Waar gaat Nederland Heen en Hoe Organiseren we dat?

Deze blog gaat over de Ruimtelijke Ordening van Nederland en hoe we die ordening zouden moeten organiseren.

Hier speelt de Circulaire economie een grote rol.

Leeswijzer

druk hier.

Conclusie

druk hier.

Introductie

Nieuwste Rapport PBL

Deze blog gaat over het meest recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Ruimtelijke Verkenning 2023.Snel naar het rapport druk hier.

Eigenlijk gaat het over burgerparticipatie op een gebied waar de ambtenarij gewend is om de grote keuzes te maken.

Die zijn bang voor anarchie terwijl grote groepen mensen heel makkelijk te sturen zijn met het gevaar dat er verkeerd wordt gestuurd.

Dat komt vooral omdat de Beleids-amtenaren soms over een enorme hoeveelheid Belastinggeld beschikken waardoor het ook Fors mis kan gaan zoals nog te zien is bij de door Nelie Kroes opgestarte miljarden kostende Betuweroute die nog steeds bij de Duitse grens eindigt.

BurgerParticipatie of BurgerInitiatief

De overheid geeft de burger de gelegenheid om zijn mening te geven.

Gesloten Beleidscyclus

Hierbij worden een aantal stappen in de Beleidscyclus voor de burger ontoegangkelijk gemaakt.

Die zijn voorbehouden aan de het Ambtelijk apparaat wat daarbij erg veel extra deskundigen kan inschakelen waardoor de burger op achterstand wordt gezet.

Complexiteit gaat Omhoog

Dat is nergens voor nodig want veel van die stappen gaan juist mis omdat men de Complexiteit enorm vergroot door in Abstractie Omhoog te gaan.

Hieronder een Context-model dat past op het PoC model en de standaard vragen bevat uit het vier oorzaken model van Aristoteles. Het gaat om het kiezen van het juiste gezichtspunt en schaal,

waarbij abstracties het beste m.b.v fractals (Zelf-Referentie) kunnen worden beschreven .

Het PoC-model is schaal-vrij en structuur-behoudend.

Uit alles blijkt dat het PBL en haar “Achterban” moeite heeft met het betrekken van de burger.

Scenario’s vergen veel Uitleg

Ten aanzien van de Ruimtelijke Ordening heeft het PBL nu gekozen voor het ontwikkelen van Scenario’s.

Het is de grote vraag of dit gaat helpen omdat de scenario’s erg veel uitleg nodig hebben.

De techniek is juist bedacht om de participanten in de ontwikkeling van de scenario’s te binden aan de uitkomst.

Daar waren de meeste burgers niet bij.

Samenwerkend Leren

heet in het Engels Collaborative Learning en is een aanpak die door mij is ontwikkeld samen met de ontwikkelaars van Cordys, een procesmanager die aan Opentext is verkocht.

Het gaat uit van de cyclus van Paths of Change in het midden die in drie contexten Fysiek, Mentaal en Sociaal (Cultureel) opereert waarbij men Leert van de Fouten (“failure”) van anderen. Voor meer info druk hier.

Paths of Change is ontwikkeld door Will McWhinney in 1997 toen hoogleraar aan de UCLA in Los Agelos.

Ik heb tot zijn overlijden meegewerkt aan deel twee Grammars of Ebgagement.

Paths of Change Cyclus

Model van een Stad

In het kader van het ontwerp van de eerste Smart City is een PoC model gemaakt waarin Den Haag herkenbaar is.

PoC is een fractaal model wat betekent dat je in ieder hokje hetzelfde model weer kunt herhalen vaak met andere namen.

Welvaart

In deze video zie je heel duidelijk dat je centra hoe groot of klein ze zijn kunt beschrijven via een “aantrekkings/afstotings model (vgl Magnetisme, Strange Attractor)).

Panarchie cyclus

Panarchie beschrijft de cyclus een Ecologie en is gebaseerd op de Complexiteits-theorie.

Het model is breed getest en beschrijft ook de ontwikkeling van een mens of een organisatie

Ik heb het model ook geprojecteerd op Paths of Change.

Schalen

`een ecologie maakt vaak deel uit of omvat een andere ecologie (vgl Stad en Land). In het algemeen heeft de cyclus een hogere of lagere frequentie (Large and Slow) (Small and Fast).

De vier fasen zijn in Panarcy getypeerd met gebeutenissen die een specifieke “draai” in het systeem beschrijven. Het zijn de uitersten van het systeem en daarmee zijn ze ook de “uitersten” van de mens die te vinden zijn in de Psychiatrie.

Revolt en Remember

Revolutie heet Revolt en betekent hetzelfde terwijl Remember hier vertaalt in Opslaan: “Remember is the second potential pathway within a panarchy.

When a scale enters the omega phase and collapses, instead of a revolt,

the renewal phase of the scale organizes according to the structure and processes of the larger and slower scale above it (Holling et al. 2002).

The higher scale retains institutional memory of the previous structures and processes,

and the lower scale uses that memory to create a similar system to what existed at that same scale in the past”

Circulaire Economie

is een voorbeeld van een panarchie-cyclus waarbij er delen geregeld worden met de nadruk op het voorkomen van verspillimg.

Om dit te realiseren moeten we een PoC-traject starten met het idee van hergebruik als beginpunt.

PoC en de Seizoenen

Het model van de seizoenen wordt al heel lang als refeentiekader gebruikt voor Autonome veranderprocessen.

Ze zijn autonoom omdat de “Rotaties” in het systeem passen en de economie nog steeds beinvloeden behalve op de plekken waar men zich van iedere vorm van “interactie” heeft ontrokken zoals de Chemische Industrie die ook nooit heeft nagedacht over het voorkomen van verspilling.

Korte Samenvatting Scenario’s

Dit onderdeel bevat een korte samenvatting van het rapport overslaan? druk hier.

Het rapport maakt gebruik van vier Scenario’s.

De Scenario’s heten

Mondiaal Ondernemend,

Snelle Wereld,

Groen Land” en

Regionaal Geworteld“)

De eerste twee zijn “Ondernemend” met meer of minder invloed van de Grote Industrieele Bedrijven en de High Tech.

In de andere twee is er meer invloed van “Duurzame” of “Kleine” bedrijven.

In de scenario’s wordt de factor Maatschappij getypeerd als:

Prestatiegericht,

Leefstijlgroep-georienteerd,

Waarde-gericht en

Zorgende Gemeenschappen.

Onderlaag Grond en Water

Uiteindelijk worden de scenario’s omgezet in Ruimtelijke patronen die op de ondergrond worden geprojecteerd die bestaat uit waterlopen en grond die weer verschillende kenmerken heeft (Zand, Veen, Klei,..) warbij de veengrond afhankelijk van het waterpeil zakt.

De waterlopen eindigen uiteindelijk in de Noordzee die via de kwel het grondwater bereikt waardoor de grond zijn vruchtbaarheid verliest.

De Noordzee is de laatste tijd getransformeerd in een Industrieel gebied waar de natuur geen rol meer speelt.

Scenario’s in het PoC-model geplaatst

In het plaatje hieronder zijn de scenario’s in een PoC-model geplaatst waarbij de hokjes gevuld zijn met concepten met de kleur van het Perspectief.

Door te beginnen met een “hoofdmodel met vier perspectieven ontstaan er 16 hokjes die passen op de zestien hokjes die bij de vier scenario’s staan.

De vier hoofdvakken zijn met Pijlen verbonden waardoor een “Lerende” Cyclus ontstaat die hier met de klok-meedraait maar op vele andere manieren rond kan lopen.

Een erg mooi cyclus model is de Mobius-ring die lijkt op het cijfer 8.

Leren van de Fouten van Anderen

In 1998 werd ik door de toenmalige minster van Onderwijs Hermans gevraagd on een onderzoek te doen naar de toekomst van het Nederlandse onderwijssysteem.

Ik maakte toen gebruik van het SECI-model van Nonaka. en Tacheichi.

Kennis Spiraal

Nonaka heeft zich vooral beziggehouden met de overgang van Kennis (Explicit Knowledge) naar Ervaring (Tacit Knowledge) en andersom.

Ik was net daarvoor via Arthur Andersen in contact gekomen metRoger Schank de oprichter van het Institute for te Learning Sciences in Chicago.

Roger Schank ontdekte dat leren plaatsvindt als er sprake is van een z.g. Expectation Failure die wij vaak een “Fout” noemen.

De fouten zitten in de expertise ingebakken en kunnen worden ondekt door experts te interviewen.

Deze techniek heb ik vaak en met succes toegepast maar is nooit tot Nederland doorgedrongen.

Ecologie

De Adaptive Cycle is “ontdekt” door Buzz Holling die hem Panarchie noemde een combinatie van Pan en Anarchie.

Dat komt omdat een ecologie niet wordt geregeld door mensen.

Het blijkt dat “menselijke” structuren zoals een Stad Land of regio erg veel weg hebben van een ecologie.

Het model van Panarchie komt uit de Complexiteits theorie en beschrijft een Ecologie waarbij een Land maar ook een Mens een Ecologie is.

Korte Samenvatting per Scenario

Het rapport is enorm uitgebreid en bevat heel veel “bespiegelingen”.

Om een beeld te krijgen heb ik een heel kein deel van de tekst over de scenario’s gecopieerd.

Voor mij is het overduidelijk dat Momdiaal Ondernemend het “Liberale” “hoofdscenario is, dat het snelle scenario “Trendy” (D66?) is en dat de laatste twee senario’s contrast bieden en vooral passen bij de sociaal-democratische kiezers (Groenlinks, etc) en de sterk betrokken milieuactivisten (PvdD).

1: Mondiaal ondernemend

Ruimtelijke patronen

De Randstad is getransformeerd tot de Middenstad die is omringd door een “rustige” ring Kransland, die loopt rtot in het noorden, oosten en zuiden van Nederland.

Stad en regio

Sterke concentratie in de Middenstad (uitgebreide Randstad);

Grote sociaal-economische verschillen tussen en binnen regio’s. 

Agrarische hoofdstructuur op vruchtbare gronden is hoogproductief. 

Greenports en intensieve veehouderij in agro-industriële clusters. 

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. 

Natuur is gescheiden van landbouw, met uitzondering van smalle bufferstroken (500 à 1.000 meter) rond beschermde natuurgebieden. 

Grootschalige inzet van IJsselmeerwater voor de drinkwaterwinning.

2: Snelle wereld

Ruimtelijke patronen

De digitale ruimte is belangrijker dan de fysieke ruimte. Locaties doen er minder toe, wat tot spreiding leidt. Dit levert fysiek een lappendeken op.

Stad en regio

Locatie verliest betekenis. Veel spreiding. Voorkeur voor goedkope locaties. 

Landelijk gebied

Grondgebonden landbouw is hoogtechnologisch en hoogproductief. Koppeling van glastuinbouw met energieclusters en intensieve veehouderij met voedingsmiddelenindustrie (in verband met reststromen). De greenports zijn uitgebreid. Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. S

3: Groen Land

Ruimtelijke patronen

Openbaarvervoernetwerken, energienetwerken en netwerken voor lopen en fietsen vormen ‘kralensnoeren’: de bebouwing is geconcentreerd rond knooppunten van infrastructuur.

Stad en regio

Optimale benutting van bestaande (middelgrote) steden, relatief evenwichtig gespreid over het land. 

Nabijheid staat centraal; functiemenging op wijk-, buurt- en gebouwniveau. 

Landelijk gebied

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief, CO2-neutraal, circulair en biologisch. De intensieve veehouderij is vrijwel verdwenen. De glastuinbouw is kleiner, klimaatneutraal en gemengd met andere bedrijven. De natuur is boven op het Natuurnetwerk Nederland met 150.000 hectare (1.500 km2) uitgebreid. Beperking van grondwateronttrekkingen in verdroogde gebieden, functiecombinaties van oppervlaktewaterwinning en natuur.

4: Regionaal geworteld

Ruimtelijke patronen

Nederland bestaat uit een mozaïek van regionale landschappen. Er is een gevarieerd patroon van bestaande woonkernen. Regionale identiteiten verschillen duidelijk.

Stad en regio

Regionalisering is belangrijker dan agglomeratievorming; verstedelijking is meer gespreid over het land. Geconcentreerde groei in of aan bestaande (kleinere) steden en dorpen. Daily urban systems zijn kleiner. Grote diversiteit aan wijktypen, volgens behoeften van de lokale bevolking. Multifunctionele buurtcentra. Het aantal woningen neemt (bij hoge bevolkingsgroei) met 1,6 miljoen toe. Het stedelijk gebied groeit dan met 630 km2.

Landelijk gebied

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief en biologisch, heeft korte ketens en is ingebed in de lokale gemeenschap. Meer accent op regionale kringlopen. De glastuinbouw is gekrompen.

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. Naast beschermde natuurgebieden is er natuurinclusief ruimtegebruik met ecosysteemdiensten en in totaal 10 procent groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. Regionale functiecombinaties van drinkwaterwinning met natuur en recreatie.

Dilemma’s, Rollen en Basis-processen PoC

Dit onderdeel bevat wat meer inhoud over PoC (Paths of Change).

Het plaatje hieronder geeft een beeld van de dilemma’s , de rollen en de “basis processen) die horen bij de vier “Perspectieven” .

Hier zie je naast de economische “links (Rood) /rechts” (Blauw) -as die gaat over Arm-en-Rijk nog 5 andere assen waarbij de complementaire Geel-Groen as het thema Cultuur representeert.

POC in combinatie met Panarchie leent zich voor een aanpak die hier is uitgeschreven

Context

Een vergelijkbaar plaatje waarmee je een Context in kaart kan brengen met behulp van de zes vragen van Aristoteles.

Besturing Stad, Regio of Land

Een 4x4x4x4-Pocmodel van een Stadsregio,of Land. gericht op Levensloop-begeleiding.

Bibliotheek

Ondertussen heb ik hieronder al een aardige “bibliotheek” van PDF’s en video’s opgebouwd om als lezer aan de zelfstudie te geraken en brengt het mij weer terug naar 1980 toen ik betaald door de Centrale directie van PTT in Utecht Sociologie in de vorm van Planning en Beleid mocht studeren.

Het Einde van de Maakbare Samenleving

Het was de tijd dat de Maakbare Samenleving was gestorven alhoewel men dat in Den Haag nu nog niet doorheeft anders was de hoeveelheid Beleid wel afgenomen.

Simulatie

Wat wel opvalt is dat men in de valkuil van de simulatie-modellen is gevallen iets wat de banksector toen ik bij de afdeling OR van de ABN ging werken al had geleerd met name door het toen nog ontbreken van voldoende rekencapaciteit die wij extern inkochten of s’nacht van het Mainframe mochten halen.

Heuristics

Inmidels is beleidstheorie al in een volgende iteratie die nu de titel Heuristics heeft gekregen.

Gerd Gigenrenzer van het Max Planck Instituut in Berlijn kwam er achter waarom het beste Verklarende model de Slechtste voorspeller is.

NOVI: Nationale Omgevingsvisie

Dit is een uitgebreide video die goed zicht heeft op de problematiek en de relatie met de Omgevingswet die 1 januari volgend jaar zal worden ingevoerd.

Dit staat los van nog steeds onduidelijke staat van de ambitieuze technische infratructuur die zich baseert op 3D-Ontwerp-techniek.

Document behorend bij de Presentatie

Het Milieu

Er zijn 5 grote bedrjven die samen het grootste deel van de “vervuiling ” produceren:

Aanzet tot het NOVI 2023

Conclusie

Het laatste rapport van het PVL is enorm dik maar bevat eigenlijk weinig inhoud.

Er is enorm veel werk verzet in de vorm van kaarten maar de essentie is te vinden in slechts één  scenario Mondiaal Ondernemend wat uitgaat van een enorm opgeblazen randstad.

De rest van de scenario’s zullen zich in de “gaten” van dit concept afspelen waar de “arme” burger zich kan terugtrekken in zijn “groene schulp“.

Als de beleidsmakers de tijd zouden steken in Panarchie zouden ze ontdekken dat de Ecologie Nederland gecentreerd rondom Bezuidenhoutseweg 30, in Den Haag in de fase Reorganisatie (Release) bevindt waarin er eigenlijk niets te plannen valt.

Dat de Rechsstaat der Nederland anders moet worden ingericht vindt eigenlijk iedere burger maar de politici en hun adviseurs weten niet hoe ze dat moeten doen zonder hun eigen positie te verliezen wat ze delen met heel erg veel burgers want het tweede sceanrio Snelle Wereld gaat veel sneller dan men denkt.

Los daarvan is de Tijdgeest ook nog is terecht gekomen in een dubbele Conjunctie die het Collectieve Bewustzijn flink in beroering brengt.

Wat te doen heb ik al lang geleden opgeschreven met het vermoeden dat dat weer veel te simpel is wat vele wetenschappers, die het monopolie op het “denken.” hebben verworven, natuurlijk weer anders willen regelen.

De Oplossing

Paths of Change werkt als je een Cyclus volbrengt en begint op het “dieptepunt”. Dat zit rechtsonder bij het Volk. (Demos) Samenleving genoemd in het rapport..

Leeswijzer

Deze blog is nog niet helemaal klaar ook al bevat ze meer dan genoeg inhoud.

Eigenlijk wacht ik op discussie ook al verwacht ik niets.

Ze bestaat uit twee separate delen die vooral over het laatste rapport van het PBL (Planbureau van de Leefomgeving) gaan en een deel over een mogelijke aanpak.

Het rapport zit hier

Om snel overzicht te krijgen heb ik de scenario’s in het rapport samengevat.

Om mijn redenering te volgen heb ik vooral (weer) tijd besteed om zowel Paths of Change als Panarchie kort uit te leggen.

Daarnaast heb ik de Scenario’s afgebeeld op een PoC-model.

verder heb ik veel aanvullende content in de vorm van PDF en video opgehaald.

lees verder de Conclusie of ga

Terug naar het Begin druk hier.

Featured

About Antifragile Design

Want to go to the Dutch version? push here.

Want to read a Summary? Push here.

Skip Introduction and start with the Theory push here.

Learn about the Practice push here.

To a Conclusion that will Surprise you push here.

0 Introduction

Antifragile is a concept Invented by Nassim Taleb.

An Anti-fragile Ecology jumps to another Level called a Revolt in Panarchy.

This happens when the Differences are Fused under Pressure.

Antifragility goes beyond Resilience.

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better. (where Better is a variable dependent on the Point of View of the Observer. on the Context.

Context

There are Four(+1) Independent (Orthogonal) Views on a Point of View.

You can find them in the Classical Elements.

Classical Elements

The four Classical Elements: Air, Earth, Fire and Water

Kübler-Ross Transition Curve

The Kubler Ross Model describes the reaction of a person to a Calamity.

In the four stages you see the symbols of the Classical Elements.

They come back in every Cycle on every level from the cycle of the Photon to the cycle of the Universe.

Spring and Elasticity

A Resilient system looks like a Spring connected to a weight.

The spring has a certain Elasticity and will break when it is used too often.

The four Points of View of Paths of Change projected on the Seasons with the fifth seasons, Indian Summer“, in the center.

A Resilient System always returns to its Set Point with a predictable path described by stages that contain the four Points-of-View of Poc called the Kubler Ross Transition Curve.

The curve is really a Cycle described by Path of Change.

The Set Point lies in the Center and represents the Earth going through the Five stages, where the fifth stage is called Indian Summer.

The Emergence of of the I/D-cycle

Humans are Conscious Self Reproducing Fusing Ecologies that are composed of 1-cellular Organisms and are part of bigger social Ecologies we call a City or a Country.

The one-cellular organisms get their energy out of the Vacuum that contains clusters of the many specializations of Light (Quarks) made out of Matter and anti-Matter.

Fuse and Specialize

The ecologies take part in the Sequence of Origins also called the I/D Cycle (Integration, Diversification) that shows the same Pattern of Fusing and Specializing or Compression and Expansion from the Beginning of the Universe.

In Every new step the many Combinations of a previous Infrastructure fuse into a new Infrastructure with a Boundary with a new Name.

Combo-Genesis, a Blend of Genesis and Combinations by Tyler Volk.

The “Fusions” are Social Structures projected on our Outside by the inside Imagination on Reality.

Constraints and Potential

The new system that appears after every step is Constraint driven and is created out of the Potential that is builded up by abundant Resources in the old level.

Mind and Emotions

Constraints (Rules) are from the Mind,

The Action-Potential is from the Emotions.

In the video below Len Troncale explains this proces he calls Emergence meaning “The process of becoming visible after being concealed” or “Discovering something we did not See before”.

Panarchy, Antifragility, Paths of Change, Alan Fiske, Thermo-Dynamics in one Picture.

Emergent ID-Cycle

Len Troncate explains the I/D-cycle.

General Systems Theory

Part 1 : Geometry and Semantics of the Trinity

The first part of this blog contains a Geometric and Semantic Theory based on the Trinity.

Creating a Universe with only a Triangle

I show what you can make with a Semantic Trinity or a Geometric Triangle.

If you want to move to this Part push here.

Triangle of Pascal -> Hierchy of Trinities starting with the One at the Top

This is a picture of Pascal’s Triangle called Mount Meru in ancient India or the YangHui in China

.

The Triangle of Pascal described by a Yin Yang Pattern. Later you will see that Yin and Yang come back in Interpersonal Psychology as Agency and Communion.

The Triangle represents the coefficients of the Binominal Expansion (X+Y)**N and therefore every row N (0,1,..)has a sum of 2**N..

The diagonal contains many “Mystical” numbers.

Part 2 : Changing a Context with an Idea.

In part 2 I apply the theory of Change in Chapter 1 on a Context.

The only thing you have to do is start the Cycle at the right point (in general with an Idea).

I use the cycle of the Seasons as an example.

Ideas belong to the Spring.

This cycle does not stop because the motions of the planets don’t stop.

Push here to go to the Practice.

Part 3: Examples

Later in the second part I will use Examples.

This part of the blog until Part 1 repeats old blogs.

Want to start with Part 1 push here.

Part 4: Conclusion

Mikhael Bahktin was Locked up by Stalin in the Gulach

He believed that Structuring (Coding, Programming) Kills the Context.

He experienced a Totalitarian Communist System and Survived.

The only thing we can do when we face a dictator is to Take our Historic Responsibility, Act in the Open.

and Drop our Mask and show you are Unique and therefore

There is no Alibi for Being.

We have to Join the Worldwide Carnival of Fools and start to write a new Myth for Mankind. 

According to Bahktin we are ending the big Cycle of time and are starting the creation of new Myths.

The Zero (“Good-for-Nothing“) , the Fool is the first card of the TAROT.

In the Cycle of Bahktin history is described by Chronotopes, Stories related with a space-time, a Place in History.

The End of Duality

A new start of the Grand Cycle of Precession (P=25.000 years) is associated with Aquarius, the bearer of the Water of Life.

Aquarius ends the Age of the Fish, the time of Good and Bad and Duality.

The Renaissance of Alchemy

Judging will be taken over by Creating.

We have to learn to create our own Reality.

It will be a revival of Alchemy.

The “Avatar” sequel arrives 13 years after the original, and now Sam Worthington’s Jake Sully, at right, is the father of a brood.

Panarchy

Revolt (Experiment and Test) ,->

Remember (Stabilize, Conserve, Accumulate Memory).

Panarchy is a theory about an Ecology

the Model of Panarchy contains three nested Cycles with the shape of the Moebius Ring.

Two significant connections are labeled ‘Revolt’ and ‘Remember’. The smaller, faster, nested levels invent, experiment and test, while the larger, slower levels stabilize and conserve accumulated memory of system dynamics

Bio-Field Shapes the Body not the DNA.

In a recent blog I showed how billions of 1-Cellular Organisms work together to support the Human Ecology we call a Body.

They cooperate by sharing their Bioelectric field (Biofield).

Constraint -> E/M-field

Every cell is a neuron and a small Battery that produces its own E/M-field.

The E/M-field generates the Shape of the Organism.

Potential->Zeropoint Field

The energy of the organism comes out of the Zero-point field.

DNA only determinates the Hardware of the cell.

The Cooperative field contains the Software.

The Language of the Universe was recently discovered by Peter Rowlands.

Biochemistry will be succeeded by Biocomputing.

“All known cognitive agents are collective intelligences, because we are all made of parts; 
biological agents in particular are not just structurally modular, but made of parts that are themselves agents in important ways. 
There is no Truly Monadic, Indivisible yet Cognitive Being“.

Antifragility:

I start with a long citation of Nassim Taleb about Anti-fragility:

“We have the illusion that the world functions thanks to programmed design, university research, and bureaucratic funding, but there is compelling — very compelling — evidence to show that this is an illusion.  

Technology is the result of antifragility, exploited by risk-takers in the form of tinkering and trial and error.  

Engineers and tinkerers develop things while history books are written by academics;

we will have to refine historical interpretations of growth, innovation, and many such things.

The error of naive rationalism leads to overestimating the role and necessity of … academic knowledge, in human affairs — and degrading the uncodifiable, more complex, intuitive, or experience-based type”.

The citation of Nassim Taleb is illustrated by Four pictures out of my blog about Anti-fragility.and Structure preserving Mappings.

The four Archetypes of Carl Jung, indentified by their Colors are connected by a Path of Change (PoC) of Will McWhinney where the links are taken out of Interpersonal Theory and Panarchy of Crawford Stanley  Buzz Holling, Panarchy describes an Ecology. Poc is linked to the Human Relation Model Alan Fiske, the Scales of Measurement Theory and Geometry.

there are two types of networks being homogeneous (the same) and heterogeneous (different).

The first one has a Bell Curve and the second one a Power Law as a probability distribution.

The first one contains objects that belong to a group that is part of the group that is above the mean while yhe other is below the mean.

The first group feels itself High and the other Low.

Low and different is in the mood to Revolt.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide45.jpg

Dutch version of the same image above with many versions of the Dutch term Maat meaning “Appropriate Ratio” but also Friend, Rythm, Balance and Norm.

The four possible reactions of in a Microbial community after a Distaster.

The last possibility, Altered Composition and Different Performance is called Anti-fragility.

Revolt: Leave the Cycle and Jump

The I/D-cycle shows that you sometimes have to Revolt and Leave the Cycle and Jump to a higher level to a cycle with another Rhythm.

This rhythm is the rythm of the Clock (Heart) in the Center.

Panarchy: The Patterns of an Ecology

Behind the picture above you can see the model of Panarchy created by a group of scientist coordinated by Buzz Holling.

Mobius Ring

It also shows a Geometry you have to remember called the  Möbius Ring.

Part 1: Theory

Geometry

Triangels are the Building blocks of Geometry

Trinity->Triangel

“The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things.” 

The Three Pure Ones

The Trinity is the smallest Number with a Middle.

Balancing Trinities

The Trinity can be balanced by linking trinities to the trinities.

The trinity is the most Efficient Number (“Balanced Ternary“) and Storage System (“Balanced Trees“)

Platonic Solids are made of Triangles

The Platonic Solids are all the possible forms you can make with a Triangle.

You can Generate the Platonic Solids and a very simple Computer out of the Trinity.

Semantics

Quick Introduction of Concepts

the Act of Creation is a Fusion of Seperate Concepts

Accordng to Arthur Koestler (1964): a new Theory is a Fusion of two previously separate Frames of Reference (“Bisociation”). 

Later (2002) Gilles Fauconnier & Mark Turner inspired by George Lakoff ( (Metaphors We Live By (1980), Philosophy in the Flesh(1999)). called the Semantic Fusion of Concepts, a Conceptual Blend

Fusion From 2->1 1+2=3:

To save time and memory (the Human Scale) we compress Action Scenario’s into a single Concept that can be fused with another Concept to compress long Chains of actions into one word that Unwraps if needed.

Physics

The Fusion of Opposites is the Empty Set also called the Void, the Singularity or a Point.

Fusion <-> Splitting

It is not always possible to reverse a fusion of opposites unless the reverse is part of the fusion like it happens with Light and Matter.

In this case matter and anti-matter fuses into light and light splits into matter and anti-matter.

The two processes are symmetric and are related by a constraint that +1 – 1 = 0, a (Nilpotent) constraint that can be found behind every theory in Physics.

The Universe is a Machine

Peter Rowlands was able to Rewrite the fubdamental theory of Physics into a Turing Macine with a zero-constraint.

Each stage or ‘alphabet’ in the rewrite system is a totality, completely incorporating and extending the previous totality.

Octionions, Spirals in 3d Space

His rewrite system is based on the Octionions an extension of the Quaternions, an extension of the Imaginary numers being Spirals in 3D-space.

The Middle: Zero-Point

In the middle between positive and negative is the Zero, the Vacuum, the bridge between the two mirror-universes we live in. One during the Day (Sun) and one During theNight (Moon).

Projection

Two projections of the same object.

Observers (Points)

What do the two Fused Projections of two Observers have in Common?

Cross Ratio:

They share a Ratio between A,B,C,D called the Cross Ratio.

Lines

When two distinct points (dots) are connected they form a line. 

Sphere

Infinity

Infinity is visible from the Pole

In non-Euclidion Geometry (Projective Geometry) Parallel lines Cross (Meet) at the Horizon.

Horizon

Frame

In Euclidian Geometry everything you see is seen out of a Recktangular Frame.

brown wooden dock

Curved

A non-euclidian space is Curved.

Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto

Projective Geometry started as the Art of Perspective in the Renaissance.

Perspective

IMAGE: Leonardo's perspectograph

Looking Through a Hole

In this picture you can see that Leonardo Davinci is Looking with his Eye through a Hole Drawing a Sphere where theTangent is the horizon.

The Phoenix (Firebird) dances the Act of Creation

a Quaternio: is a Fourfold Cycle

Paths of Change of Will Mcwhinney is a Fourfold Cycle , a Quaternio.

The Quaernio is an Invention of Carl Jung.

Alchemy

The four Elements of Leibniz

Leibniz fused Logic and Alchemy by Rotating the Same Fourfold Structure out of the Logic of Aristotle for 45 degrees.

Jung found the Quaternio when he researched Alchemy and the Gnostics.

Intuition

The gnostics believed in Knowing we call Intuition.

Psychology, Psychiatry, Culture

Carl Jung just like Joseph Campbell with the Hero’sQuest and Mikhael Bahktin with the Chronotope, tried to find the Pattern behind the pattern.

The Fourfold Mobius pattern projected on a City.

The Fourfold Mobius pattern projected on an Ecology is called Panarchy.

A Mobius pattern has no center.

To make this possible the cycle moves in an Extra dimension.

A Pentagle is a Square + its Center (the Cross, White)

Bahktin Cycle

Every Point of View has Four connections to the other 5 Points of view.

The Pentagle repeats in the Center.

Cube of Space

Cube of Space

Quaternio Fourfold of Fourfold

The pictures show a Square divided in Squares where the four diagonals are opposites and the top-down diagonal consist of four Tetrahedra with a point (the cross) in the middle and two circles at the top (Adam, Anthropos ) and the bottom (the wheel of Fortune (Rotundum).

The wheel is Always Turning

The Seal of Solomon
The Seal of Solomon

Out of the Duality that is the Point a Process starts that is always a Balanced Cycle (circle) in which the sum of all its Potentials is Zero.

The Lo Shu Square on the back of a small turtle surrounded by the signs of the Chinese zodiac

Eudaimonia: Living the Good Life

Carl Jung

Structure Preserving Mapping

The anthropologist Alan Fiske Discovered that his model of Human Relations was compatible with the Scales of Measurement theory.

Scales

Humans Measure their Relations with Scales.

Measurement

The model of Fiske is compatible with Paths of Change that came out of the research of Carl Jung in Alchemy he called a Quaternio.

Points of View

A Map is not the Territory (Korzibski  : General Semantics)

The higher you Climb the Scale the more Details you loose.

Zoom in <-> Zoom out

You have to Zoom in and Zoom out in the Context from the perfect Point of View when you make a Design.

A Category is a deliberately Killed Context

Will McWhinney called the measurements World Views.

Yin and Yang

The world views can be classified by Agency and Communion that are the same as Yin and Yang.

Structure Preserving Mapping

The mathematician Eric Benoit  proved that the Scales are Structure Preserving Mappings.

Hierarchy (Blue)

Autocratic hierarchies are top-down or bottom up but there is always something or somebody (an Agent) at the Top

Social Network )Green)

Social structures like Families are Networks where the Points (Members) are linked by lines.

Individual (Yellow)

Are not connected and not an agent, they are Al-One.

Cause and Effect (Red)

The points that are “acting, Agents) are connected by directed arrows.

The four Geometries of Paths of Change
 1. Projective Geometry Connect Points of View to find the Context.
 2. Find the differences
 3. Fuse the Diffrences
 4. Order them and produce a Ranking
 5. Transform the ranks in States.

When we Fuse Differences we move from Similarity Geometry to Affine Geometry.

In case of the corresponding Scales we move from the Interval scale to the Ordinal Scale or in tems of relationships from Equality Matching to Authority Ranking.

The Hierarchy of Scales

MP looks like Capitalism

CS looks like Socialism

EM looks like Liberalism

AR looks like Communism

Autority ranking and the Ordinal scale share the Geometry of a Hierarchy where the most important Ranking is at the Top.

Hierarchy One (Idea)->Many:

A hierarchy connects the One to the Many

To make a Ranking you need to define what > or < really means.

>=Expanding and <= is Compressing.

Mirror Universe

When you keep on compressing you reach the singularity and the Planck Scale, a tiny black hole (Point, Bindu) that connect to a tiny white hole that connects with our Mirror universe.

Trees are Expanding Flow Sytems

Inhibition

In Nature every Living system contains an Expanding and a not-expanding, Inhibiting, proces that prevents expanding to Infinity.

Limited Resources

Processes are limited by the Resources they use.

Structure Preserving Maps

A Theory is a 1-to-1 Mapping or Morphism between Numbers Perceived by the Senses and and other numbers described by Rules (Algorithms) often related to the Mind.

In Paths of Change this Mind<->Senses-Map is called the Analytic Game.

A Structure preserving mapping does not change the rules that are related with the Origin of the mapping (“Reality“).

The Secret of Alchemy

When thou hast made the Quadrangle Round, Then is all the Secret found”. George Ripley (d. d 1490).

George Ripley was a famous Alchemist.

In the statement he “gives away” the Secret of Alchemy:

History Repeats Itself:

History Repats itself all the time and the cycle is a Square, the Quaternio.

the Cycle is a Magic Square

The only thing you have to do is fill the Variable in the Beginning and turn the Wheel of Adventure where all the Four Points in the square are Opponents.

When you connect the points in the outside ring in rising order the Cycle of Saturn (Father Time) appears.

They share the same Number (5) in the Center making the square a Magic Square called the Lo Shu you can find on the back of a Turtle meaning the Constellation of of Orion.

Lo Shu Magic Square

Practice

Very Short Summary theory

Fragile

When a calimity happens a Fragile system is destroyed,

Resilient

a Resilient system returns to its old state

Anti Fragile

an Antifragile system returns to a “Better” state.

Structure Preserving

A Structure Preserving Map (SPM) preserves the Structure of de input of the mapping.

This means that the proces of design does not contain an implicit theory of the designer.

This happens often because it is very difficult to become independent from your Personality, your Education or the Social group you are part of.

Objective

The SP-design is “Objective“.

A SPM combines four steps that “Compensate” the influence of the other three.

Carl Jung Archetypes

The same applies to the four Archetypres of Carl Jung,

the four Scales of Measurement

and

Alan Fiske’s Relational Model

Alan Fiske, a cultural anthropologist, discovered four different Social structures that are together a SPM meaning that their combination is independent from the Culture they are part of.

Relationship Typologies (Chapter 6) - The Cambridge Handbook of Personal Relationships

Relation Alan Fiske Scales of Measurement PoC Worldviews

Same Model mapped on Geometry:

Ratio ->Euclidian Geometry

Interval –>Similarity Geometry

Ordinal>Affine Geometry

Nominal -> Projective Geometry

The four Geometries of Paths of Change

Steps

This part contains the following steps:

1 Select the Context and Analyze the context

2 Select a Path of Change advice: Choose a Quaternion

3 Select a Starting Point you can start with a model (“specification”), a Process, a Social network (including a UID(“Universe of Discourse) or an Idea.

advice Start with an Idea watch out an idea is not an impulse.

It takes many years of search and reflection to find the proof of an idea.

It took Goethe many years to find the Uhrplant.

An idea is a concept that belongs to the Point of View of the Imagination (not Fantasy) also related to Spring in the Cycle of the Seasons.

4 If you want to start with this step you have to find and Search for Unique “Objects” in the context.

Objects can be organisms (including Humans) but also Physical objects (“Houses”).

In the example about a model of Sports it took many years to find out what types of games people play and how they play.

This lead to Names and rules (Instructions) how to play the game. Rules/constraints are often used to define a designbut a simple Hiërarchie also works.

5 Fuse the Unique Objects and Count them. With counting you assign Unique names to the objects.

Choose the Number-System you like. Look at the Trinity.

Fusing could be a Physical proces but it is often a Semantic Process including Instruction or making a Plan.

6 Find a criterium that determinates what > or < means and Order the objects. In the example of the games people reinvented a genral game called the Olympic Games and defned medals to order the players.

If you cannot find a criterium you are certainly operating on a abstraction level that is too high.

Change the Scale.

7 Transform the order into Stages or steps and you have created a production proces

8 Evaluate this result and start an Improve-project if necessary formulate this into an new Idea

9 go to step 3

Looking for Examples push here

Step 1: What is the Context?

What is the Context? This a link to a PDF written in Dutch.

When you start a design you have to decide What you want to Design.

‘this What is called a Context.

Five Ways to describe a Context

There are Five ways to describe a context.

Senses: Point of View and Scales

(1) Red: You can use the Senses (Eyes). In this case you have to define a Point-of-view and a Scale.

The higher you move the less detail you will see.

Naming Repeating Forms we See

(2) Yellow Imagination : In the context you can recognise Repeating forms you can point to and give a Name.

The names represent different Concepts.

Concepts are Nouns.

Verbs are Actions that connect Names

Nouns are verbs that are suddenly stopped.

Universe of Discourse

The set of concepts that represent a context is called a Universe of Discours (UID).

In this blog you hopefully will understand that humans are saying the same thing in many different ways by creating new concepts that are fused with other concepts creating new theories that are so complex that only Experts understand them.

The Higher the Scale the more Looks the Same

(3)Blue Models: A set of Concepts seen from a scale (much) higher than the Point of View is called a Map.

Networks

(4) Green: Houses shield Humans. A set of houses is called a neighbourhood. A Neighbourhood is an example of a Social Network.

Humans show their appreciation with their Emotions. When they are far from their “house” some of them become Homesick.

Center

(5) (White): the Cross of the lines in the middle of the six connections between the Points of View we call the Centre.

Production &- Consumption Cycle

In this picture you can see the actions that connect the Points of View with the point of view of a human in the Center.

A human in the center is described with the Fivefold model of InterPersonal Theory. There are four types of Social Networks (with a center) .

The four networks are connected with-and against the Clock by the Production and the Consumption cycle.

A Community of Practice expands in four different types of Companies.

A community of Interest is a Small World. They contain the people with Wisdom and Vision, Will McWhinney called Mythics.

A community of Affinity is a Family or a Clan. Political Parties are Clans.

A community of Knowledge could be a University when the Knowlegde was obtained by Experiment and Verification.

Example of a Context Map of a Network of companies.

The word Context is derived from the Latin word con-textere which means Weaving (Textere) together (Con). 

A Context is Something that Surrounds Something Else, Puts Something on its Place or Relates Something to Something Else that has a stronger Foundation.

Other words that are part of the same Family are Frame of Reference, Setting, Environment, Background, Situation, Ambience, Circumstances, Fabric and Framework.

A context is a SpaceTime ( a Chronotope) with a Boundary. or a Frame being a Square that contains Points of View or a Square that contains Squares.

Standardized Questions

You can a ask standardised questions like Who, Where, When, Why and How to describe the context.or a Map.

Communication

There are two Metaphores connected to Human Communication called Conduit and Toolmaker

The first one is about exchanging. “words” (conduits) without exchanging meaning.

The second is about Collaborative Learning.

Small World or Universe of Discourse (UD)

Universe of Discours : The collection of objects being discussed in a specific discourse in the context.

There are Random and Regular dynamic networks of cooperating humans.

Small Worlds are a regular network with a small amount of paths linking the participants in the network.

Shared Goal

The reason could be a shared sSared Goal or Purpose.

Small Worlds are found by looking for people who are a successful Networker (or another Social Entity like a Company or a Network)called a Hub.

Same Playing Field

Is a concept about Fairness, each player has an equal Chance to Succeed, but that they all play by the Same set of Game Rules.

This image has an empty alt attribute; its file name is sportengels.001-2-1024x576.jpeg

Game of Life

A model of Sport connected to the Virtues of Plato.

I tried to make a PoC model of the Sports to define a general sports advisor comparable to a Career advisor.

A Career is a Race with one Winner and many Losers

A Career is a race.

Interesting result was that I rediscovered the Virtues of Plato and the reason why the virtues where created,

to train people in the Game of Life.

The model is also applicable to the level of Society (Samen-leving in Dutch).

Interested in more? push here.

Step 2: What Type of Project Circular or Linear?

The Second Step is is the Choice between a Cycle (A->A)and or a LineInterval, A->B.

Resilience: B<-A->B

PoC advises you to choose a quaternion, a Four-fold cycle, for the reason that nothing will change because of the Third Force of the center Resilience that controls Expansion and Contraction.

The interesting point is that almost every way you chose is connected to a specific Theory of Change so you can also use your favourite approach.

Meta-Practice

That is why Will McWhinney called Paths of Change a Meta-Practise.

There are six possible Lines and many more possible cycles including a 2-step cycle and many ways to Rotate.

Step 3: Where do I Start?

You can start with an Observation, a Model, a Motive, an Idea, a Vision or an Insight.

An idea is not something that pops up.

It is often a result of many Connected Cycles taking a long time.

It took Wolfgang Goethe a long time before he found the Uhrplant and it took a lot longer before his ideas about Morphology became reality.

What is an Idea?

An Idea is a Pulse that comes out of the Action Potential of the Emotions triggered by an Insight or Epiphany (Eureka-effect).

An Idea is a “product of the Imagination, something we See when we look Inside (Insight).

According to Plato an Idea is an Essential part of Reality.

Fuse Ideas into a Perfect Model

Ideas become essential by collecting a lot of look-a-likes and Fuse them into the Perfect model.

A Fuse is difficult to Split

When a fuse produces the energy of the Light of Creation it is difficult to split just like matter and anti-matter.

They can be found by looking and confronting the observations of our Reality not with a Prejudice but with an already acquired Insight (Wisdom).

The Tension between In-Sight and Out-Sight can be found in an Inventor.

Invent:Looking for a Proof

Invent is the result of “Looking for Something” you already know it Exists.

Abstract concepts(Models) are not Ideas.

This can be checked by Imagining the Concept.

Abstract concepts have no image.

An Architect connects Vision and Model by making a Design (designare = draw).

Games

2-combinations of Worldviews are called Games.

Six Archetypes

Games are controlled by an Archetypal Role in our case the Architect but we can also play the game of Inventing starting with Perceiving or the game of the Visionary or the game of the Market of the Entrepreneur.

A 2-combination of worldviews is called a Game.

There are Six games and much more Paths of Change when we combine the games into a Cycle.

A Cycle can move with- and against the Clock.

Rotation Around a Point in the Middle

In the middle of the cross of the square we find the empty set because the worldviews are Opponents.

Plato

The world of Ideas is the World of the Universals

There are two “worlds” that are isolated. In the world of Ideas the Sun of theRatio shines and everything is Perfect. In this world all the particulars have just one Inversal. The universal of all of the ideas is the Good.We live in a Cave and see the shadows of the Ideas being the particulars.

Four States and a Center

In a Fourfold cycle there are four states to start with.

These states can be classified by the four Archetypes of Jung being the Classical Elements air, fire, earth, and water that can be replaced by the Four Seasons with the Earth in the center.

Four Seasons

In the picture below you can see a pattern that moves with the seasons and contains four “Games” and two “games” that Bridge (jump over) and two “games” that go against the flow.

Improve uses the Store created in Autumn that has a certain Value.

Make uses the Energy in summer to Expand.

Design moves against the Flow because Winter is an Authoritarian season or start a Revolution

Winter does not accept Opposition so

Accept or Revolt

or take a Shortcut and

Invent or Improve

Thats why you have to use a short-cut and use the path of Inventing or let your Idea value in a Brainstorm and Improve the context.

As you can see it is not difficult to Play with the model because it refers to our Reality.

 • Wood/Spring (Yellow) : a period of Growth, which generates abundant vitality, movement and wind.
 • Fire/Summer (Red) : a period of swelling, flowering, expanding with heat.
 • Metal/Autumn (?Green) : a period of harvesting, collecting and dryness.
 • Water/Winter (Blue) : a period of retreat, stillness, contracting and coolness.

Spring

Spring is the “Creative”Artistic” step in the Cycle.

Spring starts a proces of Growth, which generates abundant Vitality, Movement and Wind.

Seed

To do that we have to Abstract the Idea into a Seed.

Indian summer

This means that you have wait for the end of the autumn at the fifth season Indian summer and take the shortcut through the cross of the center.

Seeds are eaten or planted in the Winter or Spring, Grow in the Summer and are Harvested and Stored in the Autumn.

Abstraction -> Essence

Abstract means “drag away by force meaning “splitting” and taking something out, making it more Simple, Compress,

To take the bean out of the pod you sometimes have Break the whole to get it out.

If the idea is articulated in words, words are deleted if the idea is a picture connections are deleted, an “abstraction of a line is two points connected.

The ultimate abstraction is a Point and one Word (a State, for instance Darkness or Emptiness).

an Abstract is a summary )shorter, more Essential).

In the Beginning: Movement

The opposite proces of Expanding is complicated when the starting point does not contain a proces or the process was there before the Beginning (“Movement).

Deleting a point or the same word becomes adding a point or the same word.

Most people are not aware that many diffrent words have the same meaning.

Idea->Seed

Blue, Cold, Winter, Red, Hot, Summer, in Between Spring (Yellow), Autumn )Green).

The same Development Cycle but with different concepts.

Producer and Consumer are part of the Production and Consumption Cycle.

They are fed with the Energy of Creation (Idea) hat comes from Spirit.

The idea becomes a Seed in the Production Cycle.

The energy is Stored (Autumn, Green) in the Emotions (Action Potential)

Production and Consumption have to be Voided which means that their Sum is Zero.

A PoC-cycle based on the Business Cycle that uses the Chinese Sheng Cycle where the Cross in the middle (White) is part of the cycle creating a Pentangle in the Middle.

A Pentangle is a Fractal.

A fourfold cycle in which 2 stage of Contracton (Winter) is combined with two stages of Expansion (Summer).

Combining Expansion Compression Showing the four Patterns (Spirals) they produce.

Production/Consumption Cycle as an Expansion of the Human in the center

An ecology contains many layers of cycles.

A Context is also a potential Expanding or Compressing system where the parts are described by a pdifferent Point-of-view.

They can move in four diffrent direction or dependent on the Resilience of the whole that wants to stay the same.

Sep 4: Starting a Cycle

The first and most difficult Question we have to ask is:

What is Different or Unique in the Context we want to Explore?

Gilles de Leuze: What is Different?

The Creative Force cannot be resisted.

It becomes Stronger when it is resisted.

Difference is Pressed into Forms. 

The Dialectic, of Hegel operates with Extreme Differences ( “Polarities”) alone.

Therefore Don’t use Opposites.

When a concept is already fused Split it again and reuse the Parts.

When we repeat something it has to be Essential for some reason. so

Find the repeating structures and detect the Essence or dig deeper.

sometimes cycles contain cycles and contain cycles becoming spirals or higher order torsion-fields

Higher order fields need higher dimension that are not of our world.

You can change dimensions by using different numbersystems mostly Complex like the Quaternions or the Octonions.

Unique identities can be combined with other unique entities.

Every new combination is different.

Movement -> Space Divided by Time

There is only one esential concept : Movement.

LarsonsScalarCube.jpg

Northrop Frye: Archetypes and Fearfull Symmetry

Archetypes are Essential and Unique Patterns because they are Old.

Northrop Frye lwas one of the most influential literary theorist, of the 20th century.

He uses the “same” model Mikhail Bahktin uses.

Watch this video when you want to Learn more about Archetypes

What is a Design?

Step 2: Design: From Spring to Summer

Expanding

The Summer is a period of swelling, flowering, expanding with heat

Fuse the Differences

Find a way to fuse all the differences (ideas, seeds) into a Whole in the Context.

Ranking Hierarchy

Find a way to order the differences in the context.

Order

Define what > (expand) and (compress) < mean.

Design

In a Design we move from the Visual to the Semantic making use of Words (Blends) or Schema’s, a Pattern of thought or behavior that organizes categories of information and the relationships among them.

Permutations

When you observe the distinct unique objects the only thing yo can do is Count them using a unity, give a name to the numbers and put them in different orders (permutations).

Long Horn Medicine Wheel: Every Unique Stone has a unique Place (Angle) in the Circle and a unique Meaning.

Rhe Medicine wheel is the oldest cycle in history.

As you can see the Moebius Ring is, the model of Light is in the center.

The four corners are controlled by the animals with unique characteristics like the Eagle.

The four animals come back in many beliefsystems including Christianity.

Beauty of the Whole

When you observe them as a whole you could experience different types of emotions sometimes related to the concept of Beauty.

In this case I want to present the work of the recently died Christopher Alexander called the Nature of Order.

Assigning an Amount

When you have put all the different unique objects in the Chronotope it is possible to assign different quantative values (an amount) and give this amount a name to the object and create a ranking.

Nature of Order

From Summer to Autumn

a period of harvesting, collecting and dryness.

Transformation

From Autumn to Winter

period of retreat, stillness, contracting and coolness.

From Winter to Spring

Examples:

Using Play as the Essence of sport.

A few weeks ago I made a model of the Sports

I chose the name Spel (Play, Game) for the Unique Part of the Model

Will McWhinney called this “game”, the Game that creates Games, The Trickster or the Fool as Archetype.

James Carse called it the Infinite Game.

Business Cycle

Essential Proces Model of a Bank

Design of a the combination of Watson (IBM) and Banking (In Dutch)

Essential Model of Smart Computing

Summary

Introduction

Antifragility goes beyond Resilience

The resilient resists Shocks and stays the Same.

The antifragile gets Better.

In this blog I use the insights from my blogs about Anti-fragility and Panarchy to find out how to design to prevent that a new system returns to its old state..

An Ecology changes when the Unique entities Unite.

Unique humans are called Visionairs, Prophets, Guru’s Mystics, They See with their Inner Eye, the Imagination.

Fusion <-> Specialization

The Unbroken Sequence of Origins is a Cycle that starts at the beginning of the Universe and shows that Fusion and Specialization are the major factors.

We are approaching a new Fusion. This was already predicted 5000 years ago.

This step was called the Waterbearer. It ends the Age of the Fish, the time of good and bad (?Dualism).

Mikhael Bahktin predicted this Transformation too in his work he wrote in the Gulag Archipel of Stalin.

Theory

The Theory is splitter into Geometry (Shape) and Semantics (Symbols Alphabet).

Geometry:

Triangel, Trinity

In the geometry I explore the triangle and the many different geometries that can be made out of combining triangles.

Semantics

In the semantics I explore the same trinity now called a bisocation or a Conceptual blend.

A Suare is a combination of two Triangles and contains six lines.

Square-> Quadrangle: Quaternio

A Square is a combination of two Triangles

Carl Jung discovered that the old “mystical” theories are based on squares (quadrangle)he called a Quaternio.

Point of View

a Point-of-View is dependent on the Scale and the tpe of Space you live in.

In non-euclidian space everything is Curved.

Frame

In our Euclidian space we always look through a Rectangular Frame.

Preserving Structure

The new approach is based on Structure Preserving Maps that were found when the Anthropologist Alan Fiske discovered that the Types of Relationships he found worldwide in every culture were compatible with the Scales of Measurement.

Practice

Spring

Finding Uniqueness in the Chinese model of the Seasons the year we start in Springtime.

What is an Idea?

An idea is an insight, and an Emotion, omething that gives a Pulse to get into Action.

Summer

From Spring to Summer called Design is not Design but Inventing in Paths of Change.

Design moves against the flow because a Hierarchy is dominant over an idea or insight therefore you have to make an Anti-fragile Jump.

Paths of Change contains more “jumps” of 6 months.

Ranking: What does > mean in the context you want to explore?

A context is a Chronotope with a permeable Boundary.

We move to the Affine-Geometry, from the Interval scale to the Nominal sccale.

both are related to the Hierarchy being a rotated tree with the one at the top.

the One at the Top is Essential

The one is an essential concept so the top of a hierarchy has to be essential too.

Design

This step is often called a Design (a drawing).

How do you draw an idea?

If it is an insight it could be a result of an outsight.

In this case you have moved from the summer the time of looking to the autumn, the time of taking store to the winter the time of reflection coming out of hybernation in Spring.

Put the difference in a whole and count them.

give a name to the numbers and a assign an amount to the unique differences.

Order (Sort) the amounts.

Beauty

Unique objects can be permutated where a certain permutation could give the emotion of Beauty.

In this case you have found the Nature of Order of the recently died Meta-architect Christopher Alexander.

Transform from Levels to States.

(5) Step 3 Transformfrom Ranking Order to measuring a Distance needing a uniform measuring sStick like Hours or Money.

Use / Evaluate

(6) Evaluate (Potential)

Improve

(7) Improve

Examples

Examples of Designs.

Back to the Beginning.

Part 4: Conclusion

This blog started as a course in a new type of design based on many earlier blogs.

I called it Anti-fragile Design.

When I started to explain the essence of the long sequence of blogs I discovered that Resilience is the main reason that new designs fail.

They fail for the simple reason that the “old” always comes back.

This is also the Quintessence of Alchemy.

The concept Antifragility was invented to beat Resilience and Resilience is the foundation of Panarchy, a theory about Ecologies.

Ecologies make a jump to a “Higher” level with a different Rythm but the Meta-pattern behind the jumps is not changed.

The universe is repeating its repeatings all the time.

Perhaps they are all te same and we Name them differently.

The same is proved by the theory of Peter Rowlands that shows that the Meta-pattern is a Quaternion or even an Octionion.

The “bad” thing of both number-systems is that they are noncommutative and nonassociative meaning that the result of an algorithm is dependent on the order it is applied: ab is not equal to ba.

Every Path of Change has another result dependent on the path that is taken.

This makes our universe highly Unpredictable and Context-Dependent.

It is a Wheel of Fortune.

The Mathematics of the Octonions

History of Mathematics Hypercomplex Numbers

Higher Order Number Systems

When you introduce new types of Constraints new theories appear.

Space/Time is Not Stable it Emerges

Adlers Trace-Time

In Adler’s Trace-Time certain constraints are always fulfilled.

The Wandering Universe

Quantum theory and space-time are emergent phenomena.

Nothing is local, neither in space, nor in time.

Locality and separability are approximations of our present-day universe.

Spontaneous collapse is omnipotent and at play, making the universe look like it does.

However, appearances can be deceptive.

Deep down, if we look very carefully, everything is everywhere all the time, in a manner of speaking.

Wandering is a property of the approximate universe.

It is an illusion.

Imagination

Advice for a nice way back to start alover again go to this blog about the Imagination.

Return

Back to the beginning push here.

van SamenLeving naar SamenSpeling

Een Samenspeling is een Samenleving waarin gespeeld wordt.

Deze blog gaat ook over ver – anderen.

Direct beginnen met de Samen-vatting druk hier:

In deze blog gebruik ik de twee blogs over Spel en Samenspel om een Voor-Spel-ling te doen voor de komende twintig jaar (2022-2042).

Symmetrie

Ik doe dat door de Symmetrie in de tijd rondom 1889 te analyseren, de tijd van Friedrich Nietsche, Rudolf Steiner en Owen Barfield.

Het is het middelpunt tussen de oude beschavingen gericht op het innerlijk en de nieuwe wereld van de techniek gericht op het uiterlijk van de Zintuigen.

Het leven van Nietsche zat klem tussen twee vergelijkbare massale acties om een Muur te doorbreken in 1789 in Parijs en in 1989 in Berlijn.

In dit plaatje zijn twee golven met periodiciteit 50 (Kondratiev) en 250 getekend waardoor de onderliggende lijn zichtbaar wordt.Het “kantelpunt: is 1889.

Calvinistische- en Stalinistische Bourgeois

Ze maakten een einde aan de Feodale staat in Frankrijk en de Feodale staat in Oost-Europa en openden daarmee een nieuwe ruimte die in Frankrijk werd ingenomen door de Calvinistische Bourgeoisie en in Oost-Europa en Rusland door de Stalinistische kapitalisten die m.b.v. hun oude corrupte machtsposities oude industrieen voor een prikkie konden opkopen.

In beide gevallen ontsond er een nieuwe vorm van Cultureel Kapitalisme. waarin bijv. liefdadigheid, amusement voorlichting en “objectieve” product verkoop slim worden gecombineerd met als voorbeeld de Postcode Loterij waarbij een “Prijs” eigenlijk een reclame is voor een nieuw product.

Sociologische Analyse van onze Tijd

Deze blog gaat tot de Samenvatting vooral over het werk van de Socioloog Andreas Reckwitz die onze tijd perfect heeft geanalyseerd.

Wilt U dit deel overslaan? druk hier

Op basis van zijn boek heb ik vele zijlijnen geopend en verankerd waardoor deze blog zeer uitgebreid is geworden met als noodzaak om het verhaal ergens weer op te pakken.

Dat staat nu in de Conclusie

Interesse in de oplossing druk hier.

Calamiteiten kun je voorkomen door niet te Standaardiseren

Standaardisatie haalt de variatie weg en maakt daarmee onze wereld kwetsbaar voor onverwachte calamiteiten (“Black Swans“) die meestal snel een andere aanpak nodig hebben dan beschikbaar is.

The Experience Economy

De consument wil veel betalen voor gedenkwaardige ervaringen.

In het boek de Experience Economy adviseert Joseph Pine dat leveranciers veel aandacht moeten geven aan Gedenkwaardige ervaringen bij het proberen, bekijken of gebruiken van hun producten en/of diensten.

Wat gebeurt er als we spelen?

Intensief spelen geeft de meeste ontspanning maar haalt de Focus naar buiten weg.

Het spanningsveld tussen Chaos (Actie en Orde heet Flow.

De Stad als Vrijplaats

Dit plaatje is het resultaat van een onderzoek naar onkwetsbaarheid (Anti-Fragility).

De groene en de gele pijl corresponderen met het wereldbeeld van de Uitvinder Thot en de Matigheid van godin Ma’at die Balans houdt en daarmee het 4D spanningsveld met de Bedrijvigheid en de Regelaars wordt bewaakt waardoor de Stad als Mensen-Ecologie zijn Veerkracht behoudt.

Wat is Cultuur?

Volgens het model van Paths of Change is Cultuur een Spel waarin de Verbeelding (Zelf) en de Samenleving (Wij) proberen om hun Paradox op te heffen.

Het Zelf wil uniek zijn en zich niet conformeren met het algemene belang van de samenleving.

Late Modernity in Crisis

op 9 Augustus vond ik Andreas Reckwitz, een Duitse socioloog die zich bezighoudt met singularity.

Voor een uitgebreide video over zijn werk druk hier .

Algemeen vs Uniek

volgens Emmunuel Kant, de filosoof van de Verlichting, komt het Algemene uit concepten (Begriffe) en het bijzondere uit intuitie (Anschauung).

The Society of Singularities van Andreas Reckwitz:

Singularities zijn bijzondere plekken, rampen, momenten, gebeurtenissen, situaties, een ontmoeting.

Ze genereren een bijzondere meestal diepe emotie en worden daarom vaak doorverteld en soms omgezet in verhalen en zelfs mythes.

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre.

We naderen een nieuw Mythisch Tijdperk

“Climate change” heeft een Apocalyptisch karakter en heeft veel weg van de Gotterdammerung zeker nu er ook een potentiële wereldoorlog bij is gekomen met een dreiging met kernwapens en lekkende kerncentrales.

In de strijd van de Titans nemen de nieuwe, jonge goden uiteindelijk de macht over.
Gotterdammerung. Walhalla staat in brand.

Cultuur vs Industrie

Onze Maatschappij produceert steeds meer signularities, een meestal kostbaar “cultureel” product dat speciaal en eenmalig wordt geconstrueerd door een speciaal, eenmalig en kostbaar team.

Een Singulariteit heeft een speciaal eigen publiek dat de “voorstelling” wil bijwonen op het moment dat “het” gebeurt en dus niet een paar uur later als “iedereen” het al heeft gezien.

Een PoC-model van de Sport.

De Competitie

Op de markt is er een grote competitie voor aandacht van het grote Publiek.

Die wordt gebruikt om reclame te maken voor nieuwe versies van zichzelf of anderen die fors moeten betalen.

Uniekheid wordt in een Profiel gestopt

Een unieke representatie van een mens wordt een Profiel genoemd.

Een Profiel bepaalt of een persoon aantrekkelijk is voor een ander persoon of zijn of haar product aantrekkelijk is om te ervaren.

Bijzondere gebeurtenissen zoals een uniek etentje op een mooie plek of een mooie vakantie krijgen ook profielen net als films.

Matchen

Die profielen worden gebruikt om de plek te verkopen maar ook om de status te verhogen omdat authenticiteit scoort. Profielen kunnen worden gematched.

Hierdoor kunnen unieke objecten en subjecten bij elkaar worden gebracht mits ze een spanningveld zijn dat vraagt om te worden gefuseerd waardoor het Licht van het enthousiasme vrij komt.

Profielen vormen samen een Flow Systeem

Een flow systeem heeft een fractaal profiel.
Image may contain Plot Universe Space Astronomy and Outer Space
Internet flowsysteem.

Het Ontwikkel-proces van een Singularity

Sinds de de tijd van de lopende band van Ford en Taylor wordt alles gestandaardiseerd en gebonden aan regels die voorspelbaarheid, efficiency en verbetering )innovatie) moeten garanderen.

Het gevolg is dat alles op elkaar gaat lijken.

Tijdsbesteding wordt ingedeeld en gecontroleerd.

Emoties worden geminimaliseerd.

Om de prijs van een commodity te kunnen verhogen moet het product lijken op een uniek (“hand-gemaakt” product.

Het moet zeker niet duidelijk zijn dat het “fake” product toch een standaard product is.

Ondertussen zijn echte fake producten soms weer mooi en uniek “kitsch”).

Het maken van singularity kost veel geld en levert veel geld op als het in handen valt van het publiek.

Het is dus een hoog risico dat alleen kan worden gedragen als er veel sucessen tegenover staan.

We hebben hier te maken met een Winner Takes All markt.

Winner takes All

Apple, Google, Amazon, zijn voorbeelden van extreem grote bedrijven die op het juiste Moment een simpel product hebben gelanceerd (telefoon, catalogus, lijst met contacten) en een vaste fanclub hebben die staat te springen om een nieuw uniek product af te nemen, die zich eindeloos kunnen aanpassen en Miljardairs heeft opgeleverd die hun unieke “hobby’s” (bijv. een Ruimtevlucht, AI) kunnen doorvoeren tot extreme proporties.

De high-tech miljardairs zijn de nieuwe Keizers van onze tijd die veel aan liefdadigheid doen en daar zelfs aan verdienen.

Als je wordt beoordeeld als de Beste krijg je veel meer geld en aandacht als iemand die een klein beetje slechter is.
Het Winner Takes All effect wordt veroorzaakt door het z.g. netwerk-effect. Iedere nieuwe deelnemer van een netwerk verhoogt het aantal mogelijk combinaties.

De participanten verzamelen data die de kwaliteit van de data-verzameling enorm verbeterd en de waarde voor de deelnemer ook.

Toppers

Het is nooit zeker dat het succes ook komt vandaar dat er gespecialiseerde talentvolle mensen nodig zijn en wellicht AI om er een succes van te maken.

Net als topvoetballers worden de talenten voor veel geld verkocht en kunnen ze net zoals Cruijf ook een eigen Mythe gaan dragen.

Het verhaal van de Sigularity laat zien waarom spel, spelen en sport (voetbal, tennis,..) zo dominant aan het worden zijn.

Ze overschaduwen daarmee de industriële productie die nu nog grotendeels materieel is.

Van Materie (Its) naar Informatie (Bits)

De industrie wordt ook virtueel en kan zijn producten via het glasvezel netwerk en later via de Aether met de lichtsnelheid transporteren, combineren en materialiseren (“digitaal “Printen“).

Over de uitvinder van de Digitale Communicatie: Claude Shannon

De slinger van Walter Russell:

De Slinger van Walter Russell laat zien hoe de Variatie samenwerkt.
De Postmoderne markt is het gevolg van eindeloos Abstraheren (Omhoog) van steeds dezelfde Cyclus die een variant is van de PoC-cyclus.

De cyclus wordt dan een Spiraal.
Twee gekoppelde cycli die in tegenovergestelde richting draaien waarbij gezien vanuit het Centrum 0: Wit,
1: het Ordenen Omhoog gaat,
2: Social Omlaag gaat,
3: Re-Action Vooruit en en
4: Creativiteit Achteruit gaat.

De vier wereldbeelden kunnen worden voorgesteld als Vectoren die een schroef=beweging maken loodrecht op het centrum die samen een Cirkel beschrijven.
Een Octonion is een getal dat bestaat uit een combinatie van een reëel getal en drie verschillende onafhankelijke complexe getallen i,j,k, die allemaal als kwadraat -1 hebben en kunnen worden voorgesteld als draaiingen in een 4D-ruimte.

De octonions verklaren alle Wetmatigheden in de Natuurkunde.

Cultural Kapitalism combineert Kapitalisme met Liefdadigheid

Slimme kapitalisten halen de scherpe kantjes van hun producten weg door net als vroeger de filantroop uit te hangen waarna ze het geld van de goede-doelen-stichting in hun eigen zak te steken.

Slavoj Zizek over Cultural Capitalism: kapitalisme is een uitermate slim systeem. Het kan zelfs geld verdienen aan het verkopen van het opheffen van het systeem waarna het weer terug komt. Dit wordt een autopoiesis genoemd, een ststeem dat zichzelf reproduceert.

There is a paradoxical social logic of singularization taking place embracing cultural capitalism, media technologies, life-styles and politics.

Singularity leidt tot Polarisatie

It turns out that as soon as singularizations are the focus of wide-ranging social patterns they tend to asymmetries and polarizations which are characteristic of the late-modern present”.

Arm vs Rijk, Alles gelovend (RTL) vs extreem kritisch (VPRO)en de Intelligente Massa-media lijkend op Big Brother komen nu bij elkaar waarbij een nieuwe Middenklasse wordt gevormd net als in de late sixties (ook 50 jaar geleden).

Produceert de Kunst Uniekheid?

Het Einde van de Kunst van het copieren was het doel van Rene Magitte.

Het Spel van de Singularity:

De analyse van Rechwitz gaat over de uniekheid als fenomeen, die bijvoorbeeld in de kunst ontstond als reactie op de fotografie waarbij het copieren met eigen inbreng veel simpeler werd maar ook op de idiotie van de Markt waarbij een zogenaamd uniek kunstwerk (Duchamps experimenteerde met een wcpot) eindeloos in waarde stijgt omdat er wel weer iemand rijker wordt dan de rijkste en het zich kan veroorloven om een hogere prijs te betalen.

Hier zien we nog twee aspecten (spellen) terugkomen n.l.

Technologie die uniek zijn mogelijk maakt en een

Markt die uniekheid waardeert.

de 6 spellen van Paths of Change die bestaan uit 2-combinaties van complementaire wereldbeelden die passen op de Archetypen van Jung, waarbij ieder spel gekoppeld kan worden aan een ander spel via gedeelde wereldbeelden.

Hierdoor ontstaan heel veel Paden van verandering die uiteindelijk gesloten moeten zijn op een gedeeld wereldbeeld.

Duidelijk mag zijn dat de cyclus letterlijk drijft op het Collectieve Onderbewustzijn, dat sinds de opkomst van de psychoanalyse doordacht wordt gemanipuleerd door zowel marketeers als hun collega’s de politici.

Daarnaast wil het Zelf zich losmaken van het Algemene Wij wat de strijd tussen uniekheid en algemeenheid stimuleert.

Brand Archetypes: Carl Jung Didn't Invent Them. So Who Did? This graphic depicts Carl Jung's theory of the unconscious mind.
De vier archetypen van Jung.

De vier spellen van PoC komen weer terug maar gestuurd door het wereldbeeld dat Will McWhinney terecht Mythic en Carl Jung het Zelf noemde , de bron van de creativiteit, die eigenlijk het oude vernietigd.

We zitten in het vervolg van de opkomst van de bourgeois na de franse revolutie.

Hier speelt het calvinisme als werk-filosofie nog steeds een belangrijke rol.

Daar tegenover werkt de Romantiek die we het best terug kunnen vinden in de theorie van Maslow waarbij de top Zelf-Realisatie is in eerste instantie gebonden is aan de druk om carrière te maken maar bij de jongere generaties als unieke motivatie.

Jongeren willen uniek worden en daar mag het lichaam voor worden aangepast tot aan de gender toe.
De Pyramide van Maslow is het model voor de Universal Rights en past perfect op PoC waardoor het eigenlijk een Culturele cyclus is.

Mensen hebben het Altijd druk: Tijdverspilling:

Hartmut Rosa: Net als het universum expandeert onze leefwereld ook.

Dat komt omdat de noodzaak om te groeien steeds maar weer input vraagt in productie processen die iets nieuws produceren.

Mensen hebben het daarom altijd druk en gebruiken hulpmiddelen om de druk te verminderen die juist weer druk genereren zoals to-do-lijsten.

Het zichzelf bemeten om gezond te leven roept competitie op waardoor men steeds een hogere score wil halen. De horizon verschuift omdat hij met ons mee beweegt.

Om iets te waarderen moeten we het eerst interneren (ons eigen maken, resonantie) en dat kost zoveel tijd dat we wel van alles doen en kopen maar er eigenlijk steeds op de grens van het hebbben blijven hangen.

Kondratiev 5+1×50 jaar:

Ik heb een oud plaatje wat aangepast waaruit nu duidelijk blijkt dat de val van de Berlijnse muur een “herhaling is van de Franse Revolutie, in 1789, die een “mal” opleverde voor vele volgende “revoluties.

Het plaatje staat uitgebreid beschreven in deze PDF.

5×50 en 5x50x50 zijn allemaal frequenties van golven die allemaal een uniek thema hebben wat min of meer een samenvatting is van de 5 “sub-thema’s). In oude tijden werden die thema’s opgehangen aan “goden” zoals Apollo en Dionysus (Vergelijkbaar met Pan)..

Greek God Apollo
Dionysus, de god van het genieten tot aan de extase door middel van de zintuigen en eventueel hulp van allerlei stoffen (drugs, alcohol,..).

De Romantiek: de perfecte reactie op de Verlichting.

Terwijl de stoommachines de rust opeten en er overal spoorlijnen worden aangemeld om weer twee evenwijdige lijnen te trekken die elkaar snijden in de horizon komen de dichters in opstand en en geven het kind en de natuur een belangrijke plek in de beleving van de bourgeois die de echte Amor weer willen leren kennen.

Ondertussen knutselt Ford al aan zijn T-ford en bedenkt met Taylor nog slimmere manieren om de handelingen van de arbeiders efficiënt in te zetten.

Onder de middenklasse ontstaat de arbeidersklasse die Karl Marx een bewijs levert voor zijn theorie dat de toekomst voorspelbaar is.

1989 De Val van de Muur in Berlijn als Referentiepunt in de geschiedenis:

De Chinese sheng cyclus in PoC-formaat kan worden gemaakt door de punten van het vierkant van PoC met een lijn te verbinden en het Kruispunt in het midden wit te maken waardoor er een Pentagram ontstaat.

Friedrich Nietsche

Friedrich Nietsche durfde het aan om de fundamenten van de Europese beschaving die vooral uit het christendom kwamen ter discussie te stellen en zocht te vroeg naar nieuwe fundamenten die hij vond in het oplossen van de spanning tussen de Ratio van de Verlichting en de Zintuigen van de Romantiek en de behoefte van het Zelf naar Uniekheid in tegenstelling van de Krachten die uit het Onderbewustzijn van de Massa opborrelen.

Dat laatste zag hij gebeuren bij opvoeringen van de muziek van zijn vriend Wagner met wie hij de interesse voor de tragedie deelde.

Nietsche zijn vader is predikant die In zijn studietijd (hij studeert theologie) overlijdt aan een hersenziekte waar hij ook aan denkt te leiden.

Schopenhauer zet hen op het pad van het Lijden en Wagner op her pad van de Griekse tragedie en Entrainment van een collectief door imponerende muziek.

Nietsche onderzoekt de Wil en de behoefte van de mens om Boven zichzelf uit te stijgen.

Hij probeert de Meester-Slaaf-relatie en Zelf-en-Ego en (Apollo (Ratio) -Dionysis (Passie)) te verenigen waarna hij in 1889 kranzinig wordt opgenomen en bij zijn zuster thuis die zijn werk in handen geeft van de Nazi’s die de Ubermensch adoreren.

de Stoom-machine is een model van de Mens

Het tijdperk van de Franse Revolutie wordt de Verlichting genoemd omdat de “ratio” de overhand kreeg.

Die moest de macht overnemen van de Fantasie en de niet te temmen Emoties die de seksuele behoefte opriepen.

Het was het einde van de Feudale staat waarin een nieuwe middenklasse (de “bourgeois”de macht overnamen en het werk gingen besturen met machines aangedreven door een Stoommachine, die door de 1e psychoanalyticus Sigmund Freud als model van de mens werd gebruikt.

Mensen moeten “stoom afblazen als de druk te hoog wordt.

The Age of the Self

Hoe Sigmund Freud en zijn familie de Marketing van het Kapitalisme fundeerde.

Thermo- en Quantum Mechanica

De stoomachine gaf ook aanzet tot de thermodynamica die via de statistische mechanica de Quantum mechanica opriep.

Reken-Fabriek

De stoom gedreven fabriek gaf ook het model voor de computer. die het denken mechaniseert iets waar Kant een aanzet toe gaf.

Steaming Days

Technologie streeft naar een Collectief Brein:

De volgende stap in de technologie is “Global Brain”.

Dit gaat veel verder dan Ai wat een toepassing is van de statistiek die nog steeds alleen maar kan werken als er een voorbeeld wordt gegeven.

Een Global brain gaat verder dan een octopus.

Het is een Artificial Organisme wat meer overzicht heeft dan alle mensen bij elkaar,

Wat is Post-modernisme?

Het postmodernisme is met name een reactie op de gruwelen van de 2e wereldoorlog. Men heeft het geloof in de waarheid en het goede verloren en ziet alles als context-bepaald.

In de chronotope van Bahktin is het de eindtijd waarin cycnisme de hoofdrol speelt totdat iedereen zijn masker afdoet en het carnaval weer mag beginnen.

Scenario Archetypes

De relatie tussen Jungs archetypes en Toekomst scenario’s.

Hamermas: Van Verticaal naar Horizontaal naar Infrastructuur.

De lijnen van Boven naar Bebeden worden meer horizontaal waarbij in eerste instantie de kritische massa zich kon ontwikkelen en invloed kon krijgen totdat de media compact werden en zich transformeerden in commerciële beinvloedings-systemen.

Samenvatting

Overslaan samenvatting druk hier.

Wat is cultuur? : het omgaan met het spanningsveld tussen zelf en samen.

In november 1989 viel de Berlijnse muur.

Deze gebeurtenis wordt door Sociologen gezien als het begin van het Post Moderne tijdperk.

Het Postmoderne Tijdperk

In 1789 vindt de Franse revolutie plaats precies 200 jaar voor de val van muur.

200 jaar is 4x de Periode van de Kondratief cyclus.

De kondratief bestaat uit 4 cycli vernoemd naar de seizoenen met een 5e seizoen die in de VS Indian Summer werd genoemd en in alle culturen voorkomt.

De 5e stap zit tussen de eerste 2 en de laatste twee in en is eigenlijk het Centrum van de rotatie.

In het midden (het centrum) in 1889 wordt Friedrich Nietsche, enorm beinvloedt is door zijn vriend Wagner, krankzinnig en overlijd waarna zijn zuster er voor zorgt dat zijn werk in handen valt van Adolf Hitler die zijn concept van de Übermensch overneemt.

Vanaf 1789, het eind van het feodale tijdperk, is de mensheid op zoek naar een ander Samenwerkings-model.

Ondertussen worden er steeds weer oude feodale staten (Rusland, Turkije,..) tot leven gewekt door oude mannen die erg goed zijn in het manipuleren van hun omgeving en het oproepen van de Macht van de Massa.

Welk Patroon wordt er herhaalt?

Het oudste patroon kun je vinden in het werk van Wagner, de Ring van de Nibelungen.

de Strijd tussen het Oude en het Nieuwe Geloof

Het gaat om de strijd tussen de oude en de nieuwe goden vergelijkbaar met wat wij een Paradigma-draai noemen.

Deze strijd wordt in alle oude en nieuwe mythes overal op de wereld genoemd in combinatie met een redder die uit de ruimte of de Zee komt (Ioannes).

Ioannes met het water van de Melkweg en de constellatie van de Arend (sterrebeeld Aquila, de Valk van Horus ).

Maakbaarheid

Wat is Post-modernisme? Is het mogelijk om een en een samenleving, een cultuur te “maken”?, gaat het vanzelf: of is er een patroon te herkennen.

De maakbaarheid van de samenleving staat ter discussie maar er zijn inmiddels ook grootschalige manipulatie-instrumenten aan het ontstaan zoals China die de big-brother-staat concreet maken.

van Massa Productie naar Massa Media

De massa-media die zijn gegroeid in de tijd van van de zelf-expressie van de “sixties” zijn door het Internet op het nivo van infrastructuur zijn gekomen die is aangewend door een aantal “slimme” ondernemers, die eerst alleen reclame verkochten, om de massa te beïnvloeden wat nu ook fors gebeurt.

Cultureel Kapitalisme

De massa wordt steeds weer “ingepakt”. Het “slechte” van het kapitalisme wordt gekoppeld aan goede doelen.

De filosoof Slavoj Zizek kan hierover met veel humor vertellen.

Velen vermoeden een samenzwering van het groot kapitaal.

het Spel van de Cultuur

is met vijf andere spellen verbonden waarbij de Technologie, de politiek die de technologie gebruikt om te manipuleren en en de markt, de steeds groter invloed krijgt in de politiek een grote rol spelen.

Tijd

Mensen hebben het druk omdat er steeds iets nieuw moet worden gemaakt en de concurrentie steeds weer een stap verder is dan men dacht.

De tijdgeest doet haar werk en de Waterman, al voorzien door Nietsche, is gekomen.

Will Love Steer the Stars?

Voorspellen

Deze blog is ontstaan en dat is te merken aan het Zig-zag patroon van de inhoud.

Die begon eigenlijk met een uitgebreide beschrijving van een aanpak om de toekomst te voorspellen inclusief een link naar een PDF over Cycli

Einde Samenvatting.

Naar de Conclusie.

Hoe kun je de Toekomst Voorspellen?

De Precessie-cyclus duurt 25.000 jaar:

1 Je kunt een een lange termijn cyclus heel goed gebruiken om de toekomst te voorspellen door achteruit in de tijd te gaan.

De langst bekende cyclus de precessie-cyclus is heel oud en al heel lang bekend wat er op duidt dat mensen al heel lang naar de sterren kijken en verbanden zoeken.

De sterrenkijkers werden in Perzie Magi genoemd.

Tijd-bewaarders

De magi waren de Bewaarders van de Tijd.

Ze moesten aangeven wanneer een bepaalde periode (bijv. de lente) ging beginnen om de noodzakelijk acties (bijv. zaaien) te ondernemen. Ze gebruikten ook het wat wij nu het collectief-onderbewuste noemen om via individuele dromen of collectieve trances vooruit te kijken. Dat kan nu nog steeds.

Kalenders

De magi waren ook verantwoordelijk voor de kalender.

De kalender gaf erg veel afstemmingsproblemen omdat bijv. de zon-en-maan-cyclus niet synchroon lopen waardoor men op zoek moest gaan naar een GGD (Grootste gemenen deler) die in erste instantie werd gevonden in de 60.

Hierdoor werden 5 dagen per jaar gemist die aan het eind van het jaar werden toegevoegd.

Persia's great magian on a relief from Persepolis
Persia’s great magian on a relief from Persepolis

De magi vonden erg veel verbanden die overal werden aangebracht totdat in de bijbel aan toe.

Er zitten ook verbanden in de verbanden.die ook onderdeel zijn van de moderne natuur- en wiskunde.

De precessie (25.000 jaar) die trouwens voor wat betreft de jaarlijkse Zodiac achteruit loopt gaat weer helemaal opnieuw beginnen met de Waterman , een situatie waar men al lang naar heeft uitgekeken en voor heeft gewaarschuwd.

Waterman een nieuw Begin met een enorme Omkering:

De Waterman duidt op een complete omkering die aan het einde van de tweede post duidelijk was.

Het nieuwe spel is het spel dat spellen maakt getrokken door de Fool, de eerste kaart in de Tarot,

De Kondratief Cyclus is een Economische cyclus:

2 De bekendste golf is de kondratief. Die duurt maar 50 jaar. Er passen er 500 in een Precessie en 500/12= 42 in een Zodiac-teken. De Kondratief past perfect op de spellen (“games”) van Paths of Change.

de Waterman is het spel van de Cultuur wat het spel van Technologie gaat vervangen. Dat is vastgelopen in de digitalisering.

De ode kaart van de Tarot, de niksnut.
Niks is het eigenlijk nul of nog beter niks in de zin van de lege verzameling (Niets)
De niksnut heeft de verbeelding van een kind die nog niet is beïnvloedt door het denken van de ouderen.
Die kunnen niet meer spelen laat staan nieuwe spelen bedenken en uitproberen.
De eerste stap van de tijd van de Waterman wordt de Golden Age genoemd.

12 PoC-Spellen -> 12 Tekens in de Zodiac

De spellen van PoC corresponderen met de 12 “tekens” van de Zodiac die in 25.920 jaar /12= 2160 jaar ronddraaien.

De precessie draait rondom de poolster die per cyclus verandert. De huidige poolster, Polaris verbonden aan Moeder Maria (“Stella Maris”). De volgende ster is Vega en de vorige was Draco (Draak).

in Egypte werd de geheime naam van de Pharao (de Osiris naam) gekoppeld aan de poolster toen Draco (de Valk).
precession of the equinoxes
De vorige poolster was Thuban  ثعبان stond in Draco (de Draak)

Kondratieff is de Cyclus van de Technologie

Een meer bekende cyclus is die van Kondratieff die 50 jaar duurt wat neerkomt op 43 rondjes voor een complete precessie-cyclus.

Waterman past op het Spel van de Cultuur waardoor het vermoedelijk een tijdperk van de Kunstenaars is.

Die zijn hard nodig om de vastgelopen digitale technologie weer op het pad te zetten.

Als we dat niet doen verdwijnt de mensheid in zijn eigen gemaakte Virtuele wereld.

Harmonie der Spheren

Korte cycli worden gedragen door langere cycli.

Het verband is “harmonisch” wat betekent dat de cycli vergelijkbaar zijn met muziek (“harmonie-der-spheren”) en fungeren als boventonen.

De golf kan worden ingedeeld in 5 stadia waarvan de 5e (wit) staat voor het kruispunt van de vier.hoeken van het vierkant dat kan worden getypeerd met de vier wereldbeelden van PoC die kunnen worden beschreven door twee variabelen Communion en Agency uit de Interpersonal Theory die ook wel Yin en Yang en Vrouwelijk en Mannelijk worden genoemd. .

De cyclus van PoC geprojecteerd op de Chinese Sheng-cyclus.
Poc geprojecteerd op de Sheng Cyclus. De 5 komt uit het kruispunt van het vierkant van de 4.
Harmonische theorie.

De verhouding tussen alle cycli is bekend en kan worden aangewend om een “stap omhoog” of een andere kant op te gaan(vooruit, achteruit, omhoog en omlaag).

De stadia van de cycli kunen worden verdeeld middels PoC of een oudere indeling gebaseerd op de vier of vijf) elementen.

Triple Goddess:

De kijk op de geschiedenis van de laatste cyclus is een kijk met het Mannelijk Oog van de Zon, die nu erg in de war is.

De komende cyclus wordt de tijd van de Godin die het complement is van de Ratio.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het complement van de ratio niet de chaos is maar eerder het “laten gaan”, vergelijkbaar met het Chinese Woe Wei, het Niet Handelen, het handelen op het juiste moment.

De maan werd verbonden met het vrouwelijke en de zon met het mannelijke.

De godin van de drievoudige zichtbare maancyclus (29,530 588  ) is de Godin van de 3-eenheid.

In de periode van jagers en zoekers en was ze de Sjamaan, (iemand met Paranomale gaven) het complement van de “bestuurder”.

De ervaring van de sjamanen werd opgehangen aan de Maan en de triple goddess.

Babylon Ishtar (Venus).
India, Lalita, She who plays.

From the fivefold Shakti comes creation and from the fourfold Fire dissolution. The sexual union of five Shaktis and four Fires causes the chakra to evolve” (Yogini Hridaya (Heart of the Yogini Tantra)

Sacred Numbers

Op basis van de geometrie van de n-hoeken in j dimensies kunnen allerlei harmonische patronen worden ontwikkeld zoals de gulden snede die nu ook worden gebruikt op de beurs voor het voorspellen van tijdreeksen.

Cyclisch Denken:

Een artikel uit 2008 waarin ik uitleg hoe je de toekomst kunt voorspellen m.b.v cyclische patronen.

Conclusie

Samenvatting Conclusie

Hermes en Plato

De Renaissance bracht de oude kennis uit Egypte verbonden aan Hermes Trismegistus ,ook wel Thot genoemd, weer terug.

In combinatie met de oude werken van Plato ontstond er een opleving en hergebruik van oude kennis.

Paolo Sharpi draait alles weer terug

Deze kennis kwam de Katholieke kerk en de Handelaren en Financiers uit Venetie en Amsterdam niet uit zodat ze rond 1600 gecoördineerd door Paolo Sharpi . een complete omkering in het materiaal werd bewerkstelligd waarbij hij de nadruk legde op de zintuigen en “praktisch” handelen.

De Socratische aanpak van Plato waarin er gaande weg een gedeeld inzicht ontstaat werd vervangen door het simpele idee dat alles we je Ziet bestaat.

De deugden werden aangwend als toetsingsmiddel (Normen) om de gelovigen te kunnen bestraffen.

Discipline gekoppeld aan het Stimulus Response-model werd de norm.

Sharpi kocht hiertoe vele beroende “denkers” om en richtte zich vooral op Gottfried Wilhelm Leibniz, overduidelijk de “slimste” van zijn tijd en een kenner van de Alchemie.

Cube of Space
De kubus van de Alchemie.

Revoluties en Industrialisatie

In 1789 barstte de bom in Parijs en kwam het volk in opstand dat door de bourgeoisie in de fabrieken in werd gestuurd wat in 1900 weer in opstand kwam wat de grote democratien liet ontstaan waardoor de elite op slimme wijze de macht liet behouden. De burger mocht kiezen maar niet meepraten.

Slim Kapitalisme

Nu hebben de kapitalisten nog steeds de macht in handen en wordt hun techniek steeds slimmer.

Het volk wordt in een kunstmatige wereld bezig gehouden.

Rampen

Ondertussen heeft de industrie het klimaat zodanig verpest dat het voorbestaan van de aarde aan de orde is.

De oplossing zit in de boodschap van Thot.

Einde Samenvatting Conclusie

Terug naar het begin druk hier

Vervolg

Friedrich Nietsche

Het begon met een onderzoek naar de Toekomst van de Sport wat eigenlijk een perfecte introductie bleek te zijn in de wereld van de Singularity, waarin alles uniek moet zijn.

De singularity gaf inzicht in de rol van de val van de Berlijnse muur in 1989 die weer inzicht gaf in het midden tussen de twee Revoluties van de Massa‘s in 1789 (Franse revolutie) , en 1889, die het einde van het leven van Friedrich Nietsche bepaalde die als zoon van een dominee op zoek was naar de waarheid achter de Bijbel en onbedoeld het thema bood voor de 2e wereldoorlog n.l. de Übermensch.

Hermes Trismegistus

De waarheid achter de Christelijke Bijbel, de Nag Hammadi vond men uiteindelijk in1945.

De dode-zee-rollen gingen terug naar Hermes Trismegistos , de Egyptische Thot, die net als Oannis een Wereldleraar was uit de tijd van Atlantis.

Hermes gaf het Licht aan de Renaissance, die vastliep op de terugkeer van Ahriman in wat nu de Verlichting wordt genoemd.

Ubermensch

De Ubermensch gaf ook ook voedsel aan de gedachtenspinsels van de Rijkste mens allertijden John Davison  Rockefeller (1839-1937)die de suprematie van het Blanke Ras met heel veel geld ondersteunde en daarmee ook een zet gaf aan de Biochemie die nu nog steeds denkt dat de evolutie van leven wordt bestuurd door het DNA en zich nu bezighoudt met het verbeteren van alles zonder te weten wat er verbeterd moet worden.

Plato’s Deugden

Dit plaatje is een fusie tussen een werkelijk bewijsbaar model van de sport en een navolgbaar model van Plato die zelf worstelaar was, een mooie sport voor een filosoof, die een hele oude traditie droeg die hij in Egypte op het kruispunt van de zijderoute had ontvangen in de stad van de Zon Heliopolis.

Het plaatje bevat de oude Deugden later door de Christelijke filosofen opgepoetst met Geloof, Hoop en Liefde.

De Heteroglossia van Michael Bahktin

Mikhael Bhaktin heeft de verschillende tijdperken getypeerd met een genre. 

Onze tijd is de tijd van het Postmodernisme,dat de waarheid heeft afgezworen en alles ter discussie stelt totdat de het licht weer gaat schijnen.

Dat licht kwam van Joseph Campbell, die de roeping in kaart bracht.

Hij gaf ons met de meta-mythe het thema voor het grootste epos van onze tijd Star Wars.

De mens wil de aarde verlaten en de fysieke ruimte in, die uiteindelijk van binnen blijkt te zijn.

Overzicht van de Europese geschiedenis van -550 bc tot heden.

550 BC was de tijd van de Grote Transformatie, de tijd waarin vier grote stromingen ontstonden in China, India, het Midden Oosten en Griekenland, die allemaal via de zijderoutes intensief contact hadden in Egypte.

Mitra

Mitra

Het christendom kwam in Rome door keizer Constantijn, die zijn soldaten niet kon missen, die allemaal geloofden in Mitra, die de Stier versloeg, een overduidelijk indicatie over het astrologische tijdperk waarin deze stroming begon.

Mitra kwam uit de tijd dat alle religies nog samen waren (voor de toren van Babel) en zich baseerden op de inzichten van de mensen die direct met de goden konden converseren, de mensen (sjamaan) met een “paranormaal” talent.

This image has an empty alt attribute; its file name is Fludd%20Temple%20of%20Music.jpg
Robert Fludd, The Temple of Music. De tempel bevat alles wat er te weten was van de Harmonie der Spheren.

Robert Flud is een van de laatste Alchemisten van de Renaissance en de bouwer van de Temple of Music voor het werk van William Shakespeare die eigenlijk Roger Bacon was.

Robert Flud kwam steeds weer terug in de Dromen van Wolfgang Pauli, de co-uitvinder van de Quantum Mechanica die ze aan de Magus Carl Jung voorlegde voor uitleg.

Het Einde van de Renaissance kwam uit Venetie

Venetie was samen met Amsterdam de financier van Europa en had ook daardoor ook de Paus in handen waardoor men middels de religie de macht kon uitoefenen.

De terugkeer van de oude kennis uit Egypte in de vorm van de Alchemie van Thot (die in feite gaat over psychologie) en de terugkeer van de boeken van Plato met de dialogen met Scorates brachten de inhoudelijke macht van de bankiers in groot gevaar waardoor men een gecontroleerde actie starte om de in de renaissance vergaarde kennis en ervaring te torpederen.

Dit alles in de vorm van een nieuwe filosofie die slim werd verkocht door bekende denkers te sponsoren.

Deze actie werd geleid door Paolo Sharpi .

Zijn grootste vijand was de filosoof/wiskundige Leibniz, die Alchemie en logica had verenigd.

Het doel was om de Zintuigen te pronoveren als het ultieme instrument van de mens.

Man knows that there are no truths, only opinions, all of which are just as good as the other“.

Do not follow opinion that wears the title of truth, but rather opinion that wears the title of pleasure or Usefulness.” 

Taal

Volgens de recente overleden Kim Veltman is onze taal niet ontstaan maar ontworpen.

Creatieve technologie

De Magi ontwikkelden de Zairja een middel om concepten te combineren. Ze gebruiten daarvoor de taal maar ze wisten dat de taal was gemaakt met behulp van de contradictie.

De basis concepten zijn de basis van de Zodiac, die bestaat uit de vier elementen, die weer bestaat uit twee concepten, die elkaars tegendeel zijn (Yin, Yang).

Volgens Leibniz is de combinatoriek de basisvorm van de Wiskunde.

Eigenlijk is alles een combinatie van combinaties.

Communicatie Technologie

Onthouden-> Copieren-> Vermenigvuldigen

Boek

De Renaissance begon met de uitvinding van de boekdrukkunst waardoor het handmatige copieren van de oude manuscripten door monniken verleden tijd werd.

Voor die tijd werd alles uit het hoofd geleerd.

Daar gebruikte men een Geheugen-palijs voor.

Het boek gaf alle ketters de gelegenheid om hun bedenksel de wereld in te slingeren waardoor ze het vuur werden voor de vele revoluties die er nog zullen komen.

Vakman

Het gecoördineerde produceren begon met de vakman die stedelijk georganiseerd waren in gildes.

Fabriek

De computer was er al al toen de Stoomachine de beweging bood voor Jaquards geprogrammeerde spinnewiel in 1801.

Tot op heden is de Reken-fabriek nog steeds een fabriek met hele lange lopende banden.

User-interface

Het werd pas anders toen de tekstverwerker de pons-machine verving en vooral toen de computer een scherm, een user-interface kreeg.

Hierdoor kon de programmeur real-time feedback krijgen op zijn werk.

Reclame Maken

De tele-communicatie kreeg een boost met het het Internet en wederom een nieuwe de transformatie van tekst naar HTML gaf een boost aan Google die de manipuleerbare zoekmachine uitvond.

De makers van Google snapten vrij snel dat hun product reclamemaken is en dat daar gebruiks-data voor nodig is die alleen aan de bron kon worden gevangen.

De gebruikers van de zoek-machine snappen vaak niet dat het resultaat van het zoeken nauwkeurig is afgestemd op de verkoop-potentie van hun vraag. Die potentie wordt bij opbod verkocht.

Besturen en Sturen van het Brein

Het internet en het grafische user-interface gaven een zet aan de spel-industrie die spoedig 3D en 4D werd omdat vele spelers samen in een nieuwe wereld kunnen spelen die door VR-brillen en wellicht zelfs directe Brein-computer koppeling een Global Brain kunnen worden dat wellicht gekoppeld aan AI gaat meedenken of gaat overnemen, de angst van alle SF-schrijvers zoals Asimov die met I-Robot al nadacht over een Robot-ethiek.

Winner Takes All Market

Er zit een heel klein verschil sussen de beste en nr 2 maar toch krijgt nummer 1 uiteindelijk alles.

Het is een kwestie van volhouden dus van Hulpbronnen.

Als je op veel gebieden nr 1 bent wordt je vanzelf enorm rijk totdat de echte “Challenger” langs komt en het is niet duidelijk wie dat is totdat het er is.

Je kunt wel bedenken wie dat zou moeten zijn maar meestal praat je dan over onmogelijke technologie (Magie?) maar pas op

Niets is onmogelijk als je in Magie gelooft

Magie is een toepassing van Entrainment

Synchronisatie

Fase vergrendeling is ontdekt door Christiaan Huygens die probeerde te verklaren waarom zijn klokken synchroon gingen lopen.

Dat komt omdat ze via de muur hun ritme delen.

Sychronisatie ontstaat overal waar ritmes met alkaar communiceren.

Het is ook het gevolg van het stroomlijnen van processen die daardoor steeds dezelfde Patronen herhalen.

Het is ook de oorzaak van allerlei soorten calamiteiten waarbij een patroon wordt opgestuwd (zeepbellen opblazen totdat ze klappen).

Het eindresultaat van het onderzoek naar samenspel.

De entrainment (verslaving) kan doorbroken worden door het andere (het niet gelijke) wat meestal Kunst wordt genoemd, alhoewel kunstenaar soms ook gewoon het spel meespelen.
De Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

Tijdlijn 1740-heden met Slingertijd van 50 jaar

De Europese geschiedenis van 1740 tot heden. Het plaatje komt uit deze PDF.

Tijdlijn -550-2000 met slingertijd 250 jaar.

Hetzelfde plaatje als net maar nu anders weer gegeven waardoor het patroon beter zichtbaar is.

Hierdoor wordt de rol van de verschillende Kondratiev-golven zichtbaar.

De “groene” bouwen Actie-potentie op die via een uitslag van de slinger van Orde naar Wanorde gaan.

Geel laadt het reservoir op wat in de witte fase kan worden gebruikt.

Links staat de Slinger van Walter Russell waarmee is de ontwikkeling van markt heb weergeven in deze blog.
Een combinatie plaatje waarin zowel de 50-jaar als en de 250-jaar frequentie wordt getoond met een referentie (rechtsboven) naar een 50-jaar-technologie plaatje en een aantal markante beelden zoals de Bastille, Goethe, het handgeschakelde telefoon-netwerk, en Henri Ford met zijn T-ford.

Met dit plaatje heb ikmijn belofte waargemaakt n.l. voldoende informatie om 20 jaar vooruit te kijken.

De Kosmische Slinger

De Slinger van Walter Russell .

Het spel van de Cultuur (geel-groen) is het basis-patroon dat het spel van de Technologie (Rood Blauw) “binnen de perken” houdt net als de godin Maat..

Consumeren en produceren moeten elkaar opheffen (voiding).

Dit “spel” is na de Renaissance bewust “uitgezet” door Paolo Sharpi om de macht van de banken die het geld van de rijken beheren te zekeren.

Door de slinger tussen vraag- en aanbod te destabiliseren is de macht van de financiers vergroot.

Terug naar de Cyclus.

Rollen en Spellen van PoC.Ieder wereldbeeld maakt deel uit van drie spellen.

Er is een vijfde wereldbeeld wat eem Kruispunt is. Dat zit hier achter de tekening verborgen.

Het is altijd verborgen.

Ratio en Ego zijn verslavend en elkaars tegendeel.

Daarom roept Orde altijd weerstand op. Je kunt het leven niet regelen. Je kunt het laten gebeuren.

Daarom is de tijdgeest spel en spelen, de Infinite Game.

Zwart en Wit

Het is voormij erg duidelijk dat de vele verschijningen van Thot overal op aarde in alle tijden dezelfde boodschap komt brengen, waarbij het niet luisteren naar de boodschap rampen voorspelt die ook komen.

De bestuurders lappen de boodschap van de profeten consequent aan de laars.

Dat gebeurt nu ook.

Wat te doen?

Ik ontdekte dat ons universum uit twee complementaire delen bestaat die gescheidem zijn door wat men het vacuum noemt.

Ze zijn zictbaar gemaakt in dit beroemde schilderij wat een Alchemistische Allegorie is.

We dromen in de wereld van de twee haakse wielen en zijn wakker in de wereld van de zon.

Onze intuïtie haalt zijn kennis uit de wereld van de maan net als Thot.

Blijf dromen.

Van de Wieg tot het Graf: Over Levensloop-Begeleiding

De kern van dit document is in 1993 geschreven na het uitkomen van het boek Paths of Change van Will McWhinney.

Incident

Een voorbeeld van een Paths of Change-model toegepast op een Incident.

Een voorbeeld van een Paths of Change (PoC) Model met Vier (2×2) verbonden Wereldbeelden.

Seizoenen

en veel later toegepast op op de Seizoenen,

0. Van de Wieg tot het Graf

Het document is daarna gebruikt om een nieuwe (meer sociale) strategie voor de ABN AMRO te ontwikkelen.

Het document is later gebruikt als discussie-stuk toen er sprake was van het oprichten van een coordinerend Centrum voor Vitaliteit in Regio Leiden (Project 071).

Het centrum was bedoeld om lokale centra op te richten waarbij er aandacht werd besteed aan de samenhang tussen de geestelijke, lichamelijke, sociale en economische gezondheid van de mens in alle levensfasen.

Vitaliteit

Banken

Een Bank Typologie gebaseerd op PoC (let op de kleuren): Tot aan het begin van 19de eeuw heeft het bankwezen zich vooral geconcentreerd op vermogende bedrijven en de vermogende burger (i.h.a. ondernemers). De banken waren handelsbanken. Rond 1900 kwamen drie nieuwe bankvormen naar voren die zich gingen richten op de minder draagkrachtige (Giro & Postspaarbank, de Standaardbank), het Collectief (Raiffeisen, de Relatiebank) en het verstrekken van consumptief krediet  (Pandjesbaas, Bank van Lening, de Consumptiebank). Deze laatste functie wordt nu vrijwel overal uitgeoefend door de Retail (Kopen op afbetaling).

Als laatste is een deel gebruikt als discussiestuk voor een Smart City-beleid in Den Haag (SUS: Smart Urban Space). Hier werd aangetoond dat Smart City niet alleen een besturingsmodel is maar dat net als bij de Vitaliteit het lichamelijke, het sociale en het creatieve van de mens een rol moet spelen in het “slim” aanwenden van Smart Technologie.

Stad

Het model van SUS (Smart Urban Space). Het bevat vier lagen

(1) de Urban Space waar de inwoners voorzien van een Persoonlijkheid gebaseerd op PoC de ruimte hebben

(2) De Sociale netwerken in de stad die volgens PoC zijn ingedeeld waarbij 1 netwerk (de community of Practice) zich toont als een bedrijf

(3) Een waardeketen gebaseerd op PoC en

(4) een Bestuur waarbij wederom PoC wordt gebruikt en waar duidelijk wordt dat Democratie een proces is waarin Geel (Visie, Creativiteit,) een grote rol speelt.

Aan de rechterkant staat verticaal weer een PoC-cycle waardoor het duidelijk wordt dat er hier sprake is van

PoC X PoC ( = (2×2) x (2×2)).

Slimme Stad

Een slimme stad is een combinatie van vier soorten steden met een monitor in het centrum. De viersoorten zijn de vier wereldbeelden van Paths of Change.

Een stad, “een verzameling verbonden mensen, is net als de mens zelf een organisme en is op zoek naar zelf-ontplooing, datgene wat in de genen al aanwezig is.

Het document is gebaseerd op de verander-methodiek Paths of Change (PoC) van Will McWhinney. De wereldbeelden van PoC hebben in dit document overal dezelfde kleuren: Blauw/Unity/Regels/Waarheid, Rood/Sensory/Waarnemen, Groen/Sociaal/Waarderen en Geel/Mythic/Verbeelden.

PoC maakt het mogelijk om met behulp van steeds hetzelfde model heel verschillende vraagstukken op te lossen zoals het inrichten van een Community of Practice.

PoCkan ook worden gebruikt om Geestelijke Problemen in kaart te brengen met behulp van de Interpersonal Theory.

Persoonlijkheid

Op dit moment heeft de bank de wijk verlaten en wordt de klant geacht gebruik te maken van geldautomaten en het Internet. Om dit waar te kunnen maken zijn de bankproducten gestandaardiseerd waardoor het autorisatieproces vrijwel automatisch en dus context-onafhankelijk plaatsvindt. Bankieren is niet meer een klantgedreven maar een datagedreven proces geworden.

Inmiddels is de overheid bezig om een groot deel van zijn sociale taken met aanmerkelijk minder geld over te dragen aan de stad die ze wijkgebonden maakt. De sociale taken van de overheid moeten dichter bij de burger worden gebracht en worden ondergebracht in een wijkcentrum of een winkelcentrum.

De traditionele kerken in Nederland krimpen omdat hun leden ouder worden en overlijden. Het diaconaat binnen de kerken houdt zich in zijn regio, meestal wijkgebonden, bezig met eenzamen, armen, zieken, werklozen en andere medemensen die een moeilijke tijd in hun leven doormaken. Door de krimpende kerk wordt de onbaatzuchtige hulp aan de medemens steeds minder.

Uit het diaconaat zijn vele organisaties ontstaan die dreven op giften, subsidies en vrijwilligers. Sommige van die organisaties, zoals ziekenhuizen en  de ontwikkelingshulp zijn sterk geprofessionaliseerd en hebben zich van hun wortels losgemaakt. Ze worden nog steeds grotendeels uit het overheidsbudget bekostigd.

De bijdragen uit het overheidsbudget die richting deze organisaties gaan worden minder en moeten volgens de overheid net als vroeger worden gecompenseerd door sociaal ondernemerschap, giften en de inzet van vrijwilligers.

Om hun hoge vaste lasten te kunnen dragen moeten de meeste partners beiden werken waardoor ze weinig tijd over hebben voor kinderen en hun oudere ouders. De zorg voor de kinderen wordt overgelaten aan de kinderopvang en de school.

De zorg voor de ouderen is uitbesteed aan de gezondheidszorg. Ook hier lopen de budgetten terug en moet de burger zich als mantelzorger gaan inzetten voor zijn zieke familie, vrienden en buurtgenoten.

De zowel qua inzet als financiering krimpende sociale hulpverleningssystemen zijn in deze tijd van crisis juist meer nodig dan in de tijd van hoogconjunctuur.

De enige manier om dit probleem op te lossen is door een totaal nieuwe weg in te slaan. Die weg kan gevonden worden door moderne technologie te koppelen met medemenselijkheid.

2. Introductie Paths of Change): De Mens is een Relatie

het model van de Interpersonal Theory.

Paths of Change ontwikkeld door Will McWhinney rond 1980 blijkt relaties te hebben met hele oude inzichten die allemaal zijn gebaseerd op de vierdeling die eigenlijk een 2×2 (x2,..)deling is die begint met de Dualiteit Contractie (versimpelen, inpakken) en Expansie )complex maken, uitpakken), die samen werden vergeleken met het proces van Ademhalen.

Walter Russell

Het Model van Walter Russell

We beginnen bij de mens zelf. Een mens wordt gekarakteriseerd door zijn persoonlijkheid. Die persoonlijkheid is een combinatie van drie kenmerken, n.l.

(1) Richting Rotatie: Introvert/naar Binnen gericht, Linksdraaiend (<-) vs Extravert/naar Buiten, Rechtsdraaiend  (->) gericht

(2) Afstand: Geheel/Observator Boven de Wereld vs Deel/Ervaren In de Wereld en

(3) Psychische Functie: De psychische functie wordt beschreven door twee variabelen die Agency (Besturing) en Communion (Verbinding) worden genoemd.

Ze vormen samen vier functies die ieder een andere richting op bewegen (bv. Geest, Naar Boven, Abstractie of Ziel, Naar beneden, Depressie, Aarde) en samen een richtingsvector bepalen die de mens als staande golf door de Tijd/Ruimte stuurt.

De persoonlijkheid van de  mens is een relatie tussen deze twee functies in combinatie met de Draairichting en de Afstand.

De functies worden Geest/Ordenen/Waarheid, Lichaam/Waarnemen/Handelen (Sensory Motor Systeem), Spirit/Verbeelden en  Ziel/Emoties/Waarderen/Samen, genoemd. Een combinatie tussen Verbeelding en Ordenen wordt een ontwerper genoemd.

Als er twee gelijke functies worden gekoppeld is de mens psychopathologisch. Het ordenen van het ordenen wordt bijvoorbeeld Paranoïde genoemd.

Beroep

John Holland ontdekte dat de persoonlijkheid sterk voorspellend is voor het beroep. Daardoor kunnen we met behulp van bovenstaand persoonlijkheidsinstrumentarium ook veel zeggen over bedrijfsculturen.

Met als mogelijke verklaring dat mensen de geschiedenis maken blijkt het ook mogelijk te zijn om het model van de persoonlijkheid te gebruiken om korte en lange cycli te beschrijven en te voorspellen.

3. Mens in Crisis

A model of the theory developed by psychiatrist Elisabeth KüblerRoss suggests that we go through five distinct stages of grief after the loss of a loved one: Denial, anger, bargaining, depression, and finally acceptance.

De Life Event Scale van Holmes bevat de gebeurtenissen die de meeste invloed hebben op de mens. Deze gebeurtenissen kunnen meerdere van de psychische functies raken.

De psychische functies van de mens zijn tegendelen die elkaar aantrekken en afstoten. Het persoonlijkheidssysteem van de mens fluctueert daarom rondom een evenwichtspunt, het set-point genoemd. De krachten die tussen de verschillende onderdelen spelen en daarmee de bandbreedte van de golven zijn per mens verschillend. Sommige mensen (Kinderen, Ouderen, Zieken) zijn kwetsbaar.

Als een gebeurtenis een te hoge schok veroorzaakt reageert de mens in eerste instantie niet (freeze). Daarna volgt ontkenning en agressie (fight). Na een depressie begint men om de nieuwe situatie weer te waarderen, te exploreren en te accepteren.

De traumatische fase kan bij kwetsbare mensen vele jaren duren. In deze periode is men niet in staat tot productieve arbeid. Het is de kunst om extreme gebeurtenissen en de negatieve effecten daarop te voorkomen of te verhelpen. Dit kan gebeuren door therapie en verzekeren.

4. Sociale Netwerken zijn soms Sociaal

Mensen zoeken vergelijkbare mensen op en vergelijkbare mensen hebben vergelijkbare persoonlijkheden.

Aangezien persoonlijkheden erfelijk zijn vindt de meest voor de hand liggende koppeling plaats met familie en andere mensen die sterk (genetisch) op elkaar lijken. Dit wordt een Community of Affinity genoemd. De leden van Facebook vormen een dergelijk netwerk.

Linkedin is een hulpmiddel waar mensen hun interesses en inzichten delen (Community of Interest) en Wikipedia bevat gedeelde kennis (Kenniscentrum).

Ervaring ontstaat als mensen een fout maken en van deze fout leren. Een fout is een afwijking van een verwachtingspatroon. Een succesvolle vorm van ervaringsdelen is de zelfhulp-groep.

De sensory-motor component van de mens is expansief en is het complement (het tegendeel) van de ordelijke kant.

Terwijl de ordenende component steeds comprimeert (analyse) en daarmee de werkelijkheid versimpelt ontstaan er steeds weer nieuwe vormen van praktisch toegepast handelen die de werkelijkheid complexer maken. Netwerken waar ervaring wordt gedeeld worden een Community of Practice genoemd.

Als we naar de persoonlijkheidstheorie kijken zien we dat de deelnemers aan een Community of Affinity en een Community of Practice samenwerken terwijl ze in de andere netwerken als individu optreden.

Het concept van de coöperatie past perfect bij de sociale sociale netwerken.

De Communities of Practice leven niet lang. Het zijn veel meer tijdelijke projectorganisaties die na het behalen van hun doel weer worden ontbonden of worden overgedragen aan een producent.

5. Van Hulp naar Levensloopbegeleiding

Het leven is een introvert (“naar binnen gericht”) proces en begint en eindigt in een staat van volledige afhankelijkheid (Low Agency, High Communion, Wij).

In de eerste fase van de levensloop vindt het proces van socialisatie plaats,  eerst in de context van de ouders en later in de eigen groep (de cultuur).

In de pubertijd neemt de behoefte om zich los te maken van ouders en familie toe (Agency,Ze) en richt men zich vooral op gelijksoortigen (de peer-group).

Aangezien het “erbij horen” de hoogste prioriteit heeft neemt men onnadenkend ook veel negatief gedrag over en zet men zich zeer nadrukkelijk af tegen de gevestigde orde, de volwassenen.

Tijdens de pubertijd vindt de laatste training plaats voor de volgende fase. Als jongeren sterk negatief worden beïnvloed door hun soortgenoten wordt deze fase niet afgerond en worden ze een drop-out die moeilijk aan het werk komt.

De persoonlijkheid trekt zich niets aan van de levensloopfasen. Er zijn mensen die altijd kind of puber blijven of weer puber worden (midlife-crisis).

Aangezien de persoonlijkheid ook bepalend is voor het beroep is het mogelijk om in iedere fase van de levensloop begeleiding te bieden met de juiste leeftijd.

Theoretisch hebben oude mensen in het begin van hun fase nog genoeg energie en de meeste levenswijsheid. In een groot aantal culturen wordt hiervan gebruik gemaakt door het  drie-generatie-systeem te hanteren.

Het principe van het drie-generatie systeem wordt in Nederland gebruikt bij de begeleiding van mensen die socialisatie-problemen hebben (“Op eigen kracht”).

Het huidige schoolsysteem is nog gebaseerd op de tijd van de massaproductie van de Industriële revolutie en lijkt op de fabriek waarvoor de arbeiders en managers geschoold moeten worden om aan de lopende banden hun werk te doen. Deze tijd is definitief voorbij.

In de pubertijd gaat het om doen, ervaren en uitproberen. Kennis verzamelen is dan niet echt aan de orde. Die kennis kan men veel beter verkrijgen door te reflecteren. Reflectie vindt plaats als er iets mis is gegaan.

Aangezien kennis zeer snel verandert is het niet zinvol meer om preventief veel kennis te vergaren. Kennis kan just-in-time worden verkregen als men praktisch in de problemen zit of overzicht nodig heeft. Ze heeft dan ook een veel hogere retentie.

In de nabije toekomst gaan instrumenten of zichzelf bedienen of krijgen een simpel user-interface dat de gebruiker vertelt wat hij moet doen.

In de productieve fase (volwassenheid) wordt de mens bestuurd door en maakt hij gebruik van regelsystemen (“het”). In deze periode wordt hij geacht een buffer op te bouwen voor de tijden dat er niet kan worden geproduceerd. Een volwassen zorgt in eerste instantie van zijn leven voor zijn kinderen (en soms partner) en later voor zijn ouders.

6. Het Begeleidingssysteem

Ondersteuningsgroep

Rondom ieder individu wordt een sociaal netwerk gevormd dat bereid is om elkaar te helpen en indien nodig ook te waarborgen. In het algemeen bestaat dat netwerk uit naaste familieleden en vrienden. Het is de bedoeling dat deze groep zo vroeg als mogelijk is in het leven wordt gevormd en zo lang als mogelijk in stand blijft. Denk daarbij ook aan de oude functies van meter en peter.

Coach

Een Coach is een persoon die over praktische levenswijsheid beschikt. Het is iemand die zijn/haar loopbaanpad heeft verlaten en zich als vrijwilliger aanbiedt aan mensen die steun nodig hebben in het leven. Coaches kunnen door een persoon of door zijn ondersteuningsgroep worden gevraagd om te helpen. Een ondersteuningsgroep is een absolute randvoorwaarde om aan de slag te gaan. Een coach kan gebruik maken van een simulator om mogelijkheden te onderzoeken.

Case Manager

Een case manager is een rol die er voor zorgt dat een dringend probleem wordt opgelost. Case managers kunnen zich in allerlei instanties bevinden en kunnen daardoor fors langs elkaar heen gaan werken. Het is de taak van de coach om de probleemhebber (zijn “maatje”) te helpen om een dergelijke situatie te vermijden of te corrigeren.

Case-Management Systeem

Alle betrokkenen maken gebruik van één Case-Management-Systeem (CMS). Een CMS is een procesmanager die op basis van condities zijn werk kan doen. Met behulp van dit systeem kunnen afspraken worden vastgelegd maar ook andere partijen betrokken en aan hun afspraken worden gehouden.

Zelfhulpgroep

Een zelfhulpgroep is een groep mensen die in vergelijkbare omstandigheden heeft verkeerd en bereid is om anderen te ondersteunen met praktische raadgeving. Mensen kunnen deelnemen aan meerdere groepen.

Case

Een case is een gestandaardiseerd beschrijving van een situatie in combinatie met een niet gestructureerde beschrijving. In het laatste geval lijkt het op een dagboek.

Cases kunnen problematisch zijn en om een oplossing vragen maar ze kunnen ook een beschrijving zijn van een gebeurtenis (bv. een ongeluk, een ziekte, een verhuizing, een aankoop). Cases worden gebruikt om een kwalitatief historisch overzicht te krijgen eventueel aangevuld met kwantitatieve informatie. Cases worden zoveel als mogelijk is automatisch aangemaakt.

Verzorgers

Indien een ondersteuningsgroep onvoldoende tijd en mogelijkheden heeft om de benodigde hulp te bieden kan externe hulp worden opgeroepen. Die wordt toegevoegd aan de groep en communiceert ook met de groep.

Specialisten/Hulpmiddelen

Indien nodig kan een case manager tijdelijk of permanent specialisten of hulpmiddelen toevoegen om de case op te lossen.

Kennissystemen/Deskundigen

Indien nodig kan een case manager tijdelijk of permanent deskundigen en kennissystemen tijdelijk of permanent toevoegen om de case op te lossen.

7. Financiering van de Levensloop

Het lichaam is verbonden met kort cyclische zon- en maanritmen zoals de dag, de maan/maand en het jaar (de seizoenen). Het gedrag is meetbaar (sensors), sterk voorspelbaar en daardoor budgetteerbaar mits er geen sprake is van verslaving, de behoefte van het lichaam om eindeloos te genieten.

Het complement van het lichaam, de geest, zoekt zekerheid en zoekt en formeert voorspelbare lange termijn patronen (soms een onderneming genoemd) die zich tonen in de vele economische cycli (Kitchen, Juglar, Kuznets, Kondratiev, …).

Aangezien de patronen onderhevig zijn aan verstoringen moet men ze niet als een absolute zekerheid gaan hanteren. Cycli herstellen zich altijd weer.

De korte cycli moduleren op lange cycli en hebben een voorspelbare verhouding (één Kondratieff = drie Kuznets= zes Juglars = twaalf Kitchens).

De Kontratiev-cyclus duurt +/- 54 jaar wat betekent dat de gemiddelde mens in zijn leven altijd profiteert van voorspoed en tegenslag. Dit betekent dat men met behulp van een lange termijn planning en een adequaat sociaal netwerk de cycli ongehavend door kan komen.

Sommige mensen hebben last van teveel geluk, teveel ongeluk, teveel passie of teveel wantrouwen om flexibel om te gaan met de toekomst.

In dat geval kunnen er voor deze mensen ondersteunde systemen worden ontworpen die zowel het geluk als het ongeluk delen door elkaar een waarborg te verlenen of elkaar te helpen in het besturen van het levenspad.

8. Smart Computing: De Mens in de Machine

Software gaat steeds meer psychische functies van de mens overnemen waardoor er uiteindelijk volledig autonome systemen zullen komen.

Op dit moment zijn vooral patroonherkenning (Big Data) en sensors gekoppeld aan procesmanagers (‘robots”) bruikbaar.

In de volgende stap kan de mens zich gaan koppelen aan zeer krachtige simulatoren die aan de ene kant de buitenwereld voorspelbaar zullen maken (“Early Warning”) en aan de andere kant een persoonlijke fantasiewereld (“het Holodeck”) kunnen maken waarin de mens eindeloos kan doorbrengen.

In de laatste fase kan de mens zich voorzien van lichaamssensors die het onbewuste zullen gaan ontsluiten.

Producten zullen worden gestandaardiseerd middels onderling gekoppelde product-configurators waarmee de klant kan gaan spelen (of andersom).

9. Van Coöperatie naar Banking Robot

Bankieren is heel oud. In de code van Hammurabi (1700 v Chr) werd er al gesproken over verzekeren. Rond 1200 ontstonden in Italië de handelsbanken.

De Treasury voortgekomen uit het graanpakhuis van Hammurabi is de functie binnen de bank die moet zorgen voor de levensloopbegeleiding van de bank door te zorgen voor een goede balans tussen sparen (productie) en lenen (consumptie) op zowel de korte- als de lange termijn.

Bankieren was tot 1900 uitsluitend voorbehouden aan de welgestelden. Rond die tijd ontstonden er twee nieuwe bankvormen die zich gingen richten op het vergaren van vermogen onder de minder draagkrachtigen (Giro & Postspaarbank) en het besturen van collectieve bedrijven en het dragen van collectieve risico’s (Raiffeisen, de Coöperatie of Onderlinge Waarborg Maatschappij).

De Consumptiebank (Bank van Lening) kreeg een enorme impuls toen de arbeiders in de jaren zestig verplicht werden om een salarisrekening te openen. Vanaf dat moment raakten de Nederlanders hun vrees om te lenen en te spenderen kwijt. Deze ontwikkeling werd natuurlijk sterk geholpen door de opkomende Kondratieff-golf.

Aan het eind van 20e eeuw hebben de banken geprofiteerd van de verder oplopende economie en hebben daarbij vergeten om een geldvoorraad voor de slechte jaren op te bouwen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de bank zelf maar ook voor zijn klanten.

Rond 2000 op de top van de golf werd door de ontwikkelaars van de handelsbank Binck-Bank, Knab gelanceerd als een nieuwe vorm van klantgericht bankieren (Personal Financial Planning).

Knab probeert om de nieuwe mogelijkheden van de IT-technologie ten volle aan te wenden. Tot op heden slaat deze moderne vorm van bankieren niet erg aan omdat de klant de diensten te duur vind. Het grootste probleem is natuurlijk dat deze bank geen aansluiting krijgt bij de duurzame socialen, de expanderende genieters en de comprimerende zekerheidzoekers.

Het ligt in de lijn der verwachting dat rond de tijd van de Singularity de bank zich zal hebben getransformeerd in een begrijpend pratende alleswetende bankrobot die perfect waakt over de belangen van de klant. De teerling voor een Dr.Watson-bank is deze maand door IBM samen met de DSB-bank in Singapore geworpen.

Het lijkt er op dat deze ontwikkeling wel eens sneller kan gaan dan men denkt omdat IBM wederom een miljard dollar heeft gestoken in de toepassingen van zijn Dr.Watson-technologie. Deze investering zal vooral worden besteed aan het verbeteren van de medische Dr.Watson.

Dr. Watson ook wel Semantic Analytics genoemd kan in korte tijd eindeloos veel kwalitatieve (tekst, plaatjes) en kwantitatieve data tot zich nemen, patronen ontdekken,  logische redeneren en praten.

Om de uitdagingen van de komende cyclus-periode aan te kunnen zullen de banken zich moeten gaan concentreren op het balanceren van hun eigen geldvoorraden en daarmee ook de waardenvoorraden van hun klanten. Dit kan alleen als ze zich gaan bezighouden met de volledige levenscyclus.

Dit betekent dat een bank niet alleen alle soorten dienstverlening moet gaan bieden maar ook alle soorten banken onder één noemer moeten zien te brengen.

In dat kader zal de bank ook weer een sociale kant moeten gaan tonen.

We hebben gezien dat deze kant van het bankwezen zich in het verleden heeft getoond in de coöperatie en de waarborgmaatschappij. Deze banktypen zijn grotendeels verdwenen en hebben zich getransformeerd in een “normale” bank en verzekeraar waarbij de inbreng in het beleid van de klanten niet groot meer is.

Het herstellen van de klantbetrokkenheid (zie Knab) is een “hot issue” en “customer co-creation” staat hoog in de trend top tien.  Daarnaast rijst het aantal nieuw opgerichte kredietunies de pan uit en is de regering al druk bezig om deze vorm van onderlinge solidariteit een wettelijke basis te geven.

Het ligt dan ook voor de hand om onderlinge solidariteit (“de naaste”) weer als uitgangspunt te nemen voor de mensen die dat willen en dat zijn de mensen met een sociale persoonlijkheid.

10. Integrale Gezondheidszorg

We zijn weer terug bij het verdwenen bankkantoor in de wijk. Het stond in een winkelcentrum waar inmiddels door de snelle opkomst van de Internetwinkels alleen nog de lichaamsgerateerde kort cyclische retail aanwezig is.

De kans is groot dat die zich zelfs op den duur terugtrekt als de winkel-logistiek zich volledig heeft aangepast aan het aan huis bezorgen.

Vaak is zo’n winkelcentrum gekoppeld aan een gezondheidscentrum dat zich nu ook druk moet gaan maken over de psycho-sociale zorg. De overheid heeft bedacht dat de huisarts in de wijk in samenwerking met de wijkverpleegkundige moet gaan optreden als personal case-manager.

Opvallend is dat de economische gezondheidszorg (de armenzorg) nog grotendeels een kerkelijke aangelegenheid is. Er zijn vele organisaties die de hulp van levenswijze “maatjes” aanbieden om mensen te helpen ook economisch orde op zaken te stellen.

Wat tot op heden nog volledig ontbreekt is een integrale benadering. De vele professionele hulpverleners (“de sociale kaart”) en vrijwilligers werken notoir langs elkaar heen,  het aantal specialismen is sterk gegroeid waardoor ieder probleemhokje een eigen loket heeft en men kan door de soms zeer complexe vaktaal moeilijk onderling communiceren.

Wat vaak wordt vergeten is dat er naast hulpverleners en vrijwilligers ook nog commerciële partijen zijn die belang hebben bij een gezonde medewerker of klant.

Die belangen worden bij voorbeeld gedragen door Arbo-diensten, Verzekeraars en Banken die schadeclaims moeten afhandelen en natuurlijk ook voorkomen. Een vergaande samenwerking rondom het wijkgebonden integrale gezondheidscentrum ligt voor de hand.

Het is hierbij van belang om te beseffen dat de technologie veel werk uit handen kan nemen zodat de mens zich volledig kan richten op het persoonlijk contact zowel in de vorm van een gesprek als van de zorg zelf (totdat de zorg-robot zich aandient).

11. De Zelf-Ontplooiende Stad

Een stad is een verzameling gebouwen, waarin mensen samenwonen, werken, worden verzorgd of plezier maken. De mensen en de gebouwen zijn verbonden door allerlei soorten netwerken (energie, vervoer, telecommunicatie, sociale netwerken, waardeketens, ..).

De stad kan net als het Integrale Gezondheidscentrum verdeeld worden in vier onderling verbonden onderdelen n.l Besturing, Bedrijvigheid, Sociaal en Cultureel.

Boven de Stad kan een Monitor worden gedefinieerd die erg veel lijkt op het menselijke bewustzijn. De Monitor moet er voor zorgen dat de verschillende onderdelen niet te dominant worden.

De vier onderdelen kunnen weer worden opgesplitst in vergelijkbare onderdelen waardoor er in totaal (1+4) x 12 = 60 onderdelen kunnen worden gedefineerd. Die onderdelen kunnen als nodig is nog veel dieper kunnen worden opgedeeld als we de mens weer opsplitsen in bijv. organen en de organen weer in cellen. Op ieder niveau gelden dezelfde wetten.

LINKS

Over Slimme Software

Over de Stad

Over Paths of Change (PoC)

Over Grammers of Engagement

Over Roeping

Over Verslaving

Over Communities of Practice

Over Collaboratief leren.

de Magie van de OnKwetsbaarheid

This is the same blog in English. This Blog is written in Dutch.

Hoofdstuk Indeling:

 1. Samenvatting
 2. Aanleiding: Dit was een presentatie voor het KNVI naar aanleiding van een nieuw boek van Nassim Taleb: Antifragility.
 3. Anti-kwetsbaarheid. In het Nederlands gaat het eigenlijk over Onkwetsbaarheid.
 4. Veerkracht Veerkracht is een voorstadium van Antifragility. Het gaat over het herstellen van een oude situatie maar die hoeft niet altijd dezelfde eigenschappen te hebben.
 5. Citaten van Nassim Taleb over Anti-fragility
 6. het Omgekeerde Het Omgekeerde is een geliefde methode van Taleb om mensen los te maken van het bekende.
 7. Paths of Change PoC (Paths of Change) wordt gebruikt als (fractaal) Referentie model in deze presentatie..
 8. de Quaternio Carl Jung was de herontdekker van een oude ontwerp-techniek die ook is te vinden in de en de Griekse Logica. Het gaat over een vierluik waarin alle relaties een tegendeel zijn. Het komt eigenlijk uit de Logica van Aristoteles die het weer uit de Egyptische Magie heeft gehaald.
 9. De definitie van Anti-Fragility
 10. Black Swans en Dragon Kings Nassims vorige boek de Black Swan gaat over Calamiteiten. Een Dragon King is nog veel erger. In dat geval is er sprake van entrainment.
 11. Over Stroomsystemen en Thermo-dynamica: komt uit deze blog.
 12. Vitaliteit en Spanningsvelden: De spannningvelden achter de Antifragility worden in kaart gebracht.
 13. Ecologie en Panarchie
 14. Menselijke Uitdagingen
 15. Alan Fiske Menselijke Verhoudingen
 16. Emoties
 17. Menselijke Maat
 18. Opnieuw over Anti-Fraglity
 19. Nassim Taleb over de Anti-fragile Mens
 20. De Anti-Fragile Stad
 21. De Anti-Fragile Mens kan worden afgeleid uit MBTI (Myers Briggs Tipologie) die weer van Jung komt en dus een Quaternio is.
 22. De Magier is de bespeler van het onzekere.

1. Samenvatting.

Nassim Taleb is een mooie combinatie van een geld-handelaar, wetenschapper en filosoof.

Het boek Anti-Fragility is een deel van een serie boeken die onder de titel Incerto worden uitgebracht.

Incerto is is an investigation of luck, uncertainty, probability, opacity, human error, risk, disorder, and decision-making in a world we don’t understand“.

Anti-fragility is een vervolg op het deel de Black Swan dat gaat over de voorspelbaarheid van Rampen. In het boek anti-fragility leer je gebruik te maken van onvoorspelbaarheid (“to get order out of disorder”).

2. Aanleiding.

Deze blog is het gevolg van een  presentatie over Anti-Fragility die ik op 7-9-2016 heb gegeven voor de sofware-architecten van de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals).

De presentatie in 2016 begon met een verhaal over mijn Smart City-project in Den Haag (“Smart Urban Space”). Dit stuk van de presentatie is hier weggelaten op de conclusie na over de Anti-Fragiele Stad. Die conclusie staat in Hfdst. 15.

Het verhaal over de Zelfontplooiende Stad staat hier.

3. Over Anti-Kwetsbaarheid

Nassim Taleb beweert dat er geen woord in het Engels bestaat voor het omgekeerde van Fragility (kwetsbaarheid). Daarom heeft hij het zelf gemaakt (Anti-Fragility, anti-kwetsbaarheid). In het Nederlands bestaat het woord wel alhoewel het net als in het Engels ook een niet-(on/anti)-woord (“een tegendeel”) is.

Het omgekeerde van Fragility is onkwetsbaarheid, een mythisch begrip, waar veel levenden naar op zoek zijn geweest maar dat alleen aan de Goden is (of was?) voorbehouden.

Taleb plaatst Anti-Fragility vooral in het scheppende perspectief. Met Anti-Fragility kun je chaos gebruiken om je eigen orde te scheppen.

Dit document bevat een zoektocht naar Anti-Fragility langs allerlei modellen die stukjes van de puzzel bevatten.

4. Over Veerkracht

Op het plaatje houden Thoth, de Uitvinder en Ma’at, de Godin van de Balans, de Levensboom (de Ished) in Evenwicht.

De vruchten van de Boom des Levens gaven Eeuwig Leven (en dus Onkwetsbaarheid) en Inzicht in het Grote Plan.

In de top van de Boom die gesitueerd was in Heliopolis  zat de Bennu Vogel, de Magische Phoenix. De Vuurvogel die uit haar eigen Vuur herboren wordt is het Symbool van Nassim Taleb voor Veerkracht, het laatste stadium voor anti-kwetsbaarheid.

De tovenaar Thoht wordt ook wel Djehuti genoemd. Hij is de bestuurder van de Djed, de levenskracht (“het Vuur van de Phoenix”, de Kundalini), waarmee hij het Rad van Avontuur in beweging  zet dat door Ma’at binnen de perken wordt gehouden.

Het mag duidelijk zijn dat Nassim Taleb op zoek is naar de bron van de Levenskracht en de beperkingen van Ma’at (Balans) wil ontlopen.

In moderne terminologie wil Nassim permanent in de “Edge of Chaos” (“de Adjacent Possible“, Kauffman) opereren. De “edge” is het gebied tussen orde en chaos waar de nieuwe ruimte wordt gevormd en de tijd zijn werk nog niet kan doen.

5. Citaten van Nassim Telab

Cursief een aantal citaten van Nassim Taleb om in de stemming te komen:

Our brain is not cut out for nonlinearities. People think that if, say, two variables are causally linked, then a steady input in one variable should always yield a result in the other one. Our emotional apparatus is designed for linear causality.

Wind extinguishes a candle and energizes fire. You want to be the fire and wish for the wind. …The mission is how to domesticate, even dominate, even conquer, the unseen, the opaque, and the inexplicable.

It takes a lot of intellect and confidence to accept that what makes sense doesn’t really make sense.

For a free person, the optimal – most opportunistic – route between two points should never be the shortest one.

Not seeing a tsunami or an economic event coming is excusable; building something fragile to them is not.

The ultimate freedom lies in not having to explain “why” you did something.

The best choice is the one that remains for no good reason while other options have 2 or more reasons.

You get pseudo-order when you seek order; you get a measure of order and control when you embrace randomness.

In fact, every step is a new beginning. 

6. Over het Omgekeerde

Dit document is een persoonlijke zoektocht naar anti-fragility, een concept bedacht door de auteur/wetenschapper/filosoof/geldhandelaar Nassim Taleb. Anti-fragility is het omgekeerde van kwetsbaarbaarheid (fragile).

Taleb is een liefhebber van het omgekeerde en van kunstige metafoor (“The general principle of antifragility, it is much better to do things you cannot explain than explain things you cannot do.”).

Nassim zet zijn lezers graag op het verkeerde been suggererend dat dat het goede been is. Door het omgekeerde te nemen laat hij de grenzen zien van het dagelijkse en opent daardoor een nieuwe wereld die grotendeels onbegrijpelijk is maar wel degelijk mogelijk (“I want to live happily in a world I don’t understand”).

De zoektocht maakt gebruik van wat ik “mapping” noem, het springen (“afbeelden“) van model naar model waarbij het basismodel, Paths of Change,  steeds meer wordt verrijkt met details die zich rondom het kernthema (on-kwetsbaarheid) ophopen.

7. Over Paths of Change

Paths of Change (PoC) beschrijft veranderprocessen en is ontwikkeld door Will McWhinney.

De methode maakt gebruik van het concept wereldbeeld (worldview), een specifieke kijk op de wereld.

PoC gebruikt vier onafhankelijke  wereldbeelden:

 • Sensory (waar-nemen / handelen/ ervaring/ rood),
 • Unitary (waar-heid /kennis /systeem /blauw ),
 • Mythic (weer (waar?)-geven  / idee/ inzicht/ geel) en
 • Social (waar-deren /waarde /groep / groen).

Een verandering is een cyclisch proces dat minimaal twee wereldbeelden doorloopt. Als voorbeeld, het wetenschappelijke veranderproces, koppelt unitary (waar-heid) aan sensory (waar-nemen) en vice-versa.

PoC is een fractaal-systeem (zelf-referentie, herhaling zelfde model). De basisvorm, de golf, herhaalt zich op ieder schaalniveau. Er zijn vele golven met een verschillende periodiciteit (frequentie).

Cycli van verschillende periodiciteit versterken of beperken elkaar. Omhoog en omlaag van gelijke waarde heffen elkaar op.

Een golf lijkt op een Sinus en bestaat uit een weg omhoog (mythic), de top (unitary), de weg omlaag (sensory) en het dal (social, depressie) waar vandaan de weg omhoog weer start.

De wiskundige Fourier heeft aangetoond dat alle functies kunnen worden beschreven als een verzameling van sinussen en cosinussen. Een cosinus is een vertraagde sinus.

Een Sinusvorm bevat twee tegenstellingen (omkeringen) n.l. richting (omhoog/omlaag) en evenwicht (top/dal).

Richting en (&) evenwicht vormen samen het geheel. Ze worden elkaars complement genoemd. Een systeem dat bestaat uit twee opponenten en complementen wordt een Quaternio genoemd

8. Over de Quaternio

Een voorbeeld van de Quaternio in het basismodel van PoC is de link waar-nemen (Sensory) vs weer-geven (Mythic). Weer of waar betekent aandacht. De kruisen in het model gaan over tegenstellingen.

Quaternions hebben een hele rijke historie in de geschiedenis van de wetenschap en zijn door de psycholoog/filosoof Carl Jung weer op de kaart gezet.

Een Quaternio biedt de mogelijkheid om met een concept te spelen door complement en opponent te onderzoeken.

Het is duidelijk dat Taleb een expert is in het spel van omkeren en confronteren. Zijn hoogste doel is om de lezer zodanig in de war te brengen dat hij zelf het Licht ziet.

Er zijn veel  vergelijkbare Quaternio’s (“vierluiken”). Die kunnen worden gebruikt om een toegespitste kijk te introduceren in een discussie. Door ze steeds te relateren (“mappen”) aan het PoC-model kun je een meer-dimensioneel plaatje schetsen.

Bovenstaand Quaternio komt uit de Grid/Group-theorie. Er worden twee variabelen gebruikt die een dualiteit zijn n.l. individu en niet-individu (groep) en vrije keuze (prescribing) en niet-“vrije keuze” (prescribed). Hierdoor vormen ze samen een Quaternio.

PoC is te beschrijven met de variabelen Communion en Agency, waarbij Agency lijkt op de Vrije Keuze-variabele maar dan andersom n.l. het effect van Agency is vrije of niet-vrije keuze en de groep-variabele lijkt op Communion (Samen vs Niet-Samen).

De Grid/Group-theorie is onder meer gebruikt bij het ontwerpen van Panarchy, een theorie over autonome processen. Panarchy wordt in Hfdst. 9 geintroduceerd.

De verbindingen tussen de wereldbeelden kunnen worden benoemd. Plan (Unity) -> Praktijk (Sensory) wordt Maken genoemd en Praktijk->Plan (Theorie, Unity) wordt Analyse genoemd.

Unity comprimeert (M->1) en Sensory expandeert (1->M).

De vier onderdelen van PoC kunnen weer worden ingedeeld volgens hetzelfde model. Dit noemt men zelf-referentie of schaal. In het plaatje wordt de persoonlijkheid opgeblazen tot een stelsel van Communities. Een Community of Practice heet een bedrijf.

De rechtsdraaiende cyclus is de Productie-cyclus. De linksdraaiende cyclus is de Consumptie-cyclus.

De kleuren in de plaatjes geven de relatie aan met PoC.

9. De definitie van Anti-Fragility

Het concept anti-fragile is bedacht door Nassim Taleb en staat in de titel van zijn boek Antifragile: Things That Gain From Disorder. Anti-fragile is de antithese van fragile (kwetsbaar). Hoe meer wanorde hoe beter het anti-fragiele systeem werkt.

Een fragiel systeem is zwak dus zou je zeggen dat een anti-fragiel systeem sterk is (Robuust). Nassim Taleb gooit er nog een paar scheppen bovenop. Als je anti-fragiel bent ben je blij als er iets goed mis gaat want dan wordt het gewin groter.

Tussen fragiel (kwetsbaar) en anti-fragiel (onkwetsbaar) definieert Taleb de concepten anti-agile (niet aanpasbaar, rigide) en agile (aanpasbaar) met robuust (resilient, veerkrachtig) als midden categorie.

Anti-Fragiel worden is eigenlijk onmenselijk vandaar dat Nassim zoveel referenties geeft naar mythische voorbeelden (Phoenix (Robuust, Veerkracht), Hydra (Anti-Fragiel), een veelkoppig monster, dat meer koppen terugkrijgt als een kop wordt afgehakt).

Anti-fragile: is het vervolg op zijn bestsellers Fooled by Randomness, en The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable.

Black Swans zijn onvoorspelbare gebeurtenissen waar je je volgens Nassim tegen kunt wapenen door het systeem robuust te maken.

Fragiele systemen hebben maar twee standen n.l. (0): Heel (H) en (1): Kapot (K). Organismen zijn veerkrachtige systemen.  Ze hebben 2×2 standen (HH (00 =0), HK (01 = 1), KH (10 =2), KK  (11=3)-> Hh->H , HK, KH, KK->K) en zijn cyclisch (0, 1,2,3.0,1,2,3,0,…).

Anti-Fragiele systemen zijn het product van een evolutionair proces. Evolutionaire systemen hebben 2**2**n standen en tonen zich als een spiraal.

In fact, the most interesting aspect of evolution is that it only works because of its antifragility; it is in love with stressors, randomness, uncertainty, and disorder — while individual organisms are relatively fragile, the gene pool takes advantage of shocks to enhance its fitness.

Onderstaande plaatje toont de Involutie (convergentie van de Evolutie) van de Spiraal van het Universum van de Big Bang tot en met het ontstaan van de Sociale Systemen.

Als een fragiel systeem kapot gaat kan de nieuwe staat iets heel anders doen dan vroeger of helemaal niets doen. In dat geval passen de brokstukken niet meer in elkaar.

Een fragiel systeem kan door een grote verstoring anti-fragiel worden omdat de componenten anders worden geordend en ook zelf worden aangepast.

Een niet-veranderbare (anti-agile, rigide) ecologie weerstaat een verstoring.

Een veerkrachtige (robuuste) ecologie herstelt zich maar verandert niet.

Een veranderbare (agile) kwetsbare (fragile) ecologie valt na een grote verstoring uit elkaar, ordent de brokstukken op een andere manier en blijft hetzelfde doen (“functional redundancy”).

Een onkwetsbare ecologie doet iets nieuws met nieuwe brokstukken. Het is de vraag of nieuw beter is. Het is ieder geval anders.

10. Over Black Swans en Dragon Kings

In tegenstelling tot Nassim Taleb is Didier Sonnete van mening dat er naast de Black Swan nog een ander soort ramp bestaat, de Dragon King.

Black Swans ontstaan door Self-Organized Criticality, “de druppel die de emmer doet overlopen”, de eerste steen die een lawine, een kettingreactie, doet ontstaan. Een kettingreactie duidt op een systeem dat te geïntegreerd is. Alles hangt met alles samen.

Het moment waarop de lawine ontstaat is niet met zekerheid te voorspellen maar de verdeling van de grootte van lawines vertoont een z.g. powerlaw-verdeling (de 80/20-regel, Pareto-principe). Een powerlaw-netwerk heeft heel veel kleine knooppunten en een paar grote “hubs”, die als magneet fungeren voor de kleintjes.

Dragon Kings ontstaan omdat er door synchronisatie min of meer gelijke (homogene) sterk gekoppelde (coupling) objecten gaan ontstaan die zich als een geheel volgens een vast ritme gaan gedragen (kuddegedrag).

De kudde drijft het systeem tot enorme hoogte (“een hype”, “bubble”) waarna het in elkaar stort en een tsunami start die veel opgebouwde waarde vernietigd. Dit wordt positieve feedback genoemd.

Synchronisatie forceert homogeniteit. Ongelijke onderdelen gaan in het geheel op elkaar lijken. Voorbeelden zijn verliefdheid, mensenmenigten (“meutes”), vogelzwermen, bacteria, hersenen, files, het weer en economische bubbles.

11. Over Stroomsystemen en Constructal Law

Het energieverschil, het potentieel, tussen de ritmische input van de zon en de output  van de ritmisch roterende aarde (via reflectie), wordt omgezet in geordende (geconfigureerde) ritmische (cycli) beweging (stroom systemen, bijv. het weer, de waterkringloop in de zee, …).

Het ritme van de zonnecyclus veroorzaakt grootschalige synchronisatie op aarde.

Als het potentieel te laag is komt de beweging tot stilstand (uitputting). Een blokkade van een aantal stroompaden kan een infarct doen ontstaan waardoor de stroom zich ophoopt en blokkeert. Op den duur wordt de blokkade (“doorbraak”) weer opgeheven als de bron maar blijft bestaan.

Een te grote stroomlijning van de rivierdelta veroorzaakt bij een te groot aanbod overstromingen. Hierdoor gaat de stroom anders lopen (bypass). Een rivierdelta is een combinatie van vele stagnaties die plotseling door de grote druk die zich bij het knooppunt ontwikkeld een bypass veroorzaken.

Tussen stagnatie en vrije stroom bevindt zich een persistent model dat een optimalisatie is van vele variabelen (i.h.a de lengte van de stroom). Dit model, de boom,  komt steeds terug.

Constructal Law is een onderdeel van de Thermodynamica. Ze laat zien dat stroomsystemen allemaal hetzelfde fractale “boom”-patroon vertonen op ieder schaal-niveau (hersenen, longen, bloedvaten, boom, rivier, stad,…).

Het model van Paths of Change bestaat eigenlijk uit vier aan elkaar gekoppelde bomen die 90 graden zijn geroteerd.

Unity is de Boom van de Hiearchie, Sensory is de Boom van de Causaliteit, waarbij een oorzaak vele gevolgen kan hebben.  Social zijn de Wortels van de Boom en Mythic is het omgekeerde van Social. Uit het Vele komt de Eenheid voort.

In zijn totaliteit lijkt het op een centrum (de Leegte) waaruit paden voortvloeien die alle kanten op stromen. Dit model is het gevolg van een systeem zonder weerstand.

Hier toont zich de Levensboom van Thoth en Ma’at maar ook de Uhrplant van Goethe die de wetenschap van de Morphologie (de Vormkunde) in gang heeft gezet.

De essentie van Constructal Law is dat de stroomsystemen in de vorm van boomstructuren op den duur alle weerstand verwijderen zodat ze steeds beter kunnen stromen. Die weerstand wordt gevormd door de vormen die “oude” stroomsystemen hebben geproduceerd.

Dit betekent dat de cyclus sneller gaat bewegen, het boom-object kleiner wordt (maar wel deel blijft uitmaken van een groter object (dat weer deel uit maakt van een nog groter object (via de fractale wetten)))  en de vorm van het object meer gestroomlijnd wordt gegeven het medium waarin het zich bevindt (vissen (water), vogels (lucht), zoogdieren (land)).

Volgens de Constructal Law zijn de organismen maar ook de hulpmiddelen van de organismen (vliegtuigen, boten , auto’s,…) allemaal een gevolg van de rotatie (in de rotatie, in de rotatie) die het overschot aan energie van de zon heeft veroorzaakt.

12. Over Vitaliteit , een voorbeeld van een Spanningsveld

Vitaliteit is een verband tussen diversiteit (veerkracht) en efficiency (orde). Als er teveel is gestroomlijnd wordt het totale gekoppelde systeem gevoelig voor verstoring (fragiel, breekbaar (brittle)).

Door het uitvallen van een elektriciteit-centrale vallen alle centrales uit of door een virus valt een groot deel van de software uit (collapse). Andersom levert een te grote diversiteit een te lage samenhang (connectivity) op en werkt er niets meer samen (stagnatie, chaos).

Vitaliteit is een voorbeeld van een spanningsveld (Efficiency (Alles gelijk) vs Diversiteit). Als je dieper analyseert blijkt dat alle problemen ontstaan door spanningsvelden die niet in het midden, in balans, verkeren omdat ze met grote moeite in balans kunnen komen.

De ene en de andere kant zijn meer waarschijnlijk maar veroorzaken zulke grote problemen dat een ander spanningsveld ze weer oplost.

Aangezien de spanningsvelden samenhangen middels spanningsvelden is de wereld een systeem dat in wankel evenwicht verkeerd en dat uiteindelijk tot een punt in een kruis kan worden teruggebracht. Dat punt is het scharnierpunt waarom alles draait.

13. Over Panarchy, de Fusie van de God Pan en Anarchie.

De hoofdstukken 4 t/m 6 laten een aantal samenhangende onafhankelijke variabelen zien die een spanningsveld zijn n.l. (1) Verbondenheid (2) Vitaliteit (3) Orde en (4) Potentieel. Die variabelen komen ook voor in het model achter Panarchy.

Panarchy is een fusie tussen Pan, de God van de Natuur en Anarchie, een  niet van boven gestuurde organisatievorm. Panarchy gaat over Autonome processen in de Natuur.

Panarchy is een cyclisch 4-dimensionaal model (een spanningsveld tussen Vorm & Proces) van de ontwikkelingen (de stromen) die een ecologie doormaakt.

De vorm van de cyclus is het cijfer 8, de Möbius-ring. De ring is een 2-Dimensionele band in een 3-D-ruimte die geen boven- en onderkant heeft maar die suggestie wel wekt.

De ring kan worden onderverdeeld in vier fasen die overeenkomen met de cyclische ontwikkeling van een organisme van geboorte tot dood.

De fasen zijn:

(1) geboorte en groei (opbouwen potentie en verbondenheid, groen/blauw), Vanuit het diepste punt (“de depressie”) ontstaat er weer samenhang. De samenhang produceert en consumeert hulpbronnen waarbij er veel meer wordt geproduceerd dan geconsumeerd. Er is nog genoeg ruimte om te groeien en om voorraden te maken. Vanuit het overschot ontwikkelt zich een besturingssysteem (een elite) die vooral zorgdraagt voor consensus. De onderdelen staan in dienst van elkaar.

(2) conserveren (behoud huidige situatie prioriteit, veel te veel connecties, geen mogelijkheid voor nieuwe paden, systeem wordt broos en breekbaar, er ontstaan  verschillende breuklijnen, diversiteit neemt toe, blauw/geel): Het systeem verbruikt vrijwel al zijn hulpbronnen om zich in stand te houden. Er vindt geen innovatie plaats en het verleden wordt belangrijker als de toekomst.

(3) ineenstorten en uit elkaar vallen  (geel/rood): Uiteindelijk valt het geheel uiteen in brokstukken die niet echt op elkaar aansluiten. Er werkt niets meer samen en het systeem komt tot stilstand.

(4) herordenen en opnieuw beginnen (rood/groen): De brokstukken worden weer aangepast en samengevoegd en een nieuwe cyclus begint.

Iedere faseovergang wordt afgesloten met een fase-specifieke ramp omdat er steeds op een andere manier “door de bocht” wordt gegaan.

Het model van de ecologie herhaalt zich op verschillende schaalniveaus. Stromen op een hoger niveau zijn groter en stromen langzamer.

De verschillende schalen (bijvoorbeeld mens, sociaal netwerk, stad, zie verder Hfdst. 15) hebben relaties die omhoog (revolutie, geel/blauw) en omlaag (herinneren/terugval, blauw/rood) springen.

Onderstaand plaatje toont het Panarchy-model geprojecteerd op het PoC-model.

Een aantal observaties:

(1) De Mobius-Ring toont zich hier ook,

(2) Er is een symmetrie tussen Blauw/Geel en Rood/Groen. Aangezien PoC een Quaternio is, zie je hier dat de opposities via de kruislijnen Groeien en Reorganiseren lopen. Groeien gaat van Dieptepunt naar Top en Reorganiseren gaat van Stijgen naar Dalen. Beiden gaan in tegengestelde richting Neer->Op vs Op->Neer, een Golf.

(3) Er is een symmetrie tussen Blauw/Rood (Analytic Game, Maken/Analyseren) en Geel/Groen (Emergence, Inzicht in Waarde, Waarde van een Inzicht).

Het Analytische Spel (Unity <-> Sensory) is een mensenspel. In een Ecologie wordt dit niet gespeeld. Het spel ontstaat via de terugkoppeling naar een hogere orde. Dat komt omdat we bij het Ontwerpen altijd veel te abstract denken en een aantal stappen terug moeten doen om de realiteit weer te bereiken. Thoht wordt altijd weer teruggefloten door Ma’at.

Taleb: “We have the illusion that the world functions thanks to programmed design, university research, and bureaucratic funding, but there is compelling — very compelling — evidence to show that this is an illusion.  Technology is the result of antifragility, exploited by risk-takers in the form of tinkering and trial and error.  Engineers and tinkerers develop things while history books are written by academics; we will have to refine historical interpretations of growth, innovation, and many such things. … The error of naive rationalism leads to overestimating the role and necessity of … academic knowledge, in human affairs — and degrading the uncodifiable, more complex, intuitive, or experience-based type”.

Het Spel van de “Emergence” (Mythic <-> Social) laat het gebeuren. Er  wordt niet gehandeld. Soms worden ideeen gewaardeerd (“brainstorm”) maar de grote vraag is of die ideeen echte ideeen zijn. In het algemeen zijn ideeen waarnemingen.

Andersom is het altijd goed inzicht te hebben in de waarde die mensen toekennen aan een proces of een calamiteit die het gevolg is van een gebeurtenis (Black Swan, Dragon King). In het laatste geval is er sprake van een hype en dient te worden opgelet dat de “fictieve” waarde niet te hoog wordt ingeschat.

Een Ecologie is een Autonoom (Natuurlijk) Proces en geen Mensenspel. Mensen hebben weinig invloed in de Ecologie behalve dat ze net als de andere organismen gebruik kunnen maken van de Ecologie en hem daarmee ten gronde kunnen richten door alles op te maken.

(4) Er is een “nieuw” type “Path-of-Change” ontstaan, een Ecologie/Ecologie-sprong dat via Revolutie (geel-sprong omhoog-blauw) en Herinner (Remember) van Blauw-sprong-omlaag-Rood loopt.

14: Over Menselijke Uitdagingen

De mens (en zijn soortgenoten, de zoogdieren) heeft in zijn leven altijd te maken met existentiële levensproblemen.

Volgens Plutchik zijn dat er vier:

(1) Identiteit (herkennen, herhalen, accepteren, afstoten, isolatie, deelnemer, samenwerken): Als je niet kunt ontdekken wat hetzelfde is kun je nooit iets herhalen. Een persistente identiteit met bijbehorende kenmerken is een eerste vereiste om te kunnen samenwerken.

(2) Hiërarchie (aanvallen, ontsnappen): Hoe hoger hoe machtiger. Om te kunnen overleven moet het duidelijk zijn wanneer je moet vluchten en wanneer de kans groot is dat je wint.

(3) Tijdelijkheid (voortbestaan, reproductie, overdracht van kennis & ervaring (= inzicht), verschil, samenkomen, vertrekken, leven en dood, vieren, spel): Als er voor alles een einde is moet het mogelijk zijn om te reproduceren zowel lichamelijk als qua cultuur. Het slagen van een reproductie is een moment waarop men viert. Het einde van een existentie is een moment van droefenis. Reproductie herhaalt hetzelfde maar niet helemaal hetzelfde. Er is sprake van een afwijking of van verschil.

(4) Territorium (exploratie, oriëntatie, beschermen, grenzen, voorspelbaarheid, hulpbronnen, overschotten, markten): Een territorium is nodig om rust te hebben om hulpbronnen op te bouwen en te bewaken. Een territorium moet een duidelijke grens hebben en de overschotten en tekorten van een territorium moeten kunnen worden bewaard en verhandeld.

15: Alan Fiske : Over Menselijke Verhoudingen

Deze problemen kunnen worden afgebeeld naar de vier relationele elementaire sociale relaties van Alan Fiske:

(1) Identiteit->Cummunal Sharing, groen,

(2) Hierarchie->Authority Ranking, blauw,

(3) Tijdelijkheid -> Equality Matching, geel en

(4) Territorium ->Market Pricing, rood.

De sociale relaties kunnen ook worden afgebeeld naar de vier wereldbeelden van PoC.

Die vier relaties van Fiske zijn vooraf gegaan door de agonistische en hedonistische samenleving, waarbij de eerste was gebaseerd op hiërarchie en conflict (territorium, oversprong-gedrag, mannelijk) en de ander op spel/cultuur (tijdelijkheid, vriendschap, vrouwelijk) en samenwerking (identiteit).

16. Menselijke Emoties

Plutchik is vooral bekend geworden door zijn 3D-model van de menselijke emoties. Het model bestaat uit vier primaire emoties met hun tegendeel:

(1) Vertrouwen vs Afkeer, groen,

(2) Angst vs Woede, blauw,

(3) Verrassing vs Waakzaamheid, geel en

(4) Vreugde vs Droefheid, rood.

In het plaatje wordt de intensiteit weergegeven.

Het model van Plutchik is afbeeldbaar op PoC en alle andere modellen die de revue hebben gepasseerd in deze blog. Het model is op vele manieren uitgetest en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het ontwerpen van robots.

17. Menselijke Maat

Volgens de meettheorie is meten het maken van een afbeelding (f) van de buitenwereld (de meting, waarnemen),  het waarderen van de meting en het plaatsen van de afbeelding in een abstracte relationele wiskundige wereld (het netwerk-model, groen).

De wijze van afbeelden (de analyse, de methode, de functie f) mag geen invloed uitoefenen op het eindresultaat anders wordt het model veranderd (“bias”). Deze invloed, vertaalt in specifieke eisen wordt een schaal genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat zijn theorie over de menselijke verhoudingen (zie Hfdst. 9) ook van toepassing is op de verhoudingen tussen de meetschalen. Mensen nemen naast objecten ook menselijke verhoudingen (een ratio) waar.

De vier schalen zijn ontstaan door “symmetry-braking“. Iedere volgende schaal beperkt de vrijheid van handelen op een formele manier.

de Geometrie van de Verandering

The four Geometries of Paths of Change

In Communal Sharing is iedere combinatie van identiteiten toegestaan, terwijl Authority Ranking een bepaalde volgorde van deze entiteiten tolereert. Daarna wordt het verschil van de entiteiten (in de zin van afstand) toegestaan en als laatste mogen de verschillen alleen nog meer een eenheid zijn (meetlat).

De Ratio Schaal (Market Pricing) is vergelijkbaar met de Euclidische Geometrie, een ruimte waarin evenwijdige lijnen elkaar niet snijden. Het is de ruimte waarin we denken te leven als we dicht bij huis blijven. In werkelijkheid, als we vanuit de ruimte naar de aarde kijken zien we dat we op een bol leven en snijden de evenwijdige lijnen elkaar weer wel.

De meest vrije geometrie is de Projectieve Geometrie, die verbonden is met Communal Sharing en de Nominale Schaal. In dit geval bestaat de werkelijkheid alleen maar uit kruisende lijnen (een netwerk), waarbij een punt een kruispunt van twee lijnen is (in de N=2 dimensionale ruimte), een lijn een verbinding van twee punten en de onderliggende werkelijkheid een bol (of een anti-bol, een zadelvlak) is.

De symmetrie tussen punt en lijn wordt dualiteit genoemd en is een algemene eigenschap in alle projectieve ruimtes.

De gekromde ruimte is de ruimte van de relativiteitstheorie van Einstein, waarin er geen vast punt is en alles relatief ten opzichte van elkaar beweegt. Alles draait om alles. Communal Sharing is Agile en is de anti-these van Market Pricing.

De Ratio Schaal en de Euclidische Geometrie hebben vrijwel geen mogelijkheid om te transformeren. Ze zitten vast in hun eigen structuur. De werkelijkheid is lineair en de enige toegestane transformatie is vermenigvuldigen.

Market Pricing, de meest gebruikte sociale relatie op aarde, is daarom de meest rigide (anti-agile) en egoistische organisatievorm die er bestaat.

De Nominale Schaal (Communal Sharing (CS)) is een opsomming (bijv. de Politieke Voorkeur van Mensen).

De onderdelen van de schaal (de voorkeuren) kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

In de Ordinale Schaal (Authority Ranking (AR)) zijn de onderdelen geordend  (bijv. kledingmaten).

De basis-relatie is baas-ondergeschikte. Deze relatie is complementair. De baas speelt zijn rol maar de onderschikte ook.

AR is fragiel omdat de rangorde ook een uniek pad van escalatie bepaalt. Je hebt aan een zet voldoende om de rest van de keten te raken. De ramp is voorgebakken in de ordening en kan door een kleine trigger in gang worden gezet (domino).

Wiskundig staat de ordinale schaal voor het behoud van orde (( s1< s2 ⇔ f(s1) < f(s2)). Deze orde wordt beschreven door monotoon stijgende functies.

De Interval Schaal (Equality Matching (EM), vriendschap) gaat over de verschillen tussen de waarden in de Ordinale schaal.

Voorbeelden zijn de temperatuur-schalen van Celcius en Fahrenheit die geen “echte” nul hebben omdat de verschillen ook negatief kunnen zijn (onder nul).

Bij EM streeft men naar evenwicht door verschillen te beperken (balans, reciprociteit). Iedere deelnemer levert een gelijkwaardige bijdrage. Er moet een evenwicht zijn tussen geven en nemen. EM is veerkrachtig.

Wiskundig gaat het hier om het behoud van verschil (s1 − s2 = s3 − s4 ⇔ f(s1) − f(s2) = f(s3) − f(s4)). Dit behoud wordt vertaald in de lineaire functie (f(x)= ax+b, a>0), vermenigvuldigen en optellen.

In de Ratio schaal (Market Pricing (MP)) zijn de verschillen altijd gestandaardiseerd op één waardoor de getallen in de schaal als Eenheid (meter, kilogram, sec,…) worden gebruikt en de waarde nul de laagste waarde is (Kelvin).

In MP is de relatie gebaseerd op een transactie waarin de partijen gelijkwaardige objecten ruilen. De prijs van het object is meestal gebaseerd op geld.

Relaties worden door middel van de transactie afgewikkeld en van te voren door een contract gedefinieerd. Ze zijn meestal kortstondig van aard.

MP is Anti-Agile. Ze is gemaakt om niet te veranderen (gestandaardiseerd).

Wiskundig gaat het om het behoud van ratio/verhouding: s1/s2 = s3/s4 ⇔ f(s1)/f(s2) = f(s3)/ f(s4). De functie f moet daartoe de vorm f(x)=ax aannemen.

18. Opnieuw over Anti-Fragility

Er is veel reden om aan te nemen dat wat in Panarchy Revolt (Geel-sprong-vertraag-Blauw) wordt genoemd door Nassim Taleb Anti-Fragility (AF) wordt genoemd.

AF is de kunst om een enorme gefrustreerde diversiteit (mythic, geel) op een gezamenlijk doel (unitary, blauw) te richten. Dit gebeurt bij revoluties waarbij de gefrustreerde achtergestelde volksmassa (groen) de positie van de machthebbers (blauw) willen veroveren.

AF veroorzaakt een overgang tussen twee (eco-)systemen waarbij er een nieuwe hogere orde ontstaat.

De nieuwe orde heeft een lager ritme (trager) omdat ze de flexibiliteit van de lagere orde kwijt is geraakt en een grotere reikwijdte heeft.

Door de revolutie is de bureaucratie van de oude structuren opgevuld met de deelnemers die buiten de orde stonden. In wezen verandert er weinig (de ijzeren wet van de oligarchie).

De nieuwe orde heeft een ander concept gevonden voor de diversiteit die onder druk staat. Voorbeeld is de overgang van het eencellige naar het meercellige organisme dat in haar eencellige staat  tegen de stroom in moest gaan om voedsel te verzamelen en nu gewoon wacht tot de bruikbare hulpbronnen langskomen.

Zolang het nieuwe plan, model  alleen maar in de geest aanwezig is is het model schaal-onafhankelijk (“een visie of een filosofie”).

Zodra men het ontwerp gaat maken (Blauw/rood/-> maken) zal men terug moeten vallen op wat er is of nog veel moeten ontwerpen en bouwen (de “utopie”) om de complete ecologie vorm te geven.

Anti-fragility ontstaat als de onbalans in een Equality Matching-structuur (veerkracht) te groot wordt en de structuur weer naar zijn evenwicht wil terugspringen.

In zo’n geval zijn er drie mogelijkheden (1) de onderdelen gaan terug naar de oorspronkelijke AR (blauw) en worden opnieuw geordend (contra-revolutie) (2) de onderdelen gaan MP (standaardisatie, rood) doen en worden vertaald in (een aantal) eenheden of (3) ze verlaten de huidige ecologie en gaan naar een “hoger” liggende ecologie waar ze ook in een nieuwe AR terecht komen.

Het plaatje laat zien dat Veerkracht (Anti-Fragile) en Fragiel een categorie vormen en dat Agile en Anti-Agile een categorie vormen.Hierbij moet je je afvragen of Anti-Fragiel en Veerkracht niet hetzelfde zijn.

De eerste categorie (Fragiel, Anti-Fragiel) zijn een Vorm waarbij Fragiel een fysieke vorm is (een glas, materie, vast, “aarde”) en Anti-Fragiel een Idee (“lucht”, film, software, media).

Agile en Anti-Agile zijn Samenwerkingsvormen die een proces besturen. In het eerste geval (Anti-Agile) is het proces (een stroomlijn) gefixeerd (standaard, aarde/ijs). Het tweede geval (Agile) is heel flexibel (“water”). Alle paden van de bron stromen naar de zee.

19. Nassim Taleb over de Anti-Fragile-Mens

In het boek Anti-Fragility staan een groot aantal “heuristieken”.

Een paar voorbeelden:

Be less dependent on external material objects

First remove the downside before you add more things to your life to make it better: Ruim eerst je troep op voordat je aan iets nieuws begint.

Seek out novelty: Try as many things as you can and keep your risk low: Dit is vergelijkbaar met de Bijbelse Spreuk “Onderzoekt alles en behoudt het goede”.

Many Small Risks can give a Big Win; Dit is de z.g. Barbell Strategy.

Get comfortable being uncomfortable:  Stop trying to be a Machine: Comfort is Not the Human Ideal:  Laat je nooit door anderen programmeren met redenen die een risicoloos bestaan garanderen. Uiteindelijk gaat er altijd iets mis of in de buitenwereld of in de binnenwereld en zul je moeten reageren. Als je daarin niet hebt geoefend ben je een willig slachtoffer.

Maintain your mobility;  Zorg  ervoor dat je altijd in beweging blijft en dus niet om wat voor reden ergens vast komt te zitten. Als je niet op tijd kunt vertrekken kun je getroffen worden door een ramp.

If you have more than one Reason to do something, Don’t Do it:  Dit heeft te maken met twijfel, motivatie en vooral ook onduidelijkheid (“elevator pitch”). Als er meerdere redenen zijn zijn er ook meerdere acties die nu nog door elkaar heen zitten.

Stop pretending you know so much about your future and structure yourself to take advantage of opportunities in the future. More Options, Less Plan: De toekomst is niet voorspelbaar dus plannen (voorspelbare acties) gaan altijd ergens mis. Als je dan geen alternatieve paden hebt zit je vast.

Evolution does not need narratives. Taking action now is the best thing to doDe natuur verzint niets. De natuur gebeurt. Er is niets op tegen om zomaar wat te doen en is te kijken wat de uitkomst is. Uitvindingen worden niet bedacht ze zijn vaak een gevolg van een fout of een andere kijk op hetzelfde.

Nimium boni est, cui nihil est mali:  The good is mostly in the absence of the bad: The quickest way to riches is to avoid becoming poor. The most effective way to health is to purge the unhealthy. The easiest way to be happy is to remove unhappiness. The fastest way to wisdom is to not be stupid: Het slechte en het goede hebben hun eigen domein. Ingewikkelde problemen moet je niet oplossen maar ze vermijden.

20. De Anti-Fragile Stad

Met behulp van PoC kunnen meerdere lagen van een Ecologie tegelijkertijd worden gemodelleerd. Bovenstaand plaatje toont een model van de Stad in vier lagen (Openbare Ruimte, Sociale Netwerken (verdeeld in Sub-netwerken), Bedrijfsleven (Waarde-ketens/cycli) en Bestuur. Iedere laag bestaat uit vier stappen waardoor er 16 (4×4) knooppunten zijn.

In bovenstaand plaatje wordt de Anti-Fragiele Stad getoond. Het Bestuur van de Stad is het resultaat van een groei-proces (zie Hfdst. 8) dat ontstaat vanuit het waarderen van de bedrijvigheid door het Sociale Netwerk. Het Bestuur van de Stad stuurt de Innovatie via de Creatieve Sector.

21. De Anti-Fragile Mens

Bovenstaand plaatje is een PoC-afbeelding van het MBTI (Myergs Briggs)-model van de Menselijke Persoonlijkheid. MBTI is een interpretatie van de archetypen van Jung die zijn samengevat in het Quaternio.

Het model bestaat uit drie delen:

(1) Observator: Observator-In-de-wereld= Judging vs Observator-Boven-de-wereld = Perceiving.

De observator is een hogere (of lagere) (fractale) vorm van de Quaternio.

(2) Rotatie: Extravert (Met-de-klok-mee-draaien) vs Introvert (Tegen-de-klok-draaien) en

(3) Een 2-combinatie zonder herhaling van de vier “organen”

(a) Thinking (T, Unity, Denken, Blauw),

(b) Sensing (S, Sensory, Waarnemen/Actie, Rood),

(c) Feeling (F, Social, Emoties, Groen) en

(d) Intuiting (N, Mythic, Verbeelding, Geel).

Je bent Anti-Fragiel als je met de Verbeelding (Inzicht, N) een Sprong maakt naar een Ordening (Thinking, T) die boven de Mens uitstijgt (in het domein van de Observator). Hierbij heb je de keuze om in de Lucht te springen (omdat er niets kan worden gemaakt) of om aan te sluiten met wat nu is. Hierbij moet je vaak weer een paar lagen terug gaan om de aansluiting te vinden.

De kortste weg tussen Waarnemen en Anti-Fragiel is om zowel de Emoties (waarderen) als het Denken (waarheid) te negeren. Het gaat hier om “zien” met de verbeelding (“het derde oog”, inzien).

22. De Magier

Het derde oog doet me erg veel denken aan de  Magier (Thoht) die de Veerkracht van  de Creativiteit (Equality Matching, het Verschil, de Creatieve Spanning, de Levenskracht) gebruikt om het Universum een stap verder te brengen waarbij Ma’at er voor zorgt dat die stap een haalbaar stapje is.

Mijn favoriete tovenaar is Don Juan een magier uit de Toltec-traditie die in de boeken van Carlos Castaneda zijn leerling, Carlos, leert om van de Tonal (het bekende, het talige) naar de Nagual (“het onbekende”, de anti-fragiele wereld) te springen. De Nagual is een hoger dimensionaal gebied waar de tovenaar kan toveren wat hij wil.

Hierbij is het opvallend dat veel van de aanbevelingen van Nassim Taleb in de boeken van Carlos Casteneda terug te vinden zijn wanneer Don Juan Carlos uitlegt hoe hij een impeccable  “warrior” kan worden:

The attributes of a warrior are ruthless, cunning, patience and sweetness. The fifth element is not a personal one: timing. With those tools he faces every day life. Ruthless is not cruelty but a lack of self pity. Patience is waiting without rushing. Cunning is to distract the mind from the real issue, so it won’t interfere with the process. Sweetness is simply being nice. Timing is the ability of the warrior to use those four qualities at the right time. The warrior aims to be impeccable in whatever he does, but never takes himself and his actions too seriously, considering them as controlled folly. He acts with sustained effort and unbending intent in order to raise his level of energy.

A warrior lives by acting, not by thinking about acting, nor by thinking about what he will think when he has finished acting.

Thot en Maa’t

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat. 

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken. 

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter 

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

LINKS

Over de Adaptive Cycle (zie Panarchy)

Een hele uitgebreide Engelse samenvatting van het boek Anti-Fragility

Over Polarity Management

Over het Viervoudige (Quaternio)

Waarom Neurale Netwerken op het Universum lijken

Een lange lijst van vierluiken

About Anti-Fragility (in English)

Over Magie

Over Alchemie

Over de Evolutie van de Schoonheid

Over Ma’at

Over Synchronisatie

Over Don Juan & Tales of Power

Samenvatting boeken Castaneda

Waarom we Ziek worden van Gezond Voedsel

Boerenzoon

Ik ben de enige zoon van een boer uit Wekerom en ben door mijn vader getraind in het boerenvak.

Mijn vader heeft mijn moeder in de oorlog leren kennen en is in haar geboorteplaats blijven wonen.

Wiskundige

Ik ben in mijn geboorteplaats, Leiden wis-natuur-en scheikunde gaan studeren en als wiskundig analist bij de ABN terecht gekomen waar ik snel carrière heb gemaakt als strateeg.

Rond 1997 ben ik een eigen bedrijf begonnen wat zich bezighoudt met Innovatie vooral m.b.v Slimme software.

Voedselketen

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van investeerders in de voedselketen in Wageningen.

Hierdoor werd mijn latente interesse voor de landbouw weer aangewakkerd. Wat mij vooral begon te interesseren was de relatie voedsel en gezondheid. Door het netwerk werd ik steeds doorverwezen naar deskundigen op dit gebied.

Tot mijn verbazing bleek dat al die deskundigen grotendeels in het duister tasten ten aanzien van de relatie voedsel/gezondheid.

Wat is Gezond?

De reden was dat men zich veel te veel had geconcentreerd op de statistiek en onvoldoende had rekening gehouden met het feit dat de mensheid heel divers is.

Als je die diversiteit combineert met het feit dat alle omstandigheden ook weer specifiek zijn kom je uit op een omkering van alles.

De mens heeft behoefte aan specifiek voedsel in specifieke omstandigheden (“personalized food”).

Slimme Technologie

Het model van Smart Computing komt uit de Psychologie.

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met Smart Technology.

Het woord Smart betekent dat het gedrag van de software niet is te onderscheiden van het gedrag van een mens. Een goed voorbeeld is de zelf-rijdende auto.

Slimme Voedselketen

In dit document concentreer ik me op de “slimme” voedselketen.

Een slim systeem heeft Zintuigen nodig (sensors), moet zelfstandig kunnen denken (analytics) en handelen (proces management) daarnaast moet het ook kunnen samenwerken (Community) met mensen en andere slimme systemen en overzicht houden (monitoring).

Ketenintegratie en Ketenomkering

Door het inzetten van slimme technologie verdwijnt de fysieke Intermediair.

Productie-Cyclus

Slimme systemen bewerkstelligen keten-integratie en keten-omkering.

De Rechts-draaiende ProductieCyclus en de Linksdraaiende Consumptie-Cyclus worden gekoppeld door verscillende soorten “communities” die betrekking hebben op de verschillende kenmerken van een mens.

Directe Koppeling Producent en Consument

Keten-integratie resulteert in het direct koppelen van consument en producent.

De intermediair in de keten verdwijnt en wordt overgenomen door een (software)-infrastructuur die vaak wordt aangeduid met E-Commerce.

Consumenten kopen steeds meer hun producten in web-shops waarna de producten aan huis worden bezorgd.

Integreren Logistieke Stromen

Het thuis bezorgen gaat een revolutie ontketenen in de stadslogistiek omdat het gebruikelijk concept van het centrale (of regionale) distributiecentrum niet meer nodig is als je instaat bent om verschillende logistieke stromen slim te combineren.

Koppelen Lokale productie aan Lokale Markt

In het eerste stadium werd de web-shop vooral gebruikt om luxe goederen te verkopen maar sinds kort neemt het on-line kopen en bezorgen van voedsel enorm toe.

Autarkie

Een deel of een groot deel van dit voedsel wordt in de nabijheid van de klant geproduceerd en werd vroeger op lokale markten verhandeld. Dit resulteert in een hoog nivo van Autarkie (Zelfvoorziening).

Door de globalisatie worden lokale producten nu de hele wereld over getransporteerd en vice-versa waardoor er erg veel energie verloren gaat.

Bewuste Consumenten

Bewuste consumenten willen weer terug naar lokaal geproduceerde voeding. Dit geldt niet alleen voor voeding maar ook voor energie en werk. Er komt steeds meer behoefte aan zelfvoorziening (autarkie). Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de lokale markt weer terugkomt.

Keten-omkering wil zeggen dat de consument en niet meer de producent aan het begin van de keten komt te staan. Die consument wordt nu het waarnemingsinstrument, de sensor, van de keten. Wat hem of haar aantrekt wordt uiteindelijk vertaald in een vraag. De grote vraag is hoe de consument zijn vraag kan articuleren.

Niet het produceren maar het consumeren wordt dominant in de waardeketen. De consument moet nog erg wennen aan het feit dat zijn vraag bepalend wordt voor het aanbod.

Steeds meer mensen beseffen dat voedsel heel belangrijk is voor hun welbevinden. Hierbij gaat het niet alleen om de ingrediënten maar ook om de wijze van de productie van deze ingrediënten in de voedselketen. Deze voedselketen integreert en keert net zo hard als alle andere waardeketens.

Voedselleer

De diëtetiek, de voedingsleer, is een hele oude wetenschap.  In de preventieve holistische gezondheidsleer van Griekenland, Rome, China en India werd  er veel aandacht besteed aan voedsel.

Voedsel in de zin van kruiden was ook het belangrijkste middel om een ziekte te genezen. De kruiden zijn in de loop der tijd getransformeerd in chemische (farmaceutische) geneesmiddelen. Wat veel mensen niet beseffen is dat medicijnen ook voedsel zijn.

De oude wetenschappers waren op de hoogte van het specifieke van het lichaam en de persoonlijkheid en ontwikkelden ook classificaties (de humores en de temperamenten) die tot op heden worden gebruikt in de psychologie (Big Five).

De visie van de beroemde Hippocrates op de diëtetiek wijkt in zijn wezen niet zo erg af van de huidige visie over voedsel. Los daarvan is er erg veel veranderd en die verandering is veroorzaakt door de technologie.

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de technologie invloed op de medische wetenschap. Er werd steeds meer kennis verkregen over de onderdelen van het menselijk lichaam waardoor de specialisatie enorm toenam. In 1930 was 25% van de medici gespecialiseerd in 1980 80%.

Door de specialistische visie op de mens is de kennis over de voedselverwerking in het lichaam enorm toegenomen en begint men na het uitzoeken van het menselijk DNA ook steeds meer zicht te krijgen op de specialistische invloed van voedsel op de gezondheid.

Door de specialisatie is het holistische karakter van de geneeskunst grotendeels verdwenen.

Voedselkwaliteit

De invloed van de technologie op de voedselketen is enorm. De productieprocessen zijn opgeschaald en het voedsel is geoptimaliseerd zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De tomaat van vroeger lijkt door de genetische manipulatie in niets op de tomaat van nu.

Het is de grote vraag of de ingrediënten van het huidige voedsel nog passen op het lichaam van toen.

Daarbij komt dat de bodem (‘de aarde”) steeds meer is ontdaan van zijn natuurlijke samenstelling waardoor ons voedsel belangrijke stoffen (zoals magnesium) mist.

De consument begint zich hiervan bewust te worden door allerlei publicaties en televisieprogramma’s en vraagt steeds duidelijker om gezond voedsel. Wat gezond is, is niet erg duidelijk. Er worden tientallen boeken op de markt gebracht die elkaar soms fors tegenspreken.

Persoonlijke Monitor

Om te voorkomen dat men door de bomen het bos niet meer blijft zien kan de technologie als hulpmiddel worden aangewend. Het wordt tijd voor de Persoonlijke Voedsel Monitor (PVM). Deze monitor moet de match maken tussen het voedsel en mens.

Wat er in het voedsel zit kan binnenkort door de persoonlijke spectrometer real-time in kaart worden gebracht. Op basis van het persoonlijke voedselprofiel kan dan worden bekeken of dit voedsel passend is.

Met behulp van lichaam-sensors in combinatie met een DNA-profiel kan real-time in kaart worden gebracht wat het lichaam op de lange en de korte termijn nodig en niet nodig heeft. Deze behoefte kan worden vertaald in ingrediënten en daarna in producten.

Daarnaast kan de PVM ook helpen bij het geven van inzicht in de relatie lichaam en voedsel door de koppeling aan een slim leersysteem (SLS).

Vraag en aanbod kunnen door de koppeling aan een E-Commerce systeem direct aan elkaar worden verbonden waardoor het “gezonde” voedsel “on demand” kan worden thuis bezorgd.

Als mensen hun persoonlijke data willen delen kunnen we met behulp van statistische analyse-software (“Big Data”) real-time wetenschappelijk onderzoek doen naar de relatie voedsel en gezondheid en de resultaten persoonlijk terugkoppelen.

Hierdoor kun je heel goed zien hoe je “het doet” ten opzichte van mensen die op je lijken. Indien er interesse is kunnen die mensen ook met elkaar in contact komen. Natuurlijk moet er hier goed aandacht worden besteed aan privacy.

Biophotonen

Albert Propp is de ontdekker van de biophoton een lichtsigmaal dat iedere cel uitzendt en door het lichaam worden gebruikt voor interne communicatie. Hierbij wordt het DNA als versterker gebruikt.

Roel van Wijk en zijn zoon Eduard hebben bij het inmiddels opgeheven Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine van TNO in Leiden onderzoek gedaan naar Bophotonen en een meter ontwikkeld waarmee deze zijn te meten.

Het Licht van de cellen wordt in China en India levensenergie (Chi,Prana) genoemd.

M.b.v. de meter is het mogelijk om de kwaliteit van voedsel te meten waarbij het duidelijk wordt dat het voedsel genetisch is gemanipuleerd maar bijv. ook bij eieren wat de levenskwaliteit was van de kip.

AAngezien er hier sprake is van een objectieve meting zou de overheid dit verplicht kunnen stellen of Roel & Eduard kunnen een speciale meter op de markt zetten die de consument zelf kan gebruiken.

Het DNA speelt een heel andere rol dan werd gedacht. Het is een opslagsysteem van de levensloop (inclusief die van de ouders en voorouders en fungeert als een zender en ontvanger voor de communicatie tussen niet aleen de cel-cel-communicatie.

Onderzoek gezond voedsel: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zembla-zomerserie-de-uitgeputte-bodem

LINKS

over dna

Over de geschiedenis van de gezondheidszorg

Over zelfvoorziening

Over Biofysica

Over de persoonlijke voedselspectrometer

About the Productivity of Knowledge Workers

In the 19th Century The Blue Collar Workers were replaced by Machines operated by White Collar Workers.

When the White Collar Workers were replaced by the Software of the Programmers a new Type of Work was created, called Knowledge Work.

It is very difficult to measure the Productivity of the Knowledge Worker.

In this Blog I will show you that the Problem of the Productivity of the Knowledge Worker can be solved when you Realize that the Business Cycle is a Self-Referring Object (A Fractal).

Work is a Process and is part of a Business Cycle. Work has a Result and it uses Resources.

When the Result of the Process is accomplished somebody has to Use the Results. The process of Use is called Consuming.

When a Requirement is Transformed into a Result and the Result is Sold (Sales) and Used somebody starts to Think, gets Ideas, about Adapting the Requirements and the Cycle of Work is Closed.

When the Requirements are Satisfied we call the process Effective. The process is Efficient when Waste is minimized.

In the Business Cycle the Four “Organs” of the Human, Control, Desire (Consume), the Emotions (E-value-ate) and the Imagination (Create) are Dominating a Phase. The task of the fifth Organ, Conscioussness, The Monitor, is to Balance the Four Organs to make sure that one Human Faculty is not dominating the Cycle. The Business Cycle is Self-Referring.

This means that we are able to apply the Business Cycle in every part of the Business Cycle. A Salesman makes the Requirements of a Sales Plan, Executes a Sales Plan and Improves his Sales Cycle when he gets new Ideas about the effect of his efforts.

What we see is the process of Specialization resulting in the Division of Labour.

Every time when a new specialization of the Business Cycle is created the Level of the Process changes and the Speed of the Movement of the Cycle, the Periodicity, changes. Every Time when a new Division of Labour occurs the Business Cycle Speeds Up.

The Division of Labour not only Accelerates the Business Cycle. The New Roles in the Cycle behave like an Independent Unit. They want to Dominate Cycles on other Levels and most of all they want to expand their Activities.

The Personal Assistant who was helping the Manager to Hire and Fire Personnel transforms into a Human Resource Management Department.

At some point in time the specialized Units disconnect from the Whole and start a Life of their Own. Designers start Design Bureaus. Teachers unite in a School. Scientists cluster in Universities.

All of them are still payed by the Primary Processes in Society (Agriculture (Food), Industry, ..) but the Secundary (or higher order) processes don’t want to hear that. They think they are the Most Important Processes in Society.

When the new Wholes are created they start to Divide again and again. The Result of the Split of the Work Cycles, the endless Division of Labour, is an Incomprehensible, not Effective, Inefficient Network of Competing Work Processes Clustered in many Institutions.

The Business Cycle is Breathing.

When the process of Splitting has gone too far, the process of Union and Integration starts.

Splitting, Expansion, occurs when the Economic Cycle is going Up.

Integration, starts when the Economic Cycle is going Down.

We are now again in an Integration Phase which means that many secundary and higher order processes will be destroyed until the Essence of Society is visible again.

What is a Knowledge Worker?

A Blue Collar Worker works in a Factory and is doing Manual Labour. The people who are part of the Staff Departments of the Factory (Sales, Planning, Design,) are called White Collar Workers. White Collar Workers are more Educated as the Blue Collar Workers. They Earn more money and are doing Intellectual Work. The Knowledge Worker Uses and produce Knowledge. Examples are: Programmers, Systems Analysts, Lawyers, Teachers and Scientists. Examples of processes are: planning, acquiring, searching, analyzing, organizing, storing, programming, distributing and marketing.

What is Productivity?

The Concept of Productivity implies that an organization works as a Physical System with variables and their inter-relationships amenable to precise definitions. The basic reliance is on the acceptance of a Stimulus-Response model of Causality that an Input causes an Output.

Productivity is the ratio of Outputs (Goods and Services) divided by one or more Inputs (Labor hours, FTEs, Capital, Expenses). Using money as a measure of value makes it possible to compare dissimilar inputs and outputs.

Productivity is only applicable in the Production Phase of the Business Cycle. In the other Phases other Measures are used like Customer Satisfaction in the Consuming Phase. Customer Satisfaction is a measure of the Effectiveness of a Production phase.

The Business Cycle is a Self-Referencial Object. Every Phase of the Business Cycle can be divided in the Phases of the Business Cycle. This means that the Productivity of the Knowledge Worker can be Measured when he is Producing Something (A Design, A Research Document, A Plan).

If the Knowledge Worker is not Producing anything there is nothing to Consume in the next Phase. In this case the Knowledge Worker is not Effective. If this happens the  Knowledge Worker has to Reflect, Use his Consciousness, to detect his Added Value to the Whole he is part of.

To Define the Productivity of a Blue or White Collar Worker, the Process has to be Standardized. To standardize a process you have to define the Flow of the Components (Bill of Materials) and of course the Product, the Result.

If the Process is Standardized it is very easy to get rid of the Waste in the Process (Process Improvement). When this happens the process becomes more Efficient (now called Sustainable).

Standardization results in a Decrease of the Workers, a Lowering of the Waste (Costs) and an Increase in Rules. The Process Rules are implemented in Machines and Software.

What are Knowledge Workers Really Doing?

The Designers and Implementers of the Rules, the Knowledge Workers, are the people who are Destroying the Work of the Blue and White Collar Workers in a Factory. They are also the Creators of New Factories (Business Development) and connect Old Factories (Value Chain Integration).

How to Measure the Productivity of Knowledge Workers.

Knowledge Workers are part of the Business Cycle. They Analyze Work Processes to minimize Waste, Evaluate the Results of the Consuming of the Result of a Work Process (the Product) , Imagine and Test new Ways to Satisfy the Needs of the Consumer, Design New Work Processes or Change Existent Work Processes.

The Business Cycle is Self-Referring. This means that you can organize the Work Processes of the Knowledge Workers just like the Work processes they Analyze.

If you measure the Productivity of the Work Process of the Blue and White Collar Workers in a certain way, it must be possible to measure the Productivity of the Knowledge Worker in the same way. Knowledge Workers also have to make plans and have to evaluate their own products to Learn and to Improve their Performance.

This approach has a great advantage. If you treat the Knowledge Workers just the way you treat the Blue and White Collar Workers they will understand that some day the Controller will Standardize Knowledge Management, Reduce the Waste, Focus the Process on a Clearly Defined Target, Eliminate the Knowledge Workers and Replace them by a Very Intelligent and Creative Software Program.

These Software-Programs are already there (Expert Systems, Artificial Intelligence, Pattern Recognition) and are constantly improving their behavior. One of the most interesting examples is Wolfram Alpha.

When the Fractal Pattern Recognizers are fully operational the Knowledge Workers will Realize that the White and Blue Collar Workers are also Humans. They will know that every Human has the ability and the need to Control his own Process of Life.

They will see that Every Human has Desires, Emotions and Imagination.

They will become Aware (Consciouss) of the Fact that every Human is Able to Improve his Own Work Processes.

About the Human Measure

A few years ago (2003) somebody asked me to address the Dutch IT Architecture Congress. The subject was the Human Measure. To understand the Human Measure you have understand the relationship between the Human Being and The Human Measure System, The Emotions.

At that time I was already highly influenced by Will McWhinney so I used his model of the Four Worldviews to describe the Human. Later I discovered a Fifth Worldview (Consciousness) that was hidden in his teachings.

The consciousness is the monitor of the Whole of the Human Being. It reflects about the behavior of the parts and takes action when the Whole is not in Balance (Stressed).

According to Will McWhinney the Human can be described by The Emotions (Values), The Imagination (Ideas), The Senses (Desire, Facts) and the Expectation (Control, Rules).

The Four parts can be combined in six (or twelve = 4x3x2) Games. A Game is a strategy to solve the Conflict between the Four Independent Parts.

To me it is very clear that IT is focused on the combination Expectation/Senses. This combination is called the Analytical Game. It solves the Conflict between Facts and Rules. Will showed that this game was the dominating game in Western Culture.

In the Analytical Game the Emotions, the Consciousness and the Imagination are not important. In the Analytical Game you want to find the Absolute Truth, The Rules of the Game, by Analyzing the Facts sensed by the Eyes.

When you want to understand the Emotions you have to look at “emotional” Psychology. When you start to study “emotional” psychology the “box of Pandora” of Psychology opens up. Psychology is not a science like Mathematics or Physics. Everybody has his own theory about Emotions and everybody is defending his own “territory”. Psychology is simply a scientific mess.

One of the most helpful scientists (a friend of Will) was Rodney Cotterill. Cotteril analyzed the evolution of the Sensory-Motor System of every Organism on Earth. The Sensory-Motor System is an Interaction between the Emotions, the Motor, and the Senses.

The bacteria is drifting around, explores an inhomogeneous environment that contains all kinds of chemical structures. Some of these structures are destructive, some of them are neutral and some of them are attractive (food). When the bacteria finds (senses) food his rotator (the flagellum) moves the bacteria in a circular motion. The circular motion of the bacteria is preserved for a short time and this preservation could be called memory

The emotions are aimed at the survival of the human being. They Explore environments to find something that helps them to survive and Avoid destructive environments. When Humans have found an Attractive environment they Stay there and Store the data about the environment in their Memory. Humans are Moving Memories (E-motion means movement!).

According to Rodney Cotterill the Emotions are the basic structure, the infrastructure, of an organism. All the other structures are specializations of one of the parts (the Sensors, the Calculator (Imagination, Expectation)) of the Emotional Infrastructure.

IT is highly focused on Sensors and Calculators (the Senses and the Expectation). IT has no idea what to do with the Emotions, the E-Value-ator, the basic Measurement System of the Human Being. The main objective of the Evaluator is to find Food and to stay Alive.

The Human Imagination has created many “abstractions” of Food and Secure Environments. They are all stored in the Memory as Symbols and Metaphors but it is not difficult to define what Humans don’t like. They don’t like the same thing IT-experts don’t like. IT-experts want to be Valued. They don’t want to be Dominated. They demand the freedom to Express their Creativity. They don’t want to play a role in a Play that was Designed by somebody else.

IT-experts love to play the Analytical Game. In this Game the Humans, called the Users play the role of the Object, the reusable Module, that has to do its Job. In the Analytic Game Users don’t have Emotions and Imagination. They have to Eat the Food that grew out of The Seeds of the Imagination of the Architect.

What is the Human Measure?

The basic measure of the Human Being is related to everything that gives him or her a feeling, an Emotion, of Security. The Human Value-System, the Emotions, is always looking for Shelter, Protection and Love. Humans Beings need other Human Beings to tell and show them that they are Value-able.

If the Human Being has an Expectation this Expectation has to be realized in the near Future.

When the Emotions of the Human Being are Dominated it wants to move away from his environment because a dominating environment could be Destructive. When something or somebody is Dominating a Human Being he/she feels worthless.

If the Imagination of the Human Being experiences No Change, (Highly Repeating Actions) it wants to Explore a new Environment.

If the Senses experience Too Much Change the Human Being becomes Confused. When you are Confused your Expectation fails and the Human starts to drift around just like the bacteria.

If the Human Being is not Conscious (Aware, Focused) it is unable to Reflect. If the Human Being is not Aware he is unable to Balance the Emotions, the Imagination, The Expectation and the Senses. If there is no balance the Body becomes Stressed. A Stressed Body slowly kills the Immune System. An Unbalanced Immune System is the Cause of many Diseases.

What is IT Doing?

IT is still creating Dominating, Always Changing, Insecure and Confusing Software.

IT is not automating the repeating activities Humans don’t like. IT is producing highly disconnected software-systems.

IT is not helping the Humans to makes senses of the complexity of the Outside World. IT is increasing the Complexity of the Environment.

IT is not supporting the Human to explore its environment. IT is shielding the outside environment and is creating an artificial outside environment. Many people believe the Imaginary World is the Real World. The most destructive artificial worlds are the Destructive Computer Games. They give the Player the Believe that Killing People is no problem at all. The destructive Games are the Games of the Military. They kill people by looking at simulators and pushing buttons.

IT is Playing the Same Game using Different Terminology all the time. If you understand the transformation of the terminology the Game is Boring. If you don’t understand the terminology the Game is Confusing. If you Mix the Terminology the Game is too Complex to Play. Almost nobody knows the Rules so many People make mistakes, believe they win the Game but in reality lose the Game.

What to do?

Perhaps somebody is able to Invent a New Game.

I have an Idea.

Why don’t we create a Game that Creates Games? According to the Theory of Will this Game is called the Game of Culture. It solves the conflict between The Imagination (The Creator) and the Emotions (The Mover). When the Mover is Inspired by the Creator the Sensory/Motor-System starts to Act with Spirit (Imagination) and Soul (Emotions). In terms of Emotional Psychology: The Human becomes Highly Moti-vated!

If we look at the theory of Will we now can see that the Analytical Game is the Complement of the Game of Culture.

If we Unite the two Games, the Games of the West and the Games of the East, we are able to connect all the parts of the Human Being in a Cycle, the Cycle of Human Innovation.

LINKS

About the Human Measure

 

How the Hedge Funds are Starving a 100 Million People

The Banking Business has created the Credit-Crunch. The Banking Business has created the Great Depression. The Banking Business has created many Bubbles. The Banking Business has advised people to buy shares while they knew the shares were highly overvalued. Now the Banking Business is stimulating the Food Crisis in the World.

 Analysis being carried out by World Food Program (WFP) estimates that about 100 million people have been pushed deeper into poverty by the high food prices.

The “Silent Tsunami” will affect more people on every continent than the real Tsunami in 2004. It will destroy more livelihoods and the nutrition losses will hurt children for a lifetime.

Everybody believes that Prices Rise when there is a Shortage of Something. The highest bidder takes all.

The main cause of the World Wide Food Shortage is Western Way of Producing, Selling and Wasting Food. We are Manipulating the Market and The Consumer but we are also destroying nature by fertilizers and genetical manipulated seeds. We are also throwing away a enormouss amount of food.

The Multi-Natioals produce genetic manipulated seeds, artificial fertilizers and artificial food. They control the Transportation, the Media, The Financial streams and the Governments (The World Bank). The multi-national food companies are making record profits.
 
The profit of Monsanto has doubled. Similarly, the Mosaic Company, one of the world’s largest fertiliser companies, saw its income rise more than 12-fold. The prices of some kinds of fertiliser have more than tripled over the past year as demand has outstripped supply. As a result, plans to increase harvests in developing countries have been hit hard.

The Farmers at the beginning of the production lines are mostly poor. They will not profit from the rise of the prices of their products. This is not something new. The Poor get poorer and the Rich get richer. They are blocked to enter the Market. They are also blocked to produce their own natural fertilizers and their own natural seeds. Most of them are now unable to be self-sufficient. They have to buy food and y are unable to pay for it.

When you are very rich you can play with “the Fundamental Law of the Market“. You can buy a lot of goods, store them and create an artificial shortage. This game is called Speculation. The Multi-Nationals are creating an artificial shortage.

A very advanced Speculation Game is called Hedging.

When you are Hedging you use the Power of Money to Move the market UP to a certain point you want it to reach. If your hedge works out fine you leave the market when it Moves DOWN. At that time you let the “Bigger Fools” pay for the Downfall. At this moment the Tax-Payers are paying for the Downfall of the Speculators in the Housing Business. The Hedge Funds have already found a new Target, Hunger.

At this moment Hedge funds are Moving into the Food-business and they are making Big Money.

Commodity speculation spread long ago from standard products like oil and gold to anything edible and available for trade on the Chicago Futures Exchange. These days there are futures contracts for everything from wheat to oranges to pork bellies.

The futures market is a traditional tool for farmers to sell their harvests ahead of time. In a futures contract, quantities, prices and delivery dates are fixed, sometimes even before crops have been planted. Futures contracts allow farmers and grain wholesalers a measure of protection against adverse weather conditions and excessive price fluctuations. They can also help a farmer plan how much to plant for a given year.

But now speculators are taking advantage of this mechanism. They can buy futures contracts for wheat, for example, at a low price, betting that the price will go up. If the price of the grain rises by the agreed delivery date, they profit.

Some experts now believe these investors have taken over the market, buying futures at unprecedented levels and driving up short-term prices. Since last August, this mechanism has led to a doubling in the price of rice-including the 500,000 tons that the Philippine government plans to buy in early May to address its own shortage.

Experts are already discussing what they call a “Super Cycle,” set off by constantly growing demand in China, and by farmers unable, in the long term, to keep up with that demand as they sow their seed and harvest their crops. The planet has only a finite amount of land for farming.

Greg Warner has worked in the grain wholesaling business for more than two decades. His office sits a block away from the Chicago Futures Exchange. He’s an analyst with the firm AgResource, and he says what is happening now in the wheat market is unprecedented.

“What we normally have is a predictable group of sellers and buyers-mainly farmers and silo operators,” he says. But the landscape has changed since the influx of large index funds. Fund managers seek to maximize their profits using futures contracts, and prices, says Warner, “keep climbing up and up.”

He’s calculated that financial investors now hold the rights to two complete annual harvests of a type of grain traded in Chicago called “soft red winter wheat.”

Wagner is stunned by such developments. He sees them as evidence that capitalism is literally consuming itself.

One of the major players in this business is ABN AMRO. When somebody asked the manager of this business about ethics he answered that he was not interested in a discussion about this subject. “We are aware of the current discussions relating to agricultural commodities but we make the drills, but others have to do the drilling”.

The World Food Program is asking everybody to donate money. They need more money (775 million!) than the “real” Tsunami to solve the problems of the 100 million. The sad thing is that donating is helping the Hungry but is also helping the Rich. It helps them to sustain their Gamble.

In the end your donation will be payd to a very Rich Person who has enough money to buy an enormous amount of Food.

This also happens when Governement is “helping” the WFP. It is a very intelligent trick to move money from the Public Domain to the Private Domain. In the end You pay More and They Increase their Wealth. IT happened with the Credit Crunch. It happened with the Great Depression. It happens all the time.

Just like every Bubble the Food Bubble will also burst at a certain moment. It is not difficult to imagine when this will happen. It will happen when a very small part of the world is able to pay for the food.

The Bubble is already infecting the Economy of the Rich Countries. When a Very amount of people is able to buy Food the End State will be reached and the Prices will drop. At that moment The Hedge Funds will move into another area of (artificial) Shortage.

The poor people in the West are already unable to pay for the food. At a certain moment the Middle Class will feel the effects. When the Poor People in the Rich Countries will experience a Food Shortage they will Riot.

Just like the poor people in the Underdeveloped Countries are Rioting. When the Riots start in the Getto’s of the Big Cities the Rich will become Afraid. They will Ask for Protection of the Police or the Military. In the end they have to surround there homes with walls and create there own food supplies.

The rising prices not only affect the Poor. They also affect the Policy of the FED to stop the Credit Crunch. Higher prices stimulate Inflation and Inflation can only be stopped by an Increase of the Interest Rates. Higher Interest Rates will deepen the state of Depression.

Is this what the Investors really want?

The Ethics are not of My Concern. They are the Business of Somebody Else.

We Produce Weapons but we are not responsible for the Use of the Weapons.

We Fight a War but we are not responsible for the Killing of Innocent people.

We Advice people but we are not responsible for What we are Advicing them.

We Pollute the World but somebody else has to Clean Up.

We Use all the Resources of the Earth but somebody else has to Take Care of our Children.

In the advanced Western Civilization we just look at the Profit. Investors are playing their hedge in the Global Casino and just don’t realize that they are gambling away the daily food supply of the world’s poorest people.

In the old, “Savage”, civilizations the Decision Makers had to Evaluate their Decisions on the effect of Seven Generations. They Knew they needed Nature, their Neighbours and their Offspring to Survive.

Funny.

Every Company has turned itself into a Green Company. They want to “Save the Earth”.

Are the Poor People on this Earth not Included in their Policy?

I know Why. You Know Why. Money makes the World go Round?

My Advice:

Always Take Responsibility for Every Action.

We are all Part of an Ecology and someday the Ecology will React and You will encounter the same things Others are Experiencing.

Do You want to Live in an Environment where You are deprived of Food? I don’t think so. Nobody Wants that.

REFLECT BEFORE YOU ACT.

LINKS

About Ethics in Banking