Nieuw Sociaal Contract: Analyse van Het 1e VerkiezingsProgramma.

Introductie

Het verkiezingsprogramma van NSC is uitgebracht dus het kan worden vergeleken met de in de statuten van en doelstelling van de partij samengevat in

Een samenleving waarin iedereen zich veilig, gehoord en gerespecteerd voelt.

Voor een samenvatting van het verkiezingsprogramma van NSC druk hier.

Direct naar de Conclusie druk hier.

Op 6-9-2023 heb ik alle toen beschikbare verkiezingsprogramma’s onderzocht.

Het programma van NSC ontbrak toen.

Het grote verschil is dat NSC al lang geleden op 19-8 2023 een filosofische onderbouwing had gemaakt, die ik toen goed heb bekeken. Die gebruik ik nu weer in Hfdst. 1.

Daarnaast heb ik op 29-3-2023 een en analyse van de Ideologie achter de grote partijen uitgevoerd. Die gebruik ik ook weer.

Leeswijzer

0. Samenvatting Partijprogramma NSC m.b.v GPT druk hier.

1. Uitwerken Uitgangspunten van de Partij tot een toetsbaar systeem druk hier

2. Analyse van het Verkiezingsprogramma per hoofdstuk druk hier

Bijlage 1 Plaatjes en Links naar andere Blogs druk hier

Bijlage 2 Dokumenten druk hier

Introductie NSC

Recent is de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) opgericht.

In deze blog onderzoek ik het Verkiezingsprogramma en kijk ik ook of het past op de Uitgangspunten en de Statuten, die staan allemaal in Bijlage 2.

Dit hoofdstuk overslaan en gelijk naar Hfdst 1:

0 Samenvatting Partijprogramma m.b.v. GPT

Met behulp van GPT heb ik alle hoofdstukken van het programma onderzocht en samengevat en dat nog een paar keer gedaan tot de doelstelling er uit kwam.

Het meest afwijkende van de uitgangspunten is Hfdst. 4 Migratie.


Samenvatting van de Samenvatting

Als je dit programma wilt vergelijken met andere partij-programma’s druk hier.

Doelstelling: Een veilige, inclusieve en duurzame samenleving waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt

Programma:

1.Goed bestuur: Een transparante, betrouwbare en effectieve overheid. Meer inspraak voor burgers.

2. Bestaanszekerheid: Basisinkomen, goede huisvesting en schuldhulpverlening voor kwetsbare groepen.

3. Huisvesting Coördinatie van de overheid voor effectieve samenwerking en preventie van ongewenste situaties in de huisvesting.

4. Migratie: Selectief migratiebeleid gericht op arbeidsmigratie, studiemigratie en gezinsmigratie. Goede integratie van nieuwkomers.

5. dentiteit en cultuur: Diversiteit benadrukken, actief burgerschap stimuleren en cultureel erfgoed beschermen.

6. Onderwijs: Kwaliteitsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Ondersteuning voor leraren en investeringen in beroepsonderwijs.

7. Arbeidsmarkt en werk: Inclusieve arbeidsmarkt, omscholing stimuleren en administratieve lasten voor het mkb verlichten.

8.Gezondheidszorg: Preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning voor ouderen.

9. Fysieke leefomgeving: Duurzame leefomgeving met voldoende water, natuur en ruimtelijke kwaliteit.

10. Digitale omgeving: Digitale geletterdheid bevorderen, persoonsgegevens beschermen en digitale beveiliging versterken.

11. eiligheid en leefbaarheid: Georganiseerde misdaad bestrijden, paraatheid bij rampen en veelvoorkomende criminaliteit aanpakken.

12.Nederland in de wereld: Vreedzame oplossingen streven, investeren in defensie en ontwikkelingssamenwerking.

13. Overheidsfinanciën: Begrotingstekorten beperken, fiscaal beleid herzien en financiële sector versterken.

Het Begin: Toeslagaffaire

NSC is grotendeels gebaseerd op het gedachtengoed van de Katholieke Pieter Omtzigt, die door de Toeslag-affaire samen met Renske Luyten omhoog in de Publiciteit is geschoten.

de Personalistische filosofie heeft erg veel relatie met de Katholieke Kerk, de Remonstrantse Kerk en met de overgang van de SDAP naar de PvDA in 1945.

Socialisme

Personalisme is een vorm van Socialisme.

Pacifisme

Het personalisme heeft het Christelijk Pacifisme geinspireerd dat ik in mijn jeugd heb meegekregen.

Vandaar, dat de Nato-retoriek in Hfdst 13 mij vreemd overkomt.

1 Uitgangspunten

In een vorige blog heb ik vooral de Filosofische Uitgangspunten geanalyseerd die betrekking hebben op het Personalisme.

Dit staat letterlijk in de statuten: “De Partij streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening waarbij de burger in een democratische rechtsstaat richting geeft aan de Economische en Sociale ontwikkelingen in het fysieke en digitale domein.

Daarbij staan Persoonlijke verantwoordelijkheid, Gezin, Familie en Gemeenschappen, en gespreid privaat bezit centraal.

In de ordening is de samenleving van burgers en maatschappelijk middenveld in Evenwicht met Staat en Markt.

De partij gaat uit van een Relationeel en Personalistisch mensbeeld“.

De Uitgangspunten van NSC passen op het model wat ontstond vanwege mijn onderzoek van het boek Antifragility (onkwetsbaarheid) van Nassim Taleb.

Personalisme -> Plato

Het is niet zo moeilijk om het Personalisme terug te voeren tot Plato, die de mens beschreef met behulp van een combinatie van vier Kardinale Deugden, die later netjes zijn ingepast in de Christelijke Romeinse leer.

4 Kardinale Deugden

Het gaat om Geloof (Wijsheid), Hoop (Rechtvaardigheid), Moed (Doorzettingsvermogen) en Liefde (Matigheid).

Met behulp van de Plaatjes en Links in Bijlage 1 is er wel uit te komen.

Verdere uitwerking Uitgangspunten

Grootschalig (systeem) <-> Kleinschalig (Menselijke Maat)

Aangezien het personalisme uit gaat van de Mens is het niet zo moeilijk om te concluderen dat een grootschalige Abstracte aanpak zoals nu wordt toegepast in de Kernenergie en vooral in de (Digitale) Technologie niet past.

We moeten van Asociale liefdeloze Centrale grootschaligheid terug naar Decentrale onderling gekoppelde sociale Kleinschaligheid.

Ontmenselijking van het Werk

Na de steeds verder gaande mechanisering van het werk zijn de laatste Protesten van de Kunstenaars en Vakmensen aan het eind van de 19de eeuw gestopt, waarna de machine stap voor stap alles heeft overgenomen.

NSC moet de Ontmenselijking Stoppen!

Het stoppen en terugdraaien van de ontmenselijking van de technologie moet een Hoofddoel zijn van NSC.

2 Het Verkiezingsprogramma per Hoofdstuk

Leeswijzer Hfdstuk 2

2.1 Hfdst. 1 Goed Bestuur druk hier.

2.2 Hfdst. 10 Digitalisering druk hier.

2.3 Hfdst. 11 Veiligheid druk hier

2.4 Hfdst. 7 Economie druk hier

2.5 Hfdst.8 Gezondheidszorg druk hier

2.6 Onderwijs druk hier

2.7 Huisvesting druk hier

Rest volgt zie anders de Bijlage.

2.1 De Rechtsstaat (Hoofdstuk 1)

Ecologie

Door een presentatie van de franse filosoof Bruno Latour voor de WRR besefte ik dat de staat een ecologie is, die dan ook perfect past op het Panarchie-model van Holling cs, die het model uit de praktijk en daarna de Complexiteitswetenschap hebben gehaald die een vervolg is van de Cybernetica, die de inspiratie gaf voor de christelijke (Quakers) Sociocratie, die de opvoeding van nu weer Princes Beatrix sterk heeft beinvloed.

Let op, dat de “blauwe” fase, die wij bureaucratie noemen, de oorzaak is van de instorting van de Rechtsstaat als er een grote Verstoring optreedt, zoals de COVID-crisis.

Resilience

Gelukkig is de Nederlandse samenleving nog genoeg Veerkrachtig (Resilient).

Model van een Veerkrachtige Samenleving met de kleuren van de vier Zienswijzen van Paths of Change.
Het Panarchie-model toont hoe een Ecologie een Sprong Omhoog of Omlaag kan maken met een hogere of lagere doorlooptijd (Frequentie) vanuit een Cyclus, die past op het model van Paths of Change.

Belastingdienst Doorgeslagen Automatisering

Vrijwel edereen vergeet, dat de Toeslagaffaire het gevolg is van de enorme druk, die er op de Belastingdienst werd gezet om er taken bij te nemen, omdat men zou succesvol was in de Automatisering.

Autonoom Software-Systeem

Naast het slim verwerken van aangiftes werd ook de controle op de ingevoerde data en mogelijke fraude in de systemen ingebakken waardoor er sprake was van een Autonoom Systeem.

2.2 Van Centrale Digitalisering naar Cooperatief Leren(Hfdst 10):

Het hoofdstuk bevat heel veel “eisen” maar gaat helemaal niet in op de praktijk van de digitalisering ook niet bij de Nederlandse Overheid, die net als zoveel overheidstaken is vstgelopen en enorm veel geisoleerde oude Software-en-Data-eilandjes kent en een volstrekt onterechte focus op de Smartphone, die volledig wordt gecontroleerd door de Amerikaanse Techreuzen met Microsoft als “Leader of the Pack”.

de Overname door de Cloud

Het is vrijwel niemand opgevallen dat er rond het jaar 2000 een coup heeft plaatsgevonden, waarbij een aantal Amerikaande partijen de macht hebben overgenomen en 20 jaar innovatie in een keer hebben teruggedraaid.

Dit plaatje van de strategie van HP uit 1990 laat zien wat de bedoeling was.

Mens-met-Mens-digitale Technologie:

We leven nu al>20 jaar in een wereld waarin steeds meer gegevens en applicaties worden beheerd door een paar grote bedrijven.

Dit heeft een aantal nadelen, zoals:Beperkte privacy: Deze bedrijven hebben toegang tot een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens over ons.Minder betrouwbaarheid: Deze bedrijven zijn kwetsbaar voor storingen of aanvallen. Minder efficiëntie: Deze bedrijven hebben een monopolie op de markt, waardoor de prijzen kunnen stijgen.

De oplossing is GeDecentraliseerde Applicaties (DApps) DApps zijn applicaties die worden uitgevoerd op een gedecentraliseerd netwerk van apparaten (technisch Peer-to-Peer-netwerk).

Voorbeeld van 3 mogelijke Peer-to-Peer architecturen.

Dit betekent dat er geen centrale partij is die de applicatie controleert of beheert. DApps hebben een Betere privacy: DApps maken het moeilijker of onmogelijk om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Ze zijn minder kwetsbaar voor storingen of aanvallen en . Meer efficiëntie: Ze stellen de Gebruikers-Interactie centraal.

Het behelst een totale omkering van dit ontwikkelproces door de Persoonlijke User-interactie centraal te stellen inclusief een persoonlijke verwerkingsomgeving.

Op deze manier kun je een hoop oplossen zoals de energievretende Data-centers, die ook nog is werkelijk alles kunnen Controleren.

2.3 Veiligheid (Hfdst 11):

De essentie van dit hoofdstuk is simpel. Het proces van de overheid werkt niet goed.

Dat komt door de Bureaucratische organisatiestructuur uit de jaren 50.

Die wordt wel gesignaleerd, maar er wordt niets gedaan aan het formuleren van “Menselijke” organisatieprincipes, die er wel degelijk zijn.

Ze zijn essentieel bij het voorkomen van criminaliteit en recidive, met aandacht voor Sociale factoren en Omstandigheden.

Wetten regelen niets, Handhaven ook niet.

Iedere deskundige is het er over eens dat het huidige wereldwijde systeem van misdaadpreventie faalt.

De oplossing zit in de Uitgangspunten van de NSC.

Calvinisme

De diepere oorzaak zit in het Nederlandse Kapitalisme wat voortkomt uit het Calvinisme.

Ontregelen & Samenbinden

Hier speelt het ontregelen weer en vooral de invloed van de sociale gemeenschap en de rol, die geloof (rituelen)en cultuur hier spelen.

Die gemeenschap is door de technologie extreem gefragmenteerd.

Sociale media zijn niet Sociaal.

De amerikaanse asociale media moeten worden verboden en worden vervangen door sociale mens-op-mens-architecturen (zie Hfdst 10).

Zie hier.

2.4 Werk en Economie (Hfdst 7).

zie hfdst. 7 uit het programma.

Een aantal punten:

1 Stimulering van omscholing en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

.2 Stimulering van een circulaire economie met nadruk op hergebruik van materialen.

Een Economie is altijd circulair:

Het wordt onvoldoende beseft, dat de economie circulair is en twee kanten (met de klok en tegen de klok draait.

De economie bestaat uit een Productie en Consumptiecyclus.

Die twee cycli worden gevoed door de Culturele cyclus, die de Sociale Emoties en de Spirituele Creatiekracht verbindt..

Door de enorme specialisatie veroorzaakt door de sterke markt-gerichtheid van het Nederlands calvinistisch Kapitalisme, komen er er steeds meer specialisaties, die zich specialiseren en zich steeds verder automatiseren (Hfdst 10) waardoor er vrijwel geen werk overblijft, waardoor steeds meer mensen “op Afstand tot de Arbeidsmarkt komen of onmenselijk laag betaald werk moeten doen omdat de calvinistische overheid werkloosheid niet tolereert.

2.5 Gezondheidszorg (Hfdst 8)

zie hfdst 8.: Preventieve zorg met focus op gezonde levensstijl, Toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. Ondersteuning voor mantelzorgers en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ondersteuning van zelfstandig wonen voor ouderen.

Analyse

Geen Winstbejag

Gezondheidszorg en zorg in het algemeen mag geen object van winstbejag zijn.

Participatie-samenleving werkt niet

De door VVD/PVDA in gevoerde asociale Participatie-samenleving moet volledig worden teruggedraaid.

Wederom is de on -gezonheid hier een gegeven en is het systeem wederom te bureaucratisch.

van Chemie naar Biofysica

De achterliggende oorzaak, het bestaande Medisch (chemische) Paradigma komt niet aan de orde.

De chemische theory is achterhaald en moet vervabgen worden door een biofysiche theorie.

zie hier het hoofdstuk over Gezondheid uit mijn eigen Verkiezingsprogramma.

2.6 Onderwijs (Hfdst 6)

Onderwijskwaliteit: Nadruk op basisvaardigheden en creatieve ontwikkeling.

Het Nederlandse Pruisische onderwijssysteem is >100 jaar oud en leidt nog steeds de arbeiders op , die moeten gehoorzamen.

De moderne leertheorie wordt geblokkeerd door de door het CDA ondersteunde Leerboekenmakers.

Mensen leren door fouten te maken en van de fouten van anderen.
Daarom moet het Onderwijs de Praktijk simuleren.,
Dat kan met behulp van Educatieve simulaties.
Deze aanpak is uitgevonden door Roger Schank is door (Socratic Arts) overal ter wereld met succes uitgeprobeerd behalve in Nederland waar de wetenschap altijd het wiel wil uitvinden.

2.7 Huisvesting Hfdst. 3

De denkbeelden van de recent overleden John Habraken zijn overal behalve in Nederland toegepast.

Aanpasbaar Huis

Dat komt omdat de bouw, ondersteund door het CDA, veel meer verdient aan het afbreken en verbouwen van huizen dan in een keer klaar te zijn zijn door een variabel huis te bouwen.

Beton nMaffia

Door alles in beton te storten wordt niet alleen het landschap verpest maar wordt het ook onmogelijk gemaakt om te hergebruiken.

Voor meer informatie Kijk hier.

Bijlage 1: Plaatjes

De plaatjes in deze bijlage hebben gemeen dat ze passen op het verandermodel van Paths of Change van Will McWhinney.

Kardinale Deugden Plato

De vier Deugden van Plato.

Model van de Stad en Staat

De vier functies van een stad of overheid.

Sociale Netwerken

Het basis mdodel in het midden komt van de InterPersonal Theoery.

Uitgewerkt Model Staat of Land

Zelfde model als boven maar nu in een 4×4-formaat, zodat het patroon beter zichtbaar wordt.

Model Paths of Change

De vier zienswijzen van Paths of Change in een 2×2 model met daardoor 12+1-connecties.

Ecology Model Panarchy

Bijlage 2 Dokumenten

In de bijlage staan de statuten, de uitgangspunten en het Partijprogramma.

Statuten

Grondgedachten & Uitgangspunten

Verkiezingsprogramma 2023

Conclusie

Het lijkt er op dat de partij zijn uitgangspunten, die te vinden zijn in de statuten , nog? niet in het Partijprogramma heeft geimplementeerd.

Die uitgangspunten zijn verwoord door de Filosofie van het Personalisme.

Net als bij de andere partijen heb ik GPT gebruikt om alles samen te vatten.

Dat kun je eindeloos blijven doen waarna de “essentie” er uit komt.

Ik heb daarna GPT gevraagd om die samenvatting te genereren.

Het toont de kracht van de moderne technologie, die een enorme impact gaat hebben op onze maatschappij.

De kans is heel groot dat heel veel mensen werkeloos gaan worden.

Daar moeten we iets aan gaan doen en dat past bij het Personalisme.

Samenvatting van de Samenvatting (m.b.v. GPT):

NSC wil een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt, gelijke kansen heeft en mee kan doen door een sterke overheid die zorgt voor sociale zekerheid, een inclusieve arbeidsmarkt en een diverse samenleving.

Deze overheid investeert in onderwijs en gezondheidszorg, bestrijdt discriminatie op de arbeidsmarkt, beschermt het milieu en investeert in internationale samenwerking.

Ontbreken van Innovatie

Wat opvalt is dat de Opsomming in het programma lijkt op alle andere partijen en helemaal niet innovatief is. In de zin, dat men bestaande breed uitgeteste oplossingen gebruikt om de problemen op te lossen.

De opsomming bevat Eisen/doelen, maar biedt geen inzicht op de wijze (het hoe) waarop men die eisen wil realiseren.

Het lijkt wel of de makers in de tijd hebben stilgestaan en/of ouderwetse adviseurs hebben gehad.

Dat delen ze met hun collega’s in andere partijen.

Stop de Bureaucratie

Wat alle eisen ook delen is een roep om minder bureaucratie zonder inzicht te geven op de oorzaak.

Ontregelen

De oplossing wordt gevonden in het drastisch ontregelen van de Rechtsstaat en dus niet in het toevoegen of veranderen van regels.

Lean

In dat kader zouden de politici is moeten kijken naar de theorie achter Wicked problems of naar de Cybernetica, Complexiteitstheorie, Panarchie of de theorie achter Lean.

De Lean-Cyclus volgt de DMAIC-cyclus : Define (Wat wil je Oplossen), Measure (Quantificeer het probleem) Analyse (Wat is de Oorzaak van het probleem), IMprove (Hoe ga je het probleem Oplossen), Control (Hoe Bestendig je de oplossing). Deze cyclus past op Paths of Change.

Calvinisme

Wat verder blijkt is dat de politici zich totaal niet bewust zijn van de enorme invloed van het calvinistische denken ,wat gewoon kapitalisme heet, en iedere keer verder gaat in het laten domineren van slechts één relatiepatroon (Market Pricing) waardoor alles in Geld (getallen) wordt uitgedrukt.

Productie-cyclus:

De vier relatie-patronen van Alan Fiske gerelateerd aan Paths of Change en gekoppeld in een Productie-cyclus. Hierin zijn ook de  vier basis-Ideologieën zichtbaar.

Personalisme vs Cultureel Kapitalisme

Dit terwijl het Personalisme een oplossing biedt voor de enorme zingevingsproblemen, die het nieuwe Kapitalisme, wat nu Cultureel Kapitalisme wordt genoemd, veroorzaakt.

Het is bijvoorbeeld zichtbaar in de enorme invloed van de Postcode Loterij.

Terug naar begin druk hier