Met name in de concrete zorg is geen opleiding nodig.

Die kan ook op de werkplek worden gegeven als er Vraag naar is (Kijk naar Just-in-time E-Learning).

Dan wordt de opleiding ook beter onthouden.

Een groot deel van het beantwoorden van medische vragen en zeker een deel van de diagnose kan met GPT-technologie plaatsvinden.

Een plaatje uit een blog over de toepassing van AI in de gezondheidszorg.Dit plaatje toont het basis-proces.

2.3.1.1.3 Echte Innovatie

E-health verhult de “echte” problemen de zorg die eigenlijk voortkomen uit een achterlopende toepassing van de kennis die in de loop der tijd is opgebouwd over lichaam en geest.

Lichaam en Geest zijn een eenheid en het lichaam is geen chemische fabriek wat de pharmaceutische industrie ons laat geloven.

Bioveld

Het lichaam is een bioveld wat wordt beschreven door de bio-fysica.

Veel belangrijker is om te beseffen dat het lichaam een cooperatie is van 1-celligen die allemaal lijken op neuronen die middels hun Electro-Magnetische veld communiceren.

DNA

Het dna is ook niet de programma-code die het leven beschrijft maar een specificatie van een deel (en zeker niet de vorm) van de cel.

Fouten Herstellen

Dit deel zorgt bijvoorbeeld voor voor het herstellen van fouten.

Een groot deel van de chronische ziekten (o.a. ook alzheimer) heeft daar mee toemaken.

Tegenwerking van Specialisten

De innovatie in de zorg en de innovatie in de rest van de maatschappij wordt geblokkeerd door industrien die hun tijd hebben gehad en heel erg veel macht hebben omdat er ook nog is erg veel beroepsgroepen zoals medische specialisten van afhankelijkzijn.

Intermediair tussen Patient en Verzorger

De immense bureaucratie tussen patient en verzorger kan worden vervangen door een virtuele intermidiair die aan de ene kant de patient helpt om zijn of haar zorg te articuleren en aan de ander kant de noodzakelijke verzorger menselijk of technisch in de vorm van robots met elkaar in contact te brengen.

2.3.1.2 Lijst met Ideologiesche oplossingen per Partij:

Met behulp van het cultuur-onafhankelijk relatiemodel van Alan Fiske heb ik 8 generieke oplossingen gegenereerd die wellicht interessant zijn om te bekijken maar geen “practische” oplossingen bieden.

Lijst met oplossingen per relatietype van Alan Fiske:

Communal Sharing:

Partij A: Solidariteitspartij – Vergelijkbaar met de standpunten van de PvdA (Partij van de Arbeid), die vaak solidariteit en collectieve zorg benadrukt.


Partij B: Gemeenschapsbeweging – Dit zou kunnen overeenkomen met GroenLinks, dat een sterke nadruk legt op gemeenschapsoplossingen en lokale betrokkenheid.


Autoritaire Ranking:

Partij X: Gezag en Zorg – Overeenkomend met de standpunten van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), die doorgaans voorstander is van een sterke centrale overheid en marktwerking in de zorg.


Partij Y: Nationale Gezondheidsautoriteit – Dit zou kunnen lijken op de standpunten van het CDA (Christen-Democratisch Appèl), dat pleit voor meer overheidsregulering in de gezondheidszorg.

Equality Matching:

Partij E: Gelijkheid voor Zorg – Dit komt overeen met de standpunten van de SP (Socialistische Partij), die vaak gelijke toegang tot zorg en solidariteit benadrukt.


Partij F: Eerlijke Toegangspartij – Dit zou passen bij D66 (Democraten 66), dat strengere regulering en meer gelijkheid in de zorg nastreeft.


Market Pricing

:Partij M: Keuzevrijheid en Concurrentie – Vergelijkbaar met de standpunten van de PVV (Partij voor de Vrijheid), die vaak voorstander is van marktwerking en meer keuzevrijheid in de zorg.


Partij N: Marktgericht Gezondheidszorgbeleid – Dit zou kunnen overeenkomen met de standpunten van de VVD, die pleit voor meer marktwerking en concurrentie in de gezondheidszorg.

2.3.2 Economie en Werkgelegenheid

2.3.2.1 Praktische Oplossingen:

Een Paths of Change-dat rond loopt via de Kruisverbindingen met in het centrum de Tree of Life.

Economie vs Cultuur

Het  Kruispad is ontstaan  uit een onderzoek naar het concept Anti-fragility van Nassim Nicholas Taleb wat in het nederlands vertaald Onkwetsbaar betekent. 


Er zijn inmiddels vele varianten van dit pad. Het geeft een duidelijk rol aan zowel de creativiteit (Spelen, Kunst en Cultuur) als de Samenwerking (Community)  als Motoren van de Samenleving.

Praktijk vs Theorie

De economie is een Cyclus die twee kanten opdraait en vier soorten grote netwerken aanstuurt waarbij een bedrijf deel uit maakt van de Community of Practice.

Expansie vs Compressie

Het PoC-Wereldbeeld Sensory (Rood) Expandeert terwijl het Wereldbeeld Unity (Blauw, Kennis) csamendrukt (compression).

Het is vaak niet mogelijk om van compressie (kennis) naar expansie (ervaring) te gaan omdat er dan informatie is verloren. De oplossing is fractale compressie.

Specialisatie

Een bedrijf expandeert en splitst andere bedrijven af (specialisatie).

Zorg(Waarde) en Creativiteit Iinzicht), zitten tussen Theorie en Praktijk in.

Leren van Fouten

Door verkeerde compressie hebben veel theoretische vakgebieden een standaard Fout, die nooit wordt geleerd waardoor het heel lang duurt voordat men Ervaring heeft opgedaan.

Geld is een Verslaving

Geld speelt een veel te grote rol in de samenleving en dat komt omdat we verslaafd zijn gemaakt aan de Market Pricing (MP) relatie, die perfect past op het kapitalisme.

De drie andere relatie-typen CS (Community-Sharing (Socialisme), EM (Equality Matching, Liberalisme) en AR Authority Ranking)wordt er Gegeven (CS) , Geruild (EM) en Opdracht gegeven (AR).

Technologie wordt Marketing

De technologie was rond 1990 toe aan Peer-to-Peer maar viel door toedoen van Microsoft, Apple en Microsoft terug op het Mainframe wat nu de Cloud wordt genoemd, een enorme onnodige verspilling van energie en een gevaar voor de volksgezonheid, die vrijwel niemand doorheeft omdat de Marketing alles heeft overgenomen, waardoor vrijwel niemand meer weet hoe de techniek werkt en behoort te werken.

Peer-to-Peer moet terug Komen

Peer-to-Peer is de CS-variant van de computer-technologie en maakt het mogelijk dat alles direct met alles kan communiceren.

Technologie Cyclus

De vier relatietypen van Alan Fiske geplaats in een Productie-Cyclus waarin ook de essentiele kenmerken zichtbaar zijn gemaakt en de politieke stromingen.

2.3.2.1.2.1 Werk en Werkloosheid

Kapitalisme domineert het Denken:

De definiëring van werk en daarmee werkloosheid wordt gedomineerd door de Market Pricing relatie die zo dominant is dat zowel BARD als GPT er niet omheen kunnen en hun bias ook toegeven omdat hun taal uit de westerse kapitalistische wereld is gehaald.

Vier soorten werk en nog meer 2-Combinaties

Er zijn dus vier verschillende soorten werk en nog meer combinaties van die vier soorten die passen op PoC net als dat er vele paden van verandering zijn.

Lijst van de vier Soorten Werk

1 Comunal Sharing (CS): Samenwerking zonder strikte rollen of individuele beloningen, gebaseerd op gemeenschappelijkheid. Vaak te vinden in hechte gemeenschappen.

2 Authority Ranking (AR): Werk binnen een hiërarchie, beloningen gekoppeld aan rangorde . Veelvoorkomend in organisaties met duidelijke leiderschapsstructuren.

3 Equality Matching (EM): Handhaven van evenwichtige relaties door vergelijkbare inspanningen en beloningen te matchen, zonder nadruk op onderhandelingen. Voorkomt in informele groepen en vriendschappen.

4 Market Pricing (MP): Arbeid wordt beschouwd als een economische transactie met nadruk op marktprijzen. Heerst in economische contexten zoals arbeidsmarkten.

2.3.2.2.2 : Lijst Oplossingen per Partij Stimuleren Economie.

Met BARD kun je heel vaak real time informatie opvragen en met behulp van een Prompt verder manipulere en onderzoeken.

Hieronder staan drie lijsten die met behulp van dezelfde bron de verkiezingsprogramma’s verdrr zijn onderzocht met als focus economie en werkgelegenheid.

Met name de laatste lijst die zich concentreert op de arbeidsmarkt laat zien hoe vast men zit in theoretische concepten zoals Werk en daarmee Werkloosheid..

PartijStandpunt
VVDMarkteconomie met beperkte overheidsinterventie, fiscale discipline en belastingverlagingen, vermindering van regelgeving en administratieve lasten voor bedrijven
PVVImmigratiebeperking, sceptisch tegenover internationale handelsverdragen
CDABelang van een sterke en duurzame economie, investeringen in innovatie en technologie, maatregelen om inkomensongelijkheid te verkleinen
D66Investeringen in onderwijs en innovatie, groene en duurzame economische groei, ambities op het gebied van klimaat en milieu
PvdA/GroenLinksCréëren van banen en versterken van de positie van werknemers, progressieve belastinghervormingen, vermindering van inkomensongelijkheid
SPMeer regulering van de arbeidsmarkt, tegengaan van flexibilisering van arbeid, hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden voor werknemers
GroenLinksGroene en inclusieve economie, investeringen in duurzame energie en infrastructuur, vermindering van inkomensongelijkheid door progressieve belastingen en sociale voorzieningen
FVDLagere belastingen en een kleinere overheid, kritisch ten opzichte van de Europese Unie en internationale handelsovereenkomsten
BBBSterke positie voor de agrarische sector en plattelandsgebieden, vermindering van regeldruk voor boeren, eerlijke prijs voor landbouwproducten, behoud van werkgelegenheid in landelijke gebieden en investeringen in leefbaarheid en voorzieningen
Lijst met standpunten per partij gehaald m.b.v. BARD uit de recente programma’s.

2.3.2.2.2: Lijst Positieve effecten op de Economie:

Oplossingen met een positief effect op de economie en welke partij ze steunt.

OplossingPartij
Investeringen in onderwijs en innovatieVVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks
Stimulering van ondernemerschapVVD, D66, CDA, BBB
Een gezonde arbeidsmarkt met voldoende banen en goede arbeidsvoorwaardenVVD, CDA, PvdA, GroenLinks, SP
Een eerlijke verdeling van de welvaartPvdA, GroenLinks, SP
Een sterke infrastructuurVVD, D66, CDA, BBB
Een stabiel monetair beleidVVD, D66, CDA
Open handelVVD, D66, CDA, BBB
De oplossingen zijn door BARD opgesomd en voorzien van de voorstanders.Overduidelijk zijn hier weer de ideologieën te zien.

2.3.2.2.3 Lijst Problemen op de Arbeidsmarkt

OplossingPartijenProblemen
Levenslang lerenD66, PvdA, GroenLinks, VVDWerkloosheid, Ongelijke kansen
Flexibele arbeidsregelingenD66, GroenLinks, PvdAWerkloosheid, Werk-gezinsbalans
Actief arbeidsmarktbeleidD66, PvdA, SPWerkloosheid
BasisinkomenGroenLinks, PvdAWerkloosheid, Sociale zekerheid
Gendergelijkheid en diversiteitGroenLinks, PvdAArbeidsmarktdiscriminatie
Investering in groene banenGroenLinks, PvdAKrappe arbeidsmarkt, Duurzaamheid
Modernisering van arbeidswetgevingD66, GroenLinks, PvdA, VVDPrecaire arbeidsrelaties, Regeldruk
Ondersteuning van kleine ondernemingenVVD, CDA, D66, PvdAWerkloosheid, Economische groei
Regionaal arbeidsmarktbeleidD66, PvdA, CDARegionale werkloosheid
Inclusieve economische groeiGroenLinks, D66, PvdAOngelijke kansen, Werkloosheid

l 2.3.3 Huisvesting

2.33.1: Nieuwe Bouwmethoden zijn niet Nodig

omdat ze lang geleden al zijn bedacht.

Verdienen aan Herstellen van Fouten en Slopen

Ze worden geblokkeerd door de aannemers, projectontwikkelaars en de grote bouwbedrijven die verdienen aan het herstellen van hun eigen fouten en het in beton storten va de structuren zodat aanpassen slopen is.

Aanpasbaar Modulair Bouwen

Huizen zijn eigenlijk gestapelde gekoppelde containers waarbij de wanden aangepast moeten kunnen worden aan de toepassing tot en met de buizen aan toe.

Dit concept is al lang geleden uitgebreid uitgewerkt door John Habraken en na zijn vertrek naar het MIT overdenomen door landen als Zuid Korea.

Slim Bouwen

In Nerderland wordt he Slim Bouwen genoemd en mondjesmaat toegepast.

2.3.2.2: Grondpolitiek

Speculatie

Er wordt heel veel gespeculeerd in zowel grond als huizen en kantoorpanden.

Zonder grond kun je niet bouwen ook al kan dat ook op het water (woonboten) en bewegend (Woonwagens).

Je kunt ook ruimten delen (Woon-gemeenschap) of in de open lucht doorbrengen in een warm pak (Daklozen).

Huis- en Grond Cooperaties

Er zijn inmiddels grond-cooperaties zoals Land-vanOns en bouw-cooperaties zoals SteenVlinder

2.3.2.3 Ruimtelijke ordening

Vier Vormen van Ruimtelijke Ordening middels Alan Fiske:

MP: Marktrelaties (Handel):

Voorbeeldlanden: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk

Voorbeeld: In de Verenigde Staten spelen private vastgoedontwikkelaars een belangrijke rol bij het bepalen van ruimtelijke ontwikkeling.

Zij kopen land en ontwikkelen commerciële vastgoedprojecten zoals winkelcentra en kantoorgebouwen om winst te maken.

AR: Hiërarchische relaties (Heerschappij):

Voorbeeldlanden: China, Frankrijk

Voorbeeld: In China heeft de centrale overheid een sterke controle over de stadsplanning en kan grootschalige infrastructurele projecten initiëren, zoals de bouw van hogesnelheidstreinlijnen.

CS: Communale relaties (Gemeenschap):

Voorbeeldlanden: Zweden, Duitsland

Voorbeeld: In Duitsland worden burgerinitiatieven en lokale gemeenschappen actief betrokken bij stadsplanning. Ze kunnen gemeenschappelijke groene ruimtes creëren en beslissingen nemen over lokale voorzieningen.

EM:Wederkerige relaties (Wederkerigheid):        

Voorbeeldlanden: Noorwegen, Nederland

Voorbeeld: In Nederland werken lokale overheden vaak samen met non-profitorganisaties en bedrijven om gezamenlijke projecten voor duurzame ontwikkeling te realiseren, zoals het herstel van natuurgebieden.

Vriendjespolitiek

Alles is door Hugo de Jonge voor ons geregeld in overleg met zijn CDA-lobby-vrienden.

Middenstad

Nederlandi s volledig dichtgetimmerd tot een enorme Randstad getransformeerd tot de Middenstad die is omringd door een “rustige” ring Kransland, die loopt tot in het Noorden, Oosten en Zuiden van Nederland.

Er is een Sterke concentratie in de Middenstad (uitgebreide Randstad);

Grote sociaal-economische verschillen tussen en binnen regio’s. 

Agrarische hoofdstructuur op vruchtbare gronden is hoogproductief. 

Greenports en intensieve veehouderij in agro-industriële clusters. 

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. 

Natuur is gescheiden van landbouw, met uitzondering van smalle bufferstroken (500 à 1.000 meter) rond beschermde natuurgebieden. 

Grootschalige inzet van IJsselmeerwater voor de drinkwaterwinning.

Scenario’s PBL (Planbureau van de Leefomgeving)

Lijst met Problemen in de Huisvesting

gemaakt door BARD en GPT op basis van de huidige programma’s laat zien dat de “problemen” vooral zoals overal in Nederland,in de Regelgeving zit.

Daarnaast spelen ook hier de botsende ideologien een rol waardoor een simpele oplossing (zie hier boven)programmatisch niet lukt.

ProbleemOplossingRealisatieInnovatieTegenstandersWaarom?
WoningtekortMeer bouwenMeer bouwen van sociale huur- en vrije sectorwoningenNieuwe bouwmethodenSP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PlusTe duur, leidt tot meer verstedelijking en meer verkeer.
Hoge huurprijzenRegulerenInstellen van maximumhuurprijs of koppeling aan inflatieNieuwe huurcontractenVVD, CDA, D66, JA21, VoltBelemmert de vrije markt, leidt tot tekorten op de woningmarkt.
Onbetaalbare koopwoningenStarters helpenVerlagen hypotheekrenteaftrek voor starters of bouwen starterswoningenNieuwe woonvormenVVD, CDA, D66, JA21, VoltBelemmert de vrije markt, leidt tot tekorten op de woningmarkt.
Ongereguleerde huurmarktMeer toezichtAanscherping regels huurverhoging en meer toezichtGebruik van nieuwe technologieënSP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PlusTe weinig, leidt tot misbruik en discriminatie op de huurmarkt.

2.3.4 Voedselzekerheid

2.3.4.1 Kwaliteit

De link hier boven laat zien dat er enorm is geknoeid met ons voedsel om heel veel tegen hele lage prijs te produceren.

Voedsel Industrie

De landbouw en veeteelt is door de Ingenieurs in Wageningen omgezet in een Industrie waarbij de marketing er een mooi boerenleven bij verzint.

Zo is er een speciale kip gemaakt met veel borstvlees en is suikerwater omgezet in een biersmaak.

Kwaliteit is Objectief Meetbaar

De kwaliteit van voedsel is objectief meetbaar geworden door het biofotonen-patroon te meten.

Schadelijk

Hierdoor wordt een desastreus effect zichtbaar namelijk dat een groot deel van ons voedsel schadelijk is voor de gezonheid wat de toename van vele slopende ziekten zoals kanker,parkinson en alzheimer verklaart.

2.3.5 Schuldverlichting:

2.3.5.1 Intelligentie

Volgens de normaal-verdeling is net zo’n groot deel van de bevolking hoog intelligent (>100) als er mensen zijn met een lage intelligentie.

Volgens een schatting van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit maart 2010 heeft ongeveer 13% van de Nederlandse bevolking een IQ van lager dan 85.

Dit betekent dat ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders een laag IQ hebben.

Bijna 80.000 mensen zitten via de gemeente in een schuldhulptraject, blijkt uit cijfers van branchevereniging NVVK.

De gemiddelde schuld die mensen hebben voordat ze aan zo’n traject beginnen, is 40.000 euro.

Honderdduizenden mensen krijgen geen hulp.

Verleiden

Opvallend is dat de laatste categorie van mensen volledig door de overheid wordt vergeten maar niet door de leveranciers die deze mensen aanzetten tot aankopen of acties zoals gokken en slecht eten of alcoholmisbruik die erg veel schulden opleveren.

Hierbij komt dat er ook nog is steeds meer mensen komen met een Niet aangeboren Hersenprobleem) en dat deze categorie met de ouderdom toeneemt waardoor de overheid ook de ouderen aan het vergeten is die nietkunnen omgaan met zogenaamde slimme technologie die vaak dommer is dan de domste mensen..

Manipuleren

Het wordt nog veel erger als je beseft dat taalvaardigheid en vooral het doorzien van slimme marketingtrucks niet beter wordt als de intelligentie hoger wordt en dat de controle op dit soort vormen van manipulatie volledig ontbreekt n

og sterker, dat vrijwel alle partijen hier gebruik van maken en dat de sociale media inmiddels zoveel snappen van hun deelnemers dat de grenzen zijn gepasseerd..

2.3.6 Onderwijs

Er staat al veel beschreven bij Zorg.Opleiding

In Nederland is het proces (Onderwijskunde) en het Curriculum i.h.a. belangrijker dan de wijze waarop mensen leren (Leerpsychlogie).

De vier stromingen in de huidige leerpsychologie zijn netjes verdeeld over verschillende soorten.

Deze soorten passen netjes op PoC: waardoor ze ook kunnen worden vertbonden in een Path of Change.

Ze kunnen ook ingepast worden in een collectief proces van Levensloop-begeleiding wat kan worden bestuurd door een Integraal Gezondheidscentrum wat allemaal is uitgewerkt in de Regio Leiden maar door de bureaucratie nooit is opgericht.

Levensloop-Begeleiding

Integraal Gezondheids centrum

Leerproces:

Soorten Scholen:

Algemeen, of Traditioneel: Godsdienst: Christelijk, Islamitisch, 

Montessori (Zelfgestuurd leren en individuele ontwikkeling),  Gognitieve Leertheorie Rules, Thinking

Jenaplan (sociale en persoonlijke ontwikkeling, democratisch burgerschap),  Sociale Leertheorie, Motive, Feeling,

Dalton (Vrijheid en verantwoordelijkheid van leerlingen), Gedrags Leertheorie, Sensing

Antroposofie (Holistisch kunstzinnige ontwikkeling, Zelfontplooiing),Constructieve Leertheorie, Vision, Intuiting.

Leer-Technologie

In 1992 is in opdracht van OCW een onderzoek gedaan naar Leer-technologie.

Uit dat onderzoek kwam het belang van Spelen (Simulaties) voor de jeugd naar voren en een samenwerking met de recent overleden schoolvernieuwer Roger Schank.

Leren is een functie van het geheugen. We onthouden wat van belang is en de meeste kennis wordt opgeslagen in het spier-geheugen wat in de spier zelf zit.

Kennis en ervaring

Kennis is geabstraheerde ervaring en je leert het best door soms herhalend na te doen.

Dssrom moeten jomgeren zo snel als mogelijk is uit de klas de praktijk in en vragen kunnen stellen aan experts.

GPT en Kennis Wikipedia

GPT en BARD zijn op dit moment de meesteffectieve kennisbronnen en moeten dus z.s.m. een plaats krijgen in het onderwijs.

Expectation-ailure:

Roger ontdekte dat leren een gevolg is van een Expectation-Failure, die noemen wij een Fout.

Mensen leren van de fouten van anderen.

Educatieve standpunten van politieke partijen in Nederland

PVDAToegankel
ijkheid
KwaliteitInhoudUitvoering
VVDVerlaag kosten door markt
werking en keuze
vrijheid
Investeer in leraren, kleinere klassen, 21e-eeuwse vaardighedenMeer aandacht voor technische vaardigheden, internationale samenwerking, competitiviteitGeef scholen meer autonomie, verbied leraren ideologieën te verspreiden
CDAVerlaag kosten door kansen gelijkheidInvesteer in lerarenopleiding en -salarissen, ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor levensbeschouwing, burgerschapsvorming, kansengelijkheid, christelijk onderwijsStimuleer samenwerking tussen scholen en andere organisaties, behoud sterke positie christelijk onderwijs
D66Verlaag kosten door overheidsrol en kansen gelijkheidInvesteer in lerarenopleiding en -salarissen, ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor ict en digitale vaardighedenGeef overheid grotere rol in uitvoering
GrLiVerlaag kosten door overheidsrolInvesteer in ict en digitale vaardigheden, duurzaamheidMeer aandacht voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheidGeef overheid grotere rol in uitvoering
SPVerlaag kosten door overheidsrolInvesteer in positie werkende ouders, verlaging kostenMeer aandacht voor sociale rechtvaardigheidGeef overheid grotere rol in uitvoering
BBBNiet specifiekInvesteer in voedseleducatieNiet specifiekNiet specifiek
Lijst gemaakt met gpt en bard m.b.v. de partijprogramma’s.

artij.

2.3.7 Veiligheid

Cybercrime <-> Software Kwaliteit

Wat vrijwel niet wordt beseft s dat cybercrime een gevolg is van de slechte kwaliteit van de software en vooral ook de infratructuur en het vrijwel volledig overslaan van het testen de software en het kwalificeren van zoel de ontwikkelende als de implementerende partij.

Preventie <-> Handhaven

Veiligheid heeft wee tegengestelde reacties namelijk Preventie en Handhaven.

De laatste wil meer geld en bevoegdhedenvoor en van de Handhavers en strengere straffen voor de dader en hulp voor het slachtoffer

De en andere kant het zoekt in sociale maatregelen om de jeugd op het goede pad te houden.

Beide partijen beseffen dat er altijd mensen zullen zijn die de paden verlaten omdat ze denken dat ze een short-cut hebben gevonden om hun doel (Rijk?) te bereiken.

Ideologie

Het debat zit ideologisch vast ook al zijn er zoals altijd middenpartijen zoals het CDA.

Analyse Incidenten

Het helpt om incidente en zeker grote goed te onderzoeken en lerin te trekken en daar zijn zelfs slimme hulpmiddelen voor zoals BowTie, die trouwens weinig worden gebruikt omdat men gelooft dat een incident toeval is.

PoC-model wat beschrijft wat je met een Incident moet doen.

Maslow

UIteindelijk raakt ieder incident alle niveaus van Maslow en helpt het om te beseffen dat de cyclus van Kubler Ross bij iedere verandering opteedt.

PoC-model vertaalt in de Pyramide van Maslow en de gevolgen van een incident gekoppeld aan de schaal van Holmes Event ~Scale.

Kubler Ross

PoC-Model van Kubler Ross wat laat zien hoe een mens reageert op een incident. Alles fluctueert rondom een persoonlijk Set-Point.

Lijst met Standpunten

ProbleemLiberalisme (D66)
Preventie Zelf
Socialisme (SP, PvdA) Wij PreventieConservatisme Het
Handhaven
Kapitalisme (VVD)
Handhaven
CriminaliteitHandhaving: meer geld voor politie en justitiePreventie: investeringen in jeugdzorg, onderwijs en werkgelegenheidHandhaving: meer geld voor politie en justitie, maar ook investeringen in resocialisatieHandhaving: meer geld voor politie en justitie, maar ook investeringen in private beveiliging
TerrorismeSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de rechtsstaatSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de sociale cohesieSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de nationale identiteitSterke aanpak, zowel nationaal als internationaal: samenwerking met andere landen en het versterken van de vrije markt
Asiel en migratieHumane asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook goede opvang van asielzoekersOpen asiel- en migratiebeleid: geen beperking van de instroom, maar wel goede opvang van asielzoekersBeperkt asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook een humane behandeling van asielzoekersBeperkt asiel- en migratiebeleid: sterke controle op de instroom, maar ook een humane behandeling van asielzoekers
CybercriminaliteitSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landenPreventie: investeringen in digitale veiligheid en het versterken van de digitale weerbaarheidSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landenSterke aanpak: investeringen in cybersecurity en samenwerking met andere landen
Veiligheid in het verkeerSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangersPreventie: investeren in verkeerseducatie en het verbeteren van de infrastructuurSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangersSterke handhaving: strengere snelheidscontroles en meer aandacht voor fietsers en voetgangers

2.3.8 Inkomen en Inkomensongelijkheid

Functiewaardering

Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van het eerste functiewaardering-systeem in Nederland.

Om zo’n systeem te ontwikkelen heb je een beschrijving van functies (i.h.a processen, taken) nodig,een classificatie-systeem en een bestand met waarden gekoppeld aan de functies.

Die waarden zijn bijvoorbeeld inkomens of bij de overheid schalen. Daarna is het een kwestie van statistiek.

Een waarderingssysteen is daarna Statisch en een weerslag van de Tijdgeest.

Schalen

De inkomen in Nederland liggen grotendeels vast omdat ze vast zijn gelegd in CAO’s en Schalen.

Met name het laagste inkomen wordt aangeboden aan beroepen die het laagst worden gewaardeerd.

Het zijn meestal hele zware beroepen die niemand kiest.

Misbruik van Technologie

Inmiddels zijn de beroepen die het meest betalen het makkelijkst te vervangen door “slimme” technologie.

Die beroepsgroepen, zoals de accountants, maken daar misbruik van door uren te schrijven die ze niet besteden.

AI -> Businesscase

Als deze ontwikkeling zich voortzet worden de eigenaren van AI en Robots de leverancier van alles.

Als de meeste mensen werkeloos zijn en geen of weinig inkomen krijgen wie koopt de producten dan?

Basisinkomen -> Virtuele Economie.

Als we daarom overschakelen op een basisinkomen komen we terecht in een volledig virtuele econmie vergelijkbaar met de virtuele overheid.

Verdwijnt de Economie en dan?

Lijst met Partijen en maatregelen

PartijMaatregel
VVDBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
D66Belasting op vermogen en inkomen verhogen, investeren in onderwijs en scholing, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
PvdAMinimumloongrens verhogen, investeren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
GLBelasting op vermogen en inkomen verhogen, investeren in duurzame energie, bestrijden van armoede en schulden
SPMinimumloongrens verhogen, belastingdruk werkenden verlagen, bestrijden van armoede en schulden
CDAInvesteren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
CUInvesteren in onderwijs en scholing, bestrijden van armoede en schulden
JA21Belastingdruk werkenden verlagen, werken aan inclusieve arbeidsmarkt
PVVBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen
FvDBelastingdruk werkenden verlagen, minimumloongrens verhogen

Deel 2.3.9 Sociale Zekerheid

Geschiedenis

JaarNaam wetOmschrijving
1845ArmenwetGemeenten verplicht hulp te bieden aan mensen in armoede
1874OngevallenwetUitkering voor werknemers die gewond raken op het werk
1901ZiektewetUitkering voor werknemers die ziek worden
1913InvaliditeitswetUitkering voor werknemers die invalide worden
1927WerkloosheidswetUitkering voor werkloze werknemers
1956Algemene Ouderdomswet (AOW)Uitkering voor alle ouderen vanaf 65 jaar
1965Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)Uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn
1967Algemene Bijstandswet (ABW)Uitkering voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien
1986Tweede AOW-verhogingAOW-leeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar
1996Privatisering van de AAWAAW wordt een particuliere verzekering
2015Invoering van de ParticipatiewetABW wordt vervangen door de Participatiewet, die mensen met een uitkering verplicht om werk te zoeken of aan andere activiteiten deel te nemen
2015Invoering van de Wet inkomensondersteuning zelfstandigen (WISO)Uitkering voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen

Net als bij het vorige onderwerpen houdt men vast aan het oude.

Lijst met Maatregelen per Partij

MaatregelenAfkorting
Minimumloon van 16 euro per uurGL-PvdA
Einde aan nuluren- en oproepcontractenGL-PvdA
Gratis kinderopvangGL-PvdA, D66, SP, 50PLUS
Belastingheffing over digitale omzet van grote techbedrijvenGL-PvdA
Herstel van de publieke ouderenzorgGL-PvdA, SP, 50PLUS
Behoud van het huidige socialezekerheidsstelselVVD
Verhoging van de pensioenenVVD, CDA, PVV
Verhoging van de arbeidsmarktflexibiliteitVVD, CDA, D66
Versterking van de controle op fraudeVVD, PVV
Verhoging van de kinderbijslagCDA
Verhoging van de AOW-leeftijdCDA
Versterking van de arbeidsmarktreparatiefondsenCDA
Versterking van de participatiewetGL-PvdA, D66, SP, 50PLUS, VVD, CDA
Versnelling van de afschaffing van de ParticipatiewetPVV

Deel 3 : Lijst met Verkiezings-Onderwerpen 6-9-2023

Deze lijst is m.b.v. BARD en GPT gemaakt door eerst het programma van PvdA/Grlinks te analyseren en daarna gevraagd om de lijst aan te vullen met andere partijen waarna is de standpunten en nuances heb laten vermelden.

Let op: deze lijst is real-time opgebouwd op 6 september.

NB: Inmiddels (8 september heb ik de BBB toegevoegd met als interessant punt dat het programma enorm uitgebreid is qua tekst maar heel veel standpunten mist.

verder blijkt uit verdre analyse dat BBB enorm op de PVV lijkt wat de partij typeert als een Populistisch rechtse partij waarbij veel van het CDA en de VVD is gecopieerd mogelijk al speculerend op een “rechtse”) samenwerking.

Politiek Profiel

Meer weten over politieke profielen kijk hier.

Het politiek profiel is gelijk aan de “spellen” van PoC met als interessant punt dat het onderste spel (Cultuur) in de Nederlandse politiek geen rol speelt net als de “kruisspellen”.

Het gaat uiteindelijk alleen maar over het bovenste spel (aanalytic game) met twee keuze namelijk Links met als ingang Werk) (rood) en Rechts (Blauw) met als ingang Normen.

Deze indeling kun je ook in de VS vinden tussen de Republikeinen en de Democraten.

.Het komt omdat de Amerikaanse cultuur net als de Nederlandse cultuur grotendeels zo niet geheel kapitalistisch is wat voorkomt uit het Calvinisme wat in Nederland er is doorgedrukt doordat Prins Maurits zijn sexuele escapades wel kon slijten aan de Gomaristen en niet aan de volgelingen van Arminius, die door de door hem veroorzaakte beeldenstorm werden omgebract.

Strict Father vs Nurtering Mother

`de politieke voorkeur kan worden verklaard met het fbeeld op de familie.

Thema’s geordend op de Pyramide van Maslow

De pyramide van Maslow is ook gebruikt om de Rechten van de Mens te formuleren.

De pyramide van Maslow vertaald naar PoC.

Fysiologische behoeften:

Klimaat en Milieu (Milieubescherming kan bijdragen aan de fysieke gezondheid)
Zorg (Toegankelijke gezondheidszorg voor fysieke welzijn)

Veiligheid en zekerheid:

Wonen (Betaalbare huisvesting biedt veiligheid en zekerheid)
Veiligheid (Bestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid) Sociale behoeften:
Onderwijs (Onderwijs bevordert sociale interactie en kansen)
Economie en Werkgelegenheid (Werk en economische stabiliteit dragen bij aan sociale integratie)

Behoefte aan waardering en erkenning:

Ongelijkheid (Verminderen van ongelijkheid kan bijdragen aan sociale erkenning)
Immigratie (Integratie van nieuwkomers kan bijdragen aan hun waardering in de samenleving)

Zelfontplooiing:

Duurzame Landbouw (Duurzaamheid en biodiversiteit kunnen bijdragen aan het welzijn van individuen en de samenleving als geheel)
Internationale Samenwerking (Bijdragen aan mondiale problemen draagt bij aan zelfontplooiing)

Politieke Stromingen vs Maslow

Liberalisme:


Fysiologische behoeften: Regulering van markten en sociale programma’s voor basisbehoeften.

Veiligheidsbehoeften: Rechtsstaat en individuele rechten beschermen.

Sociale behoeften: Nadruk op individuele vrijheid en diversiteit.

Waardering en erkenning: Bescherming van minderheden en gelijke kansen voor iedereen.

Zelfactualisatie: Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zelfverwezenlijking.

Socialisme:

Fysiologische behoeften: Herverdeling van rijkdom voor toegang tot basisbehoeften.

Veiligheidsbehoeften: Economische gelijkheid en sociale zekerheid.

Sociale behoeften: Gemeenschapszin en collectieve besluitvorming.

Waardering en erkenning: Streven naar gelijke kansen voor iedereen.

Zelfactualisatie: Mogelijkheid tot individuele groei binnen een gemeenschap.

Conservatisme:

Fysiologische behoeften: Nadruk op stabiliteit en sociale orde.

Veiligheidsbehoeften: Behoud van traditionele waarden en instituties.

Sociale behoeften: Gemeenschapsbinding en behoud van culturele tradities.

Waardering en erkenning: Erkenning van culturele waarden en identiteit.

Zelfactualisatie: Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling binnen bestaande structuren.

Kapitalisme:

Fysiologische behoeften: Economische groei en innovatie voor welvaart.

Veiligheidsbehoeften: Individuele ondernemingsvrijheid en concurrentie.

Sociale behoeften: Welvaartsprogramma’s en vrijwillige associaties.

Waardering en erkenning: Erkenning van individuele prestaties en ondernemerschap.

Zelfactualisatie: Mogelijkheid tot ondernemerschap en persoonlijke groei.

De vier generieke cultuuronafhakelijke relatietypen van Alan Fiske vertaald naar PoC en Politieke stromingen geplaatst in de Productie-cyclus.

Thema’s per Partij met Standpunten

OnderwerpKorte OmschrijvingPartijen met Standpunten en Nuances
Klimaat en MilieuStreven naar klimaatneutraliteit en vermindering van broeikasgasuitstoot.VVD (gematigde aanpak), CDA (balans economie en klimaat), D66 (ambitieus), GL (sterke nadruk), PvdA (ambitieus), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
ZorgVerbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.SP (sterke publieke zorg), PvdA (investeringen), D66 (innovatie), CDA (combinatie publiek en privaat), PVV (kritisch), BBB  (geen standpunt
OnderwijsInvesteringen in het onderwijssysteem en gelijke kansen voor alle studenten.D66 (innovatie), GL (investeringen), PvdA (kansengelijkheid), CDA (kwaliteit), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt)
Economie en WerkgelegenheidBevorderen van economische groei en het creëren van banen.VVD (economische groei), CDA (familiebedrijven), D66 (innovatie), SP (bescherming werknemers), PVV (kritisch), BBB (focus op landbouw en MKB)
WonenBetaalbare huisvesting voor iedereen en aanpakken van woningtekorten.VVD (marktwerking), GL (betaalbaarheid), PvdA (sociale huur), SP (betaalbaarheid), PVV (kritisch), BBB (focus op landelijk wonen)
VeiligheidBestrijding van criminaliteit en het waarborgen van veiligheid.VVD (strenger straffen), CDA (veiligheid op straat), PVV (harde aanpak), D66 (preventie), SP (sociale oorzaken aanpakken), BBB (veiligheid op het platteland)
ImmigratieBeheersen van immigratie en integratie van nieuwkomers.VVD (strengere immigratieregels), CDA (integratie), PVV (zeer restrictief), FvD (restrictief), SP (mensenrechten), BBB (beperkte migratie voor arbeid)
OngelijkheidVerminderen van sociale ongelijkheid en inkomensongelijkheid.SP (verminderen inkomensongelijkheid), PvdA (inkomensnivellering), D66 (kansengelijkheid), GL (herverdeling), PVV (kritisch), BBB (geen standpunt )
EuropaStandpunt over Europese samenwerking en EU-beleid.D66 (pro-Europa), GL (pro-Europa), PvdA (pro-Europa), CU (kritisch), PVV (EU-scepsis), BBB (EU-kritisch, focus op nationale belangen)
Duurzame LandbouwBevorderen van duurzame landbouwpraktijken en biodiversiteit.GL (sterke nadruk), PvdA (duurzame landbouw), SP (verduurzaming), Volt (duurzaamheid), D66 (hervormingen), BBB (focus op agrarische duurzaamheid)
Internationale SamenwerkingInzet voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp.GL (sterke nadruk), PvdA (ontwikkelingshulp), SP (eerlijke handel), Volt (internationale samenwerking), D66 (multilateraal), BBB (geen standpunt)

Conclusie

Er zijn vier politieke stromingen, die je op vele manieren kunt combineren. Uiteidelijk zit de essentie in het Midden van het Midden bij het Kruis.
Vanuit het kruispunt kun je alle kanten op.

Holistisch

Er zijn vier “basis“- politieke ideologieën, die je op vele manieren kunt combineren of kunt terugbrengen tot slechts één “holistische” kijk op de wereld.

Kruispunt

Het is de kijk van het Kruispunt.

Iedere ideologie past op de eigen plek in de Beleidscyclus.

Ieder probleem heeft een eigen kijk en een eigen oplossing maar als de oplossing de samenleving raakt moet hij alle kanten op kunnen.

Super Bureaucratie

Uiteindelijk blijkt toch het grootste probleem de werking van de staat zelf te zijn die is verworden tot een super-bureaucratie.

Ontregelen

Er moet fors worden ontregeld.

Crisis

De maatschappij wordt bewust of onbewust voorbereid op een crisis.

Die crisis is een veelvoorkomende (cyclische) transformatie die in feite zichtbaar is in de Kondratieff-cyclus (Periodiciteit = 50 jaar) , die “drijft” op laagfrequente golven zoals de Precessie P=25.000 jaar) , die in een nieuw Begin (Waterman) is aangeland.

Een Totaal-overzicht van 1450 tot 2200.

Golden Age

Carlota Perez noemt die transformatie de Golden Age omdat ze gepaard gaat tot het verbreken van de Reactionaire dam, die een enorme hoeveelheid klaarliggende innovaties tegenhoudt.

Dat is overal zichtbaar in de programma’s die geen fundamentele oplossingen bieden.

Bestaanszekerheid

De problemen die de programma’s adresseren hebben betrekking op Veiligheid en Bestanszekerheid, de bodem van de Pyramide van Maslow, die de blauwdruk heeft geleverd voor de Rechten van de Mens.

Crisis

De samenleving is nu aan de onderkant van de pyramide aangeland omdat er op vele manieren een gevoel van een grote komende crisis door de Media is ingestampt.

Dit terwijl de Kondratiev-cyclus het omgekeerde laat zien.

Dat komt omdat bij iedere draai van de Kondratiev de Instituties verdwijnen en er weer nieuw komen, die allemaal al zichtbaar is.

Bottum-up

We gaan van Top-Down naar Bottum Up.

Benieuw naar een Vervolg? drik hier.

Terug naar het begin druk hier