Waar gaat Nederland Heen en Hoe Organiseren we dat?

Deze blog gaat over de Ruimtelijke Ordening van Nederland en hoe we die ordening zouden moeten organiseren.

Hier speelt de Circulaire economie een grote rol.

Leeswijzer

druk hier.

Conclusie

druk hier.

Introductie

Nieuwste Rapport PBL

Deze blog gaat over het meest recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Ruimtelijke Verkenning 2023.Snel naar het rapport druk hier.

Eigenlijk gaat het over burgerparticipatie op een gebied waar de ambtenarij gewend is om de grote keuzes te maken.

Die zijn bang voor anarchie terwijl grote groepen mensen heel makkelijk te sturen zijn met het gevaar dat er verkeerd wordt gestuurd.

Dat komt vooral omdat de Beleids-amtenaren soms over een enorme hoeveelheid Belastinggeld beschikken waardoor het ook Fors mis kan gaan zoals nog te zien is bij de door Nelie Kroes opgestarte miljarden kostende Betuweroute die nog steeds bij de Duitse grens eindigt.

BurgerParticipatie of BurgerInitiatief

De overheid geeft de burger de gelegenheid om zijn mening te geven.

Gesloten Beleidscyclus

Hierbij worden een aantal stappen in de Beleidscyclus voor de burger ontoegangkelijk gemaakt.

Die zijn voorbehouden aan de het Ambtelijk apparaat wat daarbij erg veel extra deskundigen kan inschakelen waardoor de burger op achterstand wordt gezet.

Complexiteit gaat Omhoog

Dat is nergens voor nodig want veel van die stappen gaan juist mis omdat men de Complexiteit enorm vergroot door in Abstractie Omhoog te gaan.

Hieronder een Context-model dat past op het PoC model en de standaard vragen bevat uit het vier oorzaken model van Aristoteles. Het gaat om het kiezen van het juiste gezichtspunt en schaal,

waarbij abstracties het beste m.b.v fractals (Zelf-Referentie) kunnen worden beschreven .

Het PoC-model is schaal-vrij en structuur-behoudend.

Uit alles blijkt dat het PBL en haar “Achterban” moeite heeft met het betrekken van de burger.

Scenario’s vergen veel Uitleg

Ten aanzien van de Ruimtelijke Ordening heeft het PBL nu gekozen voor het ontwikkelen van Scenario’s.

Het is de grote vraag of dit gaat helpen omdat de scenario’s erg veel uitleg nodig hebben.

De techniek is juist bedacht om de participanten in de ontwikkeling van de scenario’s te binden aan de uitkomst.

Daar waren de meeste burgers niet bij.

Samenwerkend Leren

heet in het Engels Collaborative Learning en is een aanpak die door mij is ontwikkeld samen met de ontwikkelaars van Cordys, een procesmanager die aan Opentext is verkocht.

Het gaat uit van de cyclus van Paths of Change in het midden die in drie contexten Fysiek, Mentaal en Sociaal (Cultureel) opereert waarbij men Leert van de Fouten (“failure”) van anderen. Voor meer info druk hier.

Paths of Change is ontwikkeld door Will McWhinney in 1997 toen hoogleraar aan de UCLA in Los Agelos.

Ik heb tot zijn overlijden meegewerkt aan deel twee Grammars of Ebgagement.

Paths of Change Cyclus

Model van een Stad

In het kader van het ontwerp van de eerste Smart City is een PoC model gemaakt waarin Den Haag herkenbaar is.

PoC is een fractaal model wat betekent dat je in ieder hokje hetzelfde model weer kunt herhalen vaak met andere namen.

Welvaart

In deze video zie je heel duidelijk dat je centra hoe groot of klein ze zijn kunt beschrijven via een “aantrekkings/afstotings model (vgl Magnetisme, Strange Attractor)).

Panarchie cyclus

Panarchie beschrijft de cyclus een Ecologie en is gebaseerd op de Complexiteits-theorie.

Het model is breed getest en beschrijft ook de ontwikkeling van een mens of een organisatie

Ik heb het model ook geprojecteerd op Paths of Change.

Schalen

`een ecologie maakt vaak deel uit of omvat een andere ecologie (vgl Stad en Land). In het algemeen heeft de cyclus een hogere of lagere frequentie (Large and Slow) (Small and Fast).

De vier fasen zijn in Panarcy getypeerd met gebeutenissen die een specifieke “draai” in het systeem beschrijven. Het zijn de uitersten van het systeem en daarmee zijn ze ook de “uitersten” van de mens die te vinden zijn in de Psychiatrie.

Revolt en Remember

Revolutie heet Revolt en betekent hetzelfde terwijl Remember hier vertaalt in Opslaan: “Remember is the second potential pathway within a panarchy.

When a scale enters the omega phase and collapses, instead of a revolt,

the renewal phase of the scale organizes according to the structure and processes of the larger and slower scale above it (Holling et al. 2002).

The higher scale retains institutional memory of the previous structures and processes,

and the lower scale uses that memory to create a similar system to what existed at that same scale in the past”

Circulaire Economie

is een voorbeeld van een panarchie-cyclus waarbij er delen geregeld worden met de nadruk op het voorkomen van verspillimg.

Om dit te realiseren moeten we een PoC-traject starten met het idee van hergebruik als beginpunt.

PoC en de Seizoenen

Het model van de seizoenen wordt al heel lang als refeentiekader gebruikt voor Autonome veranderprocessen.

Ze zijn autonoom omdat de “Rotaties” in het systeem passen en de economie nog steeds beinvloeden behalve op de plekken waar men zich van iedere vorm van “interactie” heeft ontrokken zoals de Chemische Industrie die ook nooit heeft nagedacht over het voorkomen van verspilling.

Korte Samenvatting Scenario’s

Dit onderdeel bevat een korte samenvatting van het rapport overslaan? druk hier.

Het rapport maakt gebruik van vier Scenario’s.

De Scenario’s heten

Mondiaal Ondernemend,

Snelle Wereld,

Groen Land” en

Regionaal Geworteld“)

De eerste twee zijn “Ondernemend” met meer of minder invloed van de Grote Industrieele Bedrijven en de High Tech.

In de andere twee is er meer invloed van “Duurzame” of “Kleine” bedrijven.

In de scenario’s wordt de factor Maatschappij getypeerd als:

Prestatiegericht,

Leefstijlgroep-georienteerd,

Waarde-gericht en

Zorgende Gemeenschappen.

Onderlaag Grond en Water

Uiteindelijk worden de scenario’s omgezet in Ruimtelijke patronen die op de ondergrond worden geprojecteerd die bestaat uit waterlopen en grond die weer verschillende kenmerken heeft (Zand, Veen, Klei,..) warbij de veengrond afhankelijk van het waterpeil zakt.

De waterlopen eindigen uiteindelijk in de Noordzee die via de kwel het grondwater bereikt waardoor de grond zijn vruchtbaarheid verliest.

De Noordzee is de laatste tijd getransformeerd in een Industrieel gebied waar de natuur geen rol meer speelt.

Scenario’s in het PoC-model geplaatst

In het plaatje hieronder zijn de scenario’s in een PoC-model geplaatst waarbij de hokjes gevuld zijn met concepten met de kleur van het Perspectief.

Door te beginnen met een “hoofdmodel met vier perspectieven ontstaan er 16 hokjes die passen op de zestien hokjes die bij de vier scenario’s staan.

De vier hoofdvakken zijn met Pijlen verbonden waardoor een “Lerende” Cyclus ontstaat die hier met de klok-meedraait maar op vele andere manieren rond kan lopen.

Een erg mooi cyclus model is de Mobius-ring die lijkt op het cijfer 8.

Leren van de Fouten van Anderen

In 1998 werd ik door de toenmalige minster van Onderwijs Hermans gevraagd on een onderzoek te doen naar de toekomst van het Nederlandse onderwijssysteem.

Ik maakte toen gebruik van het SECI-model van Nonaka. en Tacheichi.

Kennis Spiraal

Nonaka heeft zich vooral beziggehouden met de overgang van Kennis (Explicit Knowledge) naar Ervaring (Tacit Knowledge) en andersom.

Ik was net daarvoor via Arthur Andersen in contact gekomen metRoger Schank de oprichter van het Institute for te Learning Sciences in Chicago.

Roger Schank ontdekte dat leren plaatsvindt als er sprake is van een z.g. Expectation Failure die wij vaak een “Fout” noemen.

De fouten zitten in de expertise ingebakken en kunnen worden ondekt door experts te interviewen.

Deze techniek heb ik vaak en met succes toegepast maar is nooit tot Nederland doorgedrongen.

Ecologie

De Adaptive Cycle is “ontdekt” door Buzz Holling die hem Panarchie noemde een combinatie van Pan en Anarchie.

Dat komt omdat een ecologie niet wordt geregeld door mensen.

Het blijkt dat “menselijke” structuren zoals een Stad Land of regio erg veel weg hebben van een ecologie.

Het model van Panarchie komt uit de Complexiteits theorie en beschrijft een Ecologie waarbij een Land maar ook een Mens een Ecologie is.

Korte Samenvatting per Scenario

Het rapport is enorm uitgebreid en bevat heel veel “bespiegelingen”.

Om een beeld te krijgen heb ik een heel kein deel van de tekst over de scenario’s gecopieerd.

Voor mij is het overduidelijk dat Momdiaal Ondernemend het “Liberale” “hoofdscenario is, dat het snelle scenario “Trendy” (D66?) is en dat de laatste twee senario’s contrast bieden en vooral passen bij de sociaal-democratische kiezers (Groenlinks, etc) en de sterk betrokken milieuactivisten (PvdD).

1: Mondiaal ondernemend

Ruimtelijke patronen

De Randstad is getransformeerd tot de Middenstad die is omringd door een “rustige” ring Kransland, die loopt rtot in het noorden, oosten en zuiden van Nederland.

Stad en regio

Sterke concentratie in de Middenstad (uitgebreide Randstad);

Grote sociaal-economische verschillen tussen en binnen regio’s. 

Agrarische hoofdstructuur op vruchtbare gronden is hoogproductief. 

Greenports en intensieve veehouderij in agro-industriële clusters. 

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. 

Natuur is gescheiden van landbouw, met uitzondering van smalle bufferstroken (500 à 1.000 meter) rond beschermde natuurgebieden. 

Grootschalige inzet van IJsselmeerwater voor de drinkwaterwinning.

2: Snelle wereld

Ruimtelijke patronen

De digitale ruimte is belangrijker dan de fysieke ruimte. Locaties doen er minder toe, wat tot spreiding leidt. Dit levert fysiek een lappendeken op.

Stad en regio

Locatie verliest betekenis. Veel spreiding. Voorkeur voor goedkope locaties. 

Landelijk gebied

Grondgebonden landbouw is hoogtechnologisch en hoogproductief. Koppeling van glastuinbouw met energieclusters en intensieve veehouderij met voedingsmiddelenindustrie (in verband met reststromen). De greenports zijn uitgebreid. Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. S

3: Groen Land

Ruimtelijke patronen

Openbaarvervoernetwerken, energienetwerken en netwerken voor lopen en fietsen vormen ‘kralensnoeren’: de bebouwing is geconcentreerd rond knooppunten van infrastructuur.

Stad en regio

Optimale benutting van bestaande (middelgrote) steden, relatief evenwichtig gespreid over het land. 

Nabijheid staat centraal; functiemenging op wijk-, buurt- en gebouwniveau. 

Landelijk gebied

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief, CO2-neutraal, circulair en biologisch. De intensieve veehouderij is vrijwel verdwenen. De glastuinbouw is kleiner, klimaatneutraal en gemengd met andere bedrijven. De natuur is boven op het Natuurnetwerk Nederland met 150.000 hectare (1.500 km2) uitgebreid. Beperking van grondwateronttrekkingen in verdroogde gebieden, functiecombinaties van oppervlaktewaterwinning en natuur.

4: Regionaal geworteld

Ruimtelijke patronen

Nederland bestaat uit een mozaïek van regionale landschappen. Er is een gevarieerd patroon van bestaande woonkernen. Regionale identiteiten verschillen duidelijk.

Stad en regio

Regionalisering is belangrijker dan agglomeratievorming; verstedelijking is meer gespreid over het land. Geconcentreerde groei in of aan bestaande (kleinere) steden en dorpen. Daily urban systems zijn kleiner. Grote diversiteit aan wijktypen, volgens behoeften van de lokale bevolking. Multifunctionele buurtcentra. Het aantal woningen neemt (bij hoge bevolkingsgroei) met 1,6 miljoen toe. Het stedelijk gebied groeit dan met 630 km2.

Landelijk gebied

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief en biologisch, heeft korte ketens en is ingebed in de lokale gemeenschap. Meer accent op regionale kringlopen. De glastuinbouw is gekrompen.

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. Naast beschermde natuurgebieden is er natuurinclusief ruimtegebruik met ecosysteemdiensten en in totaal 10 procent groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. Regionale functiecombinaties van drinkwaterwinning met natuur en recreatie.

Dilemma’s, Rollen en Basis-processen PoC

Dit onderdeel bevat wat meer inhoud over PoC (Paths of Change).

Het plaatje hieronder geeft een beeld van de dilemma’s , de rollen en de “basis processen) die horen bij de vier “Perspectieven” .

Hier zie je naast de economische “links (Rood) /rechts” (Blauw) -as die gaat over Arm-en-Rijk nog 5 andere assen waarbij de complementaire Geel-Groen as het thema Cultuur representeert.

POC in combinatie met Panarchie leent zich voor een aanpak die hier is uitgeschreven

Context

Een vergelijkbaar plaatje waarmee je een Context in kaart kan brengen met behulp van de zes vragen van Aristoteles.

Besturing Stad, Regio of Land

Een 4x4x4x4-Pocmodel van een Stadsregio,of Land. gericht op Levensloop-begeleiding.

Bibliotheek

Ondertussen heb ik hieronder al een aardige “bibliotheek” van PDF’s en video’s opgebouwd om als lezer aan de zelfstudie te geraken en brengt het mij weer terug naar 1980 toen ik betaald door de Centrale directie van PTT in Utecht Sociologie in de vorm van Planning en Beleid mocht studeren.

Het Einde van de Maakbare Samenleving

Het was de tijd dat de Maakbare Samenleving was gestorven alhoewel men dat in Den Haag nu nog niet doorheeft anders was de hoeveelheid Beleid wel afgenomen.

Simulatie

Wat wel opvalt is dat men in de valkuil van de simulatie-modellen is gevallen iets wat de banksector toen ik bij de afdeling OR van de ABN ging werken al had geleerd met name door het toen nog ontbreken van voldoende rekencapaciteit die wij extern inkochten of s’nacht van het Mainframe mochten halen.

Heuristics

Inmidels is beleidstheorie al in een volgende iteratie die nu de titel Heuristics heeft gekregen.

Gerd Gigenrenzer van het Max Planck Instituut in Berlijn kwam er achter waarom het beste Verklarende model de Slechtste voorspeller is.

NOVI: Nationale Omgevingsvisie

Dit is een uitgebreide video die goed zicht heeft op de problematiek en de relatie met de Omgevingswet die 1 januari volgend jaar zal worden ingevoerd.

Dit staat los van nog steeds onduidelijke staat van de ambitieuze technische infratructuur die zich baseert op 3D-Ontwerp-techniek.

Document behorend bij de Presentatie

Het Milieu

Er zijn 5 grote bedrjven die samen het grootste deel van de “vervuiling ” produceren:

Aanzet tot het NOVI 2023

Conclusie

Het laatste rapport van het PVL is enorm dik maar bevat eigenlijk weinig inhoud.

Er is enorm veel werk verzet in de vorm van kaarten maar de essentie is te vinden in slechts één  scenario Mondiaal Ondernemend wat uitgaat van een enorm opgeblazen randstad.

De rest van de scenario’s zullen zich in de “gaten” van dit concept afspelen waar de “arme” burger zich kan terugtrekken in zijn “groene schulp“.

Als de beleidsmakers de tijd zouden steken in Panarchie zouden ze ontdekken dat de Ecologie Nederland gecentreerd rondom Bezuidenhoutseweg 30, in Den Haag in de fase Reorganisatie (Release) bevindt waarin er eigenlijk niets te plannen valt.

Dat de Rechsstaat der Nederland anders moet worden ingericht vindt eigenlijk iedere burger maar de politici en hun adviseurs weten niet hoe ze dat moeten doen zonder hun eigen positie te verliezen wat ze delen met heel erg veel burgers want het tweede sceanrio Snelle Wereld gaat veel sneller dan men denkt.

Los daarvan is de Tijdgeest ook nog is terecht gekomen in een dubbele Conjunctie die het Collectieve Bewustzijn flink in beroering brengt.

Wat te doen heb ik al lang geleden opgeschreven met het vermoeden dat dat weer veel te simpel is wat vele wetenschappers, die het monopolie op het “denken.” hebben verworven, natuurlijk weer anders willen regelen.

De Oplossing

Paths of Change werkt als je een Cyclus volbrengt en begint op het “dieptepunt”. Dat zit rechtsonder bij het Volk. (Demos) Samenleving genoemd in het rapport..

Leeswijzer

Deze blog is nog niet helemaal klaar ook al bevat ze meer dan genoeg inhoud.

Eigenlijk wacht ik op discussie ook al verwacht ik niets.

Ze bestaat uit twee separate delen die vooral over het laatste rapport van het PBL (Planbureau van de Leefomgeving) gaan en een deel over een mogelijke aanpak.

Het rapport zit hier

Om snel overzicht te krijgen heb ik de scenario’s in het rapport samengevat.

Om mijn redenering te volgen heb ik vooral (weer) tijd besteed om zowel Paths of Change als Panarchie kort uit te leggen.

Daarnaast heb ik de Scenario’s afgebeeld op een PoC-model.

verder heb ik veel aanvullende content in de vorm van PDF en video opgehaald.

lees verder de Conclusie of ga

Terug naar het Begin druk hier.

Featured

From Coordination to Synchronization

Direct to the Summary Push here

or to the Conclusion push here

Strange Hybrids:

Are they a result of the human imagination or were they Real?

Humans are Synchronized by a Rhythm

Dancers performing Swan Lake

We Engage when we are Alike.

Introduction

We Talk and think in Visual Metaphors.

Our Emotions are controlled by the Chemical Endocrine System.

We Act in Physical Reality.

We Dream in a parallel Anti-matter Universe connected by the Vacuum.

We Relate to other Organisms but we also Destroy them.

Humans are not only “Semantic” but also “Biophysical” (Chemical) “Living” entities.

We live Simultaneously in Four Universes.

One of them is the Universe of the Spirit and the Imagination.

Fuse Semantics and Physics

In this blog I will try to fuse Semantics and BioPhysics using the ideas of Will McWhinney about Engaging. and Coupling.

How do Living Systems Create Meaning?

Recently Science started to realize that “we”, the Organisms, are more the same than we “think” (“experience”).

George Lakoff discovered that our language is Embodied.

Michael Levin discovered that our Body is a collective of 1-cellular organisms that are coordinated by a shared Eectro-magnetic Field.

Humans are part of many “higher order collectives,like the State.

Is the state a “living” being?

The State is an Ecology.

It is certainly an Ecology.

Ecologies are not “Managed“.

They Evolve.

Panarchy: The Adaptive Cycle of an Ecology

Shared Bodyplan with Bacteria

A bacterium has the same “Body plan” as a Human Being.

Therefore we can “define” what meaning could mean for a Bacterium or a Virus.

Meaning

Human beings create meanings.

the creation of meanings is not unique to humans, or even to “complex” organisms, but is a characteristic of Living Systems. 

oncepts originating in the Cognitive Sciences apply to Biological Systems 

Bacterium

The Bodyplan of the Bacterium with the Memory in the middle and the Brain, A receptor at the Front.

The place of the Memory is also the place of the Heart of the Human.

Heart in the Center

Rodney Cotteril found out that we think with of the spinles of our muscles and use our muscles as a memory.

This explains why humans with a heart-transplant are confronted with the personality of their donor.

Making a Difference

Meaning is related to “Making a Difference” and a Reaction to this difference.

Life is a Biophysical Reaction Chain

The “reactions” in the “body” of a bacterium are part of his “chemical” “doing”.

Even the short term “Memory” is a temporary state.

Perhaps this Applies to the Human too.

“Technological Approach to Mind Everywhere (TAME): an experimentally- grounded framework for understanding diverse bodies and minds”:

TAME formalizes a non-binary (continuous), empirically-based approach to strongly Embodied Agency.

The Collective Inteligence of Cells

About the TAME-framework

Predator Prey

The smallest organisms eat and destroy other small organisms.

Their most interesting technique is incorporating, a kind of reverse birthing process.

Cells Know their Place in the Body:

Cells know Where to Grow because of the Gradient in the multi-cellar-structure. If the gradient changes the shape changes.

When we analyze the many possible “shapes” all our colleagues in the “Animal Kingdom” appear.

We could even develop Wings,

Biophysics

My last blog was about the link between the Body and the Zero-point-field.

In this blog I build a bridge between my blog about the Semantical/chemical human being to the Zeropoint field.

Two Symmetric Universes connected by the Vacuum

In another blog I found the two Symmetric Universes we visit when we are Awake ansd Asleep (and dead).

They are connected by the Vacuum.

The Soul lives in a Different Universe

In another blog I wrote about the Universe of the Moon we live in when we sleep and die.

Some people are able to move to this universe at will.

Human Bias, the End of the Rational Human

Recently I discovered Heuristics , a result of a Paradigm shift in Psychology that started with the research of the Nobelprize winner Kahnemann in the Human Bias.

Humans are confused Predators (Hawks) or Cooperative fragile Doves.

Humans are a paradox created by the contradiction between Agency and Communion.

Hawks, Doves, and the Fed, Huh?

Interpersonal Theory

My clast blog about psychology was written in 2007.

It was about Interpersonal Theory and the relationship with Paths of Change. of Will mcWhinney

Grammars of Engagement

Will wrote a new book called Grammars of Engagement The book is about coupling.

In this blog I will reuse his never published book (see the end of this blog).

Entrainment

Coupling is also called Entrainment or synchronisation.

To synchronize you need a Rhythm that looks like a metronome or a (cosmic) clock.

Walter Russell got a vision in which he was told how the universe works.It is based on a cosmic clock you can see in the PoC-version below.

The Human is a copy(a lower level fractal) of the Universe in which Creativity (Inspiration -> Spirit) “stores” its energy in the Emotions (“Action Potential) that starts a cycle that looks like a Moebius Ring we could interpret as a Production-Consumption-Cycle.

Production-Consumption Cycle

Quaternion

Later I discovered that PoC is a Quaternion., a theory of Carl Jung he took out of Alchemy.

Jung learnt a lot from Wolfgang Pauli one of the the creators of Quantum Mechanics.

Pauli was paranormal

worldclock

One of his dreams was about the World Clock.

Alchemy

Alchemy is old Egyptian Science from Heliopolis that was situated at the middle of the Silk Road the road between East and West.

Communion<->Agency

The five Colors are controlled by two variables Communion and Agency that are the same as Yin and Yang or “male and female”.

They are opposites that join in the Cross the Middle (White) often called the void., the Empty Set.

Wisdom

Wisdom is the result of reflection.

The Egyptian Goddess Ma-at was later called Sophia (wisdom).

She weights the Heart wih a Feather meaning that the Balance must be zero meaning that the Heart (Upper) cycle has to be in balance.

Möbius Cycle

The same cycle used in Interpersonal theory based on ?Yin/Yang, Female/Mal, Agency/Communion, is put into a Mobius -Cycle (8) meaning two cycles with an opposite Rotation (Chakra) that meet in the Heart.

Summary

0 Introduction In this blog I want to fuse a lot of blogs I have written about the Human being as a Semantic and Biophysical entity.

1 The diffrence between small and big Organisms is much smaller than we think.

Bacteria share their bodyplan with humans and are therefore also able to make meaning.

2 Biophysics is changed because of Quantum Mechanics (QM).

QM is focused on the small and therefore also on the very small organisms.

They live close to the Zero-point-field.

3 We live in two separate universes, the universe of the Sun and the Moon.

4 The theory of the Rational Human in Economy is gone.

Humans are biased because they are moving contradictions between Agency (Hawks) and Communion (Doves).

5 The Shape of the bodyplan is controlled by a BioElectric Network that acts as a Morphogenetic fields.

6 Interpersonal theory describes Psychology and is compatible wit Paths of Change (PoC) of Will McWhinney.

They provide a simple fractal model to explain Human behavior.

7 Grammars of Engagement was the new book of Will MccWhinney he never finished.

Will tried to combine PoC with Entrainment he called Coupling.

TAME: “Technological Approach to Mind Everywhere (TAME): an experimentally- grounded framework for understanding diverse bodies and.

conclusion

End Summary

Conclusion

The new Book of Will McWhinney was never finished

because he was improving it every day and was never Satisfied with the result.

This is the Blog I wrote about his new book after he died.

Engagement Occurs when we are Alike

Will’s version of his new book I received starts with

An idea, image, or model that has been configured and prepared for enunciation appears as a line of argument, questioning, or entreaty“.

My question is now, how do we use this enunciation to engage with others to achieve understanding, response, or compassion?

The simplistic answer is to get them to be like us, to render both us and them more equally informed and caring.

We do this by coupling

This is the latest version he made with Jim Webber just before he died:

Featured

Samen Bewegen en Bewogen worden

Direct naar de samenvatting druk hier.

Samenspel is een Hyperbolic Geometry by M.C.Escher. De horizon zit in de rand.

Deze blog is een vervolg op mijn blog over Sport waarin een PoC-model van de Sport is ontwikkeld.

Dat model wordt nu gebruikt om Samenspel te onderzoeken.

PoC betekent Paths of Change.

PoC is een metapraxis, een abstractie van de praktijk ontwikkeld aan de UCLA (University of Los Angeloes) door een groep wetenschappers o.l.v. Will McWhinney.

Samenspel is een spel met de Emoties die lijken op Golven van de zee en daarom prachtig passen in een Hyperbolische Geometrie die weer past bij het Perspectief van het onafhankelijke Standpunt.

Denken met het Lichaam: Embodiment:

George Lakoff deed onderzoek naar vertalen en ontdekte dat wij denken in metaforen.

Metaforen zijn afbeeldingen tussen twee Belevings-ruimten die als we klein zijn worden verbonden met delen van het lichaam.

De lichaams-metaforen zijn cultuur-onafhankelijk en laten bijv. zien waarom boven belangrijker is dan beneden of waarom vooruit belangrijker is dan achteruit.

Samen Bewegen en Bewogen worden:

Samen Dansen op een Ritme en samen Luisteren naar Nuziek verbindt mensen.

Samenvatting

Samenvatting overslaan druk hier.

Synchronisatie:

0. Introductie: Wat is Synchronisatie ? Gelijksoortige bewegende cyclische systemen gaan zich gelijk gedragen als ze communiceren.

Het geldt voor mensen maar ook voor vuurliegjes.

Mensen die zich samen concentreren op een onderwerp zoals een voetbalwedstrijd synchroniseren.

Synchronisatie is ook de oorzaak van ontploffende economische bubbels.

Het is een oud beproefd instrument om massa’s in een gewenste richting te bewegen. Hitler deed het, Poetin doet het en onze regering ook. Het wordt Nudgen (duwen met kleine duwtjes naar een gewenste situatie) genoemd.

Bio-Mechanica:

1 Inleiding : Bewegingswetenschap in het Engels Biomechanica. is de wetenschap die zich bezighoudt met de Motoriek van het menselijk lichaam.

2 Volgens bewegingswetenschapper Prof. Peter Beek werkt Impliciet leren veel beter dan gestructureerd leren bij het leren van Motorische vaardigheden. Het geldt ook voor het leren van andere vaardigheden maar dat wordt niet gedaan in Nederland. Wel in de VS.

Vitaliteit

3 Vitaliteit is een >4 Dimensioneel concept en een combinatie van Efficiency en Veerkracht.

Veerkracht ( samen met Verbondenheid (Communion) en Potentie (“Rijkdom”) is een variabele van het 4D Panarchie-model dat betrekking heeft op een Ecologie maar eigenlijk op ieder veranderproces.

Vandaar dat het perfect past op PoC.

Vitaliteit kwam naar voren als een voorbeeld van Anti-Fragility ,Systemen die voordeel hebben van Wanorde.

Dit concept is ontwikkeld door Nassim Taleb, die veel aandacht heeft gekregen met zijn boeken over de on-voorspelbaarheid van calamiteiten (Black Swans).

Hier vergat hij de Synchronisatie als verklaring mee te nemen.

Die synchronisatie was niet vergeten door Didier Sonnete.

Hij noemt een Black Swan een Dragon King.

Innovatie Cyclus

Ik heb dit verhaal omgezet in een simpele innovatie-cyclus.

De Emoties hebben een Hyperbolische Geometrie:

4 De geometrie van het Samen Spelen begon met de Geometrie van de Menselijke Relaties van Alan Fiske.

Het samenspel blijkt een Hyperbolische geometrie te hebben, een Geometrie die Roger Penrose aan ons Cyclische Universum geeft en door Escher werd gebruikt om mooie zelf-refererende (fractale) tekeningen te maken.

Perspectief: Horizon, Stand-Punt en Denk-Raam:

Nadat we weten dat de emoties alles rond maken kunnen we m.b.v de Projectieve meetkunde laten zien door welke

ramen” we kijken en de Horizon van ons weten beschouwen.

het Kosmische Pendulum van Walter Russell:

5 Walter Russell kreeg een visioen waarin hij zag dat het Universum op een Metronoom lijkt.

Conclusie

6. Conclusie Seth was een entiteit die werd gechanneld door Jane ~Roberts.

Seth heeft tientallen boeken gedicteerd die bij nader onderzoek de geometrie van het samenspel ondersteunen. Dat geeft hoop.

Samenspel is een spel van de emoties die zijn de uitingen van de vortexen in het lichaam die in India Chakra (“Wiel”) worden genoemd.

Volgens Seth sturen ze de werkelijkheid aan en dat gelooft Roger Penrose ook die inmiddels de Big Bang heeft ingeruild voor een cyclisch universum dat weer prachtig past op de metronoom van Walter Russell die weer prachtig past op het foton die zichzelf vernietigd om weer geboren te kunnen worden.

Licht

In den beginnen was het Licht en het is er nog steeds.

Het stuurt de creativteit die anderen de Heilige Geest noemen.

Platonic Solids
De Platonische vormen zijn het resultaat van het oplossen van de spanning die ontstaat als een bol wordt vervormd.

0 Wat is Synchronisatie?

Christiaan Huigens ontdekte dat klokken die aan dezelfde muur hangen gelijk gaan tikken. Dat geldt ook voor mensen.

Alles wat communiceert, op elkaar lijkt en cyclisch beweegt gaat zich gelijk gedragen.

In 1975 bewees Charles Peskin dat zelfs ongelijke “tikkende” (“bewegende”) systemen synchroniseren.

Onze grootse klok (“de tijdgever”) is de zon. Die bepaalt erg veel aanpassing van ons lichaam en de natuur.Grote klokken bepalen kleine klokken (“overload”).

Deze video geeft een ervaring wat het betekent als een mens wordt opgenomen in een entrainment-omgeving zoals een stadion. Belangrijk zijn de ritmes en de bewegingen.
Dit werkt nog veel beter omdat hier een bepaalde frequentie wordt gedrumd die flow induceert. Dit is hetzelfde als een medicijnman doet in combinatie met gelijksoortige bewegingen.
Hier gebeurt hetzelfde met als effect dat de dansers volledig in trance gaan. Opvallend hier is dat ze ook nog is een simulatie laten zien van het universum waarin alles rondom alles draait.
Nataraja (Shiva) danst de wereld uit het niets. De vier handbewegingen corresponderen met de vier Worldviews van PoC.

Shiva danst op de onwetendheid in de vorm van een dwerg..Let op: de “blauwe” worldview die toont de Trommel van de Wereldklok.
De rechter hand draagt het vuur van de passie.
Terwijl de benen de Weerstand van de Emoties tonen in de vorm van de Olifant.

De gele hand van de Heilige Geest beschermt.
De droom van de Wereldklok van Wolfgang Pauli lijkt op het visioen van Ezechiel. De vier figuren staan ook voor de vier wereldbeelden, die de vier quandranten van de zodiac besturen. De kraai is de boodschapper.
Een geprek is een uitwisseling van trillingen die gaan synchroniseren. Die synchronisatie werkt ook andersom wat betekent dat meerdere mensen (hier twee) zich gelijk gaan gedragen wat een gevoel van grote betrokkenheid geeft. Als je verliefd bent ben je vergrendelt in elkaars fase. In het Engels Entrained.

Brein Synchronisatie

Dedynamiek van de hersenen van de zender en de ontvanger in een gesprek zien er hetzelfde uit. Dat betekent dat ze 100% gesynchroniseerd zijn.
Het zelfde gebeurt bij een grote menigte die zijn aandacht op 1 punt heeft gezet, de wedstrijd. de mensen in het stadion gaan gelijke handelingen uitvoeren dus Samen Bewegen.

Een artiest en de zaal voelen als er sprake is van fasevergrendeling. De zaal wordt een beetje warmer en de akoestiek wordt beter. Het heeft ook te maken met de bewegingen van de dirigent als er sprake is van een muziekopvoering.

Rituelen zijn gemaakt om te Synchroniseren

Mensen hebben behoefte aan een omgeving waarin regelmatig fasevergrendeling plaatsvindt zoals een kerk.

Randalph Collins Interaction Rituals de basis van zijn theorie zijn de onderzoeken van Irving Goffman

Mensen hebben behoefte aan levens-energie.

Die verzamelen ze door te koppelen aan energie-zenders/ die deze energie verzamelen als ze alleen zijn. Groepen van zenders en ontvangers komen 1x per week bij elkaar en worden gestuurd door een ritueel waarin ze synchroniseren.

1 Inleiding

Deze blog is een vervolg op mijn blog over sport.

De daar verzamelde informatie gaat over de prestatie die het lichaam in samenwerking met de geest en het hart kan verrichten maar niet over het hoe.

De biomechanica van het dansen.

Bewegingswetenschap/ Biomechanica

Het lichaam past zich aan aan het Gebruik van het Lichaam.

Het lichaam past zich aan aan het gebruik. Dat geldt ook voor de botten. Bij weinig gebruik “lossen ze op”.

Bewegings-Wetenschap:

De bewegingswetenschap houdt zich daar mee bezig en komt op onderwerpen die niet zo duidelijk zijn als we zelf bewegen maar ons in de weg zitten als we bijvoorbeeld met zijn twee-en proberen te lopen of een geestelijke (bv parkinson) of lichamelijke handicap hebben.

2 Van Expliciet naar Impliciet (Tacit) Leren:

Het grootste deel wat je leert als kind op school wordt weer vergeten.

Dat heeft te maken met de Focus tijdens het Leren.

Alles wat Moet werkt niet.

Laat het Lichaam zelf ontdekken wat het moet onthouden.

Random leren:

Random leren werkt veel beter op de lange termijn omdat men wat wordt geleerd niet vergeet (retentie).Als we naar retentie kijken werkt het huidige systeem helemaal niet. Alles wat wordt geleerd wordt vergeten.

Roger Schank omtdekte dat de emotie die gepaard gaat met het mislukken een hele hoge retentie oplevert m.b.t. de oplossingen die door echte experts of gefingeerde experts hele hoge retentie heeft. Het blijkt verder dat bepaalde denk- of doefouten altijd worden gemaakt voordat men bekwaam wordt.

Leren van de fouten.
Gestructureeerd opleiden werkt slechter dan random opleiden.

Lange termijn Visie Onderwijs

Roger Schank Institute for the Learning Sciences:

In 1998 werd ik tot mijn verbazing gevraagd door Hans Boom van het Ministerie van Onderwijs om een lange termijn visie te schrijven voor het Nederlandse Onderwijs.

k was toen net bij de ABN AMRO verdwenen waar ik me onder meer bezig mocht houden met nieuwe vormen van opleiding.  Dit deden we samen met bijvoorbeeld Arthur Andersen (AA) en Cap Gemini (CG).

AA had zijn R%D in Chicago en CG in Parijs (Innovation).

In Chicago zat ook het Institute for the Learning Sciences waar Roger Schank net de directeur van was. 
Na de opdracht van Hans Boom heb ik Roger opgezocht in Chicago. 

De theorie van Roger is simpel. Je leert van de fouten (“expectatation failures”) die je maakt of van de fouten van anderen. 
Roger bouwde Educational Games (“Simulators”) en de link was snel gelegd naar Lost Boys en een aantal andere innovatoren.
tot mijn grote verbazing gingen heel veel partijen tegenwerken zoals TNO en Wolters Kluwer. Ik vergat het non-invented-here syndroom.

Leren = Samen Exploreren = Collaborative Learning:

Volgens hen is Leren is geprogrammeerd worden (Instructie) terwijl het eigenlijk exploreren is. .

Collaborative Learning

3 Vitaliteit

Vitaliteit is een meerdimensioneel Spanningsveld :
“healthy systems must maintain a Balance of Resilience factors (small, diverse, flexible & densely connected) and Efficiency factors (big, streamlined & powerful) within a Window of Vitality representing optimal network health”.

Vitaliteit = Veerkracht & Efficiency:

Cultuur: Nieuwe spellen maken door te blijven spelen:

Paths of Change gecombieerd in” Games” zijnde een combinatie van 2 wereldbeelden in totaal 6 of 12 combinaties bij heen-en-weer + rollen.

1 Rood-Blauw -> Analytic Game, heen-en-weer Spel van de Westerse Wetenschap (Analyse) en het Bedrijfsleven (Productie volgens regels (Instructie)..

2 Groen-Geel->heen-en-weer-Spel van de Cultuur. Het spel dat nieuwe spellen maakt en Nieuwe Ideen waardeert.

3 Groen-Blauw-> Spel van de Politiek (Wet<->Samenleving.Consensus bereiken over Regels en het communiceren van deze regels aan de samenleving

4 Geel-Rood-> Spel van Innovatie (Idee<->Actie).

Panarchie beschrijft de Cyclus van een Ecologie en van een Mens:

want de mens zelf is een ecologie die bestaat uit heel veel cellen en eencelligen die samen werken om het geheel in balans te houden in de “hogere” ecologie die ook weer deel uitmsskt vsn een ecologie etc.

Panarchy-model waarin drie gekoppelde lagen worden getoond. Het kunnen er veel meer zijn.
Panarchie-model bestaat uit twee cirkels die met- en tegen de klok draaien en lijken op een Moebius-ring(8)..

Combineren Vitaliteit & Panarchie in 1 model

middels het afbeelden op PoC:

In dit plaatje wordt de theorie van Panarchie (rechtsonder) getoond als een snijpunt van twee lijnen die twee dualiteiten doorsnijden.

De dualiteten zijn gelijk vs ongelijk en Onafhankelijk vs Afhankelijk.

Het Ritme van de blauwe kant induceert de entrainment aan de rechterkant die zich toont als de top van een golf (“trend”, “bubbel” die de rode kant op de top van zijn “waarde” brengt die betrekking heeft op de “gemeten” waarde bijv. in de vorm van een koers.

Ondertussen zijn aan de “groene” kant alle hulpbronnen opgebruikt en start er een “wetgevend” proces aan de blauwe (overheid) kant die uiteindelijk de “creatieve” mensen (geel) om een idee vraagt om de “crisis” op te lossen.

Besef dat er in feite geen crisis is maar een “ervaren” crisis veroorzaakt door een verkeerd meetsysteem.

Cyclus:

1.Innovatie veroorzaakt door ongelijke (“creatieve”) geesten resulteert in verhoogde activiteit die wordt versterkt door het door het gelijke veroorzaakte synchronisatie (Bubble, Hype)

2. De waarde wordt verdeeld over het sociale netwerk totdat de waarde op is (uitputting).

Het gebruik van de innovatie wordt omgezet in kennis. die wordt omgezt in inzicht en de cyclus start opnieuw.

4D-model: Panarchie:

4D Model van een Ecologie middels Panarchy theorie gerelateerd aan PoC. Hierin zijn drie variabelen zichtbaar n.l. Verbondenheid (Communiën), Potential (Agency) en Veerkracht(Resilience).

Samenvatting Innovatie-Cyclus:

Durzame innovatie cyclus. Hetzelfde plaatje als boven maar compact en geprojecteerd in de stad van Plato. In het centrum de Levensboom. In het plaatje de 4 processen die van belang zijn waarbij rechts Ma-at als godin van de Maat.

Laat de maatschappij de waarde van de Industrie beoordelen door de producten te gebruiken.

Het gebruik rwordt omgezet in kennis (Gebruiksregels) die indien nodig weer kan worden opgestart maar veel beter

laat de mensen die anders zijn een idee formuleren hoe het beter kan en start weer opnieuw.

Ma at en Thot: De Boom des Levens

bestaat uit vele vertakkingen.

Ma at en Thot laten de Boom des Levens (Ished) in Heliopolis groeien. De boom bevat het nest van de bennu-vogel, de Phoenix (Vuurvogel). Het vuur is de Levens-energie.

4 de Geometrie van de Menselijke Relaties

The four Geometries of Paths of Change
De vier geometrien komen uit het onderzoek van de antropoloog Alan Fiske naar veel voorkomende relatiepatronen op de wereld

Ze stemmen overeen met PoC waardoor het mogelijk is om een geometrie van de sport te maken.
Digital vortex - Royalty-free Abstract Stockfoto
Gekromde lijnen in de vorm van een vortex zijn de snijdende lijnen van vele Points of View in een gekromde ruimte..

Relatiemodel Alan Fiske:

This image has an empty alt attribute; its file name is anti-fragility-plaatjes-fiske-model.jpeg
De relatie met de vier Perspectieven van PoC is aangegeven middels 4 kleuren.

De relatiemodellen zijn ook of eigenlijk (meet)schalen:

Meten is het tranformeren van een Waarneming met de Zintuigen naar de Ordening van het Denken.

Een relatie berust op een vergelijking van de meting van de verhouding tussen twee personen.

The Hierarchy of Scales
Alan Fiskes Model past op de Meet-schalen waarbij Market pricing een Ratio Schaal is die past op de Euclidische meetkunde. Dat betekent dat alles wordt gemeten met dezelfde Maatstok.

Communal Sharing staat voor de Nominal Scale is een opsomming, lijst zonder ordening.

De cyclus.is gelijk aan de Innovatie cyclus zie boven.

Meer weten over schalen druk hier.

De relaties als meetschalen van Alan Fiske. Voorbeelden van Schalen waarbij Groen een Verzameling , blauw een rangordening, geel een verschil en rood een verhouding is.

Nominale schaal -> Communal Sharing:

De onderdelen van de schaal kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (Permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep).

Sportmodel en Geometrie:

Blauw: Authority Ranking (AR) is een Rangorde waarbij de vraag moet worden beantwoord wat groter betekent. Het gaat om Hoger en Lager.

Geel: Equality Matching (EM): De objecten lijken op elkaar maar zijn niet gelijk. Een voorbeeld zijn de n-hoeken.Het gaat om Meer-en Minder.

Rood: MP: Marketpricing Wedstrijd. de Euclidische geometrie gaat om meten met een standaard-meter.Het gaat om afstand. en verhoudingen.

Groen CS: Samenspelen Community Sharing-” Projectieve Geometrie verbinden van lijnen door gedeelde punten.

Wit: Vitaliteit: Speelveld Iedereen is gelijk, het Absoluut Nulpunt.

Linguist Stephen Pinker provides a good overview of three of Fiske’s Relational Models (Dominance = AR, Communal = CS, Reciprocity = EM) in this brief video.

van Perspectief naar Projectie

Projectieve Geometrie is het gevolg van onderzoek in de renaissance naar het perspectief.

.

IMAGE: Leonardo's perspectograph
De schilder kijkt vanuit een vlakke wereld met zijn oog door een gat naar een gebogen wereld waarbij een deel van de gebogen wereld verborgen is en er 1 punt is waarbij de rechte lijn van de kijker de bol raakt.
Two projections of the same object.
De verhouding tussen twee verschillende Standpunten gericht op het zelfde Object worden beschreven met behulp van de z.g. Cross-Ratio (A,B;C,D)={\frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}}

Het belangrijkste verschil tussen Euclidische en niet-Euclidische geometrie is dat de eerste een nulpunt heeft.

De (Euclidische) ruimte van de Zintuigen is Plat:

De euclidische meetkunde is de meetkunde van onze werkelijkheid. Ze is 3d maar eigenlijk plat.

We projecteren alles op een plat scherm dat wordt omgeven met een Rand.

De Ruimte van de Emoties is Gebogen (Naar binnen en naar buiten (Up-&-Down)):

De projectieve meetkunde van de emoties en van het samenspel is een gekromde ruimte waarbij de kromming alle kanten op kan gaan.

Eulidean Geometryflat space euclidean triangle
Hyperbolic Geometry space curves outwardhyperbolic triangle
Spherical Geometry and Elliptic Geometry space curves inwardspherical tringle

Hoe zien Gebogen Ruimten er uit?

Volgens Einstein is ons universum gekromd door de zwaartekracht maar het wil niet zeggen dat de ruimte overal gekromd is.

Soms is er helemaal geen massa of is de massa een lichtgolf, die het beste is voor te stellen als lijn die ons oog als ontvanger verbindt met een lichtpunt.

Dat kun je zien in de vergelijking van twee Energie formules n.l. die van Einstein (E=mc**2) en die van Max Planck E=hf waarbij f de frequentie van het licht is.

Volgens Roger Penrose is het Universum plat en kunnen we het beste voorstellen dat we leven op de binnenkant van een enorm grote bol, die daardoor vrijwel vlak lijkt.

Volgens Penrose is Het universum een eindeloze cyclus van Universums die expandeert en implodeert.

Dat stemt overeen met de hele oude Cosmologische theorie uit India.

De Ruimte van Panarchie is de Ruimte van PoC

Volgens Penrose ziet het universum het resultaat van een z.g. conformal (Hoek-behoudende) afbeelding waarbij de horizon (de rand) een vrijwel oneindige verkleining is van het geheel en het geheel op een platte ruimte lijkt.

De tekening van Escher is daar een goed voorbeeld van. Het plaatje in het centrum transformeert zonder dat de hoeken veranderen in een eindeloos kleine rand.

Een verzameling lijnen met punten, een projectieve ruimte is eigenlijk ook een verzameling hoeken en afhankelijk van de kromming wordt het plaatje steeds vager “smooth”).

De Adaptieve Cyclus:

Een video over de “adaptive cycle van panarchy.
De geschiedenis van Panarchy door de ontdekker Holling.

de Geometrie van Panarchy

De geometrie van Panarchie is de geometrie van PoC en kan worden afgebeeld op het model van Fiske.

Hier een visualisatie waarbij de “mens” wordt voogesteld als een balletje:

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal
De verschillende vlakke en ronde ruimtes in het model van Panarchy gezien vanuit de belevingswereld van een bal.

In een vlakke ruimte kan de bal alle kanten op terwijl de bal in een gebogen wereld vast kan komen te zitten tussen twee heuvels in een dal.

De plaatjes zijn een 2D-metafoor van een N-dimensionale wereld.

Het basis-model van Panarchie is PoC.

De vier stappen of fasen kom je overal tegen.

Levensloop-begeleiding.

Dit model komt uit een regionaal project om de ‘Leide regio Vitaal te maken.

De levensloop van de mens begint en eindigt met een Samenspel tussen zorger (Ouder) en verzorgde (Kind, Bejaarde).

de Levensloop is een Fractal:

Motorische ontwikkeling kind. Een voorbeeld van een cyclus in een cyclus. Dit kan eindeloos doorgaan zowel omhoog als omlaag naar het kleinste van het kleinste de proton.

Voor meer info druk hier.

Een Mens is een Samenspel van vele Levenslopen van vele Organismen:

Het kleinste Organisme is een Chemische reactie die zichzelf steeds weer opheft:

De kleinste loop die er bestaat.

Bestaat er een Cyclus die Rond gaat?

Warom twee cirkels die tegen elkaar in draaien (met- en tegen de klok) niet kunnen samenwerken.

het Atletiek Training model start bij de Geboorte en eindigt bij de Dood:

De Geometrie van Panarchie is die van PoC en dus van het Sportmodel:

Het enige wat je moet doen is de namen van concepten vertalen en een andere naam geven.

De samenhang blijft steeds hetzelfde tot op het kleinste nivo van natuurkunde, het Quantumgebied wat in het Sportmodel op het nivo van het Speelveld zit.

Meer info over Panarchie

2D-model Panarchie en PoC
3D Model Panarchie en Poc..

Het Basis-model van Panarchy en van PoC is een Quaternion )Vierhoek)

Quaternion is een concept van Carl Jung.

Het komt uit de Alchemie en dan weer uit de Logica van Aristoteles.

De vier “kijken” zijn onderling een contradictie.

Onderstaande quaternion over de Natuur die is gebruikt om de theorie van Panarchie vorm te geven.

Boven de beschrijving zie je onder de kleur van de Poc-zienswijze de basis-ruimte waarbij het duidelijk wordt dat het samenspel een ronde ruimte is met de bal boven en het tegendeel van het spel een ronde ruimte is met de bal in het dal.

De ene zit vast en de ander valt bijna.

Standpunt, Horizon, Denk-Raam en Draag-vlak

brown wooden dock

Een schap is een Plank (een 2D-model) waarop we wat we weten netjes neerzetten en waarbij de Horizon de grens is van het nu onbereikbare. 

Schap is Scape in het Engels en de termen Landschap en vriendschap bestaan daar ook waarbij schap soms ship wordt en ook een drijvende plank betekent.

We beschouwen onze buitenwereld door een vierkant Raam (Kader) of tekenen een model op een Vierkant papier.

Het geheel zit tegen het kader aan of zit er zelfs in. kader

Het zijn allemaal 2D vierkanten die soms worden gedragen (staan op) of liggen.

Het punt als sijpunt van lijnen komt ook voor.

Een standpunt is een manier om tegen een betoog aan te kijken,

In 2003 heb ik het Architectuur-congres over dit onderwerp een presentatie gegeven. Het ging vooral over het effect van abstraheren.

Abstraheren heeft als grote probleem dat je moeilijk terug kunt.

Je verliest daardoor de ondergrond waar we eigenlijk met onze voeten op moeten staan.

Plaatje uit de presentatie waarin de invloed van abstractie op het denken wordt getoond waardoor de Territory the Map wordt en we dus de relatie met de werkelijkheid volledig verliezen.

5 De Slinger van Walter Russell:

Het oorspronkelijke document staat hier.

De Amerikaanse Architect Walter Russell kreeg een visioen waarin hem werd uitgelegd dat het Universum een Metronoom is.

Wij tikken als mens met deze grote metronoom mee

Dat bekent dat we als we contacht krijgen met de schepper last krijgen van overload.

De metronoom van Walter Russell.
Het PoC van het model van Walter Russell. De slinger van de metronoom beweegt tussen Desire en Control en krijgt een “zet” van het Potential van de Emoties. De “slinger” vindt zijn rustpunt in de Schepper.
De slinger beweegt heen (expansie) en weer (contractie).De emoties bouwen een Actie Potentieel op wat zich als Impuls ontlaadt.
Zes gekoppelde innovatie slagen.
Van Vakman naar Robot d.m.v. Abstractie.

Door het toepassen van abstractie gaat de productie-cyclus iedere keer een stap omhoog

6 Conclusie

Volgens Seth zijn de Emoties een Oorzaak:

Toen ik deze blog overzag kwam Seth weer naar boven. Seth was een persoonlijkheid die via het medium Jane Roberts communiceerde en erg veel wist over moderne natuurkunde.

Een citaat: ““You usually think, for example, that your feelings about a given event are primarily reactions to the event itself. It seldom occurs to you that the feelings themselves might be primary, and that the particular event was somehow a response to your emotions, rather than the other way around“.

Model Emoties van Nico Frijda.Emoties zijn een Actie-potentieel.

Model van de Emoties van Nico Frijda . De emoties zijn een Action-potential.

Herhaling Modellen:

de Levensloop begint en eindigt

in de Afhankelijke (Emotionele) fase:

Geometrie

De Emoties zijn een Projectieve Ruimte.

The four Geometries of Paths of Change

Innovatie Cyclus

Vitaliteit

Sportmodel + Deugden.

Slinger van Walter Russell gaat van Kracht naar Conditie en weer terug via Samenspel terug naar de Schepper.

This image has an empty alt attribute; its file name is wr-twin-opposing-vortices-2.gif
De Vortex van Walter Russeell.
De (groene) vortex van het Hart bestaat uit vier stappen waarvan de stap van het samenspelen wordt gedeeld.
Het hart chakra bestaat uit twee onderling met een 180 graden gedraaide driehoeken.

Uitvinden, Groeien en Maat Houden.

saint basil s cathedral

Understanding Russia and Vladimir Poetin

Vladislav Surkov, the Puppetmaster of Wladimir Putin:

When you move in all directions without a pattern you are the only person who is pulling all the strings of the Puppets.

What is Wladimir Putin doing?

Is he gone Mad or is he acting out a careful designed Plan or is he controlled by something else?

Push this link to get a `summary with references.

I believe we are facing a fundamental Transformation that Wladimir Putin was aware of and warned for but did not believe.

He was warned for the Big changes that were happening all over the world were a new generation wants to take over control.

His only tool to stop the cry for Freedom is Terror and many of his Dictorial friends all over the world believe him.

He helps them with Weapons, Propaganda, Mindcontrol and his private Wagner army

The name is a reference to the last part of the last Opera of Richard Wagner the Ring of the Nibelungen : Götterdämmerung (push).

We are facing the last battle between Good and Bad in which not one of the opponents will win but the battle will disappear by itself because of the Destruction of both opponents. .

Old myths become reality. Are we facing the repeating of the Battle of the Titans?

What will the Battlefield of the Future look like? Is War a virtual Destruction Competition?

Global Affairs of Russia

are getting Complex because the world ischanging all the time.

The big problem after the Collaps of the Sovjet Union is that the West (US) lost its Enemy and believed that Russia should become part of the US-dominated world. Now Russia is back and is again an enemy that is proving its Power and demanding a place in a Multi-Polar World.

0 Summary with References to Chapters

1 Introduction This blog is about the history of Russia and the Role Wladimir Putin wants to play in this history.

Russia

2. Wladimir Putin is a “child” of The Russian Revolution that was aimed at creating the perfect Collective State .

Stalin became the leader by using Terror and Destruction of all his potential enemies. His method became a standard approach.

The Context of Russia

3. The Russian Steppe connects the Ancient Civilizations of the East and the West Russia was the facilitator of the trade routes,

4. Oswald Spengler’s states in his book the Rise and Fall of Western Civilization that Russia is a civilization in its Infancy.

5. Russia wants to become the Ruler of Eurasia.

Wladimir Putin

6. Wladimir Putin uses Russian Philosophy to make his point. The must Influential philosopher is Wladimir Dugin.

7. Wladimir Putin is supported by Russian Orthodox Religion Putin believes the same things orthodox Christians and Jews ans Islamites believe that the world is controlled by Satan.

8. From the beginning of the Russian revolution Propaganda was used to influence the masses Wladimir the Great (a Viking King) is Putins great example.

9. Putin sees himself as the Rescuer from Evil Enemies highly related with the German Fascists of Hitler who betrayed Stalin.

10. Putin is a Business Developer who like many Autrocratic Leaders fell for the Easy Money available.

Putin is the Capo dei Capi of the network of Utra rich Russians that were facilitated by the friends of Leonid Brezhnev, the master of corruption.

History and Future of Russia

11. The History of Russia starts with the Vikings.

12: Predicting the Future of Russia using Long term Cycles.

The Spirit of the current Time

13. Conclusion

The Great Transformation of Western Civilization

This blog is a part of a long chain of posts that are about the Great Transformation I detected when I found the Kondratiev Cycle and other much Longer Cycles. that converge to the Global Brain, The Noosphere of Vernadsky:

If you want to know more push this link.

Collective Unconscious

The Noosphere is comparable with what Carl Jung (1875-1961) called the Collective Unconscious .

The concept was invented by the Russian scientist Vladimir Vernadsky (1863-1945) and many others like Teilhard de Jardin (1881-1955).

Collective Memory of Future and Past

The Noosphere contains a shared future and a shared past (the Akasha).

It contains the memory of big Catastrophs like the Great Flood.

In her book The Third Reich of Dreams Charlotte Beradt writes about the Jewish Patients of the psychiater she worked with that dreamt about the Concentrationcamps in the future in 1933.

Is the huture visble in the past?

The Future influences the Past

History epeats itself

Quantum Theory predicts that the The future influences the Past and Harmonic theory predicts that the past repeats itself in Cycles giving us the idea that we can look into the Future.

A New Start of the Long Cycle of the Precession

At this monent the very long cycle of the Precession (P(periodicity)=25.000 year) is at its end repeating a new Birth of Civilization.

This always happens with a huge Crisis because a new Birth of collective like a Civilization is Painful.

In my last blog is about the Ecosphere I show that the same pattern of combining Action and Inhinition is Repeating all the time on every scale.

Putin’s New Chief of Staff Claims He Invented the ‘Nooscope’ to Study the Collective Consciousness.

1 Start and Introduction

This blog is about Wladimir Poetin and Russia.

I tried to find an explanation for the immense Cruelty that is embedded in Russian History.

This cruelty is visible in history but also now in the war in Syria and Ukraine both part of ancient Civilisations.

2 The Collective System as Ideal State

It looks that the aim of the Russian Revolution was the Implementation by force of a Collective System instead of giving the Poor Workers a Better Life.

The Aim was much more important than the Method used.

Stalin ruled supported with many Informers who betrayed everybody who was not supporting him.

He also killed everbody who accused him from making Mistakes.

He created a pattern that was never inhibited because those who inhibited were Killed.

Wladimir Putin was trained in the ruthless part of Russion Society the KGB in Eastern Germany.

The Russian Revolution was a Revolution of the Intelectuals

Karl Marx believed that the systen that was created by the Industrial Revolution and taken over by the bourgeois after the French Revolution in 1879 was a system where people were seen as replacable Objects and was not in Balance creating Financial crisises all the time.

The Russian Revolution was a copy of all the revolutions that took place after the French Revolution.

The big difference was that the french revolution was a revolution of the masses caused by a natural crisis (an explosion of a Vulcano in Iceland) that caused a Food crisis in Paris where a King was having Fun while the Russian Revolution was a revoltion of the Intelectuals heavily influenced by the work of Karl Marx who believed in Cycles.

Joseph, the Man of Steel, Killed and Destroyed Everything that Blocked his Way to the Top

3. The Steppes of Eurasia connected the old Civilizations

The Steppe of Eurasia is an Ecoregion (blue) that connects the West to the East.
It was used as a Trading system (“Silk Road”) and therefore also as an Exchange of Knowledge and Inventions.

The Steppe connected the Old States and contained well known Centers of Knowledge like Heliopolis in Egypt that archived in immense Libraries the research of hundreds of Ages of Civilization.

Scyntians: The Great Warriors of the Steppe

The Scyntians are one of the oldest cultures in Europe. They are the descendants of King Targitaus Targitaus is Hercules the son of Dana and Zeus the Leader of the Greek Pantheon or Poseidon the leader of Atlantis.

The Rise and Fall of Atlantis

Atlantis was probably in the Crimea, near Evpatoria, and was washed away by a Tsunami from the eruption of a Vulcano on the Island of Santorini.

A partial view of an 16th century B.C. fresco of boxers from the island of Santorini.
 fresco of boxers from the island of Santorini.

The end of ATLan, The Battle of the Titans

The same Story is described in the Rig Veda.
A model of Atlantis.
The History of Crimea

4. Spengler: the Rise and the Fall of Western Civilisation

Homer: Atlantis was situated in the Crimea

Homer has described the same story about Atlantis with many references to places still existent.

According to Oswold Spengler Russia is at the start of its Rising. Russia’s theme is set by the Steppes where you can never reach the Horizon (Infinity) . Russia is looking for its Boundary exceeding the Limits.

The End of Time: Ragnarok

The Ragnarök (Götterdämmerung in German)is the Viking version of the Apocalyps here visible in the destruction of Berlin at the end of the Second World war now again visible in Syria and Ukraine.

In this blog you will see how the Vikings became the leaders of Russia and have never changed their habits.

Richard Wagner: Götterdämmerung.

This blog contains many Resources you can explore yourself or help you to follow my Analysis.

It is not finished although the conclusion is simple. We are moving into a complete new 25.000 year cycle with the constellation of AQuarius. It is also the end of Pisces, the time of Dualism, the “Battle between “Good” and “Bad”.

The Battle is stopped by the Water of Life of Aquarius.

Violence is Justified when you are Right

It was justified to kill the opponents of the Revolution.
Alan Fiske explains where Violence comes from.

Life of Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov)

Magic and Mysticism in Modern Russia

Julius Evola The Nature Initiatic Experience

Julius Evola is the inpirator of Alexandr Dugin the State Philosopher of current Russia and is also an inpirator of Donald Trump.

Astrology

The Kondratiev Cycle and the Long Cycle of the Precession

Astrology is an ancient science used to navigate on sea and the countryside.

It is also used to predict important Events like the rising of the Nile, the beginning of Spring and the start of Winter.

The Seasons are related by a yearly Cycle but other events take longer time.

The ancient scientists marked the Constellations and connected the constellations with the story of the Human life-cycle.

This story was connected with concepts that were transformed into a human being (the Gods)

St Denis rose window with God at the centre surrounded by the Zodiac

The True Light of the Holy Spirit

The first Gothic Church was created by Abbott Suger who was inspired by Dionysius (Denis) the Areopagite who was inspired by the True Light of the Holy Spirit.
The Christian Church became an Institution modeled on the Roman Empire. The Pope became a Worldly power.
When the Roman Empire was divided the Chuch was divided between many Patriarchs including the Patriarch of Rome.
The many churches started their own Theological line of thought with a big divide bewteen the role of the Father en the Holy Spirit (the Light) who became a leading power in the Greek (and Russian) Orthodox Church.

The Age of the Fish and the Long Count is ended. A new Cycle strarts with Aquarius.

It has been shown that many ancient civilizations had knowledge of what they called the “Great Year” or “Long Count Calendar.They discovered this through observational astronomy. They noticed the almost imperceptible ‘wobble’ of the Earth’s axis as it spins in space.
We are currently on the cusp of the age of Aquarius. Moving into it from the age of Pisces.
The high point of civilization in 11,500BCE is equated to the time of Plato’s Atlantis and is the date at which the Egyptian Sphinx is said to have been built.
Kas Ir Kodėl Pastatė „Göbekli Tepe“- Alternatyvus Vaizdas
Göbekli tepe the “oldest (12.000 BC) Temple found carries the symbol T of Atlantis.This civilization survived a big disaster that forced them to live in the caves of Capadocia.
The Pyramids and the Great Sphinx
The Sphinx is symbolic of the fixed types of the four elements: the body of a bull – Taurus; the feet and tail of a lion – Leo; the wings of the Eagle – Scorpio; a human head – Aquarius.
The Right (Rational) ) Hand carries a Vvessel that represents the Holy Grail (The Heart). The Fishes are flowing in the Milkey Way.
The left Hand (Creative) holds the “Norma Nilotica” it represents the yearly Nile flooding signaled by the starry Water Bearer’s downturned urn in July.

6. Russia want to dominate Eurasia

The Battle-axe culture came from the Steppes of Eurasia and transformed in Russian but also German Culture sharing the same stories and Myths.
Russia became the Torchbearer of the French Revolution and has to become the state at the end-of-time that Carl Marx envisioned. Eussia had to become the “workers” Paradise.

Russia is part of its own Sphere. It has to develop its Essence and position this essence against Western Civilization and especially the US.

About Alexander Dugin

Alexandr Dugin talks about Eurasia the Fusion of China and Russia against the West.
Russia a landbases power while the UK and the US are seabased,

6. Russian Philosophy

What happened after Karl Marx (Heidegger) and what happened before Plato (DIonysis, Apollo and Sybille)

The Slavic Soul

According to Mikhail Bhaktin Dostojevski was the most innovative writer of his time. I believe that Mikhael Bahktin is one of the most innovative philosophers of our time.

Dostojevski was just as Bahktin completely broken by the Goelag Archipel of the Man of Steal Joseph Stalin.

After the Goelag Dosttojevski did not believe in Social Progress as the aim of the Russian Revolution. The world is a place of pain and suffering.

Bahktin believed in a Cycle controlled by the Chronotope (SpaceTime) that always starts with the creation of new Folktale and Myths. We are in the phase of the creation of new Myths.

In this case the movie Starwars based on the Hero’sJourney of Joseph Campbell is a good example.

The great inspirator of Vladimir Putin but also of Mikheal Bahktin. He believes Dostojevski is the expert on the Slavic Soul. Realize that he was heavenly demoralized in the concentration camps of the Sovjets in Siberia.

Fascism

Gnosticism

Berdayev believes in the Spirit that is connected with the Human Soul. His philosophy has a lot to do with Gnosticism.

The Soul Remembers and the Mind Knows

Mysticism: Believe in a Collective Destiny

7. Religion

Russian President Vladimir Putin meets with Patriarch Kirill in February 2020.
Vladimir Putin is a religious man with a mission. He want to save the world from the Devil of US Capitalism. Strangely enough he shares this vision with the US Evangelist movement (the followers of Trump). You can compare Putin to Tsar Nicholas I, who believed that Russian orthodoxy, autocracy, and nationality provided the glue that held the empire together.  

Ratio and Wisdom

Vladimir Solovyov denied Rationalism and returned to the roots of the Christian Faith and of the Greek Orthodox Church, the Gnosis. He believed in Sophia the Greek name for te Egyptian Godess of Harmony and Love Ma’at.

8. Propaganda

In this picture yiu can see that Propaganda is a link between Rukes (Blue) and Social (the party, civilians etc).

Fight Against NAZI’s

The History of Russia

One of the propaganda projects of Stalin was to promote the hero’s in Russian history. In this case Iwan the Terrible by Eisenstein.

King Wladimir the Great

The hero of Wladimir Putin King Wladimir the Great. He, a Viking King, destroyed all the enemies of (Ukranian) Russia and made peace with the Roman Empire started trade and coverted his people with the help of violence to the Orthodox Christian Faith.
Wladimir Putin Putin and Wladimir the Great

9. Putin is the Rescuer of Russia

David Remnick and the historian Steve Kotkin discuss Vladimir Putin and how authoritarian regimes are pushed into misguided foreign wars.

10. Creator of a Capitalist State

John Sawyers was the “second in command” at the time of Tony Blair. /they talked often with Putin:
Putin’s intention was to stabilize tand Revitailize he economy using mainly oil and gas until the “Revolution” took place in Bellarus and Ukraine. Than he realized that he had to return to the “old model”.

Saviour of Russia

Corruption

How the sun of an American Communist became the first Russian Capitalist.

The Future of Russia is in Gods Hands

The west has to accept a Multipolar world in which there a more powers and not only the USA.

Multi-Polarity and Multi-Interpretatation There is no Truth:

The ideology of Wladimir Putin.

11. History of Russia

Kim Veltman Why the Civilisation of Russia comes from the Vikings of Omsk an why Omsk was called Asgard.
Rudolf Laban Space Harmony -The letters of the Alphabet are represented by (geometric) pPatterns movements and sounds. They are the Foundation of the old Cultures on earth. The old cultures give us insight in the ways the State and the cities were Organized. In their organization the Ancientpatterns play an important role.

Link to the pdf-file of the book of Kim Veltman Alphabets of Life. . More info push here

the role of the Trade routes

The Siberian Trade route that turned later into the Trans Trans-Siberian Express.Its main product was and is Tea and Knowledge.
The new railway connection between China and Europe
Instead of Russia China is using Soft power to get an Political influence in Europe.

Russia is a product of the Vikings

The history of the Vikings.
Russia is a result of the expansion of the Viking Empire that got into conflict with Atilla’s Huns that destroyed the Roman Empire and moved the seat to Constantinople that became the seat of the Eeast Othodox Catholic Church that was taken over bij the Arabs (of turkey).
The Vikings settled at Kiev and united so many tribes that they were able to defeat the Emperor of the East Roman Empire in Constantinople. The tribute for this defeat were huge trading arrangements. The king and queens of the Rus where cruel, unreliable and always busy the become rischer and more powerful.
Ukraine is e state of Peasents producing a tremendous amount of food. I has been a victim of the battle many many important big powers like Poland and the Habsburgian empire realted to german speaking gemany ans Austria. In 1917 a new power emerged the Bolsheviks with their Communist Rhetorics.

12. Predicting the Future of Russia using the Kondratiev Cycle

China has the same story as Greece, Norway, Ukraine, and India about an Ancient Civilization (probably Atlantis) here created by Emperor Fu Xi who received his knowlegde from a Turtle (The Sirius constellation) that containted a 3×3 Magic Square called the Lo Shu.

Connecting the 9 points results in a cycle called the Sheng Cycle.

The Sheng cycle can be used to generate a Kondratiev Cycle.

3×3 The Lo Shu in the Middle surrounded with the 4×3 Zodiac was found in Tibet.
Interpersonal Theory explains human interaction and Mental disorders. With this model you can understand the role of Stalin (Paranoid), Nikita Khrushchev (Histrionic) Leonid Brezhnev (Dependent) and Wladimir Putin (Schizoid) as a continuum and Leaders of their Time.

The next leader will be a Spriritual Leader (White).
1907, the year of the Russian Revolution is the top of the Kondratiev cycle of Control (blue).

1960 the year of the Sixties shows a Kondratiev Cycle of Imagination (yellow).

2020 repeats the French Revolution of 1789 with a white deeper layer meaning a move to the center.In this timeframe we will see big Conflicts

Currently we are in the Communion state of the Communion state moving in 2040 to the center of the Center (With) in which always a new World Religion appears.

Dont forget that this coincedes with a new start of the P=25000) Precession Cycle called Aquarius.

The history and Future of Europe

The Spirit of the Time

Mikhael Bahktin developed a theory about genres he related to what he called a Chronotope, a Space-Time (Einstein) that can be interpreted as the state of the collective Unconscious called the Noosphere by his friend Wladimnir Verdansky.

We are intering a new Phase of Myth. This myth is the myth of Star Wars based on the Meta-myth of Joseph Campbell.

The Five Chronotopes of Mikhail Bahktin that will move to the state of Myth comparable with the Greek Culture that started about 5000 BC.
star wars
Timespiral of the history of Europe where Russia connects Eurasia. Around 2000 the cycle has a “choice” to move with or against the clock. Where with the clock is Producing and against the clock is consuming (destructing). This is a “collective” choice.
the Consuming and Producing cycle with Social-Networks and the Human in the center.
What is happening in the Ukraine? This is a very important summary of this blog.

(1) Wladimir Putin has made a big mistake by integrating the the West being the US-way-of-life united against communism.

(2) There are two system-types (a) Landbased (Eurasia) and (b) the Sea-based being the UK-Kingdom with the US and Japan and (c) Europe being the result of the Roman-Empire fused in the Renaissance with Greek culture.

(3) The landbased countries (including Iran, Saudi Arabia) are facing Climate Change and a mostly young populatian that want to be part of US-capitalistic culturecontrolled by High Tech Companies.

A possible Geopolitic model.

The Global Brain can be made by extending AI or by Collaborating with all Forms of life.

Technology Cycle related to the Kondratiev ending with the Global Brain comparable with the Noosphere of Vernadsky.
About the Global Brain of Vernadsky.
The Interregnum is finished and the confusion has to stop by opening the eyes. Russia is violating rules rhat were never established.

The effect of the Climate on the history of Russia

13. Conclusion

Russia is the Largest State on Earth. It has enormous natural resources, particularly oil and natural gas.[26]As of 2021, it was the fifth-largest economy in Europe (nr 1 Germany).

Wladimir Putin is the president of The president of the Russian Federation.

The problem with Wladimir Putin is that the Power of Russia has gone down because of “Mistakes” of his predecessors.

Wladimir is trying to Restore his power by making friends with comparable authoritarian leaders in the World. His major offer is Weapons and Private Soldiers. He tries to Balance his budget also by selling Oil and Gas.

His biggest problem is that the world is Changing.

The position of His “biggest” enemy de Capitalistic US is taken over by his Communistic “friend” China who is turning into a capitalistic state with an Inteligent control system but his plan to do the same failed.

Now Wladimir is proving to his citizens that the cause of his failure is again a version of Nazi-Germany called Ukraine.

He is also playing with Old-fashioned tools like Religion, Magic and Psychology (“fear”).

His scientific friends have (just as Us intelligence) explored the Paranormal and are able to look into the Noosphere. They have also created tools to prolong life and rejuvenate.

What Wladimir Putin is not able of is to influence the Spirals of Time.

He is running out of time hoping for a new more powerful toolset.

Van de Wieg tot het Graf: Over Levensloop-Begeleiding

De kern van dit document is in 1993 geschreven na het uitkomen van het boek Paths of Change van Will McWhinney.

Incident

Een voorbeeld van een Paths of Change-model toegepast op een Incident.

Een voorbeeld van een Paths of Change (PoC) Model met Vier (2×2) verbonden Wereldbeelden.

Seizoenen

en veel later toegepast op op de Seizoenen,

0. Van de Wieg tot het Graf

Het document is daarna gebruikt om een nieuwe (meer sociale) strategie voor de ABN AMRO te ontwikkelen.

Het document is later gebruikt als discussie-stuk toen er sprake was van het oprichten van een coordinerend Centrum voor Vitaliteit in Regio Leiden (Project 071).

Het centrum was bedoeld om lokale centra op te richten waarbij er aandacht werd besteed aan de samenhang tussen de geestelijke, lichamelijke, sociale en economische gezondheid van de mens in alle levensfasen.

Vitaliteit

Banken

Een Bank Typologie gebaseerd op PoC (let op de kleuren): Tot aan het begin van 19de eeuw heeft het bankwezen zich vooral geconcentreerd op vermogende bedrijven en de vermogende burger (i.h.a. ondernemers). De banken waren handelsbanken. Rond 1900 kwamen drie nieuwe bankvormen naar voren die zich gingen richten op de minder draagkrachtige (Giro & Postspaarbank, de Standaardbank), het Collectief (Raiffeisen, de Relatiebank) en het verstrekken van consumptief krediet  (Pandjesbaas, Bank van Lening, de Consumptiebank). Deze laatste functie wordt nu vrijwel overal uitgeoefend door de Retail (Kopen op afbetaling).

Als laatste is een deel gebruikt als discussiestuk voor een Smart City-beleid in Den Haag (SUS: Smart Urban Space). Hier werd aangetoond dat Smart City niet alleen een besturingsmodel is maar dat net als bij de Vitaliteit het lichamelijke, het sociale en het creatieve van de mens een rol moet spelen in het “slim” aanwenden van Smart Technologie.

Stad

Het model van SUS (Smart Urban Space). Het bevat vier lagen

(1) de Urban Space waar de inwoners voorzien van een Persoonlijkheid gebaseerd op PoC de ruimte hebben

(2) De Sociale netwerken in de stad die volgens PoC zijn ingedeeld waarbij 1 netwerk (de community of Practice) zich toont als een bedrijf

(3) Een waardeketen gebaseerd op PoC en

(4) een Bestuur waarbij wederom PoC wordt gebruikt en waar duidelijk wordt dat Democratie een proces is waarin Geel (Visie, Creativiteit,) een grote rol speelt.

Aan de rechterkant staat verticaal weer een PoC-cycle waardoor het duidelijk wordt dat er hier sprake is van

PoC X PoC ( = (2×2) x (2×2)).

Slimme Stad

Een slimme stad is een combinatie van vier soorten steden met een monitor in het centrum. De viersoorten zijn de vier wereldbeelden van Paths of Change.

Een stad, “een verzameling verbonden mensen, is net als de mens zelf een organisme en is op zoek naar zelf-ontplooing, datgene wat in de genen al aanwezig is.

Het document is gebaseerd op de verander-methodiek Paths of Change (PoC) van Will McWhinney. De wereldbeelden van PoC hebben in dit document overal dezelfde kleuren: Blauw/Unity/Regels/Waarheid, Rood/Sensory/Waarnemen, Groen/Sociaal/Waarderen en Geel/Mythic/Verbeelden.

PoC maakt het mogelijk om met behulp van steeds hetzelfde model heel verschillende vraagstukken op te lossen zoals het inrichten van een Community of Practice.

PoCkan ook worden gebruikt om Geestelijke Problemen in kaart te brengen met behulp van de Interpersonal Theory.

Persoonlijkheid

Op dit moment heeft de bank de wijk verlaten en wordt de klant geacht gebruik te maken van geldautomaten en het Internet. Om dit waar te kunnen maken zijn de bankproducten gestandaardiseerd waardoor het autorisatieproces vrijwel automatisch en dus context-onafhankelijk plaatsvindt. Bankieren is niet meer een klantgedreven maar een datagedreven proces geworden.

Inmiddels is de overheid bezig om een groot deel van zijn sociale taken met aanmerkelijk minder geld over te dragen aan de stad die ze wijkgebonden maakt. De sociale taken van de overheid moeten dichter bij de burger worden gebracht en worden ondergebracht in een wijkcentrum of een winkelcentrum.

De traditionele kerken in Nederland krimpen omdat hun leden ouder worden en overlijden. Het diaconaat binnen de kerken houdt zich in zijn regio, meestal wijkgebonden, bezig met eenzamen, armen, zieken, werklozen en andere medemensen die een moeilijke tijd in hun leven doormaken. Door de krimpende kerk wordt de onbaatzuchtige hulp aan de medemens steeds minder.

Uit het diaconaat zijn vele organisaties ontstaan die dreven op giften, subsidies en vrijwilligers. Sommige van die organisaties, zoals ziekenhuizen en  de ontwikkelingshulp zijn sterk geprofessionaliseerd en hebben zich van hun wortels losgemaakt. Ze worden nog steeds grotendeels uit het overheidsbudget bekostigd.

De bijdragen uit het overheidsbudget die richting deze organisaties gaan worden minder en moeten volgens de overheid net als vroeger worden gecompenseerd door sociaal ondernemerschap, giften en de inzet van vrijwilligers.

Om hun hoge vaste lasten te kunnen dragen moeten de meeste partners beiden werken waardoor ze weinig tijd over hebben voor kinderen en hun oudere ouders. De zorg voor de kinderen wordt overgelaten aan de kinderopvang en de school.

De zorg voor de ouderen is uitbesteed aan de gezondheidszorg. Ook hier lopen de budgetten terug en moet de burger zich als mantelzorger gaan inzetten voor zijn zieke familie, vrienden en buurtgenoten.

De zowel qua inzet als financiering krimpende sociale hulpverleningssystemen zijn in deze tijd van crisis juist meer nodig dan in de tijd van hoogconjunctuur.

De enige manier om dit probleem op te lossen is door een totaal nieuwe weg in te slaan. Die weg kan gevonden worden door moderne technologie te koppelen met medemenselijkheid.

2. Introductie Paths of Change): De Mens is een Relatie

het model van de Interpersonal Theory.

Paths of Change ontwikkeld door Will McWhinney rond 1980 blijkt relaties te hebben met hele oude inzichten die allemaal zijn gebaseerd op de vierdeling die eigenlijk een 2×2 (x2,..)deling is die begint met de Dualiteit Contractie (versimpelen, inpakken) en Expansie )complex maken, uitpakken), die samen werden vergeleken met het proces van Ademhalen.

Walter Russell

Het Model van Walter Russell

We beginnen bij de mens zelf. Een mens wordt gekarakteriseerd door zijn persoonlijkheid. Die persoonlijkheid is een combinatie van drie kenmerken, n.l.

(1) Richting Rotatie: Introvert/naar Binnen gericht, Linksdraaiend (<-) vs Extravert/naar Buiten, Rechtsdraaiend  (->) gericht

(2) Afstand: Geheel/Observator Boven de Wereld vs Deel/Ervaren In de Wereld en

(3) Psychische Functie: De psychische functie wordt beschreven door twee variabelen die Agency (Besturing) en Communion (Verbinding) worden genoemd.

Ze vormen samen vier functies die ieder een andere richting op bewegen (bv. Geest, Naar Boven, Abstractie of Ziel, Naar beneden, Depressie, Aarde) en samen een richtingsvector bepalen die de mens als staande golf door de Tijd/Ruimte stuurt.

De persoonlijkheid van de  mens is een relatie tussen deze twee functies in combinatie met de Draairichting en de Afstand.

De functies worden Geest/Ordenen/Waarheid, Lichaam/Waarnemen/Handelen (Sensory Motor Systeem), Spirit/Verbeelden en  Ziel/Emoties/Waarderen/Samen, genoemd. Een combinatie tussen Verbeelding en Ordenen wordt een ontwerper genoemd.

Als er twee gelijke functies worden gekoppeld is de mens psychopathologisch. Het ordenen van het ordenen wordt bijvoorbeeld Paranoïde genoemd.

Beroep

John Holland ontdekte dat de persoonlijkheid sterk voorspellend is voor het beroep. Daardoor kunnen we met behulp van bovenstaand persoonlijkheidsinstrumentarium ook veel zeggen over bedrijfsculturen.

Met als mogelijke verklaring dat mensen de geschiedenis maken blijkt het ook mogelijk te zijn om het model van de persoonlijkheid te gebruiken om korte en lange cycli te beschrijven en te voorspellen.

3. Mens in Crisis

A model of the theory developed by psychiatrist Elisabeth KüblerRoss suggests that we go through five distinct stages of grief after the loss of a loved one: Denial, anger, bargaining, depression, and finally acceptance.

De Life Event Scale van Holmes bevat de gebeurtenissen die de meeste invloed hebben op de mens. Deze gebeurtenissen kunnen meerdere van de psychische functies raken.

De psychische functies van de mens zijn tegendelen die elkaar aantrekken en afstoten. Het persoonlijkheidssysteem van de mens fluctueert daarom rondom een evenwichtspunt, het set-point genoemd. De krachten die tussen de verschillende onderdelen spelen en daarmee de bandbreedte van de golven zijn per mens verschillend. Sommige mensen (Kinderen, Ouderen, Zieken) zijn kwetsbaar.

Als een gebeurtenis een te hoge schok veroorzaakt reageert de mens in eerste instantie niet (freeze). Daarna volgt ontkenning en agressie (fight). Na een depressie begint men om de nieuwe situatie weer te waarderen, te exploreren en te accepteren.

De traumatische fase kan bij kwetsbare mensen vele jaren duren. In deze periode is men niet in staat tot productieve arbeid. Het is de kunst om extreme gebeurtenissen en de negatieve effecten daarop te voorkomen of te verhelpen. Dit kan gebeuren door therapie en verzekeren.

4. Sociale Netwerken zijn soms Sociaal

Mensen zoeken vergelijkbare mensen op en vergelijkbare mensen hebben vergelijkbare persoonlijkheden.

Aangezien persoonlijkheden erfelijk zijn vindt de meest voor de hand liggende koppeling plaats met familie en andere mensen die sterk (genetisch) op elkaar lijken. Dit wordt een Community of Affinity genoemd. De leden van Facebook vormen een dergelijk netwerk.

Linkedin is een hulpmiddel waar mensen hun interesses en inzichten delen (Community of Interest) en Wikipedia bevat gedeelde kennis (Kenniscentrum).

Ervaring ontstaat als mensen een fout maken en van deze fout leren. Een fout is een afwijking van een verwachtingspatroon. Een succesvolle vorm van ervaringsdelen is de zelfhulp-groep.

De sensory-motor component van de mens is expansief en is het complement (het tegendeel) van de ordelijke kant.

Terwijl de ordenende component steeds comprimeert (analyse) en daarmee de werkelijkheid versimpelt ontstaan er steeds weer nieuwe vormen van praktisch toegepast handelen die de werkelijkheid complexer maken. Netwerken waar ervaring wordt gedeeld worden een Community of Practice genoemd.

Als we naar de persoonlijkheidstheorie kijken zien we dat de deelnemers aan een Community of Affinity en een Community of Practice samenwerken terwijl ze in de andere netwerken als individu optreden.

Het concept van de coöperatie past perfect bij de sociale sociale netwerken.

De Communities of Practice leven niet lang. Het zijn veel meer tijdelijke projectorganisaties die na het behalen van hun doel weer worden ontbonden of worden overgedragen aan een producent.

5. Van Hulp naar Levensloopbegeleiding

Het leven is een introvert (“naar binnen gericht”) proces en begint en eindigt in een staat van volledige afhankelijkheid (Low Agency, High Communion, Wij).

In de eerste fase van de levensloop vindt het proces van socialisatie plaats,  eerst in de context van de ouders en later in de eigen groep (de cultuur).

In de pubertijd neemt de behoefte om zich los te maken van ouders en familie toe (Agency,Ze) en richt men zich vooral op gelijksoortigen (de peer-group).

Aangezien het “erbij horen” de hoogste prioriteit heeft neemt men onnadenkend ook veel negatief gedrag over en zet men zich zeer nadrukkelijk af tegen de gevestigde orde, de volwassenen.

Tijdens de pubertijd vindt de laatste training plaats voor de volgende fase. Als jongeren sterk negatief worden beïnvloed door hun soortgenoten wordt deze fase niet afgerond en worden ze een drop-out die moeilijk aan het werk komt.

De persoonlijkheid trekt zich niets aan van de levensloopfasen. Er zijn mensen die altijd kind of puber blijven of weer puber worden (midlife-crisis).

Aangezien de persoonlijkheid ook bepalend is voor het beroep is het mogelijk om in iedere fase van de levensloop begeleiding te bieden met de juiste leeftijd.

Theoretisch hebben oude mensen in het begin van hun fase nog genoeg energie en de meeste levenswijsheid. In een groot aantal culturen wordt hiervan gebruik gemaakt door het  drie-generatie-systeem te hanteren.

Het principe van het drie-generatie systeem wordt in Nederland gebruikt bij de begeleiding van mensen die socialisatie-problemen hebben (“Op eigen kracht”).

Het huidige schoolsysteem is nog gebaseerd op de tijd van de massaproductie van de Industriële revolutie en lijkt op de fabriek waarvoor de arbeiders en managers geschoold moeten worden om aan de lopende banden hun werk te doen. Deze tijd is definitief voorbij.

In de pubertijd gaat het om doen, ervaren en uitproberen. Kennis verzamelen is dan niet echt aan de orde. Die kennis kan men veel beter verkrijgen door te reflecteren. Reflectie vindt plaats als er iets mis is gegaan.

Aangezien kennis zeer snel verandert is het niet zinvol meer om preventief veel kennis te vergaren. Kennis kan just-in-time worden verkregen als men praktisch in de problemen zit of overzicht nodig heeft. Ze heeft dan ook een veel hogere retentie.

In de nabije toekomst gaan instrumenten of zichzelf bedienen of krijgen een simpel user-interface dat de gebruiker vertelt wat hij moet doen.

In de productieve fase (volwassenheid) wordt de mens bestuurd door en maakt hij gebruik van regelsystemen (“het”). In deze periode wordt hij geacht een buffer op te bouwen voor de tijden dat er niet kan worden geproduceerd. Een volwassen zorgt in eerste instantie van zijn leven voor zijn kinderen (en soms partner) en later voor zijn ouders.

6. Het Begeleidingssysteem

Ondersteuningsgroep

Rondom ieder individu wordt een sociaal netwerk gevormd dat bereid is om elkaar te helpen en indien nodig ook te waarborgen. In het algemeen bestaat dat netwerk uit naaste familieleden en vrienden. Het is de bedoeling dat deze groep zo vroeg als mogelijk is in het leven wordt gevormd en zo lang als mogelijk in stand blijft. Denk daarbij ook aan de oude functies van meter en peter.

Coach

Een Coach is een persoon die over praktische levenswijsheid beschikt. Het is iemand die zijn/haar loopbaanpad heeft verlaten en zich als vrijwilliger aanbiedt aan mensen die steun nodig hebben in het leven. Coaches kunnen door een persoon of door zijn ondersteuningsgroep worden gevraagd om te helpen. Een ondersteuningsgroep is een absolute randvoorwaarde om aan de slag te gaan. Een coach kan gebruik maken van een simulator om mogelijkheden te onderzoeken.

Case Manager

Een case manager is een rol die er voor zorgt dat een dringend probleem wordt opgelost. Case managers kunnen zich in allerlei instanties bevinden en kunnen daardoor fors langs elkaar heen gaan werken. Het is de taak van de coach om de probleemhebber (zijn “maatje”) te helpen om een dergelijke situatie te vermijden of te corrigeren.

Case-Management Systeem

Alle betrokkenen maken gebruik van één Case-Management-Systeem (CMS). Een CMS is een procesmanager die op basis van condities zijn werk kan doen. Met behulp van dit systeem kunnen afspraken worden vastgelegd maar ook andere partijen betrokken en aan hun afspraken worden gehouden.

Zelfhulpgroep

Een zelfhulpgroep is een groep mensen die in vergelijkbare omstandigheden heeft verkeerd en bereid is om anderen te ondersteunen met praktische raadgeving. Mensen kunnen deelnemen aan meerdere groepen.

Case

Een case is een gestandaardiseerd beschrijving van een situatie in combinatie met een niet gestructureerde beschrijving. In het laatste geval lijkt het op een dagboek.

Cases kunnen problematisch zijn en om een oplossing vragen maar ze kunnen ook een beschrijving zijn van een gebeurtenis (bv. een ongeluk, een ziekte, een verhuizing, een aankoop). Cases worden gebruikt om een kwalitatief historisch overzicht te krijgen eventueel aangevuld met kwantitatieve informatie. Cases worden zoveel als mogelijk is automatisch aangemaakt.

Verzorgers

Indien een ondersteuningsgroep onvoldoende tijd en mogelijkheden heeft om de benodigde hulp te bieden kan externe hulp worden opgeroepen. Die wordt toegevoegd aan de groep en communiceert ook met de groep.

Specialisten/Hulpmiddelen

Indien nodig kan een case manager tijdelijk of permanent specialisten of hulpmiddelen toevoegen om de case op te lossen.

Kennissystemen/Deskundigen

Indien nodig kan een case manager tijdelijk of permanent deskundigen en kennissystemen tijdelijk of permanent toevoegen om de case op te lossen.

7. Financiering van de Levensloop

Het lichaam is verbonden met kort cyclische zon- en maanritmen zoals de dag, de maan/maand en het jaar (de seizoenen). Het gedrag is meetbaar (sensors), sterk voorspelbaar en daardoor budgetteerbaar mits er geen sprake is van verslaving, de behoefte van het lichaam om eindeloos te genieten.

Het complement van het lichaam, de geest, zoekt zekerheid en zoekt en formeert voorspelbare lange termijn patronen (soms een onderneming genoemd) die zich tonen in de vele economische cycli (Kitchen, Juglar, Kuznets, Kondratiev, …).

Aangezien de patronen onderhevig zijn aan verstoringen moet men ze niet als een absolute zekerheid gaan hanteren. Cycli herstellen zich altijd weer.

De korte cycli moduleren op lange cycli en hebben een voorspelbare verhouding (één Kondratieff = drie Kuznets= zes Juglars = twaalf Kitchens).

De Kontratiev-cyclus duurt +/- 54 jaar wat betekent dat de gemiddelde mens in zijn leven altijd profiteert van voorspoed en tegenslag. Dit betekent dat men met behulp van een lange termijn planning en een adequaat sociaal netwerk de cycli ongehavend door kan komen.

Sommige mensen hebben last van teveel geluk, teveel ongeluk, teveel passie of teveel wantrouwen om flexibel om te gaan met de toekomst.

In dat geval kunnen er voor deze mensen ondersteunde systemen worden ontworpen die zowel het geluk als het ongeluk delen door elkaar een waarborg te verlenen of elkaar te helpen in het besturen van het levenspad.

8. Smart Computing: De Mens in de Machine

Software gaat steeds meer psychische functies van de mens overnemen waardoor er uiteindelijk volledig autonome systemen zullen komen.

Op dit moment zijn vooral patroonherkenning (Big Data) en sensors gekoppeld aan procesmanagers (‘robots”) bruikbaar.

In de volgende stap kan de mens zich gaan koppelen aan zeer krachtige simulatoren die aan de ene kant de buitenwereld voorspelbaar zullen maken (“Early Warning”) en aan de andere kant een persoonlijke fantasiewereld (“het Holodeck”) kunnen maken waarin de mens eindeloos kan doorbrengen.

In de laatste fase kan de mens zich voorzien van lichaamssensors die het onbewuste zullen gaan ontsluiten.

Producten zullen worden gestandaardiseerd middels onderling gekoppelde product-configurators waarmee de klant kan gaan spelen (of andersom).

9. Van Coöperatie naar Banking Robot

Bankieren is heel oud. In de code van Hammurabi (1700 v Chr) werd er al gesproken over verzekeren. Rond 1200 ontstonden in Italië de handelsbanken.

De Treasury voortgekomen uit het graanpakhuis van Hammurabi is de functie binnen de bank die moet zorgen voor de levensloopbegeleiding van de bank door te zorgen voor een goede balans tussen sparen (productie) en lenen (consumptie) op zowel de korte- als de lange termijn.

Bankieren was tot 1900 uitsluitend voorbehouden aan de welgestelden. Rond die tijd ontstonden er twee nieuwe bankvormen die zich gingen richten op het vergaren van vermogen onder de minder draagkrachtigen (Giro & Postspaarbank) en het besturen van collectieve bedrijven en het dragen van collectieve risico’s (Raiffeisen, de Coöperatie of Onderlinge Waarborg Maatschappij).

De Consumptiebank (Bank van Lening) kreeg een enorme impuls toen de arbeiders in de jaren zestig verplicht werden om een salarisrekening te openen. Vanaf dat moment raakten de Nederlanders hun vrees om te lenen en te spenderen kwijt. Deze ontwikkeling werd natuurlijk sterk geholpen door de opkomende Kondratieff-golf.

Aan het eind van 20e eeuw hebben de banken geprofiteerd van de verder oplopende economie en hebben daarbij vergeten om een geldvoorraad voor de slechte jaren op te bouwen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de bank zelf maar ook voor zijn klanten.

Rond 2000 op de top van de golf werd door de ontwikkelaars van de handelsbank Binck-Bank, Knab gelanceerd als een nieuwe vorm van klantgericht bankieren (Personal Financial Planning).

Knab probeert om de nieuwe mogelijkheden van de IT-technologie ten volle aan te wenden. Tot op heden slaat deze moderne vorm van bankieren niet erg aan omdat de klant de diensten te duur vind. Het grootste probleem is natuurlijk dat deze bank geen aansluiting krijgt bij de duurzame socialen, de expanderende genieters en de comprimerende zekerheidzoekers.

Het ligt in de lijn der verwachting dat rond de tijd van de Singularity de bank zich zal hebben getransformeerd in een begrijpend pratende alleswetende bankrobot die perfect waakt over de belangen van de klant. De teerling voor een Dr.Watson-bank is deze maand door IBM samen met de DSB-bank in Singapore geworpen.

Het lijkt er op dat deze ontwikkeling wel eens sneller kan gaan dan men denkt omdat IBM wederom een miljard dollar heeft gestoken in de toepassingen van zijn Dr.Watson-technologie. Deze investering zal vooral worden besteed aan het verbeteren van de medische Dr.Watson.

Dr. Watson ook wel Semantic Analytics genoemd kan in korte tijd eindeloos veel kwalitatieve (tekst, plaatjes) en kwantitatieve data tot zich nemen, patronen ontdekken,  logische redeneren en praten.

Om de uitdagingen van de komende cyclus-periode aan te kunnen zullen de banken zich moeten gaan concentreren op het balanceren van hun eigen geldvoorraden en daarmee ook de waardenvoorraden van hun klanten. Dit kan alleen als ze zich gaan bezighouden met de volledige levenscyclus.

Dit betekent dat een bank niet alleen alle soorten dienstverlening moet gaan bieden maar ook alle soorten banken onder één noemer moeten zien te brengen.

In dat kader zal de bank ook weer een sociale kant moeten gaan tonen.

We hebben gezien dat deze kant van het bankwezen zich in het verleden heeft getoond in de coöperatie en de waarborgmaatschappij. Deze banktypen zijn grotendeels verdwenen en hebben zich getransformeerd in een “normale” bank en verzekeraar waarbij de inbreng in het beleid van de klanten niet groot meer is.

Het herstellen van de klantbetrokkenheid (zie Knab) is een “hot issue” en “customer co-creation” staat hoog in de trend top tien.  Daarnaast rijst het aantal nieuw opgerichte kredietunies de pan uit en is de regering al druk bezig om deze vorm van onderlinge solidariteit een wettelijke basis te geven.

Het ligt dan ook voor de hand om onderlinge solidariteit (“de naaste”) weer als uitgangspunt te nemen voor de mensen die dat willen en dat zijn de mensen met een sociale persoonlijkheid.

10. Integrale Gezondheidszorg

We zijn weer terug bij het verdwenen bankkantoor in de wijk. Het stond in een winkelcentrum waar inmiddels door de snelle opkomst van de Internetwinkels alleen nog de lichaamsgerateerde kort cyclische retail aanwezig is.

De kans is groot dat die zich zelfs op den duur terugtrekt als de winkel-logistiek zich volledig heeft aangepast aan het aan huis bezorgen.

Vaak is zo’n winkelcentrum gekoppeld aan een gezondheidscentrum dat zich nu ook druk moet gaan maken over de psycho-sociale zorg. De overheid heeft bedacht dat de huisarts in de wijk in samenwerking met de wijkverpleegkundige moet gaan optreden als personal case-manager.

Opvallend is dat de economische gezondheidszorg (de armenzorg) nog grotendeels een kerkelijke aangelegenheid is. Er zijn vele organisaties die de hulp van levenswijze “maatjes” aanbieden om mensen te helpen ook economisch orde op zaken te stellen.

Wat tot op heden nog volledig ontbreekt is een integrale benadering. De vele professionele hulpverleners (“de sociale kaart”) en vrijwilligers werken notoir langs elkaar heen,  het aantal specialismen is sterk gegroeid waardoor ieder probleemhokje een eigen loket heeft en men kan door de soms zeer complexe vaktaal moeilijk onderling communiceren.

Wat vaak wordt vergeten is dat er naast hulpverleners en vrijwilligers ook nog commerciële partijen zijn die belang hebben bij een gezonde medewerker of klant.

Die belangen worden bij voorbeeld gedragen door Arbo-diensten, Verzekeraars en Banken die schadeclaims moeten afhandelen en natuurlijk ook voorkomen. Een vergaande samenwerking rondom het wijkgebonden integrale gezondheidscentrum ligt voor de hand.

Het is hierbij van belang om te beseffen dat de technologie veel werk uit handen kan nemen zodat de mens zich volledig kan richten op het persoonlijk contact zowel in de vorm van een gesprek als van de zorg zelf (totdat de zorg-robot zich aandient).

11. De Zelf-Ontplooiende Stad

Een stad is een verzameling gebouwen, waarin mensen samenwonen, werken, worden verzorgd of plezier maken. De mensen en de gebouwen zijn verbonden door allerlei soorten netwerken (energie, vervoer, telecommunicatie, sociale netwerken, waardeketens, ..).

De stad kan net als het Integrale Gezondheidscentrum verdeeld worden in vier onderling verbonden onderdelen n.l Besturing, Bedrijvigheid, Sociaal en Cultureel.

Boven de Stad kan een Monitor worden gedefinieerd die erg veel lijkt op het menselijke bewustzijn. De Monitor moet er voor zorgen dat de verschillende onderdelen niet te dominant worden.

De vier onderdelen kunnen weer worden opgesplitst in vergelijkbare onderdelen waardoor er in totaal (1+4) x 12 = 60 onderdelen kunnen worden gedefineerd. Die onderdelen kunnen als nodig is nog veel dieper kunnen worden opgedeeld als we de mens weer opsplitsen in bijv. organen en de organen weer in cellen. Op ieder niveau gelden dezelfde wetten.

LINKS

Over Slimme Software

Over de Stad

Over Paths of Change (PoC)

Over Grammers of Engagement

Over Roeping

Over Verslaving

Over Communities of Practice

Over Collaboratief leren.

Waarom we Ziek worden van Gezond Voedsel

Boerenzoon

Ik ben de enige zoon van een boer uit Wekerom en ben door mijn vader getraind in het boerenvak.

Mijn vader heeft mijn moeder in de oorlog leren kennen en is in haar geboorteplaats blijven wonen.

Wiskundige

Ik ben in mijn geboorteplaats, Leiden wis-natuur-en scheikunde gaan studeren en als wiskundig analist bij de ABN terecht gekomen waar ik snel carrière heb gemaakt als strateeg.

Rond 1997 ben ik een eigen bedrijf begonnen wat zich bezighoudt met Innovatie vooral m.b.v Slimme software.

Voedselketen

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van investeerders in de voedselketen in Wageningen.

Hierdoor werd mijn latente interesse voor de landbouw weer aangewakkerd. Wat mij vooral begon te interesseren was de relatie voedsel en gezondheid. Door het netwerk werd ik steeds doorverwezen naar deskundigen op dit gebied.

Tot mijn verbazing bleek dat al die deskundigen grotendeels in het duister tasten ten aanzien van de relatie voedsel/gezondheid.

Wat is Gezond?

De reden was dat men zich veel te veel had geconcentreerd op de statistiek en onvoldoende had rekening gehouden met het feit dat de mensheid heel divers is.

Als je die diversiteit combineert met het feit dat alle omstandigheden ook weer specifiek zijn kom je uit op een omkering van alles.

De mens heeft behoefte aan specifiek voedsel in specifieke omstandigheden (“personalized food”).

Slimme Technologie

Het model van Smart Computing komt uit de Psychologie.

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met Smart Technology.

Het woord Smart betekent dat het gedrag van de software niet is te onderscheiden van het gedrag van een mens. Een goed voorbeeld is de zelf-rijdende auto.

Slimme Voedselketen

In dit document concentreer ik me op de “slimme” voedselketen.

Een slim systeem heeft Zintuigen nodig (sensors), moet zelfstandig kunnen denken (analytics) en handelen (proces management) daarnaast moet het ook kunnen samenwerken (Community) met mensen en andere slimme systemen en overzicht houden (monitoring).

Ketenintegratie en Ketenomkering

Door het inzetten van slimme technologie verdwijnt de fysieke Intermediair.

Productie-Cyclus

Slimme systemen bewerkstelligen keten-integratie en keten-omkering.

De Rechts-draaiende ProductieCyclus en de Linksdraaiende Consumptie-Cyclus worden gekoppeld door verscillende soorten “communities” die betrekking hebben op de verschillende kenmerken van een mens.

Directe Koppeling Producent en Consument

Keten-integratie resulteert in het direct koppelen van consument en producent.

De intermediair in de keten verdwijnt en wordt overgenomen door een (software)-infrastructuur die vaak wordt aangeduid met E-Commerce.

Consumenten kopen steeds meer hun producten in web-shops waarna de producten aan huis worden bezorgd.

Integreren Logistieke Stromen

Het thuis bezorgen gaat een revolutie ontketenen in de stadslogistiek omdat het gebruikelijk concept van het centrale (of regionale) distributiecentrum niet meer nodig is als je instaat bent om verschillende logistieke stromen slim te combineren.

Koppelen Lokale productie aan Lokale Markt

In het eerste stadium werd de web-shop vooral gebruikt om luxe goederen te verkopen maar sinds kort neemt het on-line kopen en bezorgen van voedsel enorm toe.

Autarkie

Een deel of een groot deel van dit voedsel wordt in de nabijheid van de klant geproduceerd en werd vroeger op lokale markten verhandeld. Dit resulteert in een hoog nivo van Autarkie (Zelfvoorziening).

Door de globalisatie worden lokale producten nu de hele wereld over getransporteerd en vice-versa waardoor er erg veel energie verloren gaat.

Bewuste Consumenten

Bewuste consumenten willen weer terug naar lokaal geproduceerde voeding. Dit geldt niet alleen voor voeding maar ook voor energie en werk. Er komt steeds meer behoefte aan zelfvoorziening (autarkie). Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de lokale markt weer terugkomt.

Keten-omkering wil zeggen dat de consument en niet meer de producent aan het begin van de keten komt te staan. Die consument wordt nu het waarnemingsinstrument, de sensor, van de keten. Wat hem of haar aantrekt wordt uiteindelijk vertaald in een vraag. De grote vraag is hoe de consument zijn vraag kan articuleren.

Niet het produceren maar het consumeren wordt dominant in de waardeketen. De consument moet nog erg wennen aan het feit dat zijn vraag bepalend wordt voor het aanbod.

Steeds meer mensen beseffen dat voedsel heel belangrijk is voor hun welbevinden. Hierbij gaat het niet alleen om de ingrediënten maar ook om de wijze van de productie van deze ingrediënten in de voedselketen. Deze voedselketen integreert en keert net zo hard als alle andere waardeketens.

Voedselleer

De diëtetiek, de voedingsleer, is een hele oude wetenschap.  In de preventieve holistische gezondheidsleer van Griekenland, Rome, China en India werd  er veel aandacht besteed aan voedsel.

Voedsel in de zin van kruiden was ook het belangrijkste middel om een ziekte te genezen. De kruiden zijn in de loop der tijd getransformeerd in chemische (farmaceutische) geneesmiddelen. Wat veel mensen niet beseffen is dat medicijnen ook voedsel zijn.

De oude wetenschappers waren op de hoogte van het specifieke van het lichaam en de persoonlijkheid en ontwikkelden ook classificaties (de humores en de temperamenten) die tot op heden worden gebruikt in de psychologie (Big Five).

De visie van de beroemde Hippocrates op de diëtetiek wijkt in zijn wezen niet zo erg af van de huidige visie over voedsel. Los daarvan is er erg veel veranderd en die verandering is veroorzaakt door de technologie.

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de technologie invloed op de medische wetenschap. Er werd steeds meer kennis verkregen over de onderdelen van het menselijk lichaam waardoor de specialisatie enorm toenam. In 1930 was 25% van de medici gespecialiseerd in 1980 80%.

Door de specialistische visie op de mens is de kennis over de voedselverwerking in het lichaam enorm toegenomen en begint men na het uitzoeken van het menselijk DNA ook steeds meer zicht te krijgen op de specialistische invloed van voedsel op de gezondheid.

Door de specialisatie is het holistische karakter van de geneeskunst grotendeels verdwenen.

Voedselkwaliteit

De invloed van de technologie op de voedselketen is enorm. De productieprocessen zijn opgeschaald en het voedsel is geoptimaliseerd zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. De tomaat van vroeger lijkt door de genetische manipulatie in niets op de tomaat van nu.

Het is de grote vraag of de ingrediënten van het huidige voedsel nog passen op het lichaam van toen.

Daarbij komt dat de bodem (‘de aarde”) steeds meer is ontdaan van zijn natuurlijke samenstelling waardoor ons voedsel belangrijke stoffen (zoals magnesium) mist.

De consument begint zich hiervan bewust te worden door allerlei publicaties en televisieprogramma’s en vraagt steeds duidelijker om gezond voedsel. Wat gezond is, is niet erg duidelijk. Er worden tientallen boeken op de markt gebracht die elkaar soms fors tegenspreken.

Persoonlijke Monitor

Om te voorkomen dat men door de bomen het bos niet meer blijft zien kan de technologie als hulpmiddel worden aangewend. Het wordt tijd voor de Persoonlijke Voedsel Monitor (PVM). Deze monitor moet de match maken tussen het voedsel en mens.

Wat er in het voedsel zit kan binnenkort door de persoonlijke spectrometer real-time in kaart worden gebracht. Op basis van het persoonlijke voedselprofiel kan dan worden bekeken of dit voedsel passend is.

Met behulp van lichaam-sensors in combinatie met een DNA-profiel kan real-time in kaart worden gebracht wat het lichaam op de lange en de korte termijn nodig en niet nodig heeft. Deze behoefte kan worden vertaald in ingrediënten en daarna in producten.

Daarnaast kan de PVM ook helpen bij het geven van inzicht in de relatie lichaam en voedsel door de koppeling aan een slim leersysteem (SLS).

Vraag en aanbod kunnen door de koppeling aan een E-Commerce systeem direct aan elkaar worden verbonden waardoor het “gezonde” voedsel “on demand” kan worden thuis bezorgd.

Als mensen hun persoonlijke data willen delen kunnen we met behulp van statistische analyse-software (“Big Data”) real-time wetenschappelijk onderzoek doen naar de relatie voedsel en gezondheid en de resultaten persoonlijk terugkoppelen.

Hierdoor kun je heel goed zien hoe je “het doet” ten opzichte van mensen die op je lijken. Indien er interesse is kunnen die mensen ook met elkaar in contact komen. Natuurlijk moet er hier goed aandacht worden besteed aan privacy.

Biophotonen

Albert Propp is de ontdekker van de biophoton een lichtsigmaal dat iedere cel uitzendt en door het lichaam worden gebruikt voor interne communicatie. Hierbij wordt het DNA als versterker gebruikt.

Roel van Wijk en zijn zoon Eduard hebben bij het inmiddels opgeheven Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine van TNO in Leiden onderzoek gedaan naar Bophotonen en een meter ontwikkeld waarmee deze zijn te meten.

Het Licht van de cellen wordt in China en India levensenergie (Chi,Prana) genoemd.

M.b.v. de meter is het mogelijk om de kwaliteit van voedsel te meten waarbij het duidelijk wordt dat het voedsel genetisch is gemanipuleerd maar bijv. ook bij eieren wat de levenskwaliteit was van de kip.

AAngezien er hier sprake is van een objectieve meting zou de overheid dit verplicht kunnen stellen of Roel & Eduard kunnen een speciale meter op de markt zetten die de consument zelf kan gebruiken.

Het DNA speelt een heel andere rol dan werd gedacht. Het is een opslagsysteem van de levensloop (inclusief die van de ouders en voorouders en fungeert als een zender en ontvanger voor de communicatie tussen niet aleen de cel-cel-communicatie.

Onderzoek gezond voedsel: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zembla-zomerserie-de-uitgeputte-bodem

LINKS

over dna

Over de geschiedenis van de gezondheidszorg

Over zelfvoorziening

Over Biofysica

Over de persoonlijke voedselspectrometer

Many Reasons to Believe that the Economy will not Recover in a Short Time (24-6-2009).

The Unemployement and the Stock Market are rising for some time now. A new Stock Market Bubble is building up and will explode in the near future. The biggest Bubble is certainly the US Deficit Bubble.

The Stock Market Bubble and the Deficit Bubble will explode as soon as the major creditors (China, India, …) of the US will move out of the Dollar. This is happening already.

The Customers are the backbone of the Economy and the Leaders understand very well that the Economy is governed by Psychology. So Bad News is hidden en Good News is exaggerated. The Expectations of Analysts are always beaten and the downfall is falling slower than before.

The Economy is still in a terrible state and this state is getting worse every day. The unemployement is still rising and will rise for a very long time because companies are getting broke or are rationalizing everything that is possible.

They replace their employees by IT-Technology and Cheap Labor. The customers are not buying, they are saving more and more money for a rainy day or are paying back their debts.

Saving money will not stimulate the economy. It stimulates unemployment. The rising unemployement results in more foreclosures and problems with credit card debts. The Economic Downturn is just at its beginning.

Economist John Williams says that– if the unemployment rate was calculated as it was during the Great Depression the unemployment figures for July 2009 rose to 20.6%. According to an article summarizing the projections of former International Monetary Fund Chief Economist and Harvard University Economics Professor Kenneth Rogoff and University of Maryland Economics Professor Carmen Reinhart,… unemployment could rise to 22% within the next 4 years or so.”

The Scenario of the Current Downturn is highly comparable with the Scenario of the Great Depression with one exception. The current Downturn is much deeper than the other. We are approaching the Biggest Global Economic Crisis in Human History.

The current investors base their policy on positive news and ignore the bad news. They believe the economy will rise when the customer-confidence is rising or when the downfall of the economy is “slowing down” or “bottoming”. They don’t see that a slowing down of a downfall is still a downfall.

The investors, the Doves, act just like the behavioral economists predict they will act. They read the headlines, believe the Hawks and are not aware of the (Money) Illusion the Government, the Media and the Banks are creating. The Hawks know better. They buy Silver, Gold and certainly the best investment, Oil.

Nouriel Roubini has a more realistic view on the economy. In his article Ten Risks to Global Growth he analyses the risks that could block the recovery of the economy and his conclusion is highly pessimistic.

According to Roubini the major cause of the crisis is overspending. Overspending is a normal activity when the Kondratiev-Cycle is in the state of Autumn. The debts are always repayed in the next phase, Winter. In the Kondratiev Winter the economy is purged and cleansed. This phase started around 2000 and will be finished around 2013. In the Winter-State you have to stay in cash or invest is Gold and Silver.

At this moment the investors don’t know what currency they have to chose for their cash-reserves. Usually the Dollar was a Save Heaven but the current policy of the FED to expand the amount of Dollars to an almost unbelievable amount is seen as a huge risk.

The Creditors (China, India, ..) of the US are already creating an alternative currency and are secretly and slowly moving out of the Dollar. If the Trust in the Dollar has gone the US Economy will go bankrupt.

The big problem with the current Cycle is that we have moved to the Level of Earth. In the last downfall of the Kondratiev Cycle other parts of the world were decoupled. They moved in a complementary mode. The Down of one part of the Earth was compensated by an Up somewhere else.

At this moment the complementary parts are synchronized and act and react according to the same rhythm. This rhythm is related to a longer term cycle that almost nobody is aware of. This cycle with a periodicity of 250 years is called the Secular Cycle.

The current level of integration of the World Economy is very dangerous. The production-processes of the Earth are highly rationalized and integrated. When one process stops the rest of the processes also has to stop.

The very high level of rationalization causes cascades or avalanches. The fast and slow avalanches generate sudden bursts of unemployment and financial disasters. The Car Industry and the Financial Industry are good examples. At this moment the avalanches start new avalanches in completely different branches of the tree of the World Economy.

The Crisis in the Banking Industry puts a large part of the Corporate Sector under severe financial stress. Firms that in the past would have been able to roll over their loans, bonds and debts now face a liquidity crisis that may lead them into costly debt restructuring.

This will affect the Banking Industry and will also put a high strain on the Bailout capacity of the Governments who are not able to leant money or inflate money until eternity.

The only solution that is left is to Rationalize even more than the Companies were planning to do. Their only solution is to speed up the use of IT (Use the Internet) and fire the employees. It is very clear that the use of IT in Companies is still in its infancy. Many manual activities can be replaced by software. The total effect will be a worsening of the current crisis.

To stop the cascades governments are starting to Protect and Regulate their Economies. The Worldwide Cooperative Institutions are losing their grip and the Free Market Economy is on its return.

Big Companies are splitted according to the old Boundaries of Power. The expansion and integration of the EG is blocked because the member states suddenly have conflicting objectives. The Rich Countries don’t want to help the Poor Countries because the Rich Countries are getting poorer with the minute.

Not only the poor member states of the EG are getting into big trouble. The same applies to the Underdeveloped Countries. The poor Countries of the World are on their own. Everybody is in the Survival mode and The Fittest, The Rich, will as always Survive.

The world is not only hit by a Economic and a Cultural crisis. The world is also hit by a Climate Crisis. Although human activity plays an important (negative) role the Cycle of the Climate related to the activities of our Sun and the Movement of Earth in our System (the Precession Cycle) is much more important.

The current change in Climate is irreversible and will have a major effect on the world economy. Climate change and ecological misuse are the major factor why Societies collapse.

The last factor and perhaps most important factor is the Energy Consumption of the World. This consumption is not only affecting the Climate but it also facilitates a huge highly integrated Transport-System.

This System is the Backbone of the Integrated Value-Chains of the Western World. The Western World is completely dependent on the transport system for its Industrial Production and the Supply of Food.

The Transport System has a devastating effect on the poor countries in the World. To make enough money to survive they have to export their products to the Western Markets ignoring their own needs.

It is certain that the supply of oil and gas is lower than the increasing demand. The resources all over the world are going down. The total effect of this all will be a dramatic rise in price. This will affect the rich countries and in particular the US. They are already the major importer of energy in the World and when you import something you have to export something else to keep the financial balance in order.

As you already know the deficit of the US is spectacular and the only reason the US is not broke is the special role of the Dollar. If the economy recovers the demand and the prices will rise and the US Economy will slow down immediately.

What is Going to Happen?

Every scenario leads to a long term decline of the Economy, our Culture and our Civilization. The theory of the short term and long term cycles is right and it is very stupid to ignore these theories.

According to the Panarchy Model the world is too connected and this leads to an increasing rigidity in its goal to retain its state. The rigidity reduces resilience and the capacity of the system to absorb change, thus increasing the threat of abrupt change. The world is unable to cope with the changes of climate and culture that are happening now. Therefore we will see the collapse of the accumulated connections and the destruction of bound up knowledge and capital.

The highly integrated structures of the Earth (the Cooperative Institutions, the Big Companies, Governments AND the Transport System) are bound to desintegrate. The impact on the local structures is immens. Communities will have to grow their own food, manufacture and repair their own tools, create their own currency etc etc on a local level again.

Most of these structures have outsourced these functions to places far away and don’t have the skills nor the resources to do this. The fittest, the Haws, will survive but it is unclear if the Doves will accept this situation forever. A Rise of the Masses just like the French Revolution in 1789 (almost 250 years ago!) is possible.

The world is moving to a very fast transformation. The only thing that can be said when we use the Panarchy Model is that it will move back to a stable state before the expansion started and start all over again. The Wisdom of the Old Civilizations that survived earlier Collapses is very valuable. These lessons are very easy to comprehend.

Civilizations die because the humans don’t want to Move with the Cycles, don’t Cooperate and don’t Respect Mother Nature. When Civilizations Collaps even the Hawks lose Everything!

LINKS

Peter Schiff, Why the US Economy will Collaps this Year

How the Fed is cheating the citizins. About Deflation.

Why the Labormarket is Much Worse than we Think

Why the Current Crisis is comparable with the Great Depression

About Behavioral Economics, Why Hawks always Win and Doves always Lose

Nouriel Roubini, Ten Risks to Global Growth

About The Kondratiev Winter and the Generations Theory

About the End of the US Dollar

Why the US Defense Budget will Destroy the US Economy

Peter Turchin, About Secular Cycles

The Complete Text of the Book of Turchin

About the Problems the Real Estate Market is Facing

Why Rationalization is the cause of the current Crisis

About Cascades and Avalanches

Jared Diamond, Why Societies Collapse

About the World Food Crisis

Jeff Rubin, Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller

About Peak Oil, The Model that Predicts the End of Oil and Gas

About Spirit and Soul

Written 1989.

Economic Cycles move Up and Down. We are now in a Down-state, a Recession. To stimulate consumers the Central Banks lower the interest and are pumping a tremendous amount of money into the economy.

Pumping money generates inflation and when inflation happens prices start to rise again. What the economist wants to avoid is deflation.

When prices rise people will buy goods and invest money. When the prices go up you can make a profit. When prices rise you have to buy the goods on the short term because they will be much more expensive in the future. When consumers believe the economy will contract they will start to save money to cope with the problems they believe they will encounter in the future. They will also postpone the buying of (luxury) goods. When they postpone producers will lower their prices and when prices are lowered other prices will be lowered. This is called Deflation and Economists are terribly afraid Deflation will happen.

A state of contraction is just like a state of expansion highly related to Expectations and Expectations are a Self-Fulfilling Prophesy.  If the self-fulfilling prophesy of a down-fall is not broken the economy will shrink until eternity. To motivate consumers to believe in an Expanding Economy Economists tell scientific fairy-tales hoping people will start to believe things are going the right way again.

Social scientists know for a long time that the majority of the people are not rational at all. Humans act on impulse and explain their behavior later. Humans believe others who believe others who believe others. Most of the things that are happening in the Economy are very complex and we need a simple explanation of a trusted expert. At this moment there is one thing everybody believes. Things are going in the wrong direction and One Thing is for Sure.

Bad news travel very fast.

The current state of technology has speeded up the transport of bad news to almost the speed of light. The contraction of the current economy moves much faster than the comparable contraction during the Great Depression.

The economy is controlled by two variables, Production and Consumption.

In a balanced economy the two variables are voided. The consumer destroys (consumes, eats) the products of the producer. The destruction of the product starts a new production-cycle. When the production is not voided producers have to create an inventory and take stock or speed up production. Producers don’t like to take stock. Stock costs a lot of Money.

Producers are just like Consumers highly controlled by their Expectation of the Future. The big difference between the two is the reaction-time. Consumers are able to Act on Impulse. It takes a lot of time and coordination to produce. Producers have to control their impulsive emotions but to sell their products they have to stimulate the impulses of their customers.

In the current economy the time between production and destruction is extremely shortened.  To keep the customer satisfied new versions of products are produced almost on-demand (on impulse). To organize a demand-driven production-line the producer needs highly advanced logistic systems. One of the most important concepts of logistics is to optimize the Inventory. Inventory costs money and space. To produce a product the chains of suppliers are heavily integrated.

Nobody is taking stock and one disturbance in the production chain causes a disturbance in the complete chain. When the impulses of the consumers are suddenly stopped a complete chain slows down and production has to stop.

When the Banks are not able to finance a slowdown of the supply-chain the production has to stop even faster. Again the effect of bad news has a huge and fast impact on every producer in the world. At this moment all the interconnected wordwide supply-chains are collapsing

We are living in a time where negative impacts propagate with the Speed of Light. The political institutions are unable to react to the speed of change that is now changing the world in an instant.

People remember negative impacts much better than positive impacts. The expectation of the Human is constructed to avoid big trouble. The constant sequence of bad news lowers the trust in almost everything that was trusted before.

At this moment Advisors, Bankers, Politicians, the Stock exchange, the Banking System, the Political system, the Medical System, Pension Funds, Insurers, the World Economy, the Climate and much more are not Trusted anymore. Everything is interpreted out of a negative perspective. Not only the economy is contracting but also the trust in the now and the future is contracting. Not only the Economy is in a Depression, many people are Depressed.

Production and Consumption are two important variables but there are really five variables at stake.

The cycle of Expansion and Contraction is balanced by two other variable called Spirit and Soul. Soul is related to the Human Emotions. Spirit is related to Human Creativity. The Four variables move around a Center and this Center is moving around other Centers.

Spirit is the Creator of New Ideas. Ideas want to move Down. They want to be realized on Earth. It is very difficult to determine these ideas because Old Ideas want to be Replicated all the time. Old Ideas have to be destroyed to make place for the New ones. The only way to do this is to enforce Stress on the old replication-system. It is very clear that this is happening at this moment. The old solutions don’t work anymore.

Soul contains the Human Potential and this potential is basically unlimited. When the Soul is Stressed it Explodes and new Opportunities become visible. There are two types of Stress. The Stress to create something New, the Stress of the Artist who is desperately trying to Express something that is there but cannot be Grasped. The other type of Stress is caused by the constant pressure of something that is forcing the Human to do what he really don’t wants to do or is not capable of doing. Let us call this type of stress, Negative stress.

Soul and Spirit are connected to the Destructor and the Controller.

When the Negative Stressed Emotions connect to The Destroyer of the Senses the Human becomes Violent. Sadly enough the Destructive force of a World Wide War will certainly generate an Up-state of the Economy.

When the Negative Stressed Emotions connect to the Expectations of the Controller it will generate Fear. Fear is the Destructor of the Senses. It narrows the view of the Human and produces the simple insight of the Common Enemy. They (not we) are the cause of all evil. A long time ago the Jews were the scapegoat. Recently Islamic Terrorists were the most important enemy. At this moment the “Greedy Bankers”, the Capitalists are the cause of the big economic crisis. If we don’t watch out we are moving into a new Struggle of the Classes.

When people are Afraid they simply stop moving. They wait and see and start to look for protection. In this case Big Brother is always there to help them. Extreme fear generates the need for all kinds of weapons to prevent war and to stop or even destroy the Agressive Humans. The Stressed Emotions create Enemies, Protectors, Weapons and finally the perfect reason to Fight a War or start a Revolution. If we don’t watch out a Huge Violent Conflict is unavoidable.

When the Emotions connect to Spirit, Spirit will generate an Insight. When this Insight has appeared Spirit will Transform the Soul and the Human will be lifted to another Center, a new Frame of Reference, a new View on the outside World. In this case Spirit gives the Expectation Hope, a view on a Bright and Exciting Future. The Creative Spirit is the Powerful Force behind Enthusiasm and Motivation.

We are living in an Illusion. Money is an illusion, the Economy is an Illusion, The Banking System is an Illusion, and the Contraction of the Economy is an Illusion. If we keep on believing this Illusion, the Economy, will slowdown, until it finally stops. At that time we have to cooperate to survive.

We See what we want to see and when we See a Contraction, the Contraction will happen. Our Expectation creates the world it wants to see and when the Expectation is without Hope, the outside world becomes Hopeless.

About the Union of Socialistic States of America

Government is Nationalizing the Banking Industry. This is just what Karl Marx wanted to do after the Proletariat had taken over Society. Is the US becoming a Communistic State?

When the Economy is Going Up Investors take on Risk. They start to Lend. The longer the Economy is going Up the more risk they take the more they lend until they’ve taken too much.

Eventually, they reach a point where the cash generated by their assets no longer is sufficient to pay off the mountains of debt they took on to acquire them. When this Happens we are at the Turning Point. From that time on the Economy is going Down.

The big problem is that you have to Pay Back the money you Lend with Interest. To Pay Back you have to Earn money. When the Economy is going Down you will earn less money so why should you lend money even when the interest rates are low?

When you expect that your income will go down you will reduce your spending behavior. You will certainly not lend money and the bank will not lend you money either because the banks want to be sure that you will be able to pay back the money and the interest. The Recession will deepen.

When Everybody Expects the Economy will move into a Recession the Economy will move into a Recession.

What You Expect to Happen will Happen.

The Central Banks are not only telling to watch out for a Deep Recession. They are telling we are moving into a Worldwide Recession. This is a completely new phenomenon.

When people believe a recession is near many of them will start to build up an emergency fund. The amount of money in the emergency funds will rise but to make money you have to invest money in something. Most of the time a part of the World is going Up and the other part is going Down. You just have to move your money to the place Where The Action is.

When the whole World is going into a recession nobody knows where to invest money.

We are not only encountering a Worldwide Recession, we are also encountering a “burn-out” of the Worldwide Financial Infrastructure. When you have created an Emergency Fund and the World Economy is going down and the Banking System is failing you really don’t know where to go.

The underlying assumption of all these models is the Power of the Market. The only thing Government has to do is to create the conditions and after some time the Market will restore itself.

Government is lending money for a very low price to the Financial Companies and they will propagate this advantage to their customers. The Customers will start to spend and the Economy will rise again but the Financial Institutions don’t propagate the advantage.

They add a Risk Premium to Save Money for Customers who are not able to Pay Back the Money. When Everybody believes the Whole World is Going Down this premium will be very high.

In essence Banks are Brokers. They have been very successful in bringing two parties (the Savers and the Spenders) together. The savers and the spenders are the Customers of the Bank. They are also the Customers of Government.

Why is Government helping the Financial Institutions and not the Customers of the Financial Institutions?

They believe the Market is able to recover by itself.

Why is the Market not able to recover?

The Market is an Illusion, a Theoretical Construction. The Market consists of Humans. When Humans believe a Theory (a Believe) they will act according to this Believe. If the Market will recover they will Wait until the Market will recover. If everybody Waits nobody Acts. Not-Acting leads to a Recession.

What is wrong with Economic Theory?

The Scientists believe Humans are Rational Beings but Humans are Emotional Beings. Most Humans are doing what other Humans are doing. When they don’t know what to do they just wait until the Markey recovers. The Fear of Losing drives Human Behavior. When this Fear Takes over Control Humans Act without Thinking. They Sell Everything they have to avoid a Higher Loss.

In essence the Government is confirming all the time that we are heading to a Huge Crisis. When we go on the way we are going the Crisis will be the Most Spectular Crisis the World has Ever Seen. The World Economy will come to a complete standstill.

Why is Government not Acting as a Broker?

This could be a simple solution. Just put Your Money where the Action is and the Action in Society is performed by Entrepreneurs. Entrepeneurs are very different from Investors. Investors invest their money in Entrepeneurs. Entrepeneurs Act. They put Ideas into Practice.

Entrepeneurs are Practical people. They know that You have to Earn Money to Invest Money. Their big problem is the Cash Flow. Their Customers have to pay their bills. When Customers don’t pay their Bills they need the Support of a Bank. When Entrepeneurs want to lend money to balance their cash-flows lend money to Entrepeneurs directly.

When Customers want to lend money to pay their Bills lend them the money they really need. You don’t need Banks to do this.

Every Economic Scientist is agreeing on point. Small businesses are the Pillar of the Economy.

There are many reasons why Small Businesses are the Motor of the Economy. The owners are responsible for their own actions. They get broke when their Business Fails. In Big Business You are able to spend or waist money without any consequence. You even get money when you fail. When you own a Small Business you are unable to create big Staff Departments. Big Staff Departments waist money and play Political Games. Small Businesses are the most effective and efficient Economic Instruments. They are also the Source of Innovation.

Why is Government not Supporting Small Businesses?

Government always supported Small Businesses until the Big Malls and the Big Companies were created. The Big Companies are paying a Lot of Money to influence the Politicians. Politicians were able to make big money when they started to do what the Lobbyist were telling them to do. It is time we get rid of Politicians who only want to make big money. To be a Politician is an Honor. You are serving the Whole and not Yourself.

Is US Government doing what Karl Marx wanted to do?

This is the most interesting point. According to Karl Marx, the first action after the take over of the Proletariat would be to Nationalize Banks. There are more parallels with the USSR. The USSR Controlled and Manipulated the Media, Gathered a Lot of Data about his Citizens, Spend a lot of money to Build and Maintain an Army, Occupied many Countries, Created an Elite (The Communist Party) and controlled the State with a huge Almighty Secret Service.

Are we finally moving to the Union of Socialistic States of America (the USSA)? or even worse to World Government.

LINKS

The vision of Karl Marx

About the Broker State and Small Business